Tao-tv. 3. sz. melléklete 13. pontjának értelmezése

Kérdés: Segítségüket kérem a Tao-tv. 3. sz. melléklet A rész 13. pontjának helyes értelmezésében az alábbi esettel kapcsolatban: 1. Egy közhasznúsági státusszal nem rendelkező alapítvány szerződés szerint 2 M Ft-ot kap egy zrt.-től alapcél szerinti tevékenységhez. Jól értelmezem, hogy ha a bevétel elszámolása évében ebből a 2 M Ft-ból - az alapcél szerint - elkölt 1,5 M Ft-ot, akkor a fent említett igazolást nem tudja kiállítani a juttató részére? 2. Abban az esetben, ha az alapítvány támogatói szerződés alapján részesül a 2 M Ft támogatásban (adományban), akkor a nyilatkozatot teljesítettnek lehet tekinteni?
Részlet a válaszából: […] ...adót megfizeti, amelyet a társaságiadó-bevallás elkészítését követően nyilatkozat útján igazol.A Tao-tv. szerint [4. § 1/a) pont] adománynak a közhasznú szervezet részére adott támogatás minősülhet, így önmagában a támogatási szerződés alapján kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.
Kapcsolódó címke:

Adományként kapott fertőtlenítőszer elszámolása

Kérdés: Közhasznú alapítvány fertőtlenítőszert kapott adományként, amelyet egyéb bevételként kívánunk elszámolni, de azonnal felhasználjuk. Tehető azonnal költségszámlára az egyéb bevétellel szemben? (Az alapítvány nem adja át, hanem saját maga használja fel.)
Részlet a válaszából: […] ...esetben kettő gazdasági esemény történik, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát megváltoztatja. Az egyik az adományként kapott fertőtlenítőszer átvétele, a másik annak a felhasználása, az elsőnek az alapbizonylata az adományozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 13.
Kapcsolódó címke:

Adományok elszámolása az alapítványnál

Kérdés: Egy nem közhasznú alapítvány a céljaihoz adományokat kap (szervezetektől és magánszemélyektől egyaránt) készpénzben, utalványokban és eszközökben. Ezen adományokat adományként tovább is adja. Jól gondolom, hogy a könyvekben ezeket a tételeket a 96-os főkönyvi számlával szemben a 86-os főkönyvi számlán kell nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] ...a bruttó elszámolás számviteli alapelvéből következik. Valójában legalább két gazdasági eseményt kell megkülönböztetni, az egyik az adományok elfogadása, a másik az adományok továbbítása. Időbeli eltérés is lehetséges, de mindenképpen más-más bizonylata van a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 8.
Kapcsolódó címkék:  

Adomány az iskolának

Kérdés: Az egyházi iskolának van egy alapítványa. Az iskola külföldről nagyobb összegű adományt kap. Kinek célszerű ezt bevételezni? Ha az alapítványnak kell elszámolni, akkor ezt az összeget hol és milyen formában kell bejelenteni a NAV-nak?
Részlet a válaszából: […]

Ha az egyházi iskola nagyobb összegű adományt kapott külföldről, akkor azt az iskolának kell bevételeznie, bevételként kimutatnia. Feltételezhetően az adományozó megjelölte azt is, hogy az iskola az adományt mire használja, használhatja fel.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 9.
Kapcsolódó címke:

Iskola részére az egyesület által gyűjtött adomány

Kérdés: Az egyesület által kizárólag az iskola számára gyűjtött különféle adományjellegű pénzügyi források és azok iskolának való átadása közti időbeni eltolódás miatt fennálló különbözet az egyesület eredményében kell, hogy megjelenjen, vagy inkább elkülönített tartalékként, vagy passzív időbeli elhatárolásként, esetleg az iskolával szembeni kötelezettségként?
Részlet a válaszából: […] ...alapján a válasz a következő:A továbbutalási céllal kapott támogatást (ilyennek tekintendők az iskola számára gyűjtött különféle adományok is) egyéb bevételként kell elszámolni (célszerű, ha az elszámolás elkülönítetten történik), majd a továbbutaláskor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 22.
Kapcsolódó címke:

