Magyarországi fióktelep rendelkezésére bocsátott vagyon

Kérdés: A külföldi székhelyű befektetési tevékenységet folytató társaság fióktelepet hoz létre Magyarországon azért, hogy a back office tevékenységet a fióktelep lássa el. Ilyen esetben a működési kiadásokra (bérek, felmerült költségek) rendelkezésre bocsátott összeget hogyan kell elszámolni a fióktelep könyveiben? Milyen esetben minősül ez az összeg dotációs tőkének?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított – tartósan és ilyen címen a fióktelep szabad rendelkezésére bocsátott – vagyont (ideértve törvényben meghatározott dotációs tőkét is). Az 1997. évi CXXXII. törvény 11. §-a szerint a külföldi vállalkozás folyamatosan köteles biztosítani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 13.

Pályázat útján kapott támogatás áfája

Kérdés: Közhasznú nonprofit kft. főtevékenysége műszaki és természettudományi kutatás, fejlesztés. Sikeres pályázata eredményeként részt vesz egy uniós és hazai finanszírozású pályázatban. Milyen szempontokat és jogszabályhelyeket kell figyelembe venni a támogatás áfatartalmának, illetve áfamentességének megítélésekor? Ugyanezen kft. a K+F tevékenységet különböző vállalkozások megrendelésére végzi áfás számla ellenében. A társasági adó megállapításakor alkalmazhatja-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének t) pontját?
Részlet a válaszából: […] ...az árát(díját) közvetlenül befolyásolja. Árat közvetlenül befolyásoló támogatásrólakkor beszélhetünk, ha a dotáció rendeltetése egyértelműen, előremeghatározottan és célzottan az, hogy a támogatás kedvezményezettje valamelykonkrét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 16.

Dotáció az áfaarányosításnál

Kérdés: Az áfaarányosításnál a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM rendelet alapján igényelt dotációt figyelembe kellett-e venni? Ha igen, akkor hogyan kell az árbevétel és a dotáció arányát meghatározni? Milyen időközönként kell igényelni?
Részlet a válaszából: […] ...8/1983. (VI. 29.) EüM-PM rendelet szerinti dotáció 2004.és 2005. évben arányosítási kötelezettség alá esett. Ugyanakkor a rendelet29-29/A §-a alapján a kijelölt célszervezetek, a szociális foglalkoztatók,továbbá azok a célszervezeti kijelöléssel nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 13.

Korábban fel nem vett támogatás igénybevétele

Kérdés: Ha valaki korábban elmulasztotta a neki járó támogatást lehívni, és azt 2004-ben pótbevallással igényli, vonatkozik-e rá már az arányosítás? 2002-ben és 2003-ban fel nem vett, de a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet szerinti rehabilitációs dotációról van szó.
Részlet a válaszából: […] ...létszámhoz viszonyított aránya a tárgyhónapban, a tárgynegyedévbenvagy a tárgyévben eléri vagy meghaladja a 60%-ot, a dotációra jutó, le nemvonható áfa összegével azonos kompenzációra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 9.

Dotációnál átlagos statisztikai létszám

Kérdés: A 8/1983. EüM-PM együttes rendelet 27/A. §-ának (1) bekezdése alapján az ott megjelölt gazdálkodó szervezetet a 28. §-ban meghatározott megváltozott munkaképességű dolgozóknak a 27/A. § (2) bekezdése szerinti kötelező 5% feletti foglalkoztatási szintje esetén dotáció illeti meg. A 27/A. § (7) bekezdése alapján az átlagos statisztikai állományi létszám számításakor korrigáltan kell számba venni a rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő dolgozók létszámát, a részmunkaidőseket a részmunkaidejüknek a teljes munkaidőhöz viszonyított arányban. Ezen korrekciót csak a vállalkozás teljes foglalkoztatotti statisztikai létszáma számításakor kell alkalmazni, vagy a megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma számításakor is?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz a KSH által kiadott "Útmutató amunkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" című hivatalos kiadvány I/6.pontjában rögzített, az átlagos állományi létszám számítására vonatkozóelőírásából indulunk ki.Statisztikailag megfigyelt létszám...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 3.