Cégvásárlás könyvelése

Kérdés:

Hogyan kell könyvelni a cégvásárlást?

Részlet a válaszából: […] ...a számviteli törvény a cégvásárlás három esetét különbözteti meg azzal, hogy azokhoz kapcsolja az üzleti vagy cégérték, illetve negatív üzleti vagy cégérték megállapításának a lehetőségét, illetve kötelezettségét.A cégvásárlás egyik esete az, amikor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 10.

Cégvásárlás vagy beolvadás

Kérdés: Az "A" kft. megvásárolta 50 000 E Ft-ért "B" kft.-t. A "B" kft. saját tőkéje 2500 E Ft (jegyzett tőke 3000 E Ft, eredménytartalék: -500 E Ft), a tárgyi eszköz (szántóföld) értéke 2200 E Ft, pénzeszközállomány 300 E Ft. A beolvadást a cégbíróság október 31-i dátummal bejegyezte, és 90 napon belül évközi mérleget kell leadni, amelyben szerintünk szerepelnie kell a beolvadt cég adatainak is. Kérem segítségüket a könyvelésnél és az üzleti vagy cégérték meghatározásánál! Az üzleti vagy cégértéket akkor is le kell írni 5 év alatt, ha nagyrészt földtulajdonból áll? Tételes számszaki kontírozást kérnék!
Részlet a válaszából: […] ...egésze ellentmondásos, egymást kizáró tények halmaza. Válaszunk az alaphelyzet tisztázásáig nem lehet teljes!Abból kell kiindulni, hogy a cégvásárlás ("A" kft. megvásárolta "B" kft.-t) és a beolvadás (amit a cégbíróság bejegyzett) kizárja egymást, vagy cégvásárlás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 9.

Üzletág vételének elszámolása

Kérdés: "A" társaság eladta egy üzletágát "B" társaságnak. Az üzletág "A" társaság árbevételében 10 százalékos részarányt képviselt. A szerződés magában foglalta az üzletág tárgyi eszközeinek, készleteinek, követeléseinek és kötelezettségeinek az átadás-átvételét, valamint az üzletág dolgozóinak az áthelyezését. A megvásárolt üzletágért fizetett ellenérték (500) lényegesen magasabb volt, mint a nyilvántartásba vett eszközök és kötelezettségek különbözetének értéke (20). "B" társaság könyveiben a fizetett ellenérték és az átvett eszközök és kötelezettségek különbözetének értéke lehet-e az Szt. 3. §-a (5) bekezdésének 1. pontja szerinti üzleti vagy cégérték? Ha nem, akkor minek minősül? A társasági adóban hogyan kell kezelni ezt a különbözetet? A COMPLEX jogtárban megtalálható 29/2006. számú kérdésre adott válasz szerint igen, akkor viszont a Számviteli Levelek 3526. számú kérdésére adott válasz helytelen!
Részlet a válaszából: […] ...válaszban.) Nem az árbevételben realizálódó arány a fontos!Az Szt. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerint üzleti vagy cégérték cégvásárlás esetén (amikor a megvásárolt társaság, annak telephelye, üzlethálózata eszközeit és kötelezettségeit a vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 9.

Piaci érték – üzletrészvásárlás

Kérdés: "A" kft. 2011-ben alakult 2 millió forint jegyzett tőkével. Megvásárolta "B" kft. üzletrészét 75,5%-ban 70 millió forintért. Az Szt. szerint cégvásárlás esetén, ha az adott társaság üzletrészéért fizetett ellenérték lényegesen több, mint ezen befektetésre jutó – az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) – saját tőke értéke, a kettő közötti pozitív különbözet üzleti vagy cégérték. "B" kft. eszközeinek piaci értékét mi alapján határozzuk meg? Illetve ki határozza meg?
Részlet a válaszából: […]  Valójában a megvásárolt társaság korrigált sajáttőke-értékétnem utólag, hanem a minősített többségi tulajdont jelentő üzletrészmegvásárlása előtt kellett volna elvégezni. A megvásárolt társaság eszközeinek piaci értékéteszközönként kell meghatározni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 5.

Üzleti vagy cégérték kimutatása utólag

Kérdés: A társaság által megvásárolt üzletrész értéke előző évben a befektetett pénzügyi eszközök között került állományba. Cégvásárlás esetén a felvásárló társaság által az üzletrészért fizetett összeg lényegesen több, mint a befektetésre jutó, az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott saját tőke értéke. Amennyiben nem került kimutatásra az előző évben az üzleti vagy cégérték, a következő évben önellenőrzéssel mindez módosítható? Az üzleti vagy cégértékre terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni? Ha az elkövetkezendő években a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci érték, terven felüli értékcsökkenés elszámolható-e a társaságiadó-alap növelése nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...értéken szerepeljen?Az Szt. 25. §-ának (8) bekezdése alapján üzleti vagycégértékként kell kimutatni az immateriális javak között cégvásárlás esetén ajövőbeni gazdasági haszon reményében teljesített – az adott esetben az Szt. 3.§-a (5) bekezdésének 1/c...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 24.

