Kiválással létrejött társaság előző évi adatai

Kérdés: Egy társaság 2023. év közben kiválással jött létre. A 2023. év beszámolójában kell-e előző évi adatot szerepeltetni? Ha igen, akkor melyik adatot? Jól gondolom-e, hogy ha a válasz igen, akkor az a mérlegben a nyitással egyező lesz, és az eredménykimutatás nem tartalmaz adatot?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy jól gondolja!Az Szt. 141. §-ának (3a) bekezdése szerint: "Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság (kivéve a beolvadásnál az átvevő, kiválásnál a változatlan társasági formában tovább működő gazdasági társaságot)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 23.

Leírási kulcs alkalmazása (33%-os vagy 14,5%-os)

Kérdés: A társasági adóról szóló törvény 1. sz. mellékletének 9. pontja szerint 50% értékcsökkenési leírás alkalmazható a 2003-ban vagy azt követően beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett, a törvény 2. sz. mellékletének IV. pontja szerint 33%-os vagy 14,5%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök esetében. Ezen feltételeken kívül szükséges még egyéb, speciális feltétel érvényesülése is a törvény 9. pontjában hivatkozott 50%-os leírási kulcs alkalmazhatóságához?
Részlet a válaszából: […] ...napjától (ideértve jogutód esetén a jogelődtől a vagyonmérleg szerint átvett, a jogelőd által már üzembe helyezett eszköznél az átalakulás, egyesülés, szétválás napját követő napot is) az állományból való kivezetése (ideértve a forgóeszközök közé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 9.

Kedvezményes átalakulás

Kérdés: 1. Adott egy kft., melynek 50-50%-ban két magánszemély a tulajdonosa.
2. Döntésük szerint egy jól körülhatárolható tevékenységet szeretnének "kivinni" a társaságból, kiválás útján.
3. A létrejövő társaságban szintén ugyanazon 2 magánszemély lenne a tulajdonos 50-50% arányban.
4. A kivitt vagyon bankszámlapénz (3 M Ft) + egy ingatlan (7 M Ft értékben).
5. A létrejövő társaság alapítói vagyona 10 M Ft, melyből 3 M Ft a jegyzett tőke része, és 7 M Ft tőketartalék [SZT 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján].
6. A létrejövő társaság mérlegfőösszege így 10 M Ft, melynek aránya a PK Kft.-hez viszonyítva 25%.
A fenti paraméterek ismeretében megfelel-e a kedvezményezett átalakulás feltételeinek a fenti átalakulás? (Tao-tv. 4. § 23/a. pont.)
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 4. § 23/a. pont szerint kedvezményezett átalakulás az olyan átalakulás (a továbbiakban ideértve az egyesülést, a szétválást is), amelyben jogelődként és jogutódként is csak a 32/a. pont szerinti társaság vesz részt, haa) a jogügylet révén a jogelőd tagja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Üzletrész értékének kimutatása – leányvállalat beolvadása

Kérdés:

A gazdasági társaság leányvállalata beolvad a 100%-os tulajdonos anyavállalatba kedvezményezett átalakulással. A leányvállalat jegyzett tőkéje 3000 E Ft. Az anyavállalatnál a 3000 E Ft jegyzett tőkéjű leányvállalati üzletrész nyilvántartási értéke 170.000 E Ft. Az anyavállalat eredménytartaléka 500.000 E Ft. Az átalakulás során a jogutód átalakulás utáni vagyonmérlegében a különbözetek oszlopban a befektetett pénzügyi eszközök soron –170.000 E Ft-ot, a jegyzett tőke soron –3000 E Ft-ot és az eredménytartalék soron –167.000 E Ft-ot kell feltüntetni?

Részlet a válaszából: […] A számviteli törvény előírása szerint a beolvadással létrejövő gazdasági társaságnál is kétszer kell vagyonmérleget készíteni.A beolvadással létrejövő gazdasági társaság (jog­utód) vagyonmérleg-tervezetének első oszlopa – a beolvadó és az átvevő (a beolvasztó)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Végleges vagyonmérlegben negatív sajáttőke-elem – átalakulás

Kérdés: A kft. zrt.-vé alakul át. A 3 millió forintos jegyzett tőkét 50 millió forintra felemelik, a cégbíróság be is jegyezte az átalakulást 2023. 09. 30-ra (a tervezet 2022. 12. 31-ével készült). A kft. a 2023-as működés során olyan mértékű veszteséget ért el, amelyet egyetlen másik tőkeelem sem tud fedezni, tehát a végleges vagyonmérlegben lesz negatív összegű sajáttőke-elem. Mi a teendő ilyenkor, a cégbíróság utólag törli a zrt.-t?
Részlet a válaszából: […] ...végleges vagyonmérleggel összefüggő szabályokat az Szt. 141. §-a tartalmazza. Ezen § (4) bekezdése alapján: az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegében kimutatott saját tőke és a vagyonmérleg-tervezetében kimutatott saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Évközi beszámoló elfogadása beolvadásnál

