Vagyontárgyak átadása egyéni cég tulajdonába

Kérdés: Az egyéni vállalkozó 2021. november 1. napon egyéni cég alapítását határozta el. Az egyéni cég alapítását készítő ügyvéd vagyonmérleg-tervezetet kért az átalakuláshoz, amelyet meg is kapott, ezeket megküldte a Cégbíróságnak. Az egyéni céget 2021. november 30. nappal jegyezték be. Az egyéni cég alapító okiratában a társaság jegyzett tőkéjeként 3.000.000 Ft lett megállapítva, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. A vagyonmérlegben meghatározott eszközökre vonatkozóan az alapító okirat semmilyen információval nem rendelkezik, annak értékét nem tartalmazza. Az egyéni vállalkozó az eszközöket - tárgyi eszköz, készlet, követelés, pénzeszköz - az egyéni cég tulajdonába szándékozta adni, ahogyan azt a vagyonmérlegben kimutatta, de az alapító okirat erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
1. Ha módosításra kerülhet az alapítói okirat a bejegyzést követően azzal, hogy az egyéni vállalkozó az eszközöket az egyéni cég tulajdonába adja, elfogadható-e az?
2. Jól tudjuk-e, hogy a tárgyi eszközök után illetékfizetési kötelezettség áll fenn, illetve amennyiben az egyéni cég alapító okirata módosítható, abban az esetben nem terheli áfafizetési kötelezettség az egyéni cégbe adott eszközöket?
3. Amennyiben nem fogadható el az alapító okirat módosítása, abban az esetben az egyéni vállalkozó a megszűnés szabályai szerint kell, hogy eljárjon?
Részlet a válaszából: […] 1. A leírtak alapján az alapító okirat semmisségéről kellene rendelkezni az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről a 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 23. § (2) bekezdése alapján. Ha erre mód van, és a Cégbíróságnak új alapító okiratot tudnak beadni, akkor az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Könyvvizsgálat egyéni vállalkozó kft.-vé történő átalakulásakor

Kérdés: Egyéni vállalkozó 2021-ben átalakul egyszemélyes kft.-vé. Az egyéni vállalkozó bevétele az átalakulásig (2021. 08. 31.) meghaladta a 300 millió forintot. Az átalakulástól számítva a kft. tervezett bevétele 200 millió forint 2021. december 31-ig. Van-e/lesz-e könyvvizsgálati kötelezettsége a kft.-nek a 2021. és 2022. évre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] A válasznál az Szt. 155. §-a (2)-(4) bekezdésének elő­írásait kell figyelembe venni. A kft.-nek kettős könyvvitelt kell vezetnie, tehát kötelező a könyvvizsgálat. A (3) bekezdés szerint pedig nem kötelező a könyvvizsgálat, ha a törvényben rögzített két feltétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Egyéni vállalkozási tevékenység szüneteltetése

Kérdés: Egyéni vállalkozó 2005. évben vásárolt kistehergépkocsiját - áfás időszakában - a vállalkozásából kivonja 2015. évben az egyéni vállalkozási tevékenység szüneteltetése miatt, már alanyi mentes időszakában. Az áttéréskor nem volt korrekciós tételként befizetendő áfa. Kérdésként merül fel, hogy mivel kell bizonyítani a gépjármű forgalmi értékét, milyen bizonylatot kell kiállítani, áfát kell-e fizetni, illetve ha igen, akkor a nettó összeg a vállalkozás bevétele lesz-e?
Részlet a válaszából: […] ...az egyéni vállalkozó 2005. évben vásárolt kistehergépkocsiját - áfás időszakában - a vállalkozásából kivonja 2015. évben az egyéni vállalkozás szüneteltetése miatt, akkor a kistehergépkocsi 2015. évi szokásos piaci értéke a vállalkozás bevétele lesz, abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 24.

Bejegyzett egyéni cég átalakulása kft.-vé

Kérdés: Az egyéni vállalkozó által alapított egyéni cég cégbejegyzése 2013. 06. 10-én megtörtént. Az egyéni cég többszemélyes kft.-vé alakulása folyamatban van. Milyen számviteli és adózási feladatok vannak az egyéni vállalkozó és egyéni cég, illetve az egyéni cég és a kft. vonatkozásában? A tagok magánszemélyek.
Részlet a válaszából: […] ...áfamentessége, az Áfa-tv. 17-18. §-a alkalmazásának lehetősége csak akkor biztosítható, ha az egyéni vállalkozó, mint tag, az egyéni vállalkozási tevékenysége során használt eszközeit az egyéni cégbe nem pénzbeli hozzájárulásként, a jegyzett tőke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Egyéni vállalkozás megszüntetése (eva)

Kérdés: Mi a menete a bevételi nyilvántartást vezető evás egyéni vállalkozás megszüntetésének? Hogyan kell megállapítani a tárgyi eszközök piaci értékét?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 3. §-ának (1) bekezdése sorolja fel azokat az eseteket, amelyek az evaalanyiság megszűnéséhez vezetnek. Ezek között lehetnek olyanok, amelyek csak év végén eredményezik az evaalanyiság megszűnését, de vannak olyanok is, amelyek esetében az evatevékenységet már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

Egyéni vállalkozás megszűnésének bejelentése

Kérdés: Hogyan kell eljárni megszűnés bejelentése kapcsán egyéni vállalkozó esetén?
Részlet a válaszából: […]  Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, folytatásának,szünetelésének és megszűnésének feltételeit az egyéni vállalkozóról és azegyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szabályozza.A válaszadás során abból a feltételezésből indultunk ki, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 22.

