Támogatások a tőketartalék javára

Kérdés: Hol találunk arra vonatkozó iránymutatást, miszerint ha a támogatói okirat nem tartalmazza az 55/2019-es AM rendeletre való hivatkozást, akkor halasztott bevételként kell ezeket a kapott támogatásokat kezelni? A támogatói okiratunk ezt a jogszabályi hivatkozást konkrétan nem tartalmazza, de tartalmazza az alábbi szöveget: A támogatási összeg az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és a magyar állam nemzeti költségvetéséből kerül finanszírozásra. Véleményünk szerint a kapott támogatási összegeket ez alapján tőketartalékban kell elszámolnunk, mivel EMVA társfinanszírozásában megvalósuló projektekről van szó, azonban más elérhető iránymutatások szerint ezeket halasztott bevételként kell kezelni.
Részlet a válaszából: […] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 36. § (1) bekezdésének f) pontja lehetőséget ad arra, hogy a különböző jogcímeken kapott összegek, támogatások jogszabályi előírás alapján a tőketartalék javára kerüljenek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Csoportmentességi és állami támogatás egyidejűleg

Kérdés:

A kft. adózás előtti eredményét csökkenheti a Tao-tv. 7. § (1) bekezdés zs) pontja 11–12. bekezdésében leírtak alapján az adóév utolsó napján a korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök (beruházások) értékével, mely összeg nem haladhatja meg a kkv adóévi adózás előtti eredményét. Ha élni kívánunk ezzel a kedvezménnyel, akkor az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alapján (mg.-i termelést szolgál) a mezőgazdasági csoportmentességi rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe. Erre vonatkozó támogatásra a NAV kiadott egy állásfoglalást: "A kkv-k bizonyos feltételekkel a beruházáshoz kapcsolódó egyes adórendszeren belüli támogatásokat nem de minimisként, hanem az általános vagy a mg.-i csoportmentességi rendeletben foglaltak szerint is igénybe vehetik." Ennek a választásnak azért van jelentősége, mert az így igénybe vett támogatás összegét nem kell összeszámítani a de minimis rendeletben meghatározottak szerint, azonban a támogatási intenzitások területi mértékére mindenkor figyelemmel kell lenni [37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Észak-Mo.-i régió 50%.] Ez a támogatás összeszámítandó az eddig megkapott támogatással (EMVA-támogatás, intenzitása 50%)? Mert ha igen, akkor társaságunk nem veheti igénybe.

Részlet a válaszából: […] ...szakasza alapján mentesített állami támogatások ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozhatók az 1305/2013/EU rendelet (EMVA) 81. cikkének (2) bekezdésében és 82. cikkében említett kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Fejlesztésre kapott támogatás vagy tőketartalék

Kérdés: Cégünk VP3-4.2.1-4.2.2-2-21. élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése keretében támogatást nyert. A támogatás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) szabályai alapján nyújtott támogatás. Az agrárminiszter 55/2019. AM rendelete alkalmazható-e ebben az esetben, vagyis a beruházási célú támogatást kettős könyvvezetésre kötelezett esetén a tőketartalékba kell helyezni, majd azt a fenntartási időszak végéig a lekötött tartalékban kell kimutatni? Ha nem alkalmazható, akkor a 272/2014. Korm. rendelet szerint a támogatás egyéb bevételként könyvelendő, amelyet halasztott bevételként kell kimutatni, és a bevétel értékcsökkenés-arányosan számolható el?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott jogszabály, az 55/2019. (XII. 10.) AM rendelet 1. §-a alapján csak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában a 2014-2020. programozási időszakban igénybe vett beruházási célú támogatás összegét kell a tőketartalékba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Agrárfejlesztési támogatások elszámolása

Kérdés: A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 20. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló beruházási támogatásokat a tőketartalékba kell helyezni. Az FVM rendelet a beruházási támogatás fogalmának értelmezéséhez a 2007. évi XVII. törvényre hivatkozik. Az EMVA 2017-2020. támogatási időszakra vonatkozó támogatások szabályozását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza, amely azonban nem tér ki a támogatások számviteli elszámolására. Ez azt jelenti, hogy a 2017-2020. támogatási időszakra folyósított támogatásokra az Szt. általános szabályait kell alkalmazni? A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, illetve a 2007. évi XVII. törvény is hatályban van, emiatt az elszámolás mikéntje nem egyértelmű!
Részlet a válaszából: […] ...(IV. 17.) FVM rendelet is, a 2007. évi XVII. törvény is hatályban van. A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet hatálya – többek között – az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások és egyéb intézkedések forrásainak igénybevételére terjed ki. E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 13.

