Értékcsökkenési leírás az eredménylevezetésben

Kérdés:

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója eredménykimutatásának melyik sorában kell szerepeltetni az egyesület tárgyi eszközei után elszámolt tárgyévi értékcsökkenési leírást, amit a könyvelésben nem szerepeltethetünk, mivel az nem pénzforgalmi tétel?

Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt a kérdésben leírtakat pontosítani kell.Az egyszerűsített beszámolóhoz eredménylevezetés kapcsolódik, és nem eredménykimutatás. Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetésének az előírt tagolását az egyéb szervezeteknél a 479/2016. (XII. 28.) Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 13.

Negatív eredmény rendezése alapítványi iskolánál

Kérdés: Az alapítványi iskola eredménye negatív. Jól gondolom, hogy év végi rendező tételként a negatív eredményt az alapítóval szembeni követelésként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...a negatív eredménynek is) a könyvelésben elkülönítetten meg kell jelennie. Az Ön által javasoltakkal valójában az eredménykimutatásban (eredménylevezetésben) a tárgyévi eredmény nulla lenne, ami nem igaz.Az alapító az alapítványi iskola kimutatott negatív...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 13.

Társasházak könyvvizsgálata

Kérdés: Könyvvizsgáló kft. vagyunk. Cégünkön belül szeretnénk egymással egyetértésre jutni, ezért szakmai kérdésként tesszük fel a társasházak könyvvizsgálatával kapcsolatban, mivel megbízható kamarai állásfoglalást nem találunk. Nem jogszabályi előírás alapján könyvvizsgálatra kérnek fel. A megbízási szerződés, a jelentés szövegezése, a mérleg és az eredménylevezetés szigorúan a kamarai szövegezésnek kell, hogy megfeleljen, valamint a naplófőkönyv alapján könyvelt mérleg és eredménylevezetés formája. Abban egyetértünk, hogy az egyszerűsített beszámoló legyen, de kizárólag ebben.
Részlet a válaszából: […] A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. §-ának (1) bekezdése szerint – 2020. január 1-jétől – kötelező a könyvvizsgálat annál az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.

Egyszeres könyvvitelről áttérés a kettősre

Kérdés: Az egyszeres könyvvitelt vezető egyesület áttér a kettős könyvvitelre. Vállalkozási tevékenységként többek között szakkönyvek kiadását is végzi. Az áttéréskor meglévő könyvkészlet értékét (saját termelésű készlet) milyen módon kell a kettős könyvviteli nyitómérlegben szerepeltetni, és utána el kell-e számolni árbevételként rendező tételként? Amennyiben igen, a társaságiadó-alapnál kell-e, lehet-e ezzel kapcsolatban adóalap-módosító tételt igénybe venni?
Részlet a válaszából: […] ...és árubeszerzési költségeit, személyi jellegű ráfordításait, egyéb költségeit az adózás előtti eredmény megállapítása során az eredménylevezetésben számításba kellett vennie, és így csökkentette a társasági adó alapját. Valójában ezt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 5.

MRP működési költségeire átadott pénzeszközök

Kérdés: Az MRP alapszabálya szerint az alapító köteles megtéríteni az MRP-szervezetnél felmerült, tételes nyilvántartással alátámasztott működési költségeket. Hogyan kell könyvelni a zrt.-nél a működési költségekre átadott pénzeszközöket, és milyen adókötelezettséget von ez maga után?
Részlet a válaszából: […] ...– ha jogszabály másként nem rendelkezik – bevételként számolja el. Egyértelművé teszi az elszámolást az egyszerűsített eredménylevezetés, illetve az egyszerűsített eredménykimutatás, amelyekben külön soron szerepel az alapítótól kapott befizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 30.

Társasházak számviteli feladatai, követelményei

Kérdés: A társasházi törvény szerint a közös képviselőnek évente költségvetési tervet kell készítenie, azt a tulajdonosok között felosztania. Ez lesz a közösköltség-hozzájárulás, amely szerint a befizetett összeg előlegnek minősül. A közös képviselőnek éves beszámolót is kell készítenie, a tényleges adatok alapján elszámolást, a tényleges adatokat is a tulajdoni hányadok alapján felosztani, a tervezett és tényleges adatok közötti különbözetet ténylegesen rendezni (a túlfizetést visszafizetni). A társasház nem képezhet eredményt, mert a közös költséggel megegyezik a bevétele. A közös képviselők jelentős része azonban nem veszi figyelembe sem a számviteli, sem a társasházi törvény előírásait. Nincsenek tisztában azzal, hogy a számviteli beszámolót is el kell készíteniük, a közgyűlés elé kell terjeszteni és elfogadtatni. Erre alapozva elkészíteni a következő évi költségvetési tervet. A közös képviselők gyakorlata nemcsak jogszabályellenes, de jelentős tulajdonosi érdeksérelmet is okoz azáltal, hogy a tulajdonosokon úgy követelnek közösköltség-előleget, hogy nem számolnak el velük az előző évi többletbefizetéseikkel. Kérem észrevételeim megerősítését!
Részlet a válaszából: […] ...egyszerűsített beszámoló (egyszeres könyvvitellel alátámasztva) részei: az eszközöket és a forrásokat tartalmazó mérleg, továbbá az eredménylevezetés a pénzügyileg rendezett bevételekről, végleges pénzkiadásokról, valamint a tájékoztató adatokról.A Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 8.

