330. Számviteli Levelek / 2015. augusztus 19.

TARTALOM

6735. kérdés Ptk. átmeneti rendelkezéseinek alkalmazása
A 2013. évi CLXXVII. törvény 9. §-ának (5) bekezdése szerint: A Ptk. hatálybalépésekor muködo, az 1959. évi IV. törvényben nevesített állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, valamint a leányvállalat a 2014. március 14-én hatályos, rá vonatkozó jogszabályok szerint muködhet tovább, azonban ilyen típusú jogi személyek nem alapíthatók. A hivatkozottak jelentik-e azt, hogy a nevesített gazdálkodó szervekre nem vonatkozik a 2015. 03. 15-tol hatályos, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesülésérol, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény? Ha nem vonatkozik rájuk, akkor e gazdálkodó szervek nem alakulhatnak át? Csak végelszámolással vagy felszámolással szunhetnek meg?
6736. kérdés Evaalap az evából való kikerüléskor
Kettos könyvvitelt vezeto evás kft.-be az új tulajdonos 50 százalékot meghaladó részesedéssel lépett be év közben, ezáltal a társaság kikerült az Eva-tv. hatálya alól. Idoarányosan kell számolni az evaalapot, vagy 30 millió Ft bevételi határig nem kell?
6737. kérdés Forintos követelés kiegyenlítése euróban
Belföldi vevonk befogadta a forintos számlánkat, de annak összegét euróban utalta át a devizaszámlánkra. Kérem a segítségüket a kontírozás bemutatásával. (A 311. számlán tartjuk nyilván a követelésünket. Árfolyam-különbözet nem keletkezett, MNB-árfolyamot használunk. A devizaszámlát nem használtuk, nyitóegyenlege nulla volt.)
6738. kérdés Bérbe vett ingatlanon végzett beruházás
Az önkormányzatoknál ma is gyakorlat, hogy az önkormányzati ingatlanra egy projektcég épületberuházást végez, az elvégzett beruházást a beruházó projekt kft. a saját könyveiben, mint idegen ingatlanon végzett beruházást mutatja ki. Az idegen ingatlanon végzett beruházást a könyveiben kimutató cég adhatja bérbe, szedheti a bérlemény hasznát? Az ingatlan tulajdonosánál, a beruházást végzonél hogyan kell könyvelni az idegen ingatlanon végzett beruházást? Ki és hogyan számolja az értékcsökkenést? A bérbeadásból származó bevételt? A projektcég felszámolásakor az idegen ingatlanon végzett beruházást (épületet) jogosan követelheti az önkormányzat? Jogosan követelheti az ezen épület bérbeadásából származó bevételt az önkormányzat?
6739. kérdés Szabadságról visszahívott dolgozó repülojegye
A társaság alkalmazottját - munkavégzés miatt - visszahívták a szabadságáról, amelyet éppen külföldön töltött. Repülojegyét a cég nevére kiállított számla ellenében a társaság megtérítette. Az Mt. úgy rendelkezik, hogy a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a szabadsága ki­adása idopontjának módosításával vagy megszakításával összefüggésben felmerült kárát és költségeit. E rendelkezés alapján a munkavállalónak fizetett kártérítés/költségtérítés az Szja-tv. 1. számú melléklete 6.1. pontja alapján adómentes bevételnek minosül. Kérem álláspontunkat megerosíteni, illetve megdönteni szíveskedjenek! A repülojegyszámlát az igénybe vett szolgáltatások között számolnánk el. Ha viszont kártérítésként kezelendo, akkor egyéb ráfordításként kell elszámolni?
6740. kérdés Áthárított tranzakciós illeték
A bank által felszámított tranzakciós illetéket a bankköltségek közé kell könyvelni az 532. számlán?
6741. kérdés Szolgáltatással nem ellentételezett eloleg
A kft.-nél elolegszámlákat állítanak ki a szolgáltatáshoz, majd a munkák befejeztével elszámolnak. A mostani elszámoláskor úgy alakult, hogy több lett az eloleg, helyesbíteni kellett. Van, amelyek nem teljesültek, azokat sztornírozták, illetve helyesbíto számlával javították. Ezeket nem utalták vissza. Lehetséges-e, hogy az elolegszámlák helyesbítéseit kompenzálással rendezzék, vagy a következo elszámoláskor beszámítsák? Nem probléma az, hogy nem utalták vissza a bankszámlára?