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé

Kérdés: Egyéni vállalkozásunkat át szeretnénk alakítani egyéni céggé egy hitelfelvétel miatt. Az egyéni cég alapító okiratában kell rögzíteni, hogy jogutódja lesz az egyéni cég az egyéni vállalkozásnak? Jog­utódlás során az eszközök könyv szerinti vagy piaci értéken kerülnek be az egyéni cégbe? Az átalakulási vagyonmérlegben kimutatott értéken kell megnyitni az új cég könyveit? Az egyéni vállalkozás eszközeivel, forrásaival, követeléseivel? Az átalakulás után a megszűnő egyéni vállalkozás bevallásait a megszűnés szabályai alkalmazásával kell elkészíteni? A tárgyi eszközök, a készletek után az áfát be kell vallani? A cégbe bekerülő eszközök után kell illetéket fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...választ azzal kezdjük, hogy a 2010. január 1-je utánielőírások (a 2009. évi CXV. törvény) szerint az egyéni vállalkozás nemalakulhat át egyéni céggé. Az új elő­­­írások szerint az egyéni vállalkozóegyéni céget alapíthat az egyéni vállalkozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 7.

Egyéni vállalkozáshoz használt tárgyi eszköz

Kérdés: Egyéni vállalkozó, aki kizárólag ingatlan (épület) bérbeadásával kíván foglalkozni (áfaalany) mint magánszemély, teljes egészében banki hitelből vásárolt lakóingatlant. Az adásvételi szerződésben - ingatlanszakértő által becsült módon - külön-külön szerepel a lakóépület, a telek és egy 50 m2-es melléképület. Ezt a melléképületet akarja a magánszemély egyéni vállalkozásába bevinni, és bérbeadás útján hasznosítani. Véleménye szerint a költségek (ideértve a kamatráfordítást is) a becsült értékek arányában megoszthatók és elszámolhatók az egyéni vállalkozásban. A melléképületet a bérbe vevő kft. alakítja át, számolja el annak a költségeit, a megállapodás alapján, mint bérbe vett ingatlanon végzett beruházást. Az átalakítás során biztosítva lesz az elkülönült áram, víz, fűtés és egyéb működéssel kapcsolatos költségek mérése. Ezen költségeket vagy a bérbeadó fizeti és számlázza tovább, vagy a mérők a kft. nevére kerülnek, és így azt közvetlenül a kft. rendezi. Helyes a fenti gondolatmenet?
Részlet a válaszából: […] ...kizárólagingatlan (épület) bérbeadásával kíván foglalkozni, ehhez a bérbeadás tárgyát bekell szereznie, és be kell vinnie az egyéni vállalkozásába. A kérdésben szereplő50 m2-es melléképület lehet ilyen tárgyi eszköz, amely a bérbeadással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 3.

Egyéni vállalkozás eszközeinek apportálása

Kérdés: Egyéni vállalkozásom tulajdonában lévő eszközökből szeretnék egy kft.-be törzstőkeként apportot bevinni. Ezek az eszközök a vállalkozásom könyveiben túlnyomórészt nulla értéken szerepelnek, azonban az apport meghatározásakor, mivel működő eszközökről van szó, lehetséges-e piaci értéket meghatároznom? Az említett esetben áfa, szja szempontjából milyen előírások vonatkoznak egyéni vállalkozóként rám?
Részlet a válaszából: […] A hatályos szabályok alapján csak magánszemélyként lehet(tehát egyéni vállalkozóként nem lehet!) kft.-be törzstőkeként apportotbevinni. Az apport esetében a piaci értéket kell meghatározni. Az apport utánaz ingó vagyontárgy értékesítésére vonatkozó szabályok szerint kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 28.

Fejlesztési tartalék egyéni vállalkozónál

Kérdés: Kisvállalkozói kedvezmény igénybe vehető-e egyéni vállalkozónál a korábbi (2007, 2006) években bankszámlán lekötött fejlesztési tartalék értékében? A lekötött összeg 3 millió Ft, a beruházás értéke (2008-ban) 12 millió, csökkenteni kell-e a lekötött 3 millió Ft-tal a beruházás értékét a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésénél?
Részlet a válaszából: […] A kisvállalkozói kedvezmény a vállalkozói adóalapot csökkentőtétel, amely érvényesítése mellett a fejlesztési tartalék csökkenthető. Akérdésben szereplő esetben a (2008-ban) 12 millió forint beruházás értékéből 3millió forint fejlesztési tartalék felhasználása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 2.
1
2