Ügyvezető a tag közeli hozzátartozója

Kérdés: Következő évtől egy gazdasági társaság az ügyvezetéssel az egyik tag közeli hozzátartozóját bízná meg, aki nem tagja a kft.-nek. Mivel az ügyvezető rokon lenne, a megbízatást ingyenes megbízási szerződés keretében végezné. A leendő ügyvezetőnek nincs heti 36 órát meghaladó munkaviszonya. A nem tag ügyvezető nem lehet társas vállalkozóként biztosított, mert csak tagok vállalhatnak kötelezettséget személyes közreműködésre. A Ptk. 6.280. elismeri az ingyenes megbízási szerződést. Az említett esetben lehetséges ingyenesen végezni a megbízást?
Részlet a válaszából: […] Ha az ügyvezetői teendőket ingyenes megbízási szerződés keretében látná el az egyik tag közeli hozzátartozója (mint ahogyan írják, a Ptk. 6.280. elismeri az ingyenes megbízási szerződést), aki nem tagja a kft.-nek, akkor annak személyi jövedelemadózás szempontjából nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 9.

Tönkrement áru bizonylatolása

Kérdés: A 2011 óta nem működő bt. végelszámolással szeretne megszűnni. Faáru-kereskedéssel foglalkoztak. Leázás, csőrepedés miatt az áru tönkrement, nem értékesíthető. A bt. tagjai külföldre mentek, a nagymama lett az ügyvezető, aki után fizették az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A készletekről nincs fellelhető leltár. Jól működő cég volt, eredménytartalékkal rendelkezik. Mit lehetne kezdeni a készlettel?
Részlet a válaszából: […] A fellelhető készletről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben hitelt érdemlő módon rögzíteni kell az áruk tönkremenetelének okait, okozóit, továbbá azt, hogy megtettek-e mindent a kár okainak elhárítása érdekében.Indokolt rögzíteni a tönkrement áruk mennyiségét, könyv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 13.

Nyugdíjas ügyvezető munkaviszonyban – járulékfizetés

Kérdés: Könyvelőtevékenységet végző kft. egyik tulajdonosa és ügyvezetője, aki saját jogú nyugdíjas, a tevékenységét a 2019-es évtől munkaviszony keretében végzi, a munkaszerződésben irodavezetői, könyvelői és ügyvezetői tevékenység van meghatározva. A munkaviszonyra, ill. a saját jogú nyugdíjra tekintettel felmerül-e a 7500 Ft-os egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] 2019-től a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas nem minősül biztosítottnak, ennek megfelelően mentesül a 10 százalékos nyugdíjjárulék, valamint a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék megfizetése alól, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 28.

Maximális egészségügyi hozzájárulás melletti eho

Kérdés: Egy nyugdíjas egyéni vállalkozó egyben egy kft. személyesen közreműködő tulajdonosa is. A kft.-ből munkabért nem, kizárólag osztalékot vesz fel. Az osztalék kifizetésekor a 450 000 Ft maximális eho-összeg a legelső osztalék kifizetésekor levonásra kerül. Az egyéni vállalkozásból szintén nincs jövedelemkivét, csak év végén az adózás utáni jövedelmet vezetjük ki a pénztárkönyvben. Terheli-e a kft. kifizetőt a havi tételes eho megfizetése (7050 Ft/hó)? Vagy a magánszemély tulajdonost terhelné? (Ha nyugdíjas, milyen ellenszolgáltatás jár érte cserébe?)
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. szerint a nyugdíjas egyéni vállalkozó kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozásnak kell 2017-ben havi 7110 forint (napi 237 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 15.

