Családi gazdaság vissza nem térítendő támogatása

Kérdés: A családi gazdaság utólagos finanszírozás mellett 50%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert a földterületeinek öntözését biztosító beruházás kiadásainak finanszírozására. Aberuházás 1. üteme a tárgyévben megvalósult, a támogatóval az elszámolás megtörtént, az üzembehelyezési folyamat előreláthatólag az idén befejeződik, de a támogatás összege valószínűleg nem fog befolyni a családi gazdaság bankszámlájára. Acsaládi gazdaság az üzembe helyezéskor az értékcsökkenést egy összegben kívánja elszámolni. Az Szja-tv. 19. § (2) bekezdés szerint: "A támogatásnak az a része minősül az adóévben megszerzett bevételnek, amely egyenlő a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben e törvény rendelkezései szerint elszámolt költség(ek) - ideértve az értékcsökkenési leírást is - összegével." Helyesen alkalmazzuk-e a fenti bekezdést, ha a még be nem folyt támogatást is tárgyévi bevételnek számoljuk el, és a tárgyi eszköz bekerülési értékét a 2020. évben egy összegben elszámoljuk? Olvasható ugyanis olyan álláspont is, hogy helyesen akkor járunk el, ha 2020-ban a támogatással nem ellentételezett részt számoljuk el értékcsökkenésként, és mind a befolyt támogatás, mind az annak összegére jutó értékcsökkenés elszámolása 2021-ben történik.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 19. § (2) bekezdésben lévő szabályból: "Atámogatásnak az a része minősül az adóévben megszerzett bevételnek, amely egyenlő a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben e törvény rendelkezései szerint elszámolt költség(ek) -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 14.

Családi gazdaság mely településen adóköteles - ipa?

Kérdés: Kérem szíves válaszukat a nyilvántartásba bejegyzett családi gazdaság helyi iparűzésiadó-fizetési kötelezettségének keletkezésére (mely településen, kikre vonatkozik), értelmezésére vonatkozóan az alábbi esetekben! A Htv. 41. § (8) bekezdésének rendelkezése 2017. 01. 01-től érvényes, azonban az ezt megelőző időszakra is eltérő értelmezések merültek fel.
1. A családi gazdaság nyilvántartásba vett földterületei nem a családi gazdaság vezetőjének és nem a tagoknak az állandó lakcíme szerinti településen található.
2. A családi gazdaság nyilvántartásba vett földterületei nem a családi gazdaság vezetőjének és nem a tagoknak az állandó lakcíme szerinti településen található, és a tagok kiskorú személyek (unokák).
3. A családi gazdaság nyilvántartásba vett földterületei a családi gazdaság vezetőjének állandó lakcíme szerinti településen találhatóak, azonban a tagoknak az állandó lakcíme más településen van. Ebben az esetben is felmerül, hogy a tagok felnőttek vagy kiskorúak.
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységéből származó bevétele meghaladja a 600 ezer forintot. A Htv. az adóalanyiság kapcsán külön nem tesz említést a családi gazdaságról, a családi gazdálkodóról, azonban a hivatkozott Szja-tv. őstermelőre vonatkozó definíciója [Szja-tv. 3. § 18...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 24.

Közösen használt földterület bérbeadása

Kérdés: Családi gazdaság tagjai a tulajdonukban és használatukban lévő földterületet, melyek a családi gazdaságot alapító okiratban is feltüntetésre kerültek, a családi gazdaság használatába adták. Fizethet-e a családi gazdaság e területek után bérleti díjat?
Részlet a válaszából: […] ...családi gazdaság tagjai a családi gazdaság tulajdonában és használatában lévő földterületet közösen használják, és a közös őstermelői tevékenységet folytatókra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával kötelesek eljárni az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Egy főre jutó jövedelem családi gazdaságban

Kérdés: Amennyiben december hónapban jön létre egy családi gazdaság, akkor az egy főre eső jövedelmet a december 31-én meglévő létszámmal kell kiszámolni? Vagyis az adóbevallásban az év elejétől származott összes bevételt és összes ráfordítást annyifelé osztjuk, ahányan december 31-én vannak a családi gazdaságban? Amennyiben már korábban voltak olyan tagok, akik őstermelőnek számítottak, hogyan kell az adóelőleget és ehoelőleget számolni? Év közben külön-külön, év végén pedig az összesített adatokból újra kell számolni? Viszont így eltérő adatokat kapunk.
Részlet a válaszából: […] ...adóév utolsó napján meglévő együttes létszámot kell alapul venni az adóalap számításánál. Ha a családi gazdaság decemberben alakult, akkor a december hónapi bevételeket és költségeket kell figyelembe venni a számításnál. A családi gazdaság időszakára a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 11.

