Leltárkészítés módszerei, követelményei

Kérdés: A könyvvizsgálatok során gyakran tapasztalom, hogy az Szt. 69. § (1)-(2) bekezdéseinek követelményeit csak részben teljesítik a beszámolót összeállítók, előfordul, hogy önálló leltárdokumentációt egyszerűen nem is készítenek, a főkönyvi egyenlegek és az analitikák egyeztetéséről nem készülnek végrehajtást igazoló dokumentumok, mert azt mondják, ezt a törvény nem írja elő, sok esetben elegendőnek tartják a főkönyvek zárásának bemutatását. Hivatkoznak a törvény 165. § (1) bekezdésére, mely szerint bizonylattal az eszközök források összetételének változását kell alátámasztani, és a főkönyvi könyvelés-analitika egyeztetés nem eredményez változást, csupán ténymegállapítást. Az ellenőrzésre alkalmasság követelménye is gyakran sérül, rendszerint azzal, hogy a leltárnak nevezett dokumentumok tartalma és terjedelme hiányos, és nem teljesül az Szt. 165. § (4) bekezdésében elvárt logikailag zárt rendszerre vonatkozó elvárás, távolról sem felelnek meg a 166. § és 167. § (1) bekezdésében leírt számviteli bizonylattal szembeni követelményeknek. Míg az ellenőrzésre alkalmasság, lehetőségmeghatározás véleményem szerint igen tág fogalom, és nehezen számonkérhető, addig a logikailag zárt rendszer teljesülése talán pontosabban mérhető és megkövetelhető. Hogyan kell értelmezni a számviteli törvényben meghatározott leltárkészítési követelményekben megfogalmazott elveket? Milyen bizonylatolási, alaki és tartalmi követelmények vonatkoznak a főkönyvi könyvelés és az analitikák egyeztetésére és általában a tényeket rögzítő leltárra? Mit jelent pontosabban az ellenőrzésre alkalmasság és a logikailag zárt rendszerre vonatkozó követelmény?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 69. §-a (1) bekezdésének előírása alapján a könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és számviteli törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Bérbe adott gépek leírási kulcsa – mikrogazdálkodó

Kérdés: Mikrogazdálkodó kft. tárgyi eszközök, gépek bérbeadásával foglalkozik. A 100 ezer forint feletti beszerzési értékű gépeknél milyen leírási kulcsot alkalmazhat, figyelembe véve a gépek gyors elhasználódását?
Részlet a válaszából: […] A mikrogazdálkodó kft.-re vonatkozó sajátos előírásokat a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. Ezen Korm. rendelet 8. §-a rendelkezik a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 14.

Bérbe adott gépek értékcsökkenési leírása

Kérdés: Társaságunk építőipari gépeket adott bérbe 50 hónapra. A berendezés értékcsökkenési leírását az Szt. szerinti maradványérték figyelembevételével állapítottuk meg, a leírási kulcs 25 százalék. A Tao-tv. ennél magasabb kulcsot (30%) is megenged a bérbeadásra tekintettel. Kötelező-e a Tao-tv.-ben megállapított mértékű értékcsökkenési leírást érvényesíteni, vagy az ott megadott százalékkulcsok az érvényesíthető értékcsökkenési leírás maximumát jelentik? A maximálisnál kisebb mértékű értékcsökkenési leírás adóalap-csökkentésként való érvényesítése folytatható-e mindaddig, amíg a bekerülési értéket el nem éri az összesen elszámolt értékcsökkenési leírás?
Részlet a válaszából: […] A kérdésekre adandó válasz előtt egy megjegyzés a kérdésbenszereplő értékadatok ellentmondásos voltára vonatkozóan.Ha az építőipari gépeket 50 hónapra adják bérbe, akkor ahasznos élettartam 50 hónap, több mint 4 év, így az évenként elszámolandóértékcsökkenési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 5.

