Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott családi gazdálkodó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Családi gazdálkodó halálához kapcsolódó adózási kérdések

Kérdés: Családi gazdálkodó 1 fő, tagok: a feleség, 2 felnőtt gyermek és 3 unoka, összesen 7 fő. Sajnos a családi gazdálkodó tegnap elhunyt (nyugdíjas lett volna októbertől). Kérném szíves és sürgős segítségüket a szükséges lépések megtételének ismertetésére. Sok kérdés merül fel e sajnálatos halál esetén: 1041-esen ki kell-e jelenteni? Folytathatja-e a családi gazdálkodást az egyik tag (fia, szakképzett) az apa adószámán, vagy teljesen új családi gazdaságot kell alapítania? Haláleset napjával kell-e most elszámolást készíteni SZJ17-en mindenkinek? Ki állapítja meg az elhunyt adóját? Új adószámos folytatás esetén év végén még egyszer SZJ 17-es a tagoknak? Az elhalálozás napja utáni dátumra érkező számlák elszámolása (fizetési határidő), utalása ezután fog megtörténni (növényvédő szerek). Folyamatban volt az árpa eladása. Erről a számla még nem érkezett meg (több millió), milyen dátumú lehet a bevételi számla? Lehet-e a haláleset napja, vagy netán későbbi néhány nappal, ha még nem készült el a számla? Az ellenérték a jövő héten várható. Mezőgazdasági támogatások hogyan alakulnak, mi lenne a teendő? Most negyedéves áfabevalló, - visszaigénylő bankszámlára visszakapja-e az I. és II. negyedévit? (75-75 nap.) Az I. negyedévi most lesz aktuális 04. 20-tól 75 nap. A 2016. évi gázolaj-támogatást a bevallásban nem kérték vissza. A folyószámlán túlfizetésként mutatkozik több százezer Ft (2017. 01. 15. J04 bevallás). 1717-esen most kiutaltathatom az elhunyt bankszámlájára?
Részlet a válaszból: […]újonnan családi gazdálkodóként bejelentett személy (az elhunyt fia) adószámát kell használni (vagy amennyiben még nem rendelkezik adószámmal, azt igényelnie kell).3. Az Art. 131. §-a alapján a családi gazdálkodó halála esetén az elhunyt adóját az adóhatóság határozattal állapítja meg. Az adóhatóság az adózóval annak halálakor együtt élt házastársa vagy örököse kérelmére az adót év közben is megállapítja, ha a kérelmező az adó megállapításához szükséges igazolásokat a rendelkezésre bocsátja. Az adózó halála esetén az adóhatóság az örököst a személyéről történő tudomásszerzést követően, örökrésze arányában külön határozatban kötelezi az adózót terhelő tartozás megfizetésére, illetve rendelkezik az adózót megillető költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés örökös részére örökrésze arányában történő kiutalásáról. A túlélő tagok tekintetében év közbeni adóbevallási kötelezettséget nem ír elő a jogszabály.4. Az Szja-tv. ugyan nem rendelkezik a családi gazdálkodó halála esetén követendő eljárásról, de analógia útján az adót úgy kell megállapítani, mintha a tag a családi gazdaságból kilépett volna (Szja-tv. 6. számú melléklet III. pont). E szerint a halál napjáig keletkezett bevételeket és kiadásokat az eredeti létszám szerint kell elosztani, míg az év hátralévő időszakában elért bevételeket és felmerült kiadásokat csak a családi gazdaságban maradó tagoknál kell figyelembe venni.Itt figyelemmel kell lenni arra, hogy az Szja-tv. 9. § (2) bekezdése alapján a bevétel megszerzésének időpontja az a nap, amikor az átvételre (bankszámlán jóváírásra) kerül, a (6) bekezdés alapján pedig a magánszemély halálát követően juttatott olyan bevétellel összefüggésben, amely a magánszemélyt az életében még megillette, az adókötelezettséget úgy kell teljesíteni, mintha a juttatást a magánszemély a halálának időpontjában szerezte volna meg. Ebből az következik, hogy az elhunyt tag bevételének csak az számít (azaz az eredeti létszámmal csak az a bevétel osztható), ami még életében megillette (vagyis amely kifizetése megtörtént, illetve amelyet nem fizettek még meg ugyan, de annak fizetési határideje már lejárt, azaz követelésként őt illették). Az elhunytra eső bevétel az örökösöket illeti, az adóhatósági adómegállapítás során