6742. kérdés Garanciális visszatartás fordított adózásnál
"A" vevo "B" kivitelezovel fordított adózás alá tartozó munkát végeztet. A számla értéke 5000 E Ft, amelybol (10%) 500 E Ft a garanciális visszatartás, bankgaranciával kiváltva. A garanciális idoszakon belül keletkezett hibákat a megrendelo - megállapodás alapján - külso vállalkozóval elvégezteti, a számlaértéket (300 E Ft + áfa) továbbszámlázza a kivitelezore. A kivitelezo egyéb ráfordításként számolja el ezt az összeget az áfa visszaigénylése mellett? A garanciális visszatartást ki kell vezetni a vevokövetelésbol (311-911), és ehhez elégséges egy jegyzokönyv? Ha az áfa nem vonható le, mi a helyes könyvelés?
6743. kérdés Telefonszolgáltatás közvetítése
Internetszolgáltató cég kiegészíto szolgáltatásként szeretne telefonszolgáltatást is nyújtani ügyfeleinek. A telefonszolgáltatást közvetlenül nem o nyújtaná, csak o számlázná tovább az ügyfelek felé, tehát közvetítené ezt a szolgáltatást. A cég, mint közvetíto, az indított hívásokat nem tudja mérni, az eredeti szolgáltató nyilvántartása és a tole kapott számla alapján számlázná tovább a havi forgalmi díjakat. Kell-e ezen tevékenység után távközlési adót fizetnie, vagy az adót az a szolgáltató fizeti, akinek a telefonszolgáltatását a cég közvetíti?
6744. kérdés Megbízott munkavállalóinak a költségei a megbízónál
A magyar cég két külföldi fiókteleppel rendelkezik, és további átalakításokat terveznek a cég struktúrájában. Ehhez a már meglévo és leendo vezetok képzését a magyar cég bonyolítaná le, amihez egy magyar tanácsadó vállalkozó szolgáltatását venné igénybe. A cég sajátosságaiból adódik, hogy a szolgáltatónak több esetben kell külföldre utaznia az oktatások idopontjában, de a megállapodás alapján ezen utazási és szállásköltségekrol a számlák a magyar cég nevére érkeznek majd, a magyar cég téríti meg ezeket, azok nem épülnek be a vállalkozó szolgáltatási díjába. A magyar cég nevére készül majd a repülojegyszámla a vállalkozónál munkaviszonyban álló dolgozók utazásairól. Megállapodhatnak-e a felek abban, hogy a vállalkozó díja nem tartalmazza ezeket az utazási költségeket, azokról a megbízó gondoskodik közvetlenül a számára kiállított számla ellenében? E költségtérítések személyijövedelemadó- és járulékmentesek lesznek? Szükséges-e kiküldetési rendelvénnyel is alátámasztani?
6745. kérdés Kapcsolt vállalkozás
A) személy a kft. tulajdonosa 40%-ban, a kft.-vel munkaviszonyban van. Emellett mellékállású katás egyéni vállalkozó, aki személygépkocsi-kölcsönzést számláz a kft.-nek. B) személy a kft. tulajdonosa 40%-ban, a kft.-vel munkaviszonyban van. Emellett mellékállású evás egyéni vállalkozó, aki a kft. tevékenységéhez hasonló tevékenységet végez, de az egyéni vállalkozás és a kft. között nincs üzleti kapcsolat. C) személy a kft. tulajdonosa 20%-ban, o a kft. ügyvezetoje, amelyet munkaviszonyban lát el. A kft. A) személy részére a munkahely bérleti díját számlázza ki havonta. Van-e kapcsolt vállalkozói viszony a felek között? Mennyiben befolyásolja az elobbieket, ha A) és C) személy közeli hozzátartozók?
6746. kérdés Kkvberuházási adóalap-csökkentése
Középvállalkozású kft.-nk egyes tárgyi eszközökre 50-70%-os támogatást kapott. A fenti, a tárgyévben beszerzett új tárgyi eszközök saját részére (a támogatáson felüli részre) igénybe veheto-e az adóalap-csökkentés?
6747. kérdés Látványcsapatsport támogatása
Az egyik cég, amelynek könyvelünk, minden évben nyújt támogatást egy kézilabdacsapatnak. A tavalyi eredménye alapján nem tudtuk érvényesíteni a teljes támogatás összegét kedvezményként. Ilyen esetben a fennmaradó támogatás összege elismert költségként maradhat a rendkívüli ráfordítások között? Adóalap-növelo tételnek számít a továbbviheto támogatás összege? (A kiegészíto támogatásról tudjuk, hogy nem számít kedvezménynek, és Tao-növelo is, azzal így is jártunk el.) A 29-es bevallás 5 lapján beállították, hogy mennyit veszünk igénybe, és mennyit viszünk tovább a következo évekre, de könyveléstechnikailag nem találtunk szakirodalmat arra vonatkozóan, hogy van-e teendo a támogatás fel nem használt részével kapcsolatban.
