Ez a szamvitelilevelek.hu honlap jogi közleménye.

A tulajdonos a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért, valamint a weboldalon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal. A honlap tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt áll. A tartalom nyilvános felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A szamvitelilevelek.hu tulajdonosa védi a látogatók személyes adatait, tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát. A tulajdonos bizalmasan kezeli a látogatók személyes adatait, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát.

A honlap működtetése során rögzítjük a felhasználók IP-címét, amelyből bizonyos esetben következtetni lehet a felhasználó személyére. Az adatmentésnek technikai célja van, elengedhetetlen a rendszer folyamatos működéséhez, ám a naplóállományok elemzése során ezeket az adatokat más információval nem kapcsoljuk össze.

A honlap látogatói a honlapon minden esetben munkahelyi e-mail-címüket kötelesek megadni. A honlap használói a nevük és e-mail-címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatos vagy kereskedelmi üzeneteket küldhessen nekik a szamvitelilevelek.hu tulajdonosa és tulajdonosi-kiadói érdekköre. A honlap használói a használatkor megadott adataikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a weboldal kapcsolatfelvétel céljából nyilvántartsa az adataikat.

A szamvitelilevelek.hu látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. A honlapnak bizonyos részei személyes adatok megadása nélkül nem használható. Ezen esetekben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételével az adatainak szolgáltatásáról is.

A szamvitelilevelek.hu-hoz történő korlátlan hozzáférés előfizetéshez kötött, amelynek bármilyen írásos formában történő megrendelése egyértelműen az ismeretét és elfogadását jelenti a jelen jognyilatkozatban foglaltaknak. Előfizetői szerződésen az előfizető részéről bármilyen írásos formában a szamvitelilevelek.hu előfizetésére vonatkozó akaratnyilvánításnak az Értesítő és Közlönykiadó Kft. történő eljuttatása vagy az szamvitelilevelek.hu első előfizetési időszakra vonatkozó számlájának kiegyenlítése értendő. Az előfizetési díj előre, egy összegben esedékes. A fizetés elindítása visszavonhatatlan jogügylet, a felszámított díjakkal kapcsolatos felelősség az előfizető bankjával tisztázandó. Az előfizetés – ettől eltérő írásbeli rendelkezés kivételével – határozatlan időtartamra jön létre, folyamatosan hatályban marad az először megrendelt időtartammal és mennyiségekkel. Az előfizetés felmondása bármely fél részéről csak a legutolsó fizetett előfizetési időszak utolsó 30 napjában lehetséges, kizárólag írásban. Ennek elmaradása esetén mind a szolgáltatás, mind a fizetési kötelezettség az utolsó előfizetési időszakkal meghosszabbodik.

ELŐFIZETŐI JOGÜGYLET

A szamvitelilevelek.hu-hoz történő korlátlan hozzáférés előfizetéshez kötött, amelynek bármilyen írásos formában történő megrendelése egyértelműen az ismeretét és elfogadását jelenti a jelen jognyilatkozatban foglaltaknak.

Előfizetői szerződésen az előfizető részéről bármilyen írásos formában a szamvitelilevelek.hu előfizetésére vonatkozó akaratnyilvánításnak az Értesítő és Közlönykiadó Kft.-hez történő eljuttatása vagy a szamvitelilevelek.hu első előfizetési időszakra vonatkozó számlájának kiegyenlítése értendő. Az előfizetési díj előre, egy összegben esedékes. A fizetés elindítása visszavonhatatlan jogügylet, a felszámított díjakkal kapcsolatos felelősség az előfizető bankjával tisztázandó.

Az előfizetés – eltérő írásbeli rendelkezésig – határozatlan időtartamra jön létre, folyamatosan hatályban marad az először megrendelt időtartammal és mennyiségekkel. Az előfizetés felmondása bármely fél részéről csak a legutolsó fizetett előfizetési időszak utolsó 30 napjában lehetséges, kizárólag írásban. Ennek elmaradása esetén mind a szolgáltatás, mind a fizetési kötelezettség az előzőleg választott előfizetési időszakkal meghosszabbodik.

ELÁLLÁS

A szolgáltatás használatának kezdetéről a hozzáférési jogosultság létrejötte után a felhasználó dönt. A felhasználót a hozzáférési jogosultság létrejöttétől számított 14 napig indoklás nélküli elállási jog illeti meg. A felhasználónak az elállási szándékát írásban, postai úton vagy e-mailben kell a szolgáltatóval közölnie. A felhasználó általi jogszerű elállás esetén a teljes díj visszautalásra kerül.

Felhasználó a szolgáltatás megkezdésekor elveszíti az elállási jogát.

ÁRUCSERE

Árucsere a szamvitelilevelek.hu vonatkozásában nem lehetséges.

GARANCIÁRA ÉS JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Értesítő és Közlönykiadó Kft. a szamvitelilevelek.hu tartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle elvárhatót elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el.

Azon károk és hátrányok tekintetében, amelyek fentiekkel ellentétes logikájúak, az Értesítő és Közlönykiadó Kft. felelősségét, minden jogvitát és anyagi hátrányt kizár.

REKLAMÁCIÓ ÉS JOGORVOSLAT
(panaszügyintézés menete és lehetősége)

Felhasználó a szamvitelilevelek.hu szolgáltatásával részeivel, egészével és körülményeivel kapcsolatban bármikor reklamációval élhet, melynek formája kizárólag e-mail. Az írásos reklamációhoz az ugyfelszolg@cegnet.hu e-mail-cím használható. Az írásbeli panaszt az Értesítő és Közlönykiadó Kft. a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni.

Elutasító álláspontját az Értesítő és Közlönykiadó Kft. indokolni köteles, az indoklás mellett köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság eljárását kezdeményezheti.

Az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a felhasználó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A panasztevő lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóságok listája itt található: www.kormanyhivatal.hu.

Bírósági eljárás: Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

IMPRESSZUM

Kiadó: Értesítő és Közlönykiadó Kft.; Felelős kiadó és főszerkesztő: Iklódi András, az Értesítő és Közlönykiadó Kft. üv.; Cégjegyzékszám: 01-09-462102; Adószám: 12060867-2-41; Bankszámlaszám: 10700024-04451903-52000001