Ajándékba kapott számítástechnikai eszközök

Kérdés: Társaságunk vele szerződéses viszonyban lévő társaságtól ajándékba kap szerződés szerint számítástechnikai eszközöket. Mi a helyes számviteli elszámolása, és kapcsolódik-e hozzá a megajándékozottnál bármilyen adókötelezettség és/vagy adóalap-módosító tétel?
Részlet a válaszából: […] ...vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyak (a számítástechnikai eszközök idetartoznak) térítésmentes eszközátruházás keretében történő gazdálkodó szervezet általi megszerzése. Így a térítés nélkül átvevőt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 28.

Kedvezményezett átalakulás tulajdonihányad-átadással

Kérdés: A kft. kedvezményezett átalakulás keretében zrt.-vé alakul. Tulajdonosai: egy magánszemély és egy társaság (ennek a társaságnak is tulajdonosa a magánszemély). A kft. tulajdonosai megállapodnak abban, hogy a tulajdoni hányadaikat megváltoztatják: a magánszemély tulajdoni hányada a kft.-ben 99%, a zrt.-ben 23% lesz, a társaságé 1%-ról 77%-ra emelkedik. Adó- és illetékmentes-e a megszűnő részhez tartozó saját tőke feletti vagyonnövekedés? Mit és hogyan kell könyvelni a befektető társaságnál?
Részlet a válaszából: […] ...a 18. § (2) bekezdése alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzése viszont mentes az ajándékozási illeték alól. Az Itv. 18...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 20.

Tartozásátvállalás

Kérdés: Tartozásátvállalással kapcsolatos jogértelmezésüket kérem aktualizálni. 2010. január 1-jétől a Tao-tv. nem tartalmazza a 7. § (1) bekezdésének ly) pontját és a 8. §-a (1) bekezdésének n) pontját, amely szerint, amelyik társaságtól átvállalták a kötelezettségét, az csökkenthette, amelyik pedig átvállalta, az növelte a társasági adó alapját. Kérdésem, van-e még más adó-, számviteli és illetéktörvénnyel kapcsolatos változás, amely érintheti az ilyen ügyletet lebonyolító kapcsolt vállalkozásokat?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdése alapján a visszterhesvagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak az Szt.szerinti térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezetáltali megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 16.

Elengedett osztalék

Kérdés: Magyar kft. 100 százalékban magyar magánszemély tulajdonosai 2008. évre 100 M Ft osztalékot határoztak el. Az osztalék nem került kifizetésre, a könyvelésben a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. 2010-ben a tulajdonosok (a veszteséges gazdálkodásra, a válságra, a rossz pénzügyi helyzetre tekintettel, a hitelfelvétel esélyei javítása céljából) kénytelenek elengedni az elhatározott osztalékkövetelésüket, nincs esély a kifizetésre. Az elengedés növeli az adózás előtti eredményt és a hitelfelvételi esélyeket. A magánszemélyek az elhatározott 100 M Ft osztalékot illetékmentesen engedhetik el? A ki nem vett osztaléknak nem kell először megfizetni az adóit, járulékait? Van-e az elengedésnek illeték vonzata?
Részlet a válaszából: […] ...illeték alól a visszterhes vagyonátruházásiilleték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak az Szt. szerinti térítésmenteseszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzése,illetve a követelés gazdálkodó szervezetek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 1.

Osztalék és kamat utáni adó

Kérdés: Betéti társaság beltagja német illetőségű magánszemély, kültagja német társaság. Eddig – bár nyereséges volt a társaság – osztalékfizetés nem történt. Helyesen jár-e el a társaság, ha a 2004. évi mérleg alapján történő osztalékfizetés esetén a társaság részére fizetett osztalékból adót nem állapít meg, a magánszemélynek fizetett osztalékból pedig 15 százalék adót von le? A külföldi szervezet által nyújtott tagi kölcsön után 2000. és 2004. években kamat került, illetve kerül elszámolásra. Helyesen értelmezzük-e a jogszabályt, amely szerint a 2000. évi kamat után 15 százalék adót kellett fizetni, a 2004. évi kamat után pedig nem kell megállapítani adót?
Részlet a válaszából: […] ...az Európai Unión kívüli államban, valamintb) a különböző tagállamok társaságait érintő egyesülésekre,szétválásokra, eszközátruházásokra és részesedéscserékre alkalmazandó közösadózási rendszerről szóló 90/434/EGK tanácsi irányelvben vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 21.

Kedvezményezett eszközátruházás

Kérdés: Kereskedelmi tevékenységet végző nagyvállalkozás kedvezményezett eszközátruházás keretében kívánja megszerezni egy másik társaság áruházát. Kérdés, hogyan kell ezt elszámolni az átruházó társaságnál és az átvevő társaságnál, ha az ellenértéket visszavásárolt saját részvénnyel, illetve ha új kibocsátású részvénnyel egyenlítjük ki? Hogyan kell megállapítani az eszközátruházás miatt az átadó és az átvevő társaságnak a társasági adó alapját?
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. előírása szerinti [4. §-ának 23/b) pontja] kedvezményezett eszközátruházás az egyik társaság önálló szervezeti egységének (az ahhoz tartozó eszközöknek és kötelezettségeknek) részesedés ellenében történő átruházását jelenti. Ilyenkor az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 8.