Közvetített vagy igénybe vett szolgáltatás, alvállalkozói teljesítés

Kérdés: Kérem állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy az alábbiakban ismertetett tényállás szerinti ügylet során felmerült költségek közvetített szolgáltatások értékeként vagy alvállalkozói teljesítések értékeként elszámolhatóak-e az iparűzési­adó-alap meghatározása során, vagy a számviteli törvény értelmében az igénybe vett szolgáltatások költségei? Adózó vállalkozási tevékenysége m.n.s. egyéb oktatás, akkreditált felnőttképző intézményi besorolással rendelkezik. Adózó fő vállalkozási tevékenysége képzések megtartása, továbbá pedagógiai szakértés, szaktanácsadás. Tevékenysége végzése során tanácsadással, szakértéssel, akkreditált 30 órás pedagógus-továbbképzéssel, nem pedagógus akkreditált továbbképzéssel foglalkozik. Vállalja továbbá önkormányzatok közoktatásifeladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervének, esélyegyenlőségi tervének, kistérségek közoktatási tervének, minőségirányítási rendszerének elkészítését, továbbá hazai és uniós pályázatok elkészítését, valamint intézmény- és programakkreditációt. Adózó fenti tevékenységek végzéséhez igénybe vesz más vállalkozókat is. A képzést/tanácsadást/szakértést végző vállalkozók által kiszámlázott szolgáltatások értékét adózó közvetített szolgáltatások értékeként számolta el adóalap-csökkentő tételként az iparűzésiadó-bevallásában. Adózó kimenő (vevő) számláiban gazdasági eseményként akkreditált felnőttképzés; máshová nem sorolt egyéb oktatás; pedagógiai szakértés, szaktanácsadás; üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás szerepel. A kimenő bizonylatokon "a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz" megjelölés szerepel. Adózó a jegyzőkönyvi észrevételében hivatkozott arra, hogy véleménye szerint a szerződései egy része vállalkozási szerződésnek minősül. A vállalkozói szerződés kapcsán az eredménykötelem meglétét emeli ki. Véleménye szerint feladatai a megvalósíthatósági tanulmány készítése, pedagógiai program átdolgozása, nyilvánosság biztosítása, foglalkoztatás támogatása pályázat készítése, komplex szaktanácsadói feladat ellátása, intézményakkreditáció eredménykötelemmel bírnak, mivel valamely dolog tervezésére, elkészítésére, átalakítására, vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására irányult, mert a tevékenység ellátásáról írásos dokumentum készül. Fent ismertetett tényállás alapján kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott kérdések megválaszolásával szíveskedjenek állásfoglalásukat a vásárolt szolgáltatások minősítésére megadni.
1. A megvalósíthatósági tanulmány készítésére, a pedagógiai program átdolgozására, a nyilvánosság biztosítására, a foglalkoztatás támogatására pályázat készítése, komplex szaktanácsadói feladat ellátására, valamint az intézményakkreditációs feladat ellátására kötött szerződések vállalkozási szerződésnek tekinthetők-e, vagy megbízási szerződésnek? Elhatárolható-e a két szerződéstípus aszerint, hogy a tárgya szellemi vagy fizikai munkavégzésre irányul?
2. A fent megrendelt tevékenységek közül mely tevékenység végzése tekinthető eredménykötelmen alapuló és mely tevékenység gondossági kötelmen alapuló munkavégzésnek? Kimeríti-e az eredménykötelem fogalmát az, ha a vásárolt szolgáltatás lezárásának eredményeként írásbeli dokumentum készül? (Pl. jelentés, bizonylatolás, összeállított dokumentum stb.) Ehhez kapcsolódóan kérjük, szíveskedjenek kifejteni azt, hogy a Ptk. 389. §-ában megfogalmazott "munkával elérhető más eredmény létrehozására" kitétel alatt konkrétan mi értendő.
3. A projektszerződések és az akkreditált képzési szerződések esetében, amennyiben a megrendelői szerződésben részletezett feladatokat teljes mértékben szerződéssel más vállalkozók végzik, tekinthető-e a szolgáltatás változatlan formában történő továbbértékesítésnek, annak ellenére, hogy a projektkészítéssel és akkreditált képzéssel megbízott adózónak egyéb koordináló feladatai is vannak? (Az adózó neve alatt fut az akkreditáció, a projekt, illetve az adózó állítja ki a tanúsítványt, köti a felnőttképzési szerződést.)
4. A megrendelői szerződésben a közvetítés lehetőségére annyiban történik utalás, hogy a szerződések többségében tartalmazzák az alvállalkozók, illetve teljesítési segéd igénybevételi lehetőségét. Ez a szerződési kitétel megfelel a közvetített szolgáltatásokra vonatkozó tartalmi kritériumnak?
Részlet a válaszából: […] ...minőségirányítási rendszerének elkészítésére, továbbá hazai és uniós pályázatok elkészítésére, valamint intézmény- és programakkreditációra vonatkozó tevékenység végzése esetén. Amennyiben az e tevékenységek folytatásáról szóló szerződésben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 25.

