Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott értékcsökkenés (terven felül) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nagy értékű gépnél kártérítés?

Kérdés: Egy nagy értékű gép baleset következtében a 2018-as év folyamán javíthatóan kárt szenvedett. A javítás költsége, melyet 2019-ben végeztek el, 170 millió forint volt. A biztosító kártérítés címén 153 millió forintot fizetett, szintén 2019-ben, a különbség az önrész volt. 2018-ban évzáráskor elszámoltunk terven felüli értékcsökkenésként 170 millió forintot, és egyéb bevételként a biztosító által majd 2019-ben utalt, de a mérlegkészítésig ismertté vált kártérítés összegét, a 153 millió forintot. A gép beszerzéséhez támogatás kapcsolódik, 50%-os támogatástartalommal, amelynek értékcsökkenés-arányosan még el nem számolt összege a passzív időbeli elhatárolásokban van. 2018-ban a terven felüli értékcsökkenés elszámolásakor ennek 50%-os mértékéig kellett volna e passzív elhatárolásról is kapcsolódó tételt könyvelni az egyéb bevételekkel szemben? A passzív elhatárolásról csak a balesetig felmerülő normál értékcsökkenés arányos részét vezettük ki 2018-ban. A társaságiadó-alapot növelő tételként kell-e kezelni a terven felüli értékcsökkenés összegét a fenti körülmények alapján?
Részlet a válaszból: […]170 millió forintot 2019-ben kellett könyvelni az igénybe vett szolgáltatások között, és 2019-ben kellett könyvelni a biztosító térítését is, a 153 millió forintot, és nem 2018. évre, egyéb bevételként.Az Szt. 53. §-a alapján a tárgyi eszközöknél terven felüli értékcsökkenést akkor kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci érték. A nagy értékű gép esetében ez a követelmény nem állt fenn, mivel a 2018-ban baleset miatt sérült gép javítható volt, és 2019-ben már meg is javították. Így a számviteli előírások megsértésével jártak el akkor, amikor 2018-ban 170 millió forint összegben terven felüli értékcsökkenést számoltak el. (Nem kellett volna!)A számviteli előírásokat sértették meg akkor is, amikor a nagy értékű gép nagyjavításának időszakára (nagyjavításra a baleset miatt került sor) nem számoltak el terv szerinti értékcsökkenést 2018-2019-ben (és 50%-ban nem szüntették meg a támogatás miatti időbeli elhatárolást!).Tekintettel arra, hogy terven felüli értékcsökkenést 2018-ban nem lehetett elszámolni, a kapcsolódó támogatás időbeli elhatárolását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8249

2. találat: Terven felüli értékcsökkenés az eredménykimutatásban

Kérdés: Az eredménykimutatásban az egyéb ráfordításokból értékvesztésként kimutatott sornak tartalmaznia kell-e a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenéseként kivezetett selejtezésének értékét?
Részlet a válaszból: […]között elkülönítetten kell kimutatni az értékvesztés összegét, ideértve az immateriális javak, a tárgyi eszközök 53. § (1)-(2) bekezdése szerint elszámolt terven felüli értékcsökkenésének összegét, a követelések 55. § (1)-(2) bekezdése, a készletek 56. §-a (1)-(3) bekezdése szerint elszámolt értékvesztésének összegét.A hivatkozott előírások alapján egyértelmű, hogy az eredménykimutatás Ebből: értékvesztés sorának tartalmaznia kell a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésként kivezetett selejtezéskori értékét is.Ezt támasztja alá a Cash flow-kimutatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7954