az ahhoz kapcsolódó adó megfizetésére az Art. már idézett 131. §-a alapján az adóhatóság az örökösöket (örökrészük arányában) kötelezi.Az adókötelezettség megállapításához lényeges szempont lehet, hogy a tagok a családi gazdaságot létrehozó szerződésben rendelkeztek-e valamely tag halála esetére vonatkozó elszámolási viszonyokról. Nem kizárt ugyanis olyan megállapodás kötése, hogy a volt tag a tagi jogviszonya megszűnése után befolyt bevételből is részesüljön a tagi jogviszonya fennállása alatt keletkezett költségei arányában. Ilyen esetben a később befolyt bevétel felosztásánál az elhunyt családtagot is figyelembe kell venni az őt illető rész erejéig.Az adóhatósági adómegállapítás iránt benyújtott kérelemnél célszerű a fenti körülményekre utalni, és minden olyan információt, igazolást az adóhatóság rendelkezésére bocsátani, ami az elhunyt adójának megállapításához szükséges lehet.5. Tekintettel arra, hogy a családi gazdaság működése folyamatosnak tekinthető, az elhalálozás napja után felmerülő (kifizetésre kerülő) költségek továbbra is a családi gazdaság költségének minősülnek, azok az adómegállapítás során figyelembe vehetők. A családi gazdaság által kiállított számlák tekintetében azokat az új adószámon kell kiállítani, függetlenül attól, hogy a teljesítés adott esetben még az apa életében történt.6. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 45. §-ában foglaltak értelmében a jogutód ügyfelet megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a jogelődöt megillették és terhelték.a) Amennyiben a támogatás folyósítása még a családi gazdálkodó életében történt, ez a bevétel az Szja-tv. már idézett 9. § (2) bekezdése alapján a családi gazdaság bevételét képezi, így az adókötelezettség megállapítása szempontjából az felosztható az eredeti tagok között.b) Ha a támogatás folyósítására a haláleset bekövetkeztéig nem került még sor, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a hagyatékátadó végzésben vagy öröklési bizonyítványban meghatározott támogatási összeg tekintetében végzéssel dönt annak az örökös részére történő átutalásáról. Amennyiben a hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány nem rendelkezik a támogatás összegéről, az ügyfél örököse, több örökös esetében örökrészük arányában örökösei jogosultak a támogatás igénybevételére. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7374
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Családi gazdálkodó beruházási támogatása

Kérdés: 2013-ban a családi gazdálkodó egy beruházásba kezdett, amely előreláthatólag 2014-ben fog befejeződni, de legkésőbb 2015-ben kell az új épületeket átadnia. A beruházás 100 M Ft értékű, amelyhez az MVH-tól kap 40 M Ft vissza nem térítendő támogatást. Az MVH 12 M Ft támogatási elő­leget folyósított a családi gazdálkodó bankszámlájára áprilisban. Ezt követően volt egy elszámolás júniusban, ahol az eddigi vásárlásokról kiállított számlákat bemutattuk az MVH-nak. Támogatásként az MVH októberben folyósított 10 M Ft-ot, és ehhez kapcsolódóan kiküldte a határozatot is a támogatás összegéről. Az első épület elkészült, az építési engedélyre 26 M Ft-ot tudunk aktiválni. Helyes-e, ha a 26 M Ft-os üzembe helyezett beruházást egy összegben költségként elszámoljuk, illetve ezzel szemben a 10 M Ft-os támogatást bevételként feltüntetjük? A támogatási előleget hogyan kell figyelembe venni? Fel kell-e tüntetni 2013-ban bevételként? Amennyiben nem kell feltüntetni, hogyan kell kezelni? Az szja-bevallásban hová kell feltüntetni? A 12 M Ft támogatási előleg elszámolásáról csak 2014-ben fognak kifizetési kérelmet benyújtani, és utána készül arról határozat. A támogatási elő­legből olyan számlák lettek kifizetve, amelyek a beruházás számlán vannak könyvelve, és majd csak 2014-ben lesznek üzembe helyezve. Az MVH határozata csak a támogatási előleg folyósításáról szól. Ha a 12 M Ft-ot nem kell bevételként feltüntetni 2013-ban, akkor a könyvelésben hogyan kell helyesen szerepeltetni?
