Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott egyéni vállalkozó átalakulása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 200 ezer forint alatti eszközök egyéni vállalkozó átalakulásakor

Kérdés: Szja alá tartozó egyéni vállalkozó egyszemélyes kft.-vé alakulna. A jogutódlással történő megszűnés esetén a tárgyi eszközökkel kapcsolatban az alábbi kérdéseim merültek fel. Az Szja-tv. 10. sz. melléklet II. pontja szerint a 200 E Ft-ot meg nem haladó értékű eszközt bevételként kell szerepeltetni az egyéni vállalkozó megszűnésekor. Milyen értékben lesz bevétel, hiszen a nyilvántartási értéke 0 Ft? Bekerülési értéken, vagy piaci értéken? A 200 E Ft alatti értéken pontosan mit kell érteni megszűnéskor? Van olyan, még nettó értéken lévő eszköz, aminek a beszerzési ára 200 E Ft alatti volt, de nem számoltak el utána egyösszegű értékcsökkenést. Ezeket az eszközöket figyelembe kell venni olyan értéken, amennyi értékcsökkenést elszámoltak?
Részlet a válaszból: […]leltári érték meghatározására pedig a nyilvántartások vezetésére vonatkozó, Szja-tv. 5. számú melléklet Leltárra vonatkozó II.13. pontja tartalmaz szabályt. Eszerint az egyéni vállalkozónak leltárt kell készítenie a megszűnés napjára, és a leltárban, ha az áfát az általános szabályok szerint fizeti:-a használatba nem vett, 200 ezer forintnál alacsonyabb értékű eszközöket és az árukat a legutolsó beszerzési számla szerinti, áfát nem tartalmazó beszerzési áron, az előző évieket a nyitóleltári értéken kell szerepeltetnie;-200 ezer forintnál nem magasabb értékű, használatba vett tárgyi eszközöket az áfát nem tartalmazó beszerzési ár 50 százalékos értékén kell szerepeltetnie.(Ha esetleg az egyéni vállalkozó az áfát nem az általános szabályok szerint fizeti, akkor a leltárban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8703