Kérdés: Köztulajdonban álló közhasznú nonprofit gazdasági társaság beolvad egy másik köztulajdonban álló közhasznú nonprofit gazdasági társaságba. A tulajdonos önkormányzat június 30. fordulónapra kér a társaságoktól könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót, amelyet megtárgyalnak és jóváhagynak. Az átalakulás kapcsán az merült fel, hogy a féléves beszámolók elfogadhatók-e az átalakulás során számviteli beszámolóként, megfelel-e annak a követelménynek, hogy a számviteli beszámolót hat hónapig lehet elfogadni vagyonmérleg-tervezetként, a 2013. évi CLXXVI. törvény 4. § (3) bekezdése alapján? Az átértékelés lehetőségével nem élnek. Mivel az átalakulásról szóló döntés várhatóan novemberben lesz, így ha nem fogadható el a féléves beszámoló, akkor a 2013. évi CLXXVI. törvény 6. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak nem tud megfelelni a június 30-i fordulónapra összeállított beszámoló, mivel a vagyonmérleg-tervezet fordulónapja és a döntés időpontja között több mint három hónap telik el.
Részlet a válaszából: […] ...értelmezik, nem veszik figyelembe teljeskörűen a 2013. évi CLXXVI. törvény 6. §-a (1) bekezdésében leírtakat.Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 6. §-a (1) bekezdésének a kérdésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Részvényes halála esetén szerzési érték az örökösnél

Kérdés:

Ügyfelem egy szövetkezetből átalakulással létrejött részvénytársaság végelszámolásáról döntött. A magánszemély részvényesekkel el kell számolnia a részvénytársaságnak, ki kell adni részükre a vagyont. A jegyzett tőke (a részvények) tulajdonosai az évek során megváltoztak. A részvényesének halála következtében az örökösei a társaság végelszámolása (vagy a részvények elidegenítése) során milyen szerzési értéket vehetnek figyelembe az szja-alap megállapításakor?
– Azt, amit a hagyatéki leltár vagy végzés tartalmaz [Szja-tv. 67. § (9) ak. 2. pont]; ez esetben a névértéket, más esetben a rá jutó sajáttőke-összeget, vagy
– azt az összeget, amit az örökhagyó is figyelembe vehetett volna?

Részlet a válaszából: […] A részvénytársaság végelszámolása esetén az Szja-tv. 68. § (1) bekezdése szerinti szabály szerint kell eljárni. Az Szja-tv. 68. § (1) bekezdésének alkalmazásából következik, hogy a részvényesek halála következtében az örökösei, a társaság végelszámolása (vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Közkereseti társaság átalakulása

Kérdés:

Egy kkt. szeretne átalakulni kft. társasági formára. Milyen lehetősége van erre a legegyszerűbb módon? A szakirodalomban több lehetőség ígérkezik. Kérem, hogy válaszukban jelöljék meg a törvényi hivatkozást is.

Részlet a válaszából: […] ...nem tudunk kitérni. Csak a legfontosabbra tudunk utalni.A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével az átalakulásra, az egyesülésre, a szétválásra vonatkozó jogi szabályok részben a Ptk.-ban, azon belül– a jogi személyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Beolvadás után újabb beolvadás

Kérdés: Az "A" kft.-be beolvad "B" kft. A tervezetek fordulónapja 2022. 12. 31-e. Ezen átalakulás esetében a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár fordulónapja 2023. 06. 30-a. Közben folyamatban lenne egy másik átalakulás (második átalakulás), ahol "A" kft.-be beolvad "C" kft. Ezen átalakulás esetében a tervezetek fordulónapja 2023. 06. 30-a lenne. Ez esetben a második átalakuláskor készített vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezetben az "A" kft. esetében már szerepel a "B" kft.-től átvett vagyon, vagy még anélkül kell összeállítania a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket az "A" kft.-nek?
Részlet a válaszából: […] ...és három vagyonleltár-tervezetet kell készíteni. (A kérdésben mindkettő egyes számban van, ami nem igaz sem az első átalakulásnál, sem a másodiknál.) Beolvadás esetén nem szerencsés átalakulásról beszélni.Beolvadás esetén a beolvadó kft.-nek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Átértékelés a vagyonmérleg-tervezetben

Kérdés:

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény
– 4. §-ának (3) bekezdése szerint: Az átalakuló jogi személy vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is elfogadható abban az esetben, ha annak fordulónapja az átalakulásról szóló végleges döntés időpontját legfeljebb hat hónappal előzte meg, és ha a jogi személy az átértékelés lehetőségével nem él;
– 6. §-ának (1) bekezdése szerint: Az átalakulási terv és mellékletei elfogadásáról a döntéshozó szerv a jogi személy átalakulásáról véglegesen döntő ülésén határoz. A vagyonmérleg-tervezet fordulónapjától a döntés időpontjáig – a 4. § (3) bekezdése és a 8. § esetét kivéve – nem telhet el hosszabb idő, mint három hónap.
A fenti jogszabályi helyeket kétféleképpen értelmeztem. Melyik a helyes?
1. Az Szt. szerinti beszámoló csak akkor fogadható el vagyonmérleg-tervezetnek, ha annak fordulónapja az átalakulásról való végleges döntés időpontját legfeljebb hat hónappal előzte meg, és nem él az átértékelés lehetőségével.
2. Az Szt. szerinti beszámoló elfogadható vagyonmérleg-tervezetnek, és át is értékelhető, ha annak fordulónapja az átalakulásról való végleges döntés időpontját legfeljebb három hónappal előzte meg.

Részlet a válaszából: […] ...helyes, azaz a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege csak akkor fogadható el vagyonmérleg-tervezetként, ha annak a fordulónapja az átalakulásról való végleges döntés időpontját legfeljebb hat hónappal előzte meg, és ha a jogi személy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 15.
1
2
3
31