Jövedelem számítása családi gazdaságban

Kérdés: Egy olyan családi gazdaságban, ami már évek óta működik, és 2012-ben év közben újabb tagok lépnek be, szintén december 31-i létszámmal kell osztani, visszamenőleg január 1-jétől, vagy csak attól az időponttól, amikor belép az új tag? Például január 1-jétől 4 fő van a családi gazdaságban, majd július 25-től belép egy új tag, így már 5 főre nő a létszám. Ebben az esetben január 1-jétől július 24-ig 4 fővel kell a jövedelmet számolni, és július 25-től 5 fővel kell osztani, vagy december 31-én 5 fővel osztunk a teljes évre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...a családi gazdaságba, ami már évek óta működik, 2012-ben év közben plusztagok lépnek be, akkor addig az időpontig meg kell határozni az egy főre jutó jövedelmet, és az ezt követő időszakra jutó jövedelmet kell osztani azzal a létszámmal, amely december 31-én van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 11.

Egészségügyi hozzájárulás a családi gazdaságban

Kérdés: Egészségügyi hozzájárulást év közben a keletkezett adóalapot képező jövedelem után kell fizetni? Abban az esetben, ha belépő taggal bővül a létszám a családi gazdaságban, ezt hogyan kell év közben kezelni?
Részlet a válaszából: […] ...időtartama az őstermelői igazolványban feltüntetett időponttól az igazolvány visszaadása napjáig, gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig, illetőleg a Tbj-tv. 5. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 11.

Teljes foglalkoztatott a családi gazdaságban

Kérdés: Családi gazdaságban ki minősül teljes foglalkoztatottnak? Ha egy gazdaság december 31-én 5 főből áll, hány fővel osztunk év végén?
Részlet a válaszából: […] ...családi gazdaság esetén az őstermelői tevékenység tekintetében a családi gazdálkodóra és a gazdálkodó család tagjára (ideértve a kiskorú családtagot is) a közös őstermelésre vonatkozó adózási szabályok érvényesek. Ez azt jelenti, hogy a jövedelmet a közösen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 11.

Amortizáció elszámolása családi gazdaságban

Kérdés: A regisztrációs számmal rendelkező őstermelő, illetve a családi gazdálkodó egy összegben is amortizálhatja a tárgyévben beszerzett tárgyi eszközét a beszerzés évében. Ezt akkor megteheti, amikor üzembe helyezi, vagy csak év végén? Az olyan családi gazdaságnál, ahol bővült a létszám, és a beszerzés még a belépése előtt történt, osztható-e az új tagra?
Részlet a válaszából: […] ...kedvezmény vonatkozik a mezőgazdasági családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag családi gazdaságához tartozó, annak részét képező vagy ahhoz tartozó tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékcsökkenési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 21.

Családi gazdaságból kilépő családtag

Kérdés: A gazdálkodó család tagja kilép a családi gazdaságból, és nem folytatja tovább az őstermelői tevékenységet (visszaadja az őstermelői igazolványát), ilyenkor a tételes költségelszámolás esetében a kilépés időpontjában a kilépő családtagra arányosan felosztott, pénzügyileg teljesített bevételek és pénzügyileg teljesített költségek mellett a családtagok közötti megállapodás alapján a kilépés időpontjában fennálló követeléseket (elsősorban vevőköveteléseket) és kötelezettségeket (elsősorban számlázott szállítói kötelezettségeket) is fel lehet-e osztani azzal, hogy a kilépés időpontja után befolyt bevételből részesül, illetve a kötelezettség (szállítói számla) kiegyenlítéséhez hozzájárul a rá eső arányos összegben? Ha igen, akkor a kilépés időpontja után a megállapodás szerint a kilépő családtagot megillető követelésből, illetve kötelezettségből a családi gazdaságtól kapott bevétel, illetve a családi gazdaságnak befizetett összeg része-e a tárgyévi őstermelői bevételének, illetve kiadásának? További kérdésem, hogy mezőgazdasági kistermelő esetében a 8 millió forintos értékhatár számításánál a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel is része a bevételnek?
Részlet a válaszából: […] ...minősül, és akilépés időpontja után a megállapodás szerint a kilépő családtagot megilletőkövetelésből, illetve kötelezettségből a családi gazdaságtól megkapott bevétel,illetve a családi gazdaságnak befizetett összeg része a tárgyévi őstermelőibevételének,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 24.

Családi gazdálkodás, közös őstermelés

Kérdés: Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó (állattenyésztés) bejelentkezett, hogy tevékenységét családi vállalkozás keretében végzi. Oka, hogy így a beruházási támogatás mértéke 2002-2003. évben 10 százalékkal több. A férj, aki a családi gazdaság tagja, munkaviszonyban dolgozik a gazdaságban. A vállalkozás adójogi szempontból vállalkozói adózás alapján adózik. Értékesítés csak és kizárólag a családi gazdálkodó nevében történik, egyéni vállalkozói adószám feltüntetésével. Jól járunk-e el, mert alaphelyzetben a családi gazdaságot a közös őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adójogi szempontból elszámolni, a jövedelmeket a tagok által eltöltött idő arányában kell felosztani, és külön-külön bevallani?
Részlet a válaszából: […] ...kiindulva oly módonkell meghatározni, hogy az összes bevételt is és az összes költséget is el kellosztani a családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nemfoglalkoztatottként közreműködő családtagoknak (ideértve a kiskorú családtagotis) az adóév utolsó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 19.
1
2