Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott építési telek tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Építési telek ingyenes használatba adásának áfája

Kérdés: Belföldi gazdasági társaság a befektetett eszközök között kimutatott építésitelek-ingatlant a Ptk. 6:250. § alapján ellenszolgáltatás-nyújtási kötelezettség nélkül (szívességi) használatba adja a vele kapcsolt viszonyban lévő gazdasági társaságnak. A használatba vevő társaság autómosót telepít és üzemeltet az átvett telekingatlanon. A számviteli elszámolás szempontjából "térítés nélküli szolgáltatásnyújtásnak" minősül-e a Ptk. 6:250. § alapján (szívességi) használatba adott építési ingatlan használatának biztosítása? A használatba adó társaságnak fel kell-e venni az üzletviteli tevékenységi körébe az ingatlan-bérbeadást? Hogyan kell elszámolni a telekingatlan (térítés nélküli) használatba adását a használatba adó és a használatba vevő számviteli nyilvántartásaiban? Mivel a Tao-tv. szerint az ügyvezetés azonossága alapján kapcsolt viszonyban lévő felek között történik a használatbaadás/használatbavétel, a telekingatlan helyben szokásos bérleti díjának értékével kell-e korrigálniuk a feleknek a társasági adó alapját? Helyesen jár-e el a használatba adó, ha az ingatlan-használatbaadást az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján áfamentes ügyletnek tekinti?
Részlet a válaszból: […]bérleti díj felszámítása esetén a társaság nem lenne veszteséges stb.).Térítés nélküli használatbaadás könyvelése:- a használatba adónál:= a térítés nélküli használatbaadás bekerülési értéke egyéb ráfordítás (T 8648 - K 271, ezt megelőzően T 271 - K 582), jelen esetben ez nulla érték, mivel az építési telek után terv szerinti értékcsökkenést elszámolni nem lehet;= a térítés nélküli használatbaadás piaci értéke alapján a fizetendő áfa: T 311 - K 467, ha az átvevő nem téríti meg, akkor egyéb ráfordítás, mint elengedett követelés: T 8644 - K 467;- a használatba vevőnél:= a térítés nélküli használatbaadás piaci értéke mint igénybe vett szolgáltatás az egyéb bevételekkel szemben: T 522 - K 9648;= az előzetesen felszámított áfa általában levonható (az általános szabályok alkalmazandók).A térítés nélküli használatbaadás piaci értékeként (szokásos piaci árként) elfogadható az építésitelek-ingatlan helyben szokásos bérleti díja.Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítására vonatkozó előírásokat a Tao-tv. 18. §-a tartalmazza, amelyet az adott esetben is alkalmazni kell. Az adott esetben az adózás előtti eredményt- a használatba adónál növelni kell, mert az adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna;- a használatba vevőnél csökkenteni kell, mert az adózás előtti eredménye nagyobb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8328
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Építési telek besorolása, majd átsorolása

Kérdés: A 8109. kérdésben szereplő átsorolással kapcsolatosan kérdezem: ha az átsorolás előtti években az építési telekre értékhelyesbítést számolt el a társaság (hiszen az évekkel ezelőtt vásárolt telek piaci értéke az utóbbi években jelentősen magasabb, mint a könyv szerinti), akkor az elszámolt értékhelyesbítést meg kell-e szüntetni az átsoroláskor? (A telek értéke az átsorolás következtében nem lesz alacsonyabb, így továbbra is indokolt lenne "megtartani" a magasabb piaci értéket.) Ha nem, akkor a piaci érték és a készletként kimutatott beszerzési ár különbözetét, azaz magát az értékhelyesbítést változatlanul az ingatlanok között kell kimutatni?
Részlet a válaszból: […]kapcsolódóan, az építési telket - a főszabály szerint - az ingatlanok között kell nyilvántartani. Átsorolni akkor indokolt, ha legkésőbb a tárgyévet követő üzleti évben biztosan értékesítésre kerül, jellemzően nem csak önmagában az építési telek. Feltételezzük, hogy a kérdés szerinti esetben is indokolt az átsorolás (mert például - megkötött adásvételi szerződéssel alátámasztottan - legkésőbb 2021-ben értékesítésre kerül).Az Szt. 57. §-ának (3) bekezdése szerint csak a befektetett eszközök törvényben meghatározott körénél teszi lehetővé az értékhelyesbítés kimutatását az értékelési tartalékkal szemben (azaz a saját tőke növekedéseként), mert tartós vagyonnövekedést jelez az értékhelyesbítés pozitív összege.Ha az építési telek indokoltan a készletek közé átsorolásra kerül, akkor megszűnik befektetett eszközként, így a befektetett eszközhöz kapcsolódó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8208
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Építési telek besorolása, majd átsorolása