6748. kérdés Közösen használt földterület bérbeadása
Családi gazdaság tagjai a tulajdonukban és használatukban lévo földterületet, melyek a családi gazdaságot alapító okiratban is feltüntetésre kerültek, a családi gazdaság használatába adták. Fizethet-e a családi gazdaság e területek után bérleti díjat?
6749. kérdés Kölcsöntartozás átminosítése pótbefizetéssé
Az új Ptk. alapján van-e lehetoség arra, hogy a negatív összegu saját toke rendezését a kft. úgy oldja meg, hogy a tulajdonossal szemben fennálló jelentos összegu kölcsöntartozást a felek a következo évben átminosítsék pótbefizetéssé? A könyvelés pénzmozgás nélkül történne.
6750. kérdés Tevékenység géppark és munkaero nélkül
A mezogazdasági cégnek kizárólag földje van, sem gépparkkal, sem munkaerovel nem rendelkezik. Így szolgáltatást vesz igénybe más társaságoktól, amelyek nemcsak a szolgáltatást nyújtják, hanem adott esetben a szükséges vetomagot, növényvédo szert, mutrágyát is. Ha külön tételként számlázzák a szolgáltatást és külön a felhasznált alapanyagot, számlázhatják-e a vetomagot a fordított áfa szabályai szerint? És ha a számla egyszerre tartalmazza a szolgáltatást és az alapanyagot? A felhasznált alapanyag könyvelheto-e anyagköltségként az 51-es számlára?
6751. kérdés Visszavásárolt üzletrészek kezelése
A kft. évekkel ezelott visszavásárolta üzletrészének egy részét. A Ptk. 3:175. §-ának (3) bekezdése szerint "az ellenérték fejében megszerzett üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni, a tagoknak törzsbetéteik arányában térítés nélkül átadni, vagy a törzstoke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni". A Ptk. életbelépésekor már meglévo visszavásárolt üzletrészekre is vonatkozik ez az eloírás? Ha igen, mikortól számít az egy év? Mi történik, ha az üzletrész továbbra is a kft. birtokában marad? A különbözo idopontokban és áron visszavásárolt üzletrészek közül például részbeni értékesítésnél a visszavásárlási értéket milyen sorrendben lehet elszámolni?
6752. kérdés Jövedékiadó-visszatérítés a bértermeltetonél
A mezogazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirol és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint: "A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezogazdasági termelo ... vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételérol saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelozo öt éven belül kiállított számlával rendelkezzen. ... A gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén a bérmunkát végzo által kibocsátott számlán elkülönítetten kell szerepelnie a tényleges üzemanyag-felhasználás mennyiségének és összegének." Hogyan kell a törvényi eloírások szerint eljárni, ha a bértermeltetonek mezei leltárt számláznak, ami befejezetlen termelés? Ez esetben a bértermelteto elesik a jövedékiadó-visszatérítéstol?
6753. kérdés Külföldre történo értékesítés helyesbítésekor az árfolyam
Cégünk üres patronokat, tonereket értékesít az EU-ba. Ezeket megtöltve lehet majd értékesíteni. A számla az értékesítéskor elkészül, az áruval együtt szállítják. Megérkezés után kiderül, hogy sok termék összetört, nem használható, de voltak olyanok is, amelyeket nem számláztak. Számlával egy tekintet alá eso okiratot készítettünk, amelyen "+" tételként szerepelnek a lemaradt áruk, "-" tételként az összetört, nem használható áruk. Helyesen jártunk el? Az eredeti számlázáskori árfolyamon könyvelünk, azzal a dátummal, amikor a vevo kézhez veszi a helyesbíto számlát. Ha csak az összetört, nem használható áru negatív értékét kell rendezni, rendezheto-e utólag adott árengedményként? Ha lehet, akkor a számlázott árengedményt a számla kiállításának napi árfolyamán szerepeltetem a könyvelésben? A számlázott árengedményt az áfabevallásban, az összesíto bevallásban jelenteni kell? A használhatatlan árukat nem szállítják vissza. Ezekrol az árukról cégünk elkészítheti a selejtezési jegyzokönyvet az EU-s vevo jelentése alapján?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére