Teletankból hiányzó üzemanyag megtéríttetése

Kérdés: A gépjármű-bérbeadással foglalkozó kft. a bérbe adott járműveket teletankkal adja át az ügyfeleinek a bérleti szerződésben rögzítetteknek megfelelően, teletankkal is várja vissza az autókat. A bérleti díjnak nem része a bérleti időszak alatt az üzemanyag biztosítása, ez a bérlő feladata. Előfordul, hogy a bérlő nem teletankkal hozza vissza a járművet, ilyenkor a bérbeadó teletankolja a járművet. A saját nevére kapott üzemanyagszámlát szeretné a bérbeadó továbbterhelni a bérbevevőre. Hogyan jár el helyesen a bérbeadó?
Részlet a válaszából: […] ...egyik megoldás: A kapott benzinszámla alapján a bérbeadó visszaigényli az áfát, és egyúttal számláz a bérlőnek "üzemanyagköltség továbbterhelés" címen a kapott benzinszámlával megegyező összegben. Több helyen olvastam, hogy nem lehet az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Családi gazdaság tagjainak iparűzésiadó-kötelezettsége

Kérdés: Egy 5 fős Őstermelők Családi Gazdaságának egyik tagja egyéni vállalkozó is. Emiatt nem adhatnak be közös iparűzésiadó-bevallást. Az egyéni vállalkozó tag a 2023-as adóévre az egyszerűsített adóalap megállapítását választotta. A másik négy tag számára az általános módszer szerinti adóalap a kedvezőbb (a magas anyagköltség miatt), ezért ők nem választották 2023-ra a Htv. 39/A. §-a szerinti adózást. Lehetséges-e, hogy az őstermelésből származó bevételük után eltérő módszerrel adóznak az iparűzési adóban? A másik négy tag adhat-e le közös bevallást?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz a Htv. 41. § (8) bekezdése az irányadó jogszabályhely, miszerint az őstermelők családi gazdaságának tagjai az adóévi iparűzésiadó-kötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az őstermelők családi gazdaságának a tevékenység végzéséből származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Munkaruha-juttatás elszámolása

Kérdés: A kft. bérleti díjat fizet a dolgozóinak kiadott munkaruhákért. Ezt szolgáltatás igénybevételeként, áfa levonása mellett könyveli. Azon dolgozók számára, akik nem "jogosultak" munkaruha-juttatásra (irodisták), de mégis kapnak, hogyan számolható el a bérelt munkaruha?
Részlet a válaszából: […] ...9.2. pontja szerint munkaruházati termékre jogosultak. Természetesen mindezt megfelelően dokumentálva, a munkaruhák beszerzési költségét anyagköltségként elszámolva.A kérdés szerint azonban a kiadott munkaruhákért még bérleti díjat is fizetett, amelyet igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Ruhatervezés költségeinek a figyelembevétele

Kérdés: "A" vállalkozás "B" vállalkozással ruhát terveztet. A tervek alapján "C" vállalkozás elkészíti a ruhát, "A" vállalkozásnak számlázza, "A" továbbértékesít. Vásárolt készletről vagy saját termelésű készletről van szó?
Részlet a válaszából: […] ...mutatja ki (befejezetlen termelésként). Amikor a ruha elkészítésének a számlája a "C" vállalkozástól megérkezett, akkor azt anyagköltségként a közvetlen önköltségben számításba veszi, és késztermékként nyilvántartásba veszi, a befejezetlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 7.

Csatornadíj könyvelése

Kérdés: Hogyan kell 2023-2024. évben szabályosan könyvelni a vízdíjszámlán szereplő csatornadíjat, szennyvízelvezetési díjat? Nem tekinthető-e a vízdíj felmerüléséhez szorosan kapcsolódó költségnek a szennyvízelvezetési díj? A szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatásról, annak díjazásáról a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról rendelkezik. Eddigi eljárás szerint a vízdíj anyagköltségként, a szennyvízelvezetési díj egyéb igénybe vett szolgáltatásként került elszámolásra. Amennyiben továbbra is az eddigi elszámolást indokolt alkalmazni, elvárható-e a bérbeadótól, hogy külön tételben számlázza tovább részünkre a vízdíjszámla tartalmaként meghatározott vízdíjakat és szennyvízelvezetési díjakat?
Részlet a válaszából: […] ...nem történt, ami indokolná az eddigi költségkénti elszámolás gyakorlatának a megváltoztatását. Tehát a továbbiakban is a vízdíjat anyagköltségként, a szennyvízelvezetési díjat szolgáltatásként az igénybe vett szolgáltatások költségei között kell elszámolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Vásárolt energiamegtakarítás nyilvántartása