Bekerülési érték utólagos módosítása

Kérdés: A Befektető Kft. 2006-ban 95 egység ún. előzetes vételárért megvásárolta az Ingatlan Kft. 100 százalékos üzletrészét. Az adásvételi szerződés szerint a cégvásárlást követő 3. év végével elszámolásnak van helye, amikor megállapítják a végleges vételárat az eltelt 3 év folyamán realizált bérletidíj-bevételek, az adásvételkori mérleg utólagos korrekciói mértékének függvényében. A módosítások értékét plusz 5 egységre becsültük, amelyet az adásvétel időpontjával az üzletrész bekerülési értékére aktiváltunk. Az Ingatlan Kft. piaci értéken számba vett saját tőkéje 110 egység volt, a Befektető Kft. a 10 egységet negatív üzleti vagy cégértékként mutatta ki, amelyet 5 év alatt, 2006-2011 között számol el az eredmény javára. Az értékelési szabályzat értelmében az üzletrész bekerülési értékének minden utólagos – az eredeti bekerülési értékben figyelembe nem vett/vehető – módosítása jelentősnek minősül, és az üzletrész bekerülési értékét módosítja. Az Ingatlan Kft. 2007. évben beolvadt a Befektető Kft.-be. Ezáltal megszűnt az üzletrész, megmaradt a negatív üzleti vagy cégérték. 2009-ben megtörtént az Eladó és a Vevő közötti elszámolás egy szerződéskiegészítés keretében, amely a becsült 5 egység helyett 7 egység többletvételárat eredményezett. A felek megállapodtak abban, hogy az Eladó 4 egység engedményt ad, mert – időközben – az Ingatlan Kft.-ben terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést kellett kimutatni, illetve céltartalékot kellett képezni. A 7 egység többletvételár és a 4 egység engedmény miatt a becsült 5 egységet 3 egységre kell csökkentenünk, és így a tárgyévben 2 egységgel több negatív üzleti vagy cégértéket kell kimutatnunk. Helyesen gondoljuk? Helyesen járunk el, ha a tárgyévben elszámoljuk a bevétel már eltelt 3 évre időarányosan jutó részét?
Részlet a válaszából: […] Hosszabban idéztük a kérdést, nemcsak azért, mert bonyolult,de azért is, mert nem minden esetben az Szt. előírásainak megfelelő gyakorlatotmutat. A Befektető Kft. 2006-ban szerezte meg az Ingatlan Kft. 100százalékos üzletrészét, nem feltételesen, csak előzetes vételáron. Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 12.

Hitelből vásárolt részvény járulékos költségei

Kérdés: Ha egy kft. hitelből vásárol részvényt, akkor a felmerülő járulékos költségeket és a hitelkamatot költségként kell-e könyvelni, vagy a részvény bekerülési értékét kell-e azokkal növelni? A megvásárolt részvényt a 171-es számlára könyveltük.
Részlet a válaszából: […] ...szerzi meg a vevő, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősítetttöbbséget biztosító befolyást szerez (amikor cégvásárlás történik), és üzletivagy cégértéket, illetve negatív üzleti vagy cégértéket kell kimutatni, azüzleti vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.

Vásárolt üzletrész bekerülési értéke

Kérdés: Cégünk kft.-üzletrészt vásárolt magánszemélytől. Az üzletrész névértéke 1 millió Ft, de mi ezt 3 millió Ft-ért vettük. Ezt az üzletrészt milyen értéken kell a könyvekben nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] ...értéke vásárláskor a kft. üzletrészéért fizetett ellenérték(vételár). Ez a főszabály! Ha azonban az üzletrész vásárlása cégvásárlásnakminősül, mert a kérdező cég az Szt. 3. §-a (5) bekezdésének 1/c., illetve 2/c.pontja szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 25.

Üzleti vagy cégérték kimutatása

Kérdés: Jogelőd nélkül létrehozott "A" kft. megvásárolja "B" kft. 100 százalékos üzletrészét, a saját tőke értékét meghaladó vételáron. A vásárlást követő 5-6 hónap elteltével "A" kft. beolvad "B" kft.-be. A vásárláskor fizetett ellenérték és a saját tőke közötti különbözet milyen feltételekkel mutatható ki cégértékként? Ha kimutatható, hogyan kezelendő az a beolvadáskor? Mi a követendő eljárás, ha "B" kft. olvad be az "A" kft.-be, illetve ha nem beolvadással, hanem összeolvadással alakulnak át?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 3. §-a (5) bekezdésének c) pontja 2006. január1-jétől hatályos előírása szerint akkor mutatható ki cégvásárlás esetén (a 100százalékos üzletrészvásárlás ennek minősül!) üzleti vagy cégérték, ha az adott(jelen esetben "B" kft.) társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 31.

Részvényvásárlás 30%-os árfolyamon

Kérdés: Társaságunk a 2005-ben alapított részvénytársaság részvényesétől 20 millió forint névértékű részvényt vásárolt 30%-os árfolyamon. Hogyan kell könyvelni a gazdasági eseményt a részvényt vásárlónál? Névértéken vagy vételi értéken kell a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatni?
Részlet a válaszából: […] ...részvény megvételével az adott társaságban közvetlenirányítást biztosító befolyást szerzett-e vagy sem, azaz a részvényvásárláscégvásárlásnak minősül-e vagy sem.A hatályos Gt. 291. §-a szerint közvetlen irányítást biztosítóbefolyással rendelkezik az a tag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 2.
1
2