Részlet a válaszból: […]felmerülési évét követő adóévben történik. Ilyenkor a cél szerinti felhasználást igazoló számla ellenében, vagy a felhasználás teljesülésének igazolása alapján, nem kell bevételként beszámítani a támogatást akkor, ha a kiadást korábban költségként nem érvényesítette az őstermelő (értékcsökkenési leírással sem) [Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének v) pontja, 4. § (5) bekezdése].Gyakori eset, hogy a támogatás csak részben fedezi a célja szerinti kiadást, pl. egy munkagép megvásárlásakor annak csak a felére nyújt fedezetet. A törvény meghatározza, hogy ilyen esetben a kiadásnak azt a részét kell a támogatással szemben közvetlenül elszámolni, amelyre a támogatás fedezetet nyújt, a többire a költségelszámolás (értékcsökkenés) általános szabályai vonatkoznak az Szja-tv. 4. §-ának (5) bekezdése alapján. Például ha az őstermelő az 5 millió forint beszerzési értéken vásárolt gépéhez 2 millió 200 ezer forint támogatást kap, akkor ez az összeg nem számít bevételnek, de már csak 2 millió 800 ezer forintot számolhat el értékcsökkenési leírással költségként, oly módon, hogy a leírás alapja természetesen 5 millió forint.A családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag esetében a támogatások elszámolására vonatkozó szabályok is azonosak a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályokkal.Az előzőekben leírtak alapján a konkrét esetben az alábbiak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6207

3. találat: Elszámolások családi gazdálkodó halála esetén

Kérdés: Egy családi gazdálkodásnak könyvelek, mely 5 főből áll. Sajnos az egyik tag 2013. április hóban elhalálozott. Ebben az esetben mi a teendő? Az elhalálozás napjával kell-e elszámolást készíteni? Mi a teendőnk ebben az esetben, ki fogja az elhalt adóját megállapítani, esetleg itt is úgy működik az elszámolás, mint az egyéni vállalkozásnál?
Részlet a válaszból: […]magánszemély halálakor együtt élt házastársának vagy örökösének kell az adóhatóság rendelkezésére bocsátani az adó megállapításhoz szükséges adatokat.Véleményünk szerint a hozzátartozó részére adandó, az adó megállapításához szükséges igazolásban szereplő adatok meghatározáskor úgy kell eljárni, mint a családi gazdaságból történő kilépés esetén. Erre a szabály a következő. Abban az esetben, ha a család valamely tagja kilép a családi gazdaságból, akkor a kilépés időpontjáig keletkezett bevételt és kiadást az eredeti létszám szerint kell megosztani, a kilépés időpontját követően - az év hátralévő időszakában - elért bevételt és felmerült kiadást a családi gazdaságban maradó tagoknál kell figyelembe venni. Az adóalap kiszámításánál a kilépő családtagnál a kilépés időpontjáig elért bevétel és felmerült kiadás rá jutó része, a családi gazdálkodást tovább folytató tagoknál a kilépés időpontjáig elért bevétel és felmerült kiadás rájuk jutó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5993
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,