Saját termelésű készletek önköltségének egyszerűsített megállapítása

Kérdés: Az Szt. 98. §-a b) pontjának előírása alapján az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozásoknak lehetőségük van arra, hogy a saját termelésű készletek (termék, szolgáltatás) bekerülési értékét (közvetlen önköltségét) a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljék, állapítsák meg a mérleg értékét. Ezzel kapcsolatosan kérem gyakorlati iránymutatásukat, illetve azt, hogy az alábbiakban leírtak a helyes értelmezést tükrözik-e?
Részlet a válaszából: […] ...tekintendő. A közvetlen önköltség tartalmát az Szt. 51. §-a határozza meg. A közvetlen önköltség főbb elemei: a közvetlen anyagköltség, a közvetlen bér és járulékai, a termékre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolható költségek. Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Bérmunka díjának elszámolása

Kérdés: Társaságunk fő tevékenysége különböző termékek előállítása. Előfordul azonban az az eset is, amikor a termék-előállítás folyamatába tartozó munkaműveletet más társasággal, bérmunka keretében végeztetünk el. Jellemzően a termelési folyamat megkezdése után kerül erre sor a befejezetlen termelésnek, illetve félkész terméknek az átadásával, esetenként a munkaművelethez szükséges vásárolt anyagokat is a bérmunkát végző rendelkezésére bocsátjuk. Más alkalommal a bérmunkát végzővel végeztetjük el a rendelkezésére bocsátott vásárolt anyagok megmunkálását, valójában a terméknek a befejezetlen termelésbe való vagy félkész termék állapotba történő hozását, majd a befejező munkákat már társaságunk végzi el. Hogyan kell ezeket nyilvántartani, elszámolni? Mi minősül az új termék előállítása érdekében végzett munkaműveletnek?
Részlet a válaszából: […] ...készletként mutatja ki a bérmunkához átadott vásárolt anyagokkal együtt;- a visszavételkor az átadott és felhasznált vásárolt anyagot anyagköltségként számolja el a saját termelésű készletek közvetlen költségei között;- a bérmunkadíjat pedig igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Biztosító által fizetett összeg elszámolása

Kérdés: A gépjárműben keletkezett kárt a biztosító részben vagy teljes egészében megtéríti. A megtérítésnek a gyakorlatban különböző formái vannak. Lehet az, hogy a biztosító javíttatja meg a gépjárművet, vagy totálkár esetén kicseréli azt. Lehet az is, hogy a biztosítottnak fizeti a kármegállapítási jegyzőkönyv alapján a díjat, magát a javítást a károsult végezteti el, vagy közvetlenül a javítást végző szerviznek fizet. Hogyan kell ezeket elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...(a számlázott költséget az igénybe vett szolgáltatások között, saját vállalkozásban végzett javításnál, helyreállításnál pedig anyagköltség, bérköltség és járulékai azok, amelyek jellemzően felmerülnek).Ha a biztosító - a biztosított tájékoztatása alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Saját energiamegtakarítás nyilvántartása

Kérdés: Társaságunk - az Energiahatékonysági Kötelezettség Rendszer kötelezettje - energiahatékonyság-javító beruházást, intézkedést hajtott végre. Ennek következtében energiamegtakarítást értünk el, amit energetikai auditáló szervezet hitelesített 2023-ban. A hitelesítésnek díja volt, amit egy összegben költségként számoltunk el. A MEKH tájékoztatása szerint a hitelesített energiamegtakarítás korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, amely kizárólag a kötelezett fél részére ruházható át. Milyen áron kell nyilvántartani az EKR-tanúsítvány szerinti megtakarítás mértékét? Mi lesz a bekerülési értéke? Illetve milyen főkönyvi számlával szemben tudom az immateriális javak közé felvenni? Amennyiben éven belül használjuk fel, akkor a készletek közé sorolandó-e? Ennek a hitelesített megtakarításnak egy részét kötelezettség teljesítésére kívánjuk felhasználni, másik része értékesítésre kerül az áfa felszámításával. Amennyiben a tanúsított megtakarítást kötelezettség teljesítésére használjuk fel, akkor a felhasznált megtakarítás könyv szerinti értékét az egyéb ráfordítások között számoljuk el? Az értékesítés bevétele helyesen a nettó árbevétel része, vagy pedig az egyéb bevételekhez sorolandó?
Részlet a válaszából: […] ...esetben a piaci érték a bekerülési érték, de ezen eseteket a számviteli törvény külön nevesíti.)Az energiamegtakarítás valójában anyagköltségben történt megtakarítás. Ezért a társaságnak a hitelesített energiamegtakarítást a vásárolt készletek között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Energiamegtakarítás értékesítése

Kérdés: Társaságunk olyan energiahatékonyság-javító beruházás(oka)t valósít(ott) meg, amely(ek) az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. tv. szerinti energiahatékonysági intézkedésnek, illetve beruházásnak minősül(nek), mely(ek) hitelesítését követően az EKR-ben elszámolható megtakarításnak minősül(nek). Az Ehat. tv. 15/B. §-a alapján a hitelesített megtakarítás átruházható úgy, hogy a cégünk számlázza a vevőnek, aki a számla ellenértékének megfizetésével megszerzi a megtakarítások tulajdonjogát. Véleményünk szerint ez a hitelesített energiamegtakarítás egy korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, és mivel az Áfa-tv. szerint szolgáltatásnyújtásnak tekinthető, áfaköteles az értékesítése. Jól gondoljuk? Miként történik ennek a számviteli kezelése?
Részlet a válaszából: […] ...számviteli előírások szerint a felhasznált energiahordozókat (áram, gáz, olaj stb.) anyagköltségként kell elszámolni. Ezért a vevőnél a ténylegesen felhasznált hitelesített energiamegtakarítás bekerülési értékét is anyagköltségként kell majd elszámolni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Tenyészállat hízóba állítása

