Idegen ingatlanon végzett beruházások átadása

Kérdés: Társaságunk 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő közhasznú nonprofit gazdasági társaság. A közhasznú feladatellátáshoz önkormányzati ingatlanokat kapott a társaság ingyenes használatra sok évvel ezelőtt. Az ingyenes használatra kapott ingatlanon az elmúlt években, évtizedekben jelentős összegű beruházások történtek, amelyek egy része a társaság saját forrásából valósult meg, míg más részükre a tulajdonos önkormányzat támogatást biztosított. A támogatás az értékcsökkenés arányában kerül feloldásra, halasztott bevételként szerepel a társaság könyveiben. Ezen beruházások aktiválása a társaságnál történt meg, a társaság könyveiben szerepelnek mint idegen ingatlanon végzett beruházások. Milyen módon, milyen számviteli elszámolás mellett van lehetőség az ingyenes használatba kapott önkormányzati ingatlanokon saját forrásból, illetve önkormányzati támogatásból megvalósított beruházások önkormányzat részére történő átadására, a halasztott bevételként kimutatott támogatásösszegek kivezetésére?
Részlet a válaszából: […] Az első lépés az, hogy a közhasznú feladatellátáshoz kapott önkormányzati ingatlanok ingyenes használatbavételét meg kell szüntetni, az ingyenes használatot szabályozó megállapodást (szerződést) közös megegyezéssel meg kell szüntetni.Az ingyenes használatot szabályozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Víziközmű és útberuházás átadása

Kérdés: Egy ingatlanalap (áfaalany) részéről kialakítás alatt van több telek és egy út. Az út két részből áll: víziközmű és út. A víziközmű engedélyköteles beruházás, és ha kész lesz, akkor ingyenesen át kell adni a helyi szolgáltatónak. A beruházás fordított áfás, mert engedélyköteles. Az ingyenes átadás áfaköteles? A beruházás áfatartalma az alap részéről levonható? Átadásig hogyan szerepel az alap könyveiben? Az út is engedélyköteles beruházás, amit az önkormányzatnak kell majd átadni. Akérdés ugyanaz.
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz és a számviteli előírásokhoz igazodóan elő­ször pontosítani kell a kérdést. Az útnak nem része a víziközmű. Sőt maga az út is több részből áll, amelyet külön-külön kell már a beruházás során állományba venni: legalább az alépítményből, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 15.

Lejárt, be nem váltott utalványok elszámolása

Kérdés: Társaságunknál 2019. január 1-jétől bevezetésre került az egycélú utalványok kibocsátása, amelyek érvényessége az értékesítéstől számított egy év. Hogyan történjen a lejárt, be nem váltott utalványok számviteli elszámolása? Szükséges-e a lejárt, be nem váltott utalványok kivezetésekor mind a beszerzésükhöz, mind az értékesítésükhöz kapcsolódóan áfakorrekciót végezni? A 2019. január 1-je előtt kibocsátott, lejárt, be nem váltott utalványok elszámolásában történt-e változás?
Részlet a válaszából: […] A törvényi meghatározás alapján az egycélú utalvány olyan utalvány, amelynek kibocsátásakor ismert az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 9.

Víziközmű-beruházás átadása

Kérdés: A kft. víziközmű-beruházást végzett. A műszaki átadás 2013. október hónapban megtörtént. Az önkormányzattal a térítésmentes átadásban állapodtak meg, mely jogszabályi kötelezettség. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt nézzük a jogszabályi hátteret.A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. §-ának (2) és (4) bekezdésébe foglaltakat kell a kft. esetében figyelembe venni. Ezek alapján a kft., amely eszközei között víziközmű létrehozására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 23.

Bérelt ingatlanon végzett beruházás átadása

Kérdés: Az evás kft. székhelye egyik tulajdonosának ingatlanában volt, ahol felújítást végzett, az evás időszak előtt, az áfát levonták. A székhely egy belépő új tulajdonos lakásába került át. Az eredeti székhely ugyan nem szerepelt a társasági szerződésben telephelyként, de budapesti irodának még használta a cég. Csak az értékcsökkenési leírás volt a költség a felújításnak bérelt ingatlanon végzett beruházáskénti elszámolása után. A kft. a beruházást nyilvántartási értéken át akarja adni a tulajdonosnak. Ha nem szerepelt telephelyként az ingatlan, elszámolható az értékcsökkenési leírás? A társasági szerződésben nem szereplő telephelyet be kellett volna jelenteni a NAV-nak? Az átadás ingatlan­értékesítésnek számít? Ha nem jelentettük be, akkor mentes, és a 120 hónapból még hátralévő levont áfát be kell fizetni? A tárgyieszköz-értékesítést az evás kft.-nek melyik bevallásában kell szerepeltetnie? Ha az ingatlant a jegyzett tőke tőkekivonással történő leszállítása keretében adjuk át a tulajdonosnak, milyen áfa- és adóvonzata lesz?
Részlet a válaszából: […] Számtalan kérdés, amelyre a kérdések sorrendjében igyekszünk válaszolni.A válasz előtt egy megjegyzés: az elszámolás, a nyilvántartás módját nem szabad összekeverni a valós tartalommal, másként fogalmazva, ha ténylegesen felújítás volt, akkor annak eredményeként a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

