Áfa-tv. szerinti árfolyam használata

Kérdés: Az Szt. 60. §-a (5a) bekezdésének számviteli politikában történő választása azt is jelenti, ha egy belföldi szállító által devizában kiállított, általunk befogadott szállítói számlában pl. KHB banki devizaeladási árfolyamon határozzák meg a számlában feltüntetett áfát, akkor társaságunk ezen az árfolyamon könyvelheti az adott számlát és annak áfáját, annak ellenére, hogy egyébként társaságunk az MNB-középárfolyamot választotta? Azaz nem kell az MNB-árfolyamon könyvelnünk, és árfolyam-különbözet elszámolásával "ráállnunk" a számlában szereplő áfa összegére, hanem egy tételben, a számlában szereplő árfolyam alkalmazásával is tudjuk könyvelni az áfát?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés szerinti szállítói számlát a megrendelő - ha a számviteli politikában így szabályozta - a szállító bankjának választott devizaárfolyamán forintra átszámított értéken könyvelheti, függetlenül attól, hogy egyébként milyen választott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Devizaárfolyam harmadik országból importált áru esetében

Kérdés: Harmadik országból (Kína) importált áru esetében nem kötnek adásvételi szerződést, nagyon kevés dokumentumot kapunk. Megrendeljük az árut, amelyről a vámhivatal határozatot ad ki. Eddigi eljárásunk úgy alakult, hogy a teljesítés helyét és idejét a vámhatározat kiadására határoztuk meg. Az árfolyamot pedig a határozatban szereplő árfolyamra tettük. A kft. az MNB-árfolyamra is bejelentkezett. Több fórumon olvastuk, hogy nem megfelelő az átváltás a határozatban megállapított árfolyamon, hanem az MNB-árfolyamon kellene, amennyiben azt választotta a cég. Maradhat-e így, ebben a formában ez évben az eljárásunk, és a jövőben térjünk át az MNB-árfolyamra, vagy pedig módosítsuk már a 2020. évet is?
Részlet a válaszából: […] ...importált áru értékét) a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásokba felvenni.A (4)-(6) bekezdés szerinti devizaárfolyam...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 25.
Kapcsolódó címkék:  

Devizakészlettel nem fedezett devizakötelezettség

Kérdés: Az Szt. 47. §-a több bekezdésében részletezi, hogy mi képezi a bekerülési (beszerzési) érték részét. A (4) bekezdés c) pontjában az szerepel, hogy a "devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett" devizakötelezettség árfolyam-különbözete is része a bekerülési értéknek. Hogyan kell értelmezni az idézőjelbe tett szöveget? Mikor kell vizsgálni ennek a fennállását?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 47. §-a (4) bekezdésének c) pontjában foglaltak alkalmazásakor a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett az a devizakötelezettség, amikor például az euróbankszámlán belül nem különítettek el (nem kötöttek le) a beruházás miatt euróban keletkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 14.

Devizaárfolyam megváltoztatása

Kérdés: Társaságunk számviteli politikája szerint 2019. 12. 31-ig a devizás tételeknél a számlavezető pénzintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagát alkalmazza. 2020. január 1-jétől az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamra térünk át. Az áttéréshez kapcsolódóan át kell-e értékelni a 2019. december 31-i devizás, devizaalapú követeléseinket, kötelezettségeinket a január 1-jétől használni szándékozott devizaárfolyamon?
Részlet a válaszából: […] ...eszközök és kötelezettségek [ideértve a (7) bekezdés szerinti devizaalapú tételeket is] forintértékének meghatározásakor milyen devizaárfolyamot használ.Ha az eddig használt, a számlavezető pénzintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 10.
Kapcsolódó címkék:  

Devizakészletek lekötésének, felszabadításának árfolyama

Kérdés: A devizaszámlán lévő deviza ugyanazon bankon belüli lekötése, illetve felszabadítása eredményez-e olyan változást, amelyet az Szt. 60. §-ának (1) bekezdése szerint kell nyilvántartásba venni? És valutakészlet lekötése, felszabadítása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...az következik, hogy "a devizaszámlára kerülő devizát ... a bekerülés napjára... vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni...."Ugyanazon bankon belül ugyanazon devizának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 11.
Kapcsolódó címkék:  

Időszakos elszámolású devizaügyletek árfolyama

Kérdés: Devizában kiállított időszakos elszámolású ügyleteknél milyen árfolyamon állítom be a számlát számviteli szempontból? Hetente számlázzuk az előző hetet, fizetési határidő 30 nap.
Részlet a válaszából: […] ...E szerint a külföldi pénzértékre szóló követelést a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, ezen a cég által választott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 13.

