Két részletben folyósított devizahitel törlesztése

Kérdés:

Társaságunk hitelintézettel forgóeszközhitel-szerződést kötött, amelyet a bank két részletben folyósított. A hitel első részét 2022 decemberében folyósították, 405,73 Ft/euró árfolyamon került könyvelésre. Megtörtént az év végi átértékelés 2022. 12. 31-i 400,25 Ft/euró árfolyamon. Majd 2023 februárjában folyósították a hitel második (egyben utolsó) részletét. A befolyt euróhitel összege 389,28 árfolyamon került könyvelésre. 2023 februárjában megkezdődött a hitel törlesztése. A havi törlesztések után elszámolandó árfolyam-különbözetet melyik árfolyamhoz viszonyítsam? Alapesetben az év végi átértékeléskori árfolyamhoz szoktuk számolni, de akkor a hitelnek csak egy része folyt be, a teljes összeg 2023 februárjában állt rendelkezésünkre.

Részlet a válaszából: […] ...kell rögzíteni és értékelni. Ez az egyedi értékelés elve.A kérdés szerinti esetben egy hitelszerződés van, függetlenül attól, hogy a devizahitelt két részletben folyósították. Az egyedi értékelés elvéből így az következik, hogy a folyósított hitelrészek miatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Nem realizált árfolyamveszteségre céltartalékképzés

Kérdés: Gondot okoz számunkra az Szt. 41. § (4) bekezdése szerinti céltartalék számítása. Első Mit jelent a folyósítás? Ha egy hitelszerződés lejárt (végtörlesztés nélkül), és lejárat után a felek új szerződést kötnek a fennálló tartozásra, de pénzügyi mozgás nincs, akkor az új szerződés időpontja tekinthető-e folyósításnak? Forgóeszköz-finanszírozáshoz kapcsolódó hitelek esetén gyakran több időpontban történik a felvétel, sőt lehet, hogy közben már volt törlesztés is, és utána újra felvétel. Ilyen esetben a folyósítás napját hogyan lehet, kell értelmezni? Forgóeszközhitelek esetén általában egy keretösszeg rendelkezésre tartási időszak szerepel a megállapodásban, ami sokszor semmilyen kapcsolatban nem áll a tényleges törlesztéssel. Ilyen esetben a hitel futamidejét a keretösszeg rendelkezésre tartásának szerződés szerinti utolsó napjával kell meghatározni? A folyósítás napja itt is érdekes, mert sok esetben újrakötik lejáratkor ezeket a keretszerződéseket, ilyen esetben az új szerződés napja tekinthető a folyósítás napjának? Bevallom, egyenlegében folyamatosan változó (pl. rulírozó) devizahitelek esetén szinte lehetetlen matematikai képletekkel leírni a 41. § (4) bekezdésében megfogalmazottakat. Mi lehet a megoldás? Önök szerint hogyan kell a szükséges céltartalék összegét meghatározni ezekben az esetekben?
Részlet a válaszából: […] ...– például – a társaságnál a szállítóval szembeni tartozást (kötelezettséget) kiegyenlítették.A további kérdésekre a válasz:Ha a devizahitel futamideje lejárt, és a társaság azt nem fizette vissza (nem törlesztette teljes összegében), akkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 5.

Kamat csökkentése kapott kamattámogatással

Kérdés: Társaságunk nagy értékű beruházást valósít meg. A beruházáshoz kapcsolódó szállítói és kivitelezői számlákat banki forint- és devizahitelekből egyenlíti ki. A banki hitelek kamatát a beruházás ráfordításai között mutatja ki. Időközben sikerült pályázat útján kamattámogatást kapnia a társaságnak. Úgy gondoljuk, hogy a kapott támogatás összegével csökkenthető a beruházás ráfordításai között elszámolandó fizetendő banki kamatok összege. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] Sajnos, nem jól gondolják!Az Szt. 47. §-ának (8) bekezdése alapján a bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszközök után, annak felhasználásáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 14.

Hitelkártya használata

Kérdés: A bankkártya használatával kapcsolatos követelményeket a Számviteli Levelek 412. számában a 8020. kérdésre adott válaszban részletezték. Kérem, hogy a hitelkártya használatával kapcsolatos könyvelési tételeket is mutassák be.
Részlet a válaszából: […] ...megfelelően árfolyamnyereségként, illetve árfolyamveszteségként kell elszámolni.A hitelkártya külföldi használata valójában devizahitel felvételét jelenti, célszerű ezt elkülönítetten könyvelni, törlesztése, visszafizetése, kockázatának elszámolása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 28.