Kérdés: Társaságunk építési telket vásárolt, amelyet telekként nyilvántartásba vett. A telken épületberuházást indított a telekvásárlást követő évben, 2017-ben. A beruházás részbeni megvalósulása során a vezetés úgy döntött, hogy a megépítésre kerülő épületet értékesíteni fogja. Az épületet kivitelező számláit a beruházási számlán könyvelte a társaság. A 2018-ban jelentkező vevővel az adásvételi szerződést a társaság megkötötte, de az épület átadása csak a beruházás befejezése után, 2020-ban lesz. Át kell-e sorolni, illetve át kellett volna sorolni a telket? És a beruházást? Ha igen, akkor az átsorolásnak mikor kell megtörténnie? Változik-e az építési-szerelési számlák elszámolásának módja?
Részlet a válaszból: […]épületberuházást a beruházások (a befektetett eszközök) között. Amikor azonban a vezetés úgy döntött, hogy az épületet (nyilvánvalóan a kapcsolódó építési telket is) értékesíteni szándékozik, akkor a rendeltetés változik, az építési telket, de a már megépült épületet is a befektetett eszközök közül át kellett (volna) sorolni a készletek közé (ott elkülönítetten), az építési telket az áruk közé, az épületberuházást a kivitelezés módjának megfelelően a vásárolt készletek, illetve a saját termelésű készletek közé. (Ha csak kivitelezői számlák és vásárolt anyagok, akkor a vásárolt anyagkészletek közé.) Ha ezt az átsorolást az értékesítésről való döntéskor nem végezték el, a beruházás befejezése előtti adásvételi szerződés megkötésekor mindenképpen el kellett volna végezni. (Mivel nem történt meg, önellenőrzés keretében kell a 2018. évi beszámolót korrigálni!)Ha a társaság szabályszerűen jár el (ideértve az önellenőrzés alkalmazását is), akkor az értékesítés megtörténtekor (a birtokbaadáskor) az áfa felszámításával számlázott építési telek, továbbá építési-szerelési munkával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8109
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Építési telek áfája

Kérdés: Építési telek értékesítése egyenesen vagy fordítottan adózik? Számomra teljesen egyértelmű volt eddig, hogy egyenesen adózik. Egyik ismerősöm azonban - neves adótanácsadó cégre hivatkozva - azt állította, hogy nekik állásfoglalásuk is van arról, hogy az építési telek értékesítése fordítottan adózik. Mi az önök álláspontja?
Részlet a válaszból: […]termékértékesítés esetén, ha az értékesítő adóalany élt a 88. §-ban említett választás jogával.Nézzük, mit tartalmaznak a hivatkozott előírások.Az Áfa-tv. 88. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint: a 86. § (1) bekezdésétől eltérően a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az állami adóhatóságnak tett elő­zetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy a 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontjában említett termékértékesítést adókötelessé teszi.Az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének k) pontja alapján mentes az adó alól a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését.A hivatkozottak összeolvasásával az állapítható meg, hogy ha az adóalany az adómentesnek minősülő beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítését adókötelessé teszi, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6257
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Építési telek értékesítése