Miniszteri rendelet szerinti támogatás

Kérdés: Társaságunk a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet alapján technológiai berendezések korszerűsítése céljából történő beszerzéshez vissza nem térítendő támogatást vesz igénybe, melynek forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA). A kapott támogatás összegét a folyósítás után a tőketartalékba kell helyezni, majd a lekötött tartalékba átvezetni, vagy más módon kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...116/2013. (XII. 12.) VM rendelet a támogatásnak a támogatónál történő elszámolásáról nem rendelkezik. De nem rendelkezik az EMVA-ból kapott támogatás számviteli elszámolását szabályozó 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet sem. Így – külön előírás hiányában –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 23.

Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása

Kérdés: A nonprofit kft. részére a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján az EMVA-ból nyújtandó, vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi szolgáltatások fejlesztésének támogatása jogcímén nyújtott, vissza nem térítendő támogatás elszámolásának mi a helyes módja?
Részlet a válaszából: […] ...Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (az EMVA)társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általánosszabályairól a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet rendelkezik. Ezen rendelet 20.§-ának (1) bekezdése alapján az igénybe vett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 15.

Devizás beruházási hitel más devizára váltása

Kérdés: A Számviteli Levelek 207. számában a 4329. kérdésre adott válaszukban arról írtak, hogy ha év közben változik az aktivált tárgyi eszközökhöz kapcsolódó devizakötelezettség devizaneme, akkor a halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításakénti elszámolással meg kell szüntetni. Az elmúlt hetekben azt hallottam, az ezen álláspontot alátámasztó törvényi előírást módosítják? Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] ...A módosult előírás azonban nem változtat azon az előíráson,hogy a CHF-hitel forintban kimutatott összegét a könyvekből – adevizanemváltással egy­idejűleg – ki kell vezetni, az euróban keletkezettdevizakötelezettség forintra átszámított, az Szt. 60. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 4.

EU-s támogatás, az 1857/2006/EK rendelet

Kérdés: Növénytermesztéssel foglalkozó kft. 37,5 millió Ft értékű kombájnt vásárolt 2008-ban. A vásárláshoz 9,3 millió Ft EMVA támogatást kapott. Igénybe kívánja venni a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti adóalap-csökkentést 30 millió Ft értékben. Lehetséges-e a kétfajta támogatást ugyanarra az eszközre igénybe venni? Mit kell érteni az 1857/2006 EK rendelet 4. cikkelyében megfogalmazott "egyszerű pótló beruházáson"?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy az adózó a közvetlen támogatás mellett a Tao-tv.szerinti támogatást, például a 7. § (1) bekezdésének zs) pontja szerintikedvezményt is érvényesítse, meg kell felelnie a Tao-tv.-ben a kedvezményfeltételeként előírtaknak, illetve az 1857/2006/EK rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 25.

Kombájnberuházás támogatása

Kérdés: A társaság mezőgazdasági termény nagykereskedelmével foglalkozik. Termelői csoport lévén a csoporttagok részére mezőgazdasági szolgáltatást kíván végezni, ezért kombájnt vásárolt. Támogatást kapott a 26/2007. (IV. 17. ) FVM rendelet alapján. Az EMVA-támogatást folyósítás után tőketartalékba kívánjuk helyezni, majd lekötött tartalékként kimutatni öt évig. Társaságiadó-kedvezményt igénybe vehetünk-e az 1996. évi LXXXI. törvény 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerint, ha igen, milyen mértékig, mivel de minimis támogatásnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerintikedvezmény érvényesítése az 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján történhet.Ez pedig azt jelenti, hogy a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint aTao-tv. szerint a kedvezménytámogatás tartalma (az adóalapból levont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 19.

Lekötött tartalék feloldása

Kérdés: Mikor kell az AVOP és EMVA forrású támogatások elnyerése esetén a már átutalt, így tőketartalékba helyezett támogatást a lekötött tartalékba átvezetni? Ha például a támogatási szerződés csak üzemeltetési kötelezettséget ír elő, lehet-e ilyen kötelezettség? Ez esetben a lekötött tartalékot az éves értékcsökkenési leírással arányosan lehet csökkenteni? Ha lehet, milyen leírási kulccsal kell az értékcsökkenési leírást számítani?
Részlet a válaszából: […] ...növekedéseként kell kimutatni a pénzmozgással egyidejűleg ajogszabály alapján tőketartalékba helyezett pénzeszközöket. Így az AVOP és EMVAforrású támogatások is csak akkor helyezhetők a tőketartalékba, ha aztjogszabály kifejezetten előírja. A jogszabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 27.