Tankönyv-akkreditációs díj

Kérdés: A tankönyv akkreditációs díját hogyan kell elszámolni? Költség vagy aktiválandó?
Részlet a válaszából: […] ...válasz annak függvényében eltérő, hogy a tankönyv egyszeri vagy többszöri kiadása érdekében fizettek akkreditációs díjat.Ha a tankönyv egyszeri kiadása érdekében merült fel az akkreditációs díj, akkor azt a tankönyv bekerülési értékében kell figyelembe venni, mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 12.

Akkreditációs díj aktiválása

Kérdés: Szakközépiskolánk interaktívtábla-használati felnőttképzési programját akkreditáltatta. A program akkreditációs díja 70 E Ft. Ki lehet-e mutatni a program akkreditációs díját a vagyoni értékű jogok között?
Részlet a válaszából: […] A válasz az, hogy ki lehet mutatni, amennyiben az egy éventúl szolgálja a szakközépiskola tevékenységét. Az Szt. 80. §-ának (2) bekezdéseszerint azonban a 100 E Ft egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jog ahasználatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 17.

Intézményi akkreditáció áfamentessége

Kérdés: Korlátolt felelősségű társaság nyelvoktatással foglalkozik (nyelviskola). A felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak alapján intézményi akkreditációval rendelkezik. Az Áfa-tv. 85. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében áfamentes számlát kell kibocsátania?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 85. §-a (2) bekezdésének b) pontjában említettakkreditáció alatt nem az intézmény, hanem a program (képzés) akkreditációjátkell érteni. Ennek megfelelően a szóban forgó kft.-nek – függetlenül attól aténytől, hogy a felnőttképzésről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 30.

Közcélú adomány

Kérdés: Kérdésem a közhasznú alapítvány esetében az adomány értelmezésére irányul. Konkrétan az a kérdés, hogy az Szja-tv.-ben meghatározottakon túli vagyoni előnynek minősül-e az oktatásban részesítés, vagy ellenérték nélküli, kedvezményes juttatás (pl. tankönyv). További kérdés, hogy indokolt-e megkülönböztetni, ha akkreditált oktatás történik, illetve ha nem? Általában van-e jelentősége, hogy az alapítvány normatív támogatásban részesül, illetve lehet-e adomány a befizetés, ha díjat szed az alapítvány, amelynek befizetése a szolgáltatásnyújtás feltétele? Adománynak tekinthető-e a befizetés, ha nincs tandíj, csak ajánlott befizetés? A hatályos Áfa-tv. szerint mikor kell számlát adni a befizetésről?
Részlet a válaszából: […] ...intézmény – azalapító okirata aláírásának napjára visszamenő hatállyal – a nyilvántartásbavétellel jön létre. A törvény akkreditációról nem rendelkezik, de az oktatásiintézménynek meg kell felelnie a törvényben előírtaknak. Ha az oktatás,amelyben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 28.