Kérdés: A kft. 2010-ben szétválással jött létre. A jegyzett tőkéje kizárólag 4 db telek, amelyeken társasházakat szeretett volna építeni. A vezetők most úgy döntöttek, hogy nem vágnak bele az építkezésbe, értékesítik a telkeket. Az értékesítés "sima" értékesítésnek minősül, és áfafizetési kötelezettséggel jár? Az értékesítést egyéb bevételként kell kimutatni, és társasági adót kell fizetni utána? Lehet más megoldás, hogy ne kelljen sok adót fizetni az apport értékesítése után?
Részlet a válaszból: […]értékesítésre került volna. Ez esetben a telkeket nem az 1. számlaosztályban kell állományba venni, hanem a vásárolt készletek között. A kérdésből úgy tűnik, hogy a kft. nem végzett olyan vállalkozási tevékenységet, amelyhez a telkeket rendeltetésszerűen használatba vették.A telkek értékesítését - mivel építési teleknek minősülnek - az áfa felszámításával számlázni kell. Az értékesítés áfa nélküli ellenértékét árbevételként kell elszámolni, a telkek nyilvántartás szerinti értékét pedig az eladott áruk beszerzési értékeként. (Egyéb bevétel akkor lehetne, ha a telkeket a kft. rendeltetésszerűen a vállalkozási tevékenységéhez használatba vette volna. Ez esetben a nyilvántartás szerinti érték egyéb ráfordítás.)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6120
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Építési telek mint befektetés

Kérdés: A bt. nem a bankban köti le a pénzét, hanem vett egy telket a Balatonnál. Építeni nem fog, hanem pár év múlva haszonnal továbbértékesíti. Hova kell könyvelni? Készlet vagy befektetés a 3. számlaosztályban? Hogyan számolandó el a telek körbekerítése, a fűnyírás, a víz- és áramdíj? Az áfa visszaigényelhető?
Részlet a válaszból: […]telket annak érdekében vette, hogy azt a későbbiek során az áfa felszámításával értékesítse. Önmagában az építési telek tulajdonjogának változása nem változtat azon az előíráson, hogy az építési telek (telekrész) értékesítése áfaköteles. Az építési telek körbekerítését viszont beruházásként kell elszámolni, és ha rendeltetésszerűen a telek értékesítése előtt használatba vehető, akkor azt aktiválni is kell. Ha a telekkel együtt a kerítés is értékesítésre kerül, akkor azt, mint beruházás, illetve tárgyi eszköz (egyéb építmény) értékesítését kell elszámolni, jellemzően az áfa felszámításával. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5087
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Építési telek értékesítése a ráépített épülettel

Kérdés: Ügyfelem (magánszemély) nagy értékű, üres építési telket vásárolt 1998-ban. Épített rá egy lakóingatlant, használatbavételi engedélyt 2003-ban kért és kapott rá. Tárgyévben, 2007-ben értékesítette az ingatlant (telek és lakóépület). Az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámításánál mit kell a megszerzés időpontjának tekinteni: az építési telek vásárlásának időpontját (1998), vagy a lakóépület használatbavételének időpontját (2003)? Az ingatlan értékesítése során az adásvételi szerződésben külön feltüntette a telek és a lakóház értékét. Az eladási árból a telek értéke 45 százalékot képvisel. Van-e mód arra, hogy az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem kiszámításánál külön kezelje a telek értékesítéséből származó jövedelmet (ebben az esetben lehet élni az 5 éven túli, évi 10 százalékos kedvezménnyel), és külön kezelje a lakóingatlan értékesítéséből származó jövedelmet (itt már nincs ilyen kedvezmény)?
Részlet a válaszból: […]függetlenül a ráépítés idejétől, ennek figyelembevételével határozható meg az adókötelezettség. Ha az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem kiszámításánál külön kezelik a telek értékesítéséből származó
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3389
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,