Kérdés: A tenyészállat hízóba történő visszaminősítése esetén szükséges-e terven felüli értékcsökkenést elszámolni a visszaminősítés miatt, még addig, amíg tárgyi eszköz az állat? Illetve a visszaminősítés kontírozása megfelelő-e úgy, hogy a tenyészállat bruttó értékét kivezetem (tartozik) 511. költségre, majd a korábban elszámolt értékcsökkenést és a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenést átvezetem az 511. számla Követel oldalára? Majd a tenyészállat nettó értékén hízóba állítom az állományváltozással szemben? (T 511 - K 151, T 159 - K 511, T 158 - K 511, T 242 - K 581.) Van-e másik módja a tenyészállat hízóba történő visszaminősítésének?
Részlet a válaszából: […] ...151; majd- a könyv szerinti érték vásárolt anyagkénti készletre vétele: T 21-22 - K 151; és- a könyv szerinti nettó érték elszámolása anyagköltségként: T 511 - K 21-22.Természetesen a tenyészállat hízóba állítása esetén a hízóállatot nyilvántartásba kell venni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

LPG/benzin üzemű gépjármű elszámolása

Kérdés: LPG/benzin üzemű gépjármű elszámolással kapcsolatban szeretnénk segítséget kérni. Kormányrendeletben előírtak szerint a 8,6 liter normát (1,328 cm3) felszorozzuk az előírt 1,2-es szorzóval (10,32 l/km). Jól gondoljuk, hogy az LPG-gáz NAV-norma szerinti árát vesszük figyelembe, nem a benzinét?
Részlet a válaszából: […] ...tegye közzé (https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/uzemanyag/2023-ban-alkalmazhato-uzemanyagarak) a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.A fentiekben foglaltak alapján kérdésére válaszunk: a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Háztartási méretű kiserőművek többlettermelése

Kérdés: Szíveskedjenek szakmai állásfoglalást adni a háztartási méretű kiserőműveknél (HMKE) többlettermelésként jelentkező, a villamosenergia-hálózatba visszatáplált áram számviteli elszámolásáról. Részletezve: Havi szaldós elszámolás esetén, amennyiben a HMKE-rendszernél a hónapot tekintve többletbetáplálás nem történik - tehát a hálózatból vételezett energia több, mint a HMKE által visszatáplált energia -, az energiaszolgáltató nettó számlát állít ki, a felhasznált energia mennyiségét csökkenti a visszatáplált energia mennyiségével. Az így nettósított számlát cégünk költségként könyveli. Abban az esetben, ha a betáplálás meghaladja a villamos hálózatból vételezett energiát, a szolgáltató csak rendszerhasználati díjat számláz, áramdíjat nem, a többletbetáplálást cégünknek kell a szolgáltató felé számlázni. Az általunk kiállított számlát árbevételként könyveljük. Helyes ez az elszámolás? Ugyanaz a HMKE által termelt energia egyszer költségcsökkentő, máskor árbevétel? Amennyiben számlázunk, terméket vagy szolgáltatást értékesítünk?
Részlet a válaszából: […] ...méretű kiserőművek saját célra felhasznált teljesítményének az értékét, sem az árbevételként elszámolandó ellenértékét, sem az anyagköltségként megjelentendő ráfordítás értékét.A 2021. VII. hó 1-től hatályos (5a) bekezdés szerint a villamosenergia-kereskedő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Anyavállalatnál önköltségszámítás

Kérdés: Gazdasági társaság éves beszámoló készítésére kötelezett annak okán, hogy anyavállalatnak minősül. Az éves beszámoló számszaki értékhatáraitól messze elmarad (árbevétele és létszámadata is). Emellett árbevétele az 1 milliárd forintot és költségei (költségnemei) az 500 millió forintot meghaladja. Kötelezett-e a társaság önköltségszámításra, elkerülhető-e ez a kötelezettség, ha csak anyavállalat mivolta miatt kell éves beszámolót készítenie?
Részlet a válaszából: […] ...a nyújtott szolgáltatások áfa nélküli eladási ára, a költségnemenkénti költségek együttes összege pedig a társaságnál felmerült anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költsége, továbbá a személyi jellegű ráfordítások, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 13.

Vásárolt energiamegtakarítás nyilvántartása

Kérdés: Egy vegyipari nagyvállalatnak vagyunk a leányvállalata, amely energiakereskedelemmel foglalkozik. A MEKH energiamegtakarítási kötelezettséget állapít meg részünkre. Az anyavállalatnak beruházásokból, energiahatékonyság-javító intézkedésekből energiamegtakarítása keletkezik, amelyet energetikai auditáló szervezet hitelesít. Ezt a hitelesített energiamegtakarítást vásárolta meg cégünk, szerződés alapján, piaci áron. A megvásárolt energiahatékonyság több, mint ami a MEKH által megállapított kötelezettségünk. Kérdésünk az átvétel, a kötelezettség teljesítése, illetve harmadik fél felé történő értékesítés számviteli elszámolása.
Részlet a válaszából: […] ...válasznál abból a számviteli előírásból indulunk ki, amely szerint a felhasznált energiahordozókat (áram, gáz, olaj stb.) anyagköltségként számoljuk el. Ezért a ténylegesen felhasznált vásárolt energiahatékonyság bekerülési értékét is indokolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 15.
1
2
3
52