Jogszabályi hivatkozások

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

Áe-tv 1981. évi I. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről

Áfa-tv. 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

Áfa-tv. mód. 2004. évi IX. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

Áht. 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

Apr-tv. 2003. évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról

Art. 1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről

Befa-tv. 1991. évi LXXIV. törvény a befektetési alapokról

Bt. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Btk. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Csjt. 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

Cst. 2002. évi XXXIII. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról

Cstv. 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról

Ctv. 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

Dk-tv. 2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Dtv. 1995. évi VCV. törvény a devizáról

E-tv. 1996. évi LIV. törvény az erdőről

Eho-tv. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

Ej-tv. 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról

Elal-tv. 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

Enad-tv. 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról

Ertsz-tv. 1993. évi IV. törvény az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásával összefüggő intézkedésekről

Esz-tv. 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

Eva-tv. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

Ev-tv. 1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról

Épk-tv. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

Fa-tv. 1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztói adóról és a fogyasztási árkiegészítésről

Fiók-tv. 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

Fk-tv. 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

Fo-tv. 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról

Ftv. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Gépja-tv. 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

régi Gt. 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról

Gt. 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

Hpt. 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Htv. 1990. évi C. törvény a helyi adókról

Ill-tv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Jtv. 1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Kd-tv. 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

Kf-tv. 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

Khsz-tv. 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

KTIA-tv. 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról

Kkt-tv. 1999. évi XCV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Ko-tv. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Ktv. 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

MNB-tv. 2001. évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

MRP-tv. 1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

Mt. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Mvt. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

NKA-tv. 2000. évi CXL. törvény nemzeti kulturális alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról

Öpt. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Ötv. 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

Pm-tv. 2003. XV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról

Ptk. 1959. IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Szak-tv. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Szav-tv. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Szhj-tv. 2001. évi LI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról

Szja-tv. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Szjt. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

Szoc-tv. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

régi Szöv-tv. 1992. évi I. törvény a szövetkezetekről

új Szöv-tv. 2000. évi CXLI. törvény az új szövetkezetekről

régi Szt. 1991. évi XVIII. törvény a számvitelről

Szr-tv. 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

Szt. 2000. évi C. törvény a számvitelről

Tal-tv. 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

Tao-tv. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és az osztalékadóról

Tbj-tv. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel

Th-tv. 1997. évi CLVII. törvény a társasházról

Tkp-tv. 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

Ttv. 1996. évi XXXI. törvény tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Ütv. 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről

Vám-tv. 1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelettel

VET-tv. 1994. évi XLVIII. törvény a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról

Vtv. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2002. évi XLII. törvény 2002. évi XLII. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

2003. évi XVIII. törvény 2003. évi XVIII. törvény egyes adótörvények módosításáról

2003. évi XCI. törvény 2003. évi XCI. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

2003. évi CXVI. törvény 2003. évi CXVI. törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről

2004. évi XCIX. Törvény 2004. évi XCIX. törvény a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról

1606/2002. EK rendelet 1606/2002. EK rendelet a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról

1976. évi 2. törvényerejű rendelet 1976. évi 2. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadó területén Bécsben, 1975. február 25-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

60/1992. Korm. rendelet 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről

2/1993. Korm. rendelet 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről

78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

168/1995. Korm. rendelet 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről

38/1995. Korm. rendelet 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

45/1996. Korm. rendelet 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról

181/1996 Korm. rendelet 181/1996. (XII. 7.) Korm. rendelet a korengedményes nyugdíjazásról

4/1997. Korm. rendelet 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről

273/1997. Korm. rendelet 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről

203/1998. Korm. rendelet 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

43/1999 Korm. rendelet 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

218/2000. Korm. rendelet 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

224/2000. Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

225/2000. Korm. rendelet 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól

12/2001. Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

104/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 104/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet a vidékfejlesztési célelőirányzat felhasználásának általános szabályairól

215/2001. Korm. rendelet 215/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről

229/2001. Korm. rendelet 229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról

232/2001. Korm. rendelet 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

256/2001. Korm. rendelet 256/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet a nemzetközi fizetési forgalom jogcímeiről

93/2002. Korm. rendelet 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

215/2002. Korm. rendelet 215/2002. (X. 17.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programjáról

242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

289/2002. Korm. rendelet 289/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

224/2000. Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

290/2002 Korm. rendelet 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről

305/2002. Korm. rendelet 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről

6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről

133/2004. Korm. rendelet 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról

23/1989. MT rendelet 23/1989. (III. 12.) MT rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről

3/2002. SzCsM-EüM együttes rendelet 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

8/1983. EüM–PM 8/1983. (VI. 29.) EüM–PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról

25/2004. FVM rendelet 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről

41/2004. FVM rendelet 41/2004. (IV. 7.) FVM rendelet a mezőgazdasági termelők földhasználatának és állattartásának támogatásáról

85/2002. FVM rendelet 85/2002. (IX. 18.) FVM rendelet a termelői csoportokról

44/1995. IKM rendelet 44/1995. (IX. 15.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról

11/1994. IKM rendelet 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

14/1994 IM rendelet 14/1994 (IX. 08.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról

5/1990. KöHÉM rendelet 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

7/1993. MüM rendelet 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről

27/1995. NM rendelet 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

8/1990. PM rendelet 8/1990. (IV. 25.) PM rendelet a munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről

24/1995. PM rendelet 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról

2/2002. SzCsM rendelet 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

20/2002. PM rendelet 20/2002. (V. 25.) PM rendelet a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet módosításáról

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére