Befejezetlen termelés vagy értékesítés

Kérdés: 2017. június 7. napján az ingatlant építő cég adásvételi szerződést kötött a vevővel. A szerződés tárgya egy lakás, gépkocsibeálló hely és tároló. A vevő a foglalót és a meghatározott időpontokban "vételárrészletet" fizet az eladónak, amit előlegként kezeltünk, hiszen a "vételárrész" utalása fizetési időpontokhoz, és nem készültségi fokhoz kötött. A szerződés szerint az utolsó "vételárrész" megfizetésének feltétele, hogy az eladó a lakóépületre vonatkozó jogerős használatbavételi engedélyt beszerezze, a társasház-alapítás tényét az ingatlan-nyilvántartási hatóság bejegyezze, a lakást és a teremgarázst az ingatlan-nyilvántartási hatóság önálló albetétként vegye nyilvántartásba, továbbá a lakás és a teremgarázs műszaki átadás-átvételére sikeresen sor kerüljön. Eladó a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A szerződés szerint a műszaki átadás-átvétel tervezett határideje 2018. 02. 28. Eladó a lakást a vételár teljes összegének kiegyenlítését követően átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 2018. 03. 31. napján adja a vevő birtokába. Felek a szerződésben megállapodnak abban, hogy ha bármely fél késedelembe esik, kötelesek a másik félnek napi 10.000 Ft késedelmi kötbért fizetni, amelynek maximuma 30 nap. Az átadás végül 2020. 04. 14. napján történt meg. A lakás, a teremgarázs és a tároló ekkor került kiszámlázásra. Úgy gondoltuk, hogy az ingatlan bekerülési értékét a kiszámlázás időpontjáig a befejezetlen soron tartjuk nyilván. Ezen álláspontunkat azonban megkérdőjelezi, hogy a vevő 2018 júniusában beköltözött a kérdéses lakásba. Az ingatlant építő cég a lakásra jutó rezsiköltséget 2020 áprilisában visszamenőlegesen kiszámlázta a vevőnek. Az ingatlant tehát a vevő már 2018 júniusában használatba vette arra való hivatkozással, hogy cserébe lemond a szerződésben kikötött kötbérről. Helyes-e a befejezetlen termelés soron szerepeltetni a nevezett lakás bekerülési értékét a kiszámlázás időpontjáig, amikor a rezsi továbbszámlázott tételeiből kiderül, hogy a lakást a vevő már 2018 márciusa óta birtokba vette? Hogyan jár el helyesen az ingatlant építő társaság számviteli és adózási szempontból?
Részlet a válaszából: […] ...a számlát ki kellett volna bocsátani, és az eladást árbevételként elszámolni. Tehát nem helyes, hogy az adott ingatlant a cég befejezetlen termelésként mutatta ki 2020. 04. 14. napjáig. Valószínűsíti a rendeltetésszerű használatbavételt az is, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 6.
Kapcsolódó címkék:    

Közhasznú társaság befejezetlen termelése

Kérdés: A kht. az Szt. szerinti beszámoló mellett köteles elkészíteni a 224/2000. Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti eredménykimutatást. Ennek az eredménykimutatásnak nincs "Aktivált saját teljesítmény" sora. A kht.-nek a mérlegfordulónapon meglévő befejezetlen szolgáltatása értékét befejezetlen termelésként ki kell mutatnia. A kht. közhasznú tevékenysége keretében szellemi terméket hoz létre, amelyet a saját előállítású eszközök aktivált értéke számlával szemben kell az immateriális javak között állományba venni. Hogyan kell ezt kimutatni? Az Szt. szerinti eredménykimutatás adózás előtti eredményének meg kell egyeznie a közhasznú eredménykimutatás adózás előtti eredményével?
Részlet a válaszából: […] Mivel 2009. június 30-ig a vonatkozó előírások szerint akht.-nak vagy meg kell szűnnie, vagy át kell alakulnia nonprofit gazdaságitársasággá, ezt követően a közhasznú nonprofit gazdasági társaság (kft.) nemtartozik a 224/2000. Korm. rendelet hatálya alá, rá csak az Szt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 28.

Befejezetlen termelés felszámolás esetén

Kérdés: Cégünk építőipari középvállalkozás. Vállalkozási szerződés alapján nagy összegű követelésünk van egy felszámolás alá került céggel szemben. A munka elkészült, de a számlát teljesítésigazolás hiányában nem tudtuk benyújtani. Ez a követelés a 2006. évi mérlegben mint befejezetlen termelés szerepel. Hogyan vezethető ki a könyvekből, hogy minél kisebb veszteséget eredményezzen? (A beépített anyagok és az alvállalkozói teljesítmények értékét sem kapjuk meg.)
Részlet a válaszából: […] ...ne növekedjenek, kellemetlenhelyzetbe kerülhet a társaságiadó-fizetési kötelezettség megállapítása során.Mint utaltunk rá, 2007-ben a befejezetlen termelés értékealapján értékvesztést kell a cégnek elszámolnia:- ha a felszámolóval közölték követelésük összegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 25.
Kapcsolódó címkék:  

Befejezetlen termelés értékvesztésének visszaírása

Kérdés: Cégünk 2006-ban építőipari kivitelezési tevékenységet végzett egy társaságnak, amely társaság ellen felszámolást indítottak. A kivitelezési munkákat csak 2007-ben tudtuk számlázni. 2006-ban a befejezetlen termelésre értékvesztést számoltunk el, mivel a felszámoló előzetes tájékoztatása alapján nincs esély a követelés rendezésére. A 2007-ben leszámlázott munkát követelésként a felszámoló beállította. A befejezetlen termelést a készletek közül kivezettük. Mikor lehet visszaírni az elszámolt értékvesztést? Év közben nem lehet, év végén meg már nincs készlet! Ha visszaírjuk év közben, de a követelésre nem számolok el értékvesztést, akkor a mérleg nem mutat valós képet.
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 56. §-a szabályozza a készletekkel kapcsolatosértékvesztés elszámolási, illetve visszaírási kötelezettségét. Ha abefejezetlen termelés bekerülési értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint amérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 27.
Kapcsolódó címkék:  

Befejezetlen termelés értékének meghatározása

Kérdés: Egyszerűsített éves beszámolót (ezen belül összköltségeljárással eredménykimutatást) készítő kft. befejezetlen termelési értékét év végén lehet-e készültségi fok arányában megállapítani és elszámolni? Ha nem lehet, hogyan célszerű meghatározni a készletre vételi értéket? A készletekről év közben nem vezetünk nyilvántartást.
Részlet a válaszából: […] ...saját termelésű készletek (a befejezetlen termelés, afélkész és késztermékek, az állatok) mérlegbe beállítandó értékét, közvetlenönköltségét az Szt. 62. §-a (2)-(3) bekezdésének előírása alapján kellmeghatározni. Az egyszerűsített éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 14.
Kapcsolódó címke:

Befejezetlen építés-szerelés önköltsége

Kérdés: Építőipari kivitelezéssel foglalkozó részvénytársaság éves beszámolót készít, de önköltség-számítási szabályzatot nem kell készítenie. Az építési-szerelési munkák közvetlen önköltségét kalkulációs egységenként kell gyűjteni ahhoz, hogy év végén a befejezetlen termelés megállapítható legyen?
Részlet a válaszából: […] Az éves beszámolót készítő rt. az Szt. 62. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján a befejezetlen építési, szerelési tevékenység közvetlen önköltsége norma szerinti közvetlen önköltség alapján is meghatározható. Ez esetben a befejezetlen építési, szerelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 18.

Teljesítési fok alapján arányosítás

Kérdés: Az Szt. 62. §-a szerint az építés-szerelésnél a befejezetlen termelés meghatározható teljesítési fok alapján arányosítással is. Mi egyszerűsített éves beszámolót készítünk. Miként kell értelmezni ezt a kitételt? Hogyan kell az elszámolást kimunkálni? Melyek a könyvelési lépések? Különösen az eredményre való hatás és könyvelés érdekel, egyik évről a másikra való átmenet során.
Részlet a válaszából: […] ...szerinti munkánál kiszámlázás nem volt, akkor a kalkulációs egységenként meghatározott közvetlen önköltség teljes egészében a befejezetlen termelés önköltségének tekintendő.Amennyiben a kalkulációs egység szerinti munkánál már volt kiszámlázás, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 5.
Kapcsolódó címkék:  

Befejezetlen építési tevékenység értékének megállapítása

Kérdés: Építőipari tevékenységet végző társaság befejezetlen termelési értékének megállapítása hogyan történjen a mérlegkészítéskor? Esetleg célszerű az építtetővel elfogadtatni a készültségi fokot vagy az értéket?
Részlet a válaszából: […] ...építési-szerelési, illetve a technológiai szerelési munka bekerülési értéke, azaz befejezetlen termelésként kimutatandó értéke a kalkulációs egységnek (egy szerződés szerinti munkának, egy létesítménynek) az Szt. 51. §-a szerint meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. április 25.

Befejezetlen építési-szerelési munka

Kérdés: Hogyan történik a befejezetlen építési-szerelési munka mérleg-fordulónapi értékelése, leltározása?
Részlet a válaszából: […] ...általános szabály - természetesen - az, hogy a befejezetlen termelést (beleértve a befejezetlen építési-szerelési munkákat is) az új Szt. 51. §-a szerinti előállítási költségen (közvetlen önköltségen) kell értékelni. A befejezetlen építési-szerelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 31.