Mérleg- és eredménykimutatás-minta

Kérdés: Cégünk társasházak kezelésével, közös képviseletével foglalkozik. Az eddig használt társasházi beszámolót milyen számviteli szabályok alapján kell a 2016. éves zárásnál módosítani? Kérjük, tájékoztassanak arról, hol érhető el az új szabályoknak megfelelő 2016. éves beszámoló készítésénél használható mérleg- és eredménykimutatás-minta. Amennyiben lehetséges, az egyéb szervezetekre – társasházakra – vonatkozó letölthető minta helyét is adják meg.
Részlet a válaszából: […] ...változását a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet mellékletei már tartalmazták. A 2016. évi számviteli változások lényegében az eredménylevezetést, illetve az eredménykimutatást érintették, részben a rendkívüli bevételek, rendkívüli ráfordítások, részben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 16.

Cél szerinti tevékenység ráfordítása

Kérdés: A Számviteli Levelek 248. számában az 5093. kérdésre adott válaszukhoz kapcsolódóan lenne két kiegészítő kérdésünk. A válaszban említett eset egy vadásztársaságra is vonatkozik. Kérdéseink: Abban nem vagyunk biztosak, hogy az áfa hiánya és annak következményeként felmerült késedelmi pótlék és bírság összege 100%-ban könyvelhető-e az alaptevékenység, illetve a cél szerinti tevékenység ráfordításaként? A vadásztársaság alapszabályában nevesítette a bérvadásztatás bevételét a cél szerinti tevékenységei között. (Bérvadásztatás TEÁOR 92.62, Tao-tv. 6. számú melléklete A/1. pont.) Az áfa hiánya a bérvadásztatással függött össze. A tárgyévre vonatkozó társaságiadó-bevallásban pedig a társasági adó alapjának növelését, a megfelelő soron 100%-ban kell figyelembe venni? [A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklete.]
Részlet a válaszából: […] ...akésedelmi pótlékot.]Más a helyzet az áfahiánnyal. Az áfahiány a megállapításüzleti évének a ráfordítása és azon tevékenység eredménylevezetéséhezkapcsolódik, amellyel szorosan összefügg. (Ha a bérvadásztatás egyértelműen célszerinti tevékenységnek minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 3.

Egyszeres könyvvitel egyesületnél

Kérdés: Kérdezem, hogy az a közhasznú egyesület, amelyik egyszeres könyvvitelt, pénztárkönyveket, naplófőkönyvet vezet, miként könyvelje a nem adóköteles bevételt? Mivel nem végez vállalkozási tevékenységet, kiadásai is csak nem adókötelesek lehetnek? 2009-ben veszteséges lett, a veszteség ilyenkor a Tartalék soron szerepel negatív előjellel? Mikor beszélhetünk tőketartalékról egyesületnél? Ha az egyesület végez vállalkozási tevékenységet, hogyan kell kiszámítani az adóját?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a közhasznú egyesületnek is az üzleti (anaptári) év végével egyszerűsített mérleget és az üzleti (a naptári) évrőleredménylevezetést kell készítenie. Ha az eredménylevezetésbe beállítottbevételek nem fedezik az üzleti évben felmerült kiadásokat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 15.

Társasház bevétele egyszeres könyvvitelben

Kérdés: Problémám a társasház bevételeként elszámolt összegből a kifizető által levont forrásadóval kapcsolatos. A számlán a bruttó összegből levont forrásadót fel kell tüntetni, de mi lesz a számla végösszege? A bruttó érték vagy a fizetendő összeg? Hogyan kell helyesen elszámolni a naplófőkönyvben? A beszámolóban, illetve az iparűzési adó szempontjából a bruttó vagy a forrásadóval csökkentett összeg lesz-e a bérleti díj árbevétele?
Részlet a válaszából: […] ...értékesítés nettó árbevétele, és a nempénzben kiegyenlített ráfordítások növekedéseként számolja el.A leírtakból következően az eredménylevezetésben az áfamentesenszámlázott teljes bérleti díj – két tételben – kimutatásra kerül, a levontforrásadó pedig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 17.
1
2
3
4