2. találat: Egyéni vállalkozó átalakulása gazdasági társasággá

Kérdés: Mezőgazdasági egyéni vállalkozó szeretne átalakulni családi gazdasággá. Hogyan tudja az egyéni vállalkozását lezárni és a családi gazdaságot indítani? A vállalkozásában termőföldek és mezőgazdasági gépek vannak. A gépek után az áfát hogyan tudja rendezni? A családi gazdaságba belépne a házastárs is, aki szintén egyéni vállalkozóként mezőgazdasági és bérbeadási tevékenységet végez. A mezőgazdasági tevékenységet folytatná a családi gazdaság tagjaként, de a bérbeadás maradna továbbra is az egyéni vállalkozásában. Neki szintén vannak földterületek és gépek a vállalkozásában, amit ő is bevinne a családi gazdaságba. Hogyan tudják az eddigi időszakot lezárni szja és áfa szempontjából, és hogyan tudják a családi gazdaságot indítani?
Részlet a válaszból: […]Nincs akadálya annak, hogy a későbbiekben az egyszemélyes kft tagjainak száma bővüljön, és a feleség is tag legyen. Az egyszemélyes kft. alapításával kapcsolatos tudnivalókat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmazza.Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítása esetén az egyéni vállalkozói jogállás megszűnik. Ebben az esetben az Szja-tv. 49/A § (2)-(5)-(5a) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint kell a jövedelmet levezetni, és az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő adókötelezettséget a tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezések szerint kell megállapítani.A megszűnés szabályai szerint megállapított jövedelmét, valamint az annak megfelelő vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettségét a magánszemélynek az adóévről szóló adóbevallásában kell bevallania, és a megállapított adót a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetnie. Ugyanakkor az Szja-tv. lehetőséget ad arra is, hogy a magánszemély olyan döntést hozzon, mely szerint jövedelmét és annak adókötelezettségét a megszűnés szabályait figyelmen kívül hagyva számolja ki. Amennyiben a megszűnés szabályai szerint megállapított és a megszűnés szabályainak mellőzésével kiszámított adókötelezettség különbözete meghaladja a 10 ezer forintot, akkor ez a különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. Az első részletet a megszűnés adóévéről szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidőig, a további két részletet pedig az adott kötelezettség évére vonatkozó bevallási határidőig kell megfizetni. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyijövedelemadó-bevallásban kell bevallani, az első részletet a megszűnés adóévének kötelezettségeként, a további két részletet pedig a következő két adóév kötelezettségeként. Amegszűnés szabályai nélkül kiszámított adót a bevallás benyújtásakor kell megfizetni a különbözet mellett. Az egyszemélyes kft. alapítását megelőzően az egyéni vállalkozónak az eszközöket és kötelezettségeket leltároznia kell:-meg kell határoznia, hogy az egyéni vállalkozói minőségében szerzett, az egyéni vállalkozó adónyilvántartásában szereplő vagyontárgyak közül mely vagyontárgyak képezik az alapító egyéni vállalkozó vagyoni hozzájárulását, és mely eszközöket és kötelezettségeket adja át az alapítandó korlátolt felelősségű társaságnak;-el kell készítenie a korlátolt felelősségű társaság - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2/A. § (4a) bekezdése szerint összeállított - nyitómérleg-tervezetét, amelynek könyvvizsgáló általi ellenőrzésére nincs szükség;-gondoskodnia kell a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítéséről, a korlátolt felelősségű társaságnál történő továbbfoglalkoztatásról szóló tájékoztatásról;-az egyéni vállalkozónak az előzőekben említett intézkedések megtételét követő 30 napon belül el kell fogadnia a korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát;-a cégbíróság a korlátolt felelősségű társaságot bejegyző végzésben rögzíti az e törvény szerinti alapítás tényét, valamint az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát (2009. évi CXV. törvény 19/D. §).Az alapító okiratnak többek között tartalmaznia kell a társaság jegyzett tőkéjét, a tag vagyoni betétjének összegét, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét. Ebből következően a részletes vagyonleltárban szerepeltetni kell a társaság rendelkezésére bocsátott eszközök értékét is. A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani, nincs azonban akadálya annak, hogy utólag kerüljenek bevitelre az eszközök. Ilyenkor azonban a bevitt eszközökkel összefüggésben az Szja-tv. szerinti ingó, illetőleg ingatlan vagyontárgy átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a jövedelem kiszámítása során.Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság korlátolt felelősségű társaság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8639

3. találat: Egyéni vállalkozó átalakulása kft.-vé

Kérdés: Egyéni vállalkozó át szeretne alakulni az idei év során egyszemélyes kft.-vé. Az átalakulással kapcsolatban az alábbi kérdéseink merültek fel:
1. Mi történik az egyéni vállalkozásból kikerült készletekkel az egyéni vállalkozásban? Az el nem adott készleteket el kell-e számolni bevételként, majd apportként kerül be a kft.-be, a jegyzett tőkét emelve?
2. Továbbvihető az egyéni vállalkozásban képzett fejlesztési tartalék a kft.-ben?
3. A havi áfabevallásokban göngyölített áfa továbbutódlik a kft.-ben?
Részlet a válaszból: […]határozata jogerőre emelkedésének napját megelőző napra vonatkozóan leltárt kell készítenie, valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást kell összeállítania a követelésekről, nettó értéken a tárgyi eszközökről, nem anyagi javakról, megjelölve az egyéni cég tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülőket azon az értéken is [Szja-tv. 49/A. § (2) bekezdés], amely értéket a kft. az alapító okiratában rögzít. El kell készítenie a kft. - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2/A § (4a) bekezdése szerint összeállított - nyitómérleg-tervezetét.A nem pénzbeli hozzájárulásként a kft. tulajdonába adott, a leltárban feltüntetett készleteknek a kft. alapító okiratában meghatározott értéke az Szja-tv. 49/A. § (4) bekezdés a) pontja alapján vállalkozói bevételnek minősül.Továbbra sem kell megszűntnek tekinteni az egyéni vállalkozói jogállást a korábban érvényesített kedvezmények - fejlesztési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8454