3. találat: Értékvesztés vagy terven felüli értékcsökkenés

Kérdés: Szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozik a szövetkezet. Növendék marhákat tenyésztésbe állításkor (leelléskor), ha - évek óta - a piaci érték kb. 200 E Ft, az előállítási érték 400 E Ft értékvesztést (készlet) vagy terven felüli értékcsökkenést (tenyészállat) lehet elszámolni? A bekerülési érték, illetve könyv szerinti érték (készletnél) tartósan és jelentősen magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára. A tárgyi eszköz (tenyészállat) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb a piaci értéknél. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása társaságiadó-alapot növelő. Hogyan kapja vissza a szövetkezet a tenyészállat kivezetésekor, kényszervágáskor, értékesítéskor... a növelésként elszámolt adóalap-növelőt?
Részlet a válaszból: […]értéke), akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.Ha a kérdés szerinti növendék marha beszerzése (előállítása) 2018. december 31-e előtt megtörtént, és a tenyésztésbe állítása csak 2019. január 1-jével vagy azt követően, akkor a számviteli törvény hivatkozott előírása alapján a 2018. évi üzleti év mérlegkészítésének időszakában értékvesztést kell elszámolni, a piaci érték és az előállítási érték különbözete összegében. Az értékvesztés elszámolt összegével a társasági adó alapját nem kell növelni.Ha a tenyésztésbe állítás 2018. december 31-e előtt megtörtént, akkor két lehetőség van:- az egyik, ha a növendék állat a szövetkezet könyveiben már 2017-ben is szerepelt, akkor a 2017. év készletértékelése önellenőrzésével kell a 2017. év eredményét módosítani, és 2017. évre értékvesztést elszámolni az Szt. hivatkozott 56. §-a alapján;<br> a másik, ha a növendék állat a szövetkezet könyveibe csak 2018-ban került felvételre, akkor a 2018. évi mérlegfordulónapi értékelés keretében terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, a könyv szerinti értéket meghaladó piaci ár összegében.A terven felüli értékcsökkenés a Tao-tv. 8. § (1) bekezdésének b) pontja szerint növeli az adózás előtti eredményt és a számított nyilvántartási értéket (Tao-tv. 4. §[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7934

4. találat: Terven felüli értékcsökkenés az aktiváláskor

Kérdés: A társaság befejezetlen beruházásként mutatta ki a megvásárolt telket, amelyet nem tudott használatba venni. Több év végén a beruházás bekerülési értékéhez képest tartósan és jelentősen alacsonyabbnak mutatkozott a piaci érték, és így a különbözet terven felüli értékcsökkenésként került elszámolásra. A társaság használatba veszi a telket, és aktiválja. Milyen értéken és módon tegye ezt meg? A terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken, vagy a tárgyi eszköz bruttó értéke legyen a beruházás eredeti bruttó értéke, és kerüljön azonnal kimutatásra a halmozott terven felüli értékcsökkenés is? Ez utóbbi esetleg a későbbiek során visszaírható? A kérdésben telekről van szó, amelynek terv szerinti értékcsökkenése nincs, de elvi kérdésként felmerülne, ha más eszközről van szó, akkor a bruttó átvezetési mód szerinti magasabb bekerülési értékre kellene elszámolni az értékcsökkenést, utána ezt viszonyítani a piaci értékhez? Mi lenne a helyes eljárás?
Részlet a válaszból: […]foglalja magában. A beszerzett (megvásárolt) és beruházásként kimutatott telek esetében a jogszerűen elszámolt terven felüli értékcsökkenés úgy tekinthető, mint egy, az aktiválás előtt adott engedmény, amelynek összegét az eredmény terhére számolták el.A beruházási számláról átvezetett teleknek mint új tárgyi eszköznek csak egy értéke lehet, amelyet nem lehet megbontani eredeti bekerülési értékre és már elszámolt terven felüli értékcsökkenésre. Az új tárgyi eszköznek az aktiválás időpontjában nem lehet elszámolt terven felüli értékcsökkenése. Az nem vezethető le az Szt. 53. §-ában előírtakból. A piaci értékre korrigálás már a beruházási szakaszban megtörtént, emiatt a telek aktivált értéke a terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési érték lesz.A leírtakból következően, ha a telek piaci értéke az aktiválási érték (bruttó érték) fölé emelkedik, a beruházási szakaszban elszámolt terven felüli értékcsökkenést nem lehet visszaírni, de ha a különbözet tartósnak és jelentős összegűnek minősül, akkor a társaság élhet az értékhelyesbítés és értékelési tartalék konstrukció lehetőségével. Ha viszont tovább csökken, akkor a telek után is elszámolható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6673

5. találat: Terven felüli értékcsökkenés

Kérdés: Terven felüli értékcsökkenéssel (is) növelni kell a társaságiadó-alapot. Mikor lehet azzal csökkenteni?
Részlet a válaszból: […]eredményt.Egyéb esetekben, ha az Szt. 53. §-ának (3) bekezdése alapján a terven felüli értékcsökkenést nem lehetett visszaírni, az adott eszköz könyv szerinti értéke: a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési érték. A Tao-tv. 4. §-ának 31/a. pontja alapján számított nyilvántartási érték az immateriális jószág, a tárgyi eszköz bekerülési értéke, csökkentve az adóalapnál érvényesített értékcsökkenési leírással, növelve az adóalapnál érvényesített terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével. A törvényi előírások összevetéséből egyértelműen következik, ha terven felüli értékcsökkenést elszámoltak, de az nem került visszaírásra, akkor az adott eszköz számított nyilvántartási értéke jellemzően több, mint a könyv szerinti értéke.Ha az adott immateriális jószágot, tárgyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5998