Kérdés: A Számviteli Levelek 487. számában a 9233. kérdésre adott válasszal kapcsolatosan – energiahatékonyság – feltett kérdésemet szeretném tisztázni. Cégünk energiakereskedelemmel foglalkozik. Az áramot és a földgázt nem anyagköltségként könyveljük, hanem áruként, majd elábéként. Továbbértékesítjük az anyavállalat, illetve harmadik fél számára. A MEKH ránk vonatkozóan – mint mérlegkörfelelősre – bizonyos mennyiségű energiamegtakarítási kötelezettséget ír elő. Ezt megvásároljuk az anyavállalattól (de más cégtől is vásárolhatnánk), majd készletre vesszük. A MEKH felé a határidőknek és a szabályoknak megfelelően teljesítjük a kötelezettségünket (illetve mennyiségtől függően el is adjuk harmadik félnek). A kötelezettség a 86-ban szerepel, mint ráfordítás, vagy a 82-ben, mint elábé?
Részlet a válaszából: […] ...válaszban arra válaszoltunk, amit kérdezett. Mivel a felhasznált energiahordozókat (áram, gáz, olaj stb.) a számviteli előírások alapján anyagköltségként számoljuk el, indokolt a ténylegesen felhasznált vásárolt energiahatékonyság bekerülési értékét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Munkaruha költségkénti elszámolása

Kérdés: Hogyan és mikor kell költségként elszámolni a munkavállalóknak adott munkaruhát? Ha év közben kapja a munkavállaló, és a használatának a lejárata a következő évben van, akkor a költségként elszámolt összeg időbelileg elhatárolható?
Részlet a válaszából: […] ...a használatba vételig készletként kell kimutatni. A felhasznált készletet (ami jellegéből következik, mivel anyagi eszköz) pedig anyagköltségként kell elszámolni, amelyet nem lehet időbelileg elhatárolni.Ha a munkaruha a vállalkozó tevékenységét egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Saját termelésű készletek önköltségének egyszerűsített megállapítása

Kérdés: Az Szt. 98. §-a b) pontjának előírása alapján az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozásoknak lehetőségük van arra, hogy a saját termelésű készletek (termék, szolgáltatás) bekerülési értékét (közvetlen önköltségét) a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljék, állapítsák meg a mérleg értékét. Ezzel kapcsolatosan kérem gyakorlati iránymutatásukat, illetve azt, hogy az alábbiakban leírtak a helyes értelmezést tükrözik-e?
Részlet a válaszából: […] ...tekintendő. A közvetlen önköltség tartalmát az Szt. 51. §-a határozza meg. A közvetlen önköltség főbb elemei: a közvetlen anyagköltség, a közvetlen bér és járulékai, a termékre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolható költségek. Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Bérmunka díjának elszámolása

Kérdés: Társaságunk fő tevékenysége különböző termékek előállítása. Előfordul azonban az az eset is, amikor a termék-előállítás folyamatába tartozó munkaműveletet más társasággal, bérmunka keretében végeztetünk el. Jellemzően a termelési folyamat megkezdése után kerül erre sor a befejezetlen termelésnek, illetve félkész terméknek az átadásával, esetenként a munkaművelethez szükséges vásárolt anyagokat is a bérmunkát végző rendelkezésére bocsátjuk. Más alkalommal a bérmunkát végzővel végeztetjük el a rendelkezésére bocsátott vásárolt anyagok megmunkálását, valójában a terméknek a befejezetlen termelésbe való vagy félkész termék állapotba történő hozását, majd a befejező munkákat már társaságunk végzi el. Hogyan kell ezeket nyilvántartani, elszámolni? Mi minősül az új termék előállítása érdekében végzett munkaműveletnek?
Részlet a válaszából: […] ...mutatja ki a bérmunkához átadott vásárolt anyagokkal együtt;– a visszavételkor az átadott és felhasznált vásárolt anyagot anyagköltségként számolja el a saját termelésű készletek közvetlen költségei között;– a bérmunkadíjat pedig igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Biztosító által fizetett összeg elszámolása

Kérdés: A gépjárműben keletkezett kárt a biztosító részben vagy teljes egészében megtéríti. A megtérítésnek a gyakorlatban különböző formái vannak. Lehet az, hogy a biztosító javíttatja meg a gépjárművet, vagy totálkár esetén kicseréli azt. Lehet az is, hogy a biztosítottnak fizeti a kármegállapítási jegyzőkönyv alapján a díjat, magát a javítást a károsult végezteti el, vagy közvetlenül a javítást végző szerviznek fizet. Hogyan kell ezeket elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...(a számlázott költséget az igénybe vett szolgáltatások között, saját vállalkozásban végzett javításnál, helyreállításnál pedig anyagköltség, bérköltség és járulékai azok, amelyek jellemzően felmerülnek).Ha a biztosító – a biztosított tájékoztatása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.
1
2
3
53