Támogatásból megvalósult építmények elszámolása

Kérdés: Az egyesület közhasznú nonprofit szervezet. Tevékenységéhez tartozik többek között a természetvédelem, környezetvédelem, egészségvédelem, kulturális tevékenység. Az egyesület célfeladatához tartozóként pályázatot nyújtott be a településen lévő elhanyagolt terület parkosítására, zöldövezetes pihenőhely, szabadidő eltöltéséhez kulturált terület kialakítására. A pályázatot az egyesület megnyerte. A pályázat szerint megvalósítandó beruházás: irtás, föld- és sziklamunka, kőburkolat készítése, villanyszerelés, kert- és parképítési munkák, szabadidő- és sportlétesítmények. A földterület az önkormányzat tulajdona. Átveheti-e az egyesület azt bérleményként, és a beruházást bérelt ingatlanon végzett beruházásként számolja el? Vagy valamennyi építménycsoportot önálló beruházási egységként kell elszámolni, és egyedileg megállapítani az értékcsökkenést? A pályázat 5 éves működtetési kötelezettséget ír elő. A működtetési időszak letelte után a beruházás átadása az önkormányzatnak térítés nélkül történhet? A még megmaradt nettó érték kivezetése a könyvekből hogyan történik? Van társaságiadó-vonzata? A pályázat a támogatás összegét a tőketartalékba helyeztette. Az értékcsökkenési leírás évenkénti elszámolása az egyesület számára veszteséget eredményez. Felszabadítható-e a negatív eredménytartalék fedezetére a támogatásból képzett tőketartalék?
Részlet a válaszából: […] Hosszabban idéztük a kérdést, de a viszonylag rövidválaszhoz, annak a megértéséhez – véleményünk szerint – ez indokolt.Az egyesület által megnyert pályázat a településen lévőelhanyagolt terület parkosítására, zöldövezetes pihenőhely, szabadidőeltöltéséhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 2.

Út- és közműberuházás térítés nélküli átadása

Kérdés: Kérem, hogy a 3474. számú kérdésben leírtakat válaszolják meg az új Áfa-tv. tükrében!
Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott válasz a Számviteli Levelek 166.számában került közzétételre. A válaszban utaltunk arra, hogy külön kellkezelni az épített utak, illetve a közművek térítés nélküli átadását.Út esetében a régi Áfa-tv. 7. §-a (3) bekezdésének e)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 3.

Víziközmű-társulat "beruházása"

Kérdés: A víziközmű-társulat a helyi önkormányzattal közös beruházás keretében vízvezeték- és csatornafektetési munkát végeztet. A beruházás lebonyolítója az önkormányzat, amelynek társulatunk a rendelkezésére álló pénzeszközöket a kivitelezés előrehaladásának ütemében átadja. A tagi befizetések megelőlegezéséhez a társulat hitelt vett fel, amelyet átutaltunk az önkormányzatnak és rendkívüli ráfordításként könyveltünk. A kivetéseket nem könyvelhetjük a rendkívüli ráfordításokat csökkentő tételként, így negatív az eredményünk. A tagi befizetések megelőlegezésére felvett hitelt könyvelhetjük-e a rendkívüli bevételek közé?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak a jogszabályi előírásokkalösszeegyeztethetetlen gyakorlatot tükröznek. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (atovábbiakban: Vtv.) 34. §-ának (1) bekezdése szerint a vízgazdálkodásiközfeladatok az e törvényben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 11.

Út- és közműberuházás térítés nélküli átadása

Kérdés: Társaságunk ipari parkba elsőnek települt be, és létesített raktározó csarnokot. A beruházás során fizetnünk kellett a vízszolgáltatónak az ipari park tulajdonosán keresztül (továbbszámlázta felénk a közműszolgáltató által igényelt összeget) közműfejlesztési hozzájárulást, kiépítettünk egy 35 kV-os elektromos vezetéket, valamint gázfogadó állomás létesítése is megvalósult. Ezenfelül útépítésre is sor került, egyrészt az ipari park területén belül (a társaságunk ingatlanán kívül), másrészt az ipari parkon kívül közúthoz csatlakozva. A fenti létesítményeket "elvileg" át kell adnunk az érintett szolgáltatóknak. A korábbi Számviteli Levelekben olvasott állásfoglalások alapján (92/2001., 499/2002., 970/2002., 1209/2003., 2486/2006.) és véleményünk szerint ezeket a létesítményeket térítés nélkül ugyan, de áfásan ki kell számlázni. Ezzel szemben az áramszolgáltató kifogásolja eljárásunkat, arra való hivatkozással (1999/172. APEH-iránymutatás), hogy társaságunk nem igényelheti vissza az áfát, ezért nem is kell azt kiszámlázni. Kérem szíves véleményüket arról, hogy a 2006. évi jogszabályi keretek között, az egyes közművek esetében külön-külön mi a követendő eljárás számviteli szempontból és áfa szempontjából (pl. áfa levonható, nem levonható), az átadást hogyan bizonylatoljuk (számla, megállapodás, egyéb)? A bizonylaton milyen értékek szerepelhetnek?
Részlet a válaszából: […] Az adott esetben követendő eljáráshoz a 2001/20. Adózásikérdés ad iránymutatást. Ennek megfelelően külön kell kezelni az épített utak,illetve közművek átadását. Út esetében szóba jöhet az Áfa-tv. 7. §-ának (3) bekezdésee) pontjának előírása, feltéve hogy az út...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 10.

Közútberuházás átadása

Kérdés: Társaságunknak ahhoz, hogy a birtokában lévő telken építkezést kezdhessen, előzetesen utat kell építenie, amelyet jogszabályi kötelezettség alapján az önkormányzatnak át kell adnunk. A beruházást befejezetlenként kell nyilvántartani? Áfa-visszaigénylésnél tárgyieszköz-beszerzésnek minősül az útberuházás?
Részlet a válaszából: […] A létrehozott út, közút az ingatlanok közé tartozik (egyébépítmény), mint ilyen tárgyi eszköznek minősül, és mint ilyennek amegvalósítása beruházásként számolandó el a társaságnál. Jogszabályirendelkezés alapján a megvalósított közutat, a rendeltetésszerűen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 22.
1
2