Bérelt földterületen ültetvénytelepítés átadása a bérbeadónak

Kérdés: Egy kft. a saját tulajdonosának földterületén állami támogatással saját vállalkozásban ültetvényt telepített, mely már termőre fordult. A megváltozott gazdasági körülmények következtében a tulajdonos őstermelőként kívánja tovább folytatni e tevékenységét. Hogyan kell ezt jogszerűen kezelni, könyvelni, mi lesz a levont áfa sorsa stb.?
Részlet a válaszából: […] Az egyszerűnek tűnő kérdést részelemeire kell bontani ahhoz, hogy a felmerülő kérdésekre választ adjunk.A kft. a saját tulajdonosának földterületén állami támogatással saját vállalkozásban ültetvényt telepített, amely már termőre fordult.Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helye, számlázása

Kérdés: Kérdésem az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helyére és számlázására vonatkozik, különös tekintettel arra, amikor az Áfa-tv. 45/A. §-a nem alkalmazható. Szeretnék információt kapni az alábbiakról a későbbiekben részletezett hat esetre vonatkozóan:
-Mi a teljesítés helye?
-A számlán fel kell-e tüntetni az áfát?
-A számlán a "fordított adózás" és "Áfa területi hatályon kívüli szolgáltatás" szövegrészeket kell-e szerepeltetni (vagy esetleg egyéb megjegyzést)?
-A közösségi adószámot fel kell-e tüntetni (eladó, vevő)?
-Van-e adatszolgáltatási kötelezettség a 65-ös áfabevalláson és az A60-as nyilatkozaton?
1. Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás esetén adóalany részére.
2. Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás esetén nem adóalany (magánszemély) részére.
3. Harmadik országbeli szolgáltatásnyújtás esetén adóalany részére.
4. Harmadik országbeli szolgáltatásnyújtás esetén nem adóalany (magánszemély) részére.
5. Egyesült Királyságban regisztrált adóalany részére.
6. Egyesült Királyságban regisztrált nem adóalany (magánszemély) részére.
Kérem, legyenek kedvesek a válaszokat egy áfás kft. és egy alanyi adómentes katás egyéni vállalkozás esetében is megadni! Amennyiben kizárólag az Egyesült Királyságban (vagy más harmadik országban) végez szolgáltatást a kft./egyéni vállalkozó, akkor kötelező-e kiváltania a közösségi adószámot?
Részlet a válaszából: […] Az adóalany részére teljesített, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások tekintetében a teljesítési hely megállapítására vonatkozóan az Áfa-tv. nem tartalmaz különös szabályokat, így azt a 37. § (1) bekezdésének általános szabálya szerint kell megállapítani....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 11.

Katás ügyvédi iroda ingatlaneladása

Kérdés: A 2012. évi CXLVII. törvény 2. § 12. g) pontja értelmében a kisadózó egyéni vállalkozónak a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköze értékesítésekor az ebből származó jövedelmének adózására az 1995. évi CXVII. Szja-tv. XI. fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmaznia. Tehát a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköze értékesítésének ellenértéke nem számít a kisadózó vállalkozás bevételének. Ingatlan esetén, ha több mint öt év eltelt a vásárlás óta, adómentessé válik az értékesítéssel megszerzett jövedelme.
1. Hasonló helyzetben lévő kataadóalany ügyvédi iroda esetén hogyan kell leadózni az ingatlaneladásból származó jövedelmet, ha az nem kizárólag üzemi célt szolgált?
2. A jelenleg kataadóalany ügyvédi iroda 20 éve vásárolt ingatlanának értékesítését milyen adózási forma választása esetén tudja optimalizálni?
3. Esetleg érdemes értékhelyesbítéssel a piaci értékre módosítani az ingatlan értékét még az értékesítést megelőzően, hogy ezáltal az értékesítés ellenértékével szemben magasabb legyen a beszerzési érték?
Részlet a válaszából: […] A Katv. 2. § 12/g) pont szerinti adózás kizárólag az egyéni vállalkozóra vonatkozik. Az ügyvédi iroda tulajdonát képező ingatlan értékesítéskor az ellenérték minősül a kisadózó vállalkozás bevételének. Ha ezzel túllépi a 12 millió forint bevételi határt, akkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 10.

Kivára való áttérés

Kérdés: A kivára való áttérés egyik feltétele az, hogy az adózó - kapcsolt vállalkozás adataival együtt számolt - átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző évben várhatóan ne haladja meg az 50 főt. A kapcsolt vállalkozások figyelembevétele a tv. szerint: (3) A (2) bekezdésben meghatározott állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni. Ha egy társaságnak az adóévet megelőző adóévnek csak egy részében van kapcsolt vállalkozása (a kapcsolt vállalkozása az adóév során megszűnik), az ő létszámadatait hogyan kell figyelembe venni? Esetleg az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év fordulónapján fennálló állapot alapján kell az összegezést elvégezni ?
Részlet a válaszából: […] A Katv. 16. § (3) bekezdése szerint az állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások adatait együttesen kell figyelembe venni az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján. Ez azt jelenti, hogy ha az adózónak a Katv. hatálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 15.

Ekho-nyilatkozat módosításának lehetősége

Kérdés: Egy magánszemély év elején az ekho-adózást választja. Kérdésünk, hogy a nyilatkozatát egy évben hányszor módosíthatja, tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzet által előállt kivételes helyzetre is?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 5. §-a határozza meg az ekho választására vonatkozó nyilatkozat részletszabályait. Az a magánszemély, aki az Ekho-törvény 3. § (3) bekezdése szerinti foglalkozását munkaviszonyban, tartós megbízási jogviszonyban folytatja, az ekho választására, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 14.

Kapcsolt vállalkozás egyéni vállalkozóval?

Kérdés: A kft.-ben három ügyvezető van, akik önállóan jegyzik a céget. Közülük az egyiknek egyéni vállalkozása is van, aki szerződéses és számlázási kapcsolatban áll a kft.-vel. Tulajdoni hányada a cégben 16%. Az ő egyéni vállalkozása a kft.-vel kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, és a kft.-nél a kiva 500 milliós bevételi határánál kell-e számolni az ő egyéni vállalkozási bevételével?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. előírása szerint - többek között - kapcsolt vállalkozás az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg. Az egyéni vállalkozó üzletszerű gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 24.

Reklámközzétételi tevékenység módosult adómértékének alkalmazása

Kérdés: Sajtótermék kiadójaként reklámközzétételi tevékenységet is végzünk. E tevékenységből árbevételünk éves szinten 500 millió forint alatt volt az elmúlt évben, és várhatóan az idén is így lesz, de meghaladta, meghaladja a 100 millió forintot. A reklámadótörvény változása miatt kell-e az adóelőlegről bevallást benyújtani, tekintve hogy - az árbevételi határ miatt - reklámadóbevallás-benyújtás sem terhelt az elmúlt évben?
Részlet a válaszából: […] A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (Rtv.) 2015. július 5-én hatályba lépett módosításának központi eleme az adómértékrendszer átalakítása volt, melynek keretében az adófizetési kötelezettség alá nem eső adóalaprész 500 millió forintról 100 millió...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 26.

Evaalap az evából való kikerüléskor

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető evás kft.-be az új tulajdonos 50 százalékot meghaladó részesedéssel lépett be év közben, ezáltal a társaság kikerült az Eva-tv. hatálya alól. Időarányosan kell számolni az evaalapot, vagy 30 millió Ft bevételi határig nem kell?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 3. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózó adóalanyisága megszűnik a részesedés megszerzésének napját megelőző nappal, ha a jogi személyben 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szerez(nek) olyan magánszemély(ek), akivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Őstermelő vagy családi gazdálkodó

Kérdés: Ha egy őstermelő - aki egy kft. 100%-os tulajdonosa és egyben ügyvezetőjeként a kft.-ben biztosított, havi rendszeres jövedelmet kap a személyes közreműködéséért, és egyben egy másik kft. 30%-os tulajdonosa, ahonnan nem kap rendszeres havi jövedelmet - bejelentkezne családi gazdálkodónak az őstermelés helyett, akkor ő lehet-e ebben az esetben a családi gazdaság teljes foglalkoztatású tagja?
Részlet a válaszából: […] A gazdálkodó család tagjára ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a mezőgazdasági őstermelőre, és nincs arra külön szabály, hogy a tag teljes foglalkoztatású-e.A következőkben ismertetjük a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó fontosabb szabályokat.A mezőgazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 15.

Könyvvizsgálati kötelezettség

Kérdés: Kedvezményes átalakulással egy cégből kiválással öt cég lett. Amelyből a kiválás történt, könyvvizsgálatra kötelezett volt. A kiválás után mind az öt céget könyvvizsgáltatni kell, vagy csak azt, amelyik a bevételi értékhatárt túllépi?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt egyértelműsíteni kell, kedvezményes átalakulás esetén is, ha az átalakulás kiválással történt, az a társaság, amelyből a kiválás történt, változatlan társasági formában tovább működik, az átalakulás során nem szűnik meg. Erre a megkülönböztetésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 25.
1
2
3
4