Egészségügyi szolgáltatási járulék az iparűzésiadó-alap megosztásánál

Kérdés: Ügyfelem egy kft. ügyvezetője nyugdíj mellett, kiegészítő tevékenységgel látja el a feladatait. 2014. évben a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás a NAV felé bevallotta és befizette a 10%-os egészségügyi szolgáltatási járulékot, melynek mértéke 2014. adóévben 6810 Ft/hó összeg volt. Ugyanakkor ez az összeg nem szerepelt az adózó 2014. évi könyvelésében, 2016. 01. 31-én könyvelték. A Tao-tv. nem jelentős összegű hiba önellenőrzés keretén belül történő feltárása esetén választást ad a társaságnak. A hiba feltárásának következményeként vagy önellenőrzi a 2014. évi társaságiadó-bevallását, vagy annak költséghatását a 2016. évi társasági adóban veszi figyelembe. Erre a Tao-tv. 8. § (8) pontja teremti meg a lehetőséget. A társaság élt a választási lehetőséggel, és a 2014. évi egészségügyi szolgáltatási járulékot 2016-ban számolta el költségként. Az iparűzésiadó-alap megosztásának számítása során ezt az összeget a társaság 2014. évben vagy 2016. évben veheti figyelembe személyi jellegű ráfordításként?
Részlet a válaszából: […] A Htv. Melléklete 1.1 pontja releváns szabálya szerint személyi jelleg ű ráfordításnak a melléklet alkalmazásában az tekintend ő , amit a számvitelr ő l szóló törvény annak min ő sít, és a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény, illet ő leg a személyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 11.

Személyes közreműködés jogviszonya bt.-nél

Kérdés: Betéti társaságnak egy bel- és egy kültag tagja van, mindketten nyugdíjasok. A beltag ügyvezető, és mellette személyesen közreműködik a társaság tevékenységében. Az ügyvezetői teendőket megbízási jogviszonyban látja el nulla forintért. A kültag munkavégzésre nem kötelezett. Az ügyvezető:
1. Elláthatja-e személyes közreműködését munkaviszonyban, vagy csak megbízási jogviszonyban (vannak-e feltételei az alkalmazásnak)?
2. Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli az egyént és a társaságot az alkalmazható jogviszonyban, illetve jogviszonyokban?
Részlet a válaszából: […] 1. Ha a betéti társaságnak egy bel- és egy kültag tagja van, mindketten nyugdíjasok, és a beltag ügyvezető, akkor nem láthatja el személyes közreműködését munkaviszonyban az LB jogegységi döntésére – a 3/2003. PJE határozatra – alapozva, mivel a munkáltató és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 13.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Kérdés: Egy kft.-nek két fő tulajdonosa van, 50-50%-ban, mindketten nyugdíjasok és mindketten ügyvezetők. Kötelező-e mindkettő után fizetni az eü-szolgáltatási járulékot? Lehetséges-e, hogy az egyikük nyilatkozik arról, hogy nem vesz részt a cég ügyvezetésében, azt teljes mértékben csak a másik ügyvezető látja el, így ez alapján csak az egyikük után fizetnének?
Részlet a válaszából: […] A hatályos szabályok alapján mindkét ügyvezető kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősül. Az a társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 27.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Kérdés: A kiegészítő tevékenységet végző társas vállalkozó után a társaság által fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék költségként elszámolható-e? Egyéni vállalkozó esetében igen.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 18. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a társadalombiztosítási ellátások és a munkaerő-piaci célok fedezetére a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, amelyet az Szt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 29.

Osztalék utáni eho

Kérdés: A kft. kifizető 2012. évi eredménye terhére belföldi magánszemély tagnak fizetett osztalékot. A százalékos mértékű ehóval növelni vagy csökkenteni kell?
Részlet a válaszából: […] Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (Eho-tv.) 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján a magánszemély az adóévben megszerzett osztalék (Szja-tv. 66. §), vállalkozói osztalékalap (Szja-tv. 49/C. §) után 14 százalékos mértékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 9.

Egészségügyi hozzájárulás a családi gazdaságban

Kérdés: Egészségügyi hozzájárulást év közben a keletkezett adóalapot képező jövedelem után kell fizetni? Abban az esetben, ha belépő taggal bővül a létszám a családi gazdaságban, ezt hogyan kell év közben kezelni?
Részlet a válaszából: […] A mezőgazdasági őstermelő az összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem után 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetésére köteles. Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által fizetendő százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 11.
1
2
3