Közoktatási intézmény nem társaságiadó-alany

Kérdés: Iskolánk 599 gazdálkodási formakóddal, közoktatási megállapodással rendelkező iskola és kollégium, melynek fenntartója nonprofit kft. Vállalkozási tevékenységként büfét üzemeltetünk, de van bérbeadásból származó bevételünk is, melyet szintén vállalkozási tevékenység bevételeként számolunk el, és amellyel szemben az iskolának nincs elszámolt költsége (a fenntartónak fizeti a bérlő a közüzemi költségeket, illetve a fenntartó számolja el az amortizációt). A Tao-tv. 2. §-a szerint az iskola nem alanya a társasági adónak, ugyanakkor a törvény 5. mellékletében felsorolt szervezetek között sem található. A társaságiadó-bevallásban viszont mint "Minden egyéb gazdálkodási forma" kell kitölteni az adóbevallást. Kérdésem: az iskolának, amennyiben a vállalkozási tevékenység eredménye pozitív, van-e társaságiadó-bevallási és -fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Azadóalanyokat a Tao-tv. 2. §-a sorolja fel, illetve közülük az adóalanynak nemminősülőket az 5. számú melléklet tartalmazza. Az oktatási intézmények közül aTao-tv. az adóalanyok között a felsőoktatási intézményeket nevesíti, kiemelveközülük a költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 24.

Bérbe adott eszközök leltározása

Kérdés: Hogyan kell a bérbe adott eszközöket (termelőgépeket) leltározni?
Részlet a válaszából: […] A számviteli előírások szerint a tárgyi eszközökről egyedinyilvántartást kell vezetni, amelynek – többek között – tartalmaznia kell azt ahelyet is, ahol a tárgyi eszköz fellelhető. Bérbe adott termelőgépek eseténennek a nyilvántartásnak a bérbevevő azon telephelyének a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 15.

Ingatlan és gépjármű kedvezményes értékesítése

Kérdés: Egy vállalkozás ingatlan- és gépjármű-bérbeadással foglalkozik. A bérbe adott eszközöket a bérleti szerződések lejárta után értékesíti. Vonatkozik-e rá az Szja-tv. 69. §-a, tehát kifizetőnek minősül-e abban az esetben, ha az eszközöket olyan magánszemélynek értékesíti, aki sem vele, sem az eszköz korábbi bérlőjével nincs semmilyen jogviszonyban, és semmilyen szálon nem minősül hozzátartozónak (tehát teljes mértékben független)? Az adótörvény szerinti nyilvántartási ár elfogadható-e szokásos piaci értéknek? Bármely kereskedelmi cég beszerzési áron aluli akciós értékesítése független magánszemélyek részre (pl. profilváltás miatt) is természetbeni juttatásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. általános szabálya természetbeni juttatásnak minősíti azt az esetet, ha az értékesítés során a magánszemély kedvezményesen jut hozzá az eszközhöz.Az Szja-tv. külön szabályozza a lízingkonstrukcióban történő értékesítéseket, az Szja-tv. 69. §-ának (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 29.

Értékcsökkenés bérbeadás esetén

Kérdés: Hány százalék értékcsökkenést számolhat el az egyéni vállalkozó és a kft. a bérbe adott épület, jármű, egyéb eszköz után? Számolhat-e el értékcsökkenést a bérbevevő?
Részlet a válaszából: […] A bérbevevő a bérbe vett tárgyi eszközök értéke alapján értékcsökkenést nem számolhat el, nála költségként a bérleti díj jelenik meg. Az egyéni vállalkozó bérbevevő is csak akkor számolhatja el a bérleti díjat költségként, ha a bérlet üzlet, műhely, gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 23.

Adóalap-kedvezmény bérbe adott eszközök cseréjénél

Kérdés: Egy szövetkezet az üzleteit berendezésekkel együtt bérbe adja. Érvényesíthető-e a bérbe adott eszköz cseréjét szolgáló beruházásra a mikro- és kisvállalkozások adóalap-kedvezménye?
Részlet a válaszából: […] A bérbe adott tárgyi eszközöket a szövetkezet mutatja ki az eszközei között, így a beruházás a bérbe adott tárgyi eszköz cseréje (újbóli bérbeadása) érdekében történik. Ha az eszköz beszerzésére elszámolt beruházási költség korábban még használatba nem vett tárgyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 23.