Lekötött deviza árfolyama

Kérdés: A Számviteli Levelek 26. számában az 510. kérdésre adott válaszban azt írják, hogy a devizabetét lekötésekor, illetve a lekötött deviza felszabadításakor nem szabad új árfolyammal számolni, így nem keletkezik árfolyam-különbözet. Az adott válasz csak az éven belül lekötött devizabetétekre vonatkozik, vagy az éven túliakra is? Azonos módon kell-e könyvelni a betétlekötést, ha a devizabetét összegét a bank átvezeti egy külön azonosító számmal rendelkező betétszámlára (vagy belső technikai számlára), mint amikor "csak" zárolja a betét összegét a látra szóló devizabankszámlán? A lekötött betét devizaszámlán jóváírt kamata új eszköznek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...devizamennyiségben nem következik be változás, így az Szt. 60. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, nincs új devizaárfolyam, és így nem lehet árfolyam-különbözet sem.Hasonló a helyzet akkor is, amikor a devizaszámlán lévő deviza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 15.
Kapcsolódó címkék:  

Devizavételi, -eladási árfolyam használata

Kérdés: A számviteli törvény 60. §-ának (6) bekezdéséhez kapcsolódóan kérdezem: tudnának olyan példát mondani, amikor indokolt lehet a középárfolyamtól eltérni, és vagy csak a devizavételi, vagy csak a devizaeladási árfolyamon értékelni az eszközöket és a kötelezettségeket?
Részlet a válaszából: […] ...60. §-ának (6) bekezdése lehetőségként kínálja fel a csak devizavételi vagy csak devizaeladási árfolyam használatát, ha az átlagos devizaárfolyam szerinti értékeléstől történő eltérésnek az eszközökre-forrásokra, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.
Kapcsolódó címkék:  

Eltérő mérleg-fordulónapi devizaárfolyam

Kérdés: Cégcsoportunk több társaságánál problémát jelent a devizás tartozások és követelések állományának a december 31-én érvényes árfolyamra történő értékelésének elszámolása, annak az eredményre, a saját tőkére, az adókötelezettségre gyakorolt hatása. A december 31-i kiugróan magas euró- és CHF-árfolyam alkalmazásával keletkező árfolyam-különbözet jelentős mértékben torzíthatja a cégek vagyoni és pénzügyi helyzetét jelző mutatókat. Elfogadható-e a könyvvizsgálóval való egyetértés esetén [az Szt. 4. §-ának (4) bekezdése alapján], hogy az év végi devizás tartozások és követelések átértékelésénél a december 31-i árfolyam helyett egy átlagárfolyammal számoljunk? Megítélésünk szerint az átlagárfolyammal számított különbözettel a beszámoló jobban megközelítené a valós vagyoni és pénzügyi helyzetet.
Részlet a válaszából: […] ...a mérlegben. Ez utóbbira vonatkozóan változott 2011. január1-jétől a törvényi előírás, és tette kötelezővé az év végi választottdevizaárfolyamon történő értékelést. Ezt a rendelkezést a szakmai szervezetekrossz döntésnek minősítették, kritizálták, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 14.
Kapcsolódó címkék:  

Mérleg-fordulónapi devizaárfolyam

Kérdés: A 2011. december 31-i devizás tételek Szt. és Tao-tv. szerinti nem realizált árfolyamnyereség vagy -veszteség számításához (mivel az MNB által nem volt jegyzett árfolyam) a megelőző napon (2011. 12. 30-i) vagy az utána következő napon (2012. 01. 02.) jegyzett árfolyamot kell használni?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 60. §-ának (2) bekezdése alapján a devizás tételeketaz üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti -devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.A hivatkozott előírás szerint tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 8.
1
2