Kitermelt, lábon álló faanyag értékesítése

Kérdés:

Társaságunk egy 174 hektáros fás-füves parkot – szabadidőközpontot – üzemeltet, amely ingatlan a társaság tulajdonában áll. A társaság ajánlati felhívást tett közzé, "az erdő fahasználati beavatkozás végrehajtása a kitermelt lábon álló faanyag értékesítésével" tárgyában. Mivel társaságunk nem rendelkezik a fakivágáshoz szükséges infrastruktúrával, lábon álló faként kerül értékesítésre az ajánlatadó által kitermelt famennyiség. Az ajánlatadó vállalkozó rendelkezik a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban megfelelő jogosultsággal és engedélyekkel. A megvásárolt faanyag pontos mennyisége az elszállítást megelőzően jegyzőkönyvben kerül rögzítésre, a fakitermelésről műveleti lap készül. Az ajánlatadóval "Megbízási szerződés fahasználati beavatkozás végrehajtására adásvételi szerződéssel" került megkötésre, melyben rögzítettük a vételárat köbméterben kifejezve, illetve az elszámolás menetét. Társaságunk nem tart nyilván erdőt a könyveiben, csak a kapcsolódó ingatlant. A készletekről év közben nyilvántartást nem vezetünk, év közben költségként számoljuk el a beszerzéseket, az év végi zárókészlet megállapítása leltárfelvétellel történik. Hogyan kell a társaságunknak számvitelileg kezelnie a lábon álló fa értékesítését? Készletre venni nem tudjuk, mivel év közben nem vezetünk nyilvántartást, erdő tárgyi eszközzel nem rendelkezünk, amit értékesíthetnénk. Megfelelő-e, ha csak árbevételként könyveljük, költség felmerülése nélkül? Az ajánlatadó vállalkozónak van számlakibocsátási kötelezettsége a fakitermelésről? Hogyan járunk el szabályosan a lábon álló fa értékesítésével és kitermelésével kapcsolatban? A megkeresésből kihagytuk azokat a részeket, amelyek a kérdésekre adandó válaszhoz nem szükségesek.

Részlet a válaszából: […] Az adandó választ befolyásolja az, hogy a kérdésből nem derül ki, hogy az erdőt mint tárgyi eszközt (és nem készletet) miért nem tartják értékben nyilván? Így a kérdésben leírtak alapján azt feltételezzük, azért nem, mert az erdőt nem a társaság telepítette, az erdőt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.

Halakkal kapcsolatos nyilvántartás

Kérdés: Egyik partnerem könyvelési gyakorlatával kapcsolatosan aggályaim merültek fel. A kft. 2010 óta – többek között – szabadidős tevékenység keretében bérhorgásztatással is foglalkozik. A halakat vásárolják a bányatóba, év végén nincs lehalászás, és a haltelepítéseket készletre veszik. Haltenyésztéssel nem foglalkoznak. Év végén a kifogott és megvásárolt, valamint az elhullott mennyiséggel korrigálják a készletet, és anyagköltségként elszámolják azt. A 2013. évi CII. tv. kimondja, hogy az élőhal-állomány az állam tulajdonát képezi. Így felmerül a kérdés, hogy a vízben lévő és oda telepített halállomány vásárlásakor azonnal költségként kell-e elszámolni? Ha igen, akkor az előző évek beszámolóit önellenőrizni kell? Megjegyzem, több 10 milliós nagyságrendű jelenleg a készlet értéke. (A kérdező idézi a 2013. évi CII. tv. 6. és 21. §-át!)
Részlet a válaszából: […] A halgazdálkodásról és a halak védelméről szóló 2013. évi CII. törvénynek közel 80 paragrafusa van, nem szerencsés abból csak kettőt kiemelni. A felvetett probléma szempontjából nem is a 2013. évi CII. törvényben kell keresni a megoldást, mivel az a törvény ezzel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 11.

Elszámolóáron tartott készlet átárazása

Kérdés: A kft. a készletét elszámolóáron tartja nyilván. Év végén a leltárkészletet a cikkelemes nyilvántartás alapján elszámolóáron leltározzuk, majd a leltárkészletet az utolsó beszerzési árra "átárazzuk", így a leltárkészletet beszerzési áron mutatjuk ki. Az "átárazás" miatt kiszámolt árkülönbözetet a készletre és az árkülönbözet számlára, majd az árkülönbözetet az elábére könyveljük. Helyes ez az elszámolás és könyvelés?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz néhány pontosítás szükséges.Először is a számviteli politikában rögzítendő, hogy a vásárolt anyagok készletértékét az év végén a FIFO-módszer alkalmazásával határozzák meg: az utolsó beszerzési árat veszik számításba elszámolóárként (amennyiben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 27.

Működési célú támogatás nem csak költségekre

Kérdés: A közhasznú nonprofit gazdasági társaság a fenntartótól működési célú támogatásban részesült. Ebből a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor került, továbbá saját termelésű készletet is előállítanak. Az Szt. 77. §-ának (3) bekezdése alapján el kell-e év végén határolni a kapott működési célú támogatásból tárgyi eszköz beszerzése esetén a még le nem írt nettó értéknek megfelelő összeget, továbbá az év végi készletekből a támogatásból megvalósított készlet értékét? Véleményem szerint az elhatárolást alkalmazni kell.
Részlet a válaszából: […] A számviteli törvény előírásaiból is az elhatárolás szükségessége következik, de nem az év végén, hanem a támogatás folyósításakor."A működési célú támogatás" elnevezés egyértelműen arra utal, hogy a közhasznú szervezet működési költségeit, ráfordításait a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 27.

Vevőtől átvett EUR-raklap

Kérdés: Társaságunk élelmiszer-nagykereskedelemmel foglalkozik. Értékesítés esetén az árut EUR-raklapon szállítjuk a vevőnek. Az EUR-raklapot a vevőtől vesszük át oly módon, hogy társaságunk állít ki egy bevételi jóváíró számlát az elhozott raklapokról, és értékesítés esetén azt a vevő részére kiszámlázzuk. Ebben az esetben a jóváíró számlát az árbevételszámla Tartozik oldalán könyveljük, és az év végi készletezést is a bevételi számlával szemben tartjuk nyilván. Helyesen jár el a társaság?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem jár el helyesen a társaság, mivel a gazdasági eseményeket nem a valóságnak megfelelően rögzíti a könyvviteli nyilvántartásában, az eredménye eltér a valós eredménytől.Az EUR-raklap göngyöleg. Ezen göngyöleg kibocsátója a vevő. Így az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 28.

Árukészlet az egyéni vállalkozónál

Kérdés: Hogyan befolyásolja az év végi árukészlet az egyszeres könyvvitelt vezető egyéni vállalkozó eredményét? Év közben a vásárolt áru teljes összegben csökkenti az adóalapot, vagy itt is van adóalap-módosító tétel? Hogyan kell pontosan megállapítani az egyéni vállalkozó adóalapját?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. a vállalkozói költségek költségelszámolásáról a 11. számú mellékletben rendelkezik. Az I. Jellemzően előforduló költségek 1. pont szerint az egyéni vállalkozó költségként számolhatja el az évközi árubeszerzésre fordított kiadást, tehát az árubeszerzése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 11