Oktatási tevékenység áfája

Kérdés: Egy vállalkozás nyelvtanfolyamokat szervez. A tanfolyamokon oktatott anyagok nem szerepelnek az OKJ-s jegyzékben. Mikor adható adómentes számla? Ha intézményi akkreditációval, vagy ha program akkreditációval rendelkezik? Milyen számlát bocsáthat ki addig, amíg a szükséges akkreditációval nem bír?
Részlet a válaszából: […] ...– nem személyesadómentesség, hanem az egyes tevékenységekre szól. Ezért azt személyes, azoktatási intézmény egészére vonatkozó akkreditációként értelmezni nem lehet,tehát csak programonként értelmezhető a mentesség. Addig, amíg a szükségesakkreditációval...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 14.

Számlát adó oktató áfája

Kérdés: Mely esetekben kell a számlát adó oktatónak áfát felszámítania? Vonatkozik-e rá a mentesség, ha akkreditált képzést nyújtó tanfolyamon oktat?
Részlet a válaszából: […] ...megvalósításához közvetlenül nyújtják – tárgyi adómentesnek minősül [Áfa-tv. 2. számú mellékletének 17/d. pontja]. (Például egy akkreditációval rendelkező intézménynek számlázó nyelvtanár oktatói tevékenysége 2004. január 1-jét követően tárgyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 19.

Felnőttképzés kedvezménye

Kérdés: Az Oktatási Minisztérium által kiadott felnőttképzési akkreditáció kapcsán nagy a tanácstalanság az szja-kedvezmény igénybevételét illetően. Egy felnőttképzést végző vállalkozás vagy intézmény rendelkezhet vagy csak intézményi akkreditációval, vagy csak programakkreditációval, de mindkettővel is. Felnőttképzést nagyon sokan végezhetnek és végeznek is (iskola, társas vállalkozás, de egyéni vállalkozó is alvállalkozók bevonásával). Én, mint magánszemély, nyelvtanfolyamra járok. Az Szja-tv. 36/A. §-a értelmében a részemre kiállított nyelvtanfolyami díjból adókedvezményt vehetek igénybe. Mikor lesz helyesen kiállított a számla az szja-visszaigénylés szempontjából? Van-e valamilyen speciális formai követelmény, szöveg, aminek a számlán szerepelnie kell? Milyen felnőttképzési akkreditációval kell (programakkreditáció, vagy intézményi akkreditáció, vagy mindkettő) rendelkeznie a számlát kibocsátó vállalkozásnak ahhoz, hogy az szja-visszaigénylésre jogosítson?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolódó adókedvezménnyel együttesen) nem haladhatja meg az évi 60 ezer forintot.Az Szja-tv. nem tartalmaz előírásokat az intézmények akkreditációjával és ezen intézmények nyilvántartásával összefüggésben, ezekről az Fk-tv. rendelkezik.Eszerint a jogalanyok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 1.

Az oktatás áfája

Kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy az államilag el nem ismert oktatást csak 2003. július 1-jétől terheli a 25 százalékos áfa?
Részlet a válaszából: […] ...a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, továbbképzés, illetve szakvizsgára történő felkészítés, a Nyelvi Akkreditációs Testület által akkreditált idegen nyelvi képzés (SZJ 80-ból), az oktatási pedagógiai szakértés, szaktanácsadás (SZJ 74...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 16.

Oktatás áfája

Kérdés: Az államilag el nem ismert oktatásra vonatkozó 25 százalékos adómértéket – a 2003. július 1-jei hatálybalépésre tekintettel – hogyan alkalmazzuk az ez évben beszedett tandíjra?
Részlet a válaszából: […] ...a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, továbbképzés, illetve szakvizsgára történő felkészítés, a Nyelvi Akkreditációs Testület által akkreditált idegen nyelvi képzés.Amennyiben az oktatást végző adózó a fent felsorolt képzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 30.
1
2