Devizahitel miatti negatív egyenleg árfolyama

Kérdés: Cégünk a devizás bankszámla könyvelése során azt az eljárást alkalmazza, hogy a jóváíró tételeket a jóváírás napján érvényes MNB-árfolyamon tartja nyilván, a terhelések forintértékét a súlyozott átlagár módszerével határozza meg. A probléma abból adódik, hogy a kft. és számlavezető bankja közötti megállapodás alapján a cég folyószámlahitelre jogosult. Ez esetben a bankszámla mínusz egyenleget mutat. Ha mínusz egyenlegű a devizaszámla, akkor a kiadásokat kell a választott árfolyamon könyvelni, a bevételeket pedig súlyozott átlagáron, mert ilyenkor a banki hitel visszafizetése történik?
Részlet a válaszából: […] ...a csökkenését kell elszámolni, és ezt megelőzően több alkalommal van bevétel. A kérdés szerinti esetben a devizabevétel azonnal a devizahitel törlesztésére fordítandó (így nincs mit átlagolni). Marad az a lehetőség, hogy a devizabevételt az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 21.

Devizahitel kiváltása újabb devizahitellel

Kérdés: A társaság élt az Szt. 33. §-ának (2) bekezdésében adott lehetőséggel, és a beruházáshoz kapcsolódó, külföldi pénzértékre szóló tartozása év végi értékelésekor keletkezett árfolyamveszteséget időbelileg elhatárolta, az elhatárolt veszteség után az Szt. 41. §-ának (4) bekezdése szerint céltartalékot képzett, majd az elhatárolt összeget a devizahitel törlesztésekor az előírásoknak megfelelően feloldotta. Mi a helyes eljárás akkor, ha a társaság az előbbiek szerinti devizahitelt visszafizeti, és újabb devizahitelt vesz fel?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés szerinti esetben a régi devizahitelhez kapcsolódó elhatárolt árfolyamveszteséget teljes összegében meg kell szüntetni (a hiteltartozás teljes összegét törlesztették), és meg kell szüntetni a kapcsolódóan képzett céltartalékot is [teljes összegében, ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 11.

Beruházáshoz kapcsolódó árfolyam-különbözet

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a felsorolt esetekben az alábbi rendelkezést: "A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó – devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett – devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyam-különbözete"? Adott egy devizában megállapított tárgyi eszköz számlája, amit előre utaltak pro forma számla alapján, majd az utalás napjával megegyező napi teljesítéssel készül el a számla. December 6-i teljesítési dátummal számlázták a teherautó-beszerzést devizában, 7-i átutalással történt a kiegyenlítés. December 6-i teljesítési dátummal számlázták a teherautó-beszerzést devizában, 8-i átutalással egyenlítették ki, 7-én valutabefizetés történt a bankszámlára. Mikori állapot szerint kell vizsgálni, hogy van-e annyi devizája a vállalkozónak?
Részlet a válaszából: […] ...devizakötelezettség elsődlegesen a beruházási szállítóval szembeni kötelezettség. De ha a beruházási szállítót a társaság devizahitellel egyenlíti ki, a devizahitel miatt a bankkal szembeni kötelezettség is ilyen lehet. Lényeges, hogy ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 13.

Lakásvásárlásra felvett hitel átvállalása

Kérdés: A munkáltató átvállalhatja-e a munkavállalótól a lakásvásárlásra felvett hitelét (korábbi devizahitelét)? Ez a magánszemély részére adómentes vagy adóköteles? A cégnél az átvállalt kötelezettség növeli az adóalapot?
Részlet a válaszából: […] A kérdések megválaszolásához a kiindulópont az Szja-tv.Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 2.7. pontja alapján a lakáshoz kapcsolódóan adómentes a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet vagy a kincstár útján, annak igazolása alapján, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 27.

Ingatlanvásárlási támogatás

Kérdés: Társaságunk egyik munkavállalójának a devizahitel végtörlesztésének elősegítése érdekében munkáltatói kölcsönt nyújtott. A kölcsönszerződésben kamatot is meghatároztak, a kölcsön összegét nem pénzintézeten keresztül folyósították. A szerződésben rögzítették, ha a munkavállaló bizonyos ideig nem szünteti meg a munkaviszonyát, a kölcsön és kamatai megfizetése után háromhavi kölcsönrészletnek megfelelő ingatlanvásárlási támogatásban részesül. A feltételek teljesültek, utalni szeretnénk a támogatást. Milyen adó- és járulékterhei vannak? Hogyan kell elszámolni, bevallani? Milyen bizonylattal kell dokumentálni?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt egy megjegyzés: feltételezzük, hogy a munkáltatói kölcsön kamatát az Szja-tv. 72. §-ában foglaltak figyelembevételével, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegében állapították meg.A kérdésben ingatlanvásárlási támogatásra utalnak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 11.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának sajátos módszere

Kérdés: Az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó hitelkamatot, valamint a devizahitel árfolyamveszteségét az aktiválás után is figyelembe lehet venni az értékcsökkenési leírás elszámolásánál, az Szt. 52. §-ának (3) bekezdése alapján?
Részlet a válaszából: […] ...– valamennyi költséget, ráfordítást.Így például– a hitelből történt beszerzésnél az üzembe helyezés után fizetendő kamatot,– devizahitelnél a várhatóan felmerülő árfolyamveszteséget,– az eszköz folyamatos használatával kapcsolatos költségeket (ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 18.
1
2
3
5