Adomány vitatott szerződés alapján

Kérdés: A belföldi társaság (adományozó) 2010. 12. 06-án kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására írásbeli szerződést kötött egy kiemelkedően közhasznú nonprofit kft.-vel (támogatott). A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a 2010. év során az adományozó 3 millió Ft támogatást ad a támogatott részére. Az adományozó az említett szerződésben arra is kötelezettséget vállalt, hogy a támogatást 2010-ben és az azt követő 3 évben évente legalább egy alkalommal azonos vagy növekvő összegben ellenszolgáltatás nélkül adja. Az adományozó által aláírt szerződést december 6-án az adományozott részére megküldték, de azt az adományozott csak 2011. év elején írta alá, és január végén jutott vissza az adományozóhoz, emiatt a 2011. február 3-án átutalt adományt már nem lehetett 2010. évre elszámolni. A támogatott fél jogi képviselője a támogatási szerződést az adományozó kérésének megfelelően módosította (alapév 2011. lett 2010. helyett), amelyet a támogatott fél kézjeggyel nem látott el, mivel az aláírt szerződés alapján az 2010. évre vonatkozik. A 2011-ben átutalt adomány elismeréséről, elszámolhatóságáról a támogatott írásbeli nyilatkozatot tett, nem hivatkozott a 2010. évi szerződésre. Az adományozott által alá nem írt módosított szerződéssel a tartós támogatás 2014. évben lejárt. A 2011-ben átutalt támogatást a támogatott visszaigazolta, a 2012. évben átutalt támogatás első részletét nem, a második részletét visszaigazolta, a 2013. évi átutalást nem, a 2014-ben átutalt összeget pedig a támogatott visszautalta. Az adományozó folyamatosan megkísérelte az adományszerződés dátumának rendezését, de kísérletei eredmény nélkül jártak. Az adományozó mikor jár el helyesen a Tao-tv. szerinti adóalap-kedvezmény igénybevételénél?
Részlet a válaszából: […] ...nélkül adott/kapott támogatást csak a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg lehet a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni, az adományozónál rendkívüli ráfordításként, a támogatottnál rendkívüli bevételként elszámolni. Így a - csak 2011. február...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 19.
Kapcsolódó címkék:  

Adózás előtti eredménycsökkentés adomány címen

Kérdés: A Tao-tv. 3. számú melléklet B) fejezet 17. pontja szerint elismert költség a közhasznú szervezetnek adott adomány, az ott meghatározott igazolás megléte esetén. A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja alapján a közhasznú szervezetnek adományozási szerződés keretében adott adomány 20%-a az adományozónál adóalap-csökkentő tételként érvényesíthető. Nem egyértelmű számomra, hogy a két előírás szinte ugyanolyan kritériumok felsorolása mellett más fogalmat használ (igazolás/adományozási szerződés), emiatt van-e tartalmi eltérése a két nyomtatványnak, vagy ez csak formai és elnevezési szempontból különböző. Illetve lehetséges-e csak igazolás alapján elismert költség mellett a 20%-os adóalap-csökkentés is?
Részlet a válaszából: […] ...két előírás abból a szempontból azonos, hogy az adomány 20%-ának megfelelő adózás előtti eredménycsökkentésnek és az elismert ráfordításnak is feltétele a támogatott által kiállított - azonos tartalmú - igazolás. Erről a Tao-tv. 7. § (7) bekezdése és az 1...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 18.
Kapcsolódó címkék:    

Adományozás tartós adományozási szerződéssel

Kérdés: A 2012. évben szerződéskiegészítés révén a 2011. évben adott 3000 E Ft tartós támogatás összegét további 6000 E Ft-tal megnövelték, ezáltal 9000 E Ft-ra emelkedett a támogatás összege. A szerződéskiegészítéssel megemelt tartós támogatásra érvényes-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja?
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdése z) pontjának 2. alpontja szerint az adomány címen adott támogatás 20%-ának megfelelő adózás előtti eredménycsökkentés mellett a támogatás további 20%-a (azaz a támogatás 40%-a) vonható le az adózás előtti eredményből, ha az adózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 23.
Kapcsolódó címke:

Ruhanemű adományozása

Kérdés: A kft. vásárolt készletéből ruhaneműt szeretne adományozni egy közhasznú szervezetnek. Hogyan kell ezt könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Ha a kft. a vásárolt készletekről folyamatosan, naprakészen nyilvántartást vezet, akkor a közhasznú szervezetnek átadott ruhanemű könyv szerinti értékét a készletszámláról a rendkívüli ráfordítások közé kell átvezetni (T 8891 - K 21-22, 26).Ha a kft. a vásárolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 7.
Kapcsolódó címke:

Adományok nyilvántartása

Kérdés: Egy szociális szövetkezet adományboltot üzemeltet, ládákat helyez ki. A kapott adományokat elegendő-e értékben nyilvántartani? Hol kell nyilvántartani? Értékesítéskor árbevétel, addig rendkívüli bevétel? Ha igen, mivel szemben vezessem ki?
Részlet a válaszából: […] ...az adományokat nem elegendő csak értékbennyilvántartani, mennyiségi nyilvántartás nélkül az értékük sem állapítható megmegnyugtató módon. Mivel az adományok - a kérdésben leírtakból következően -termékek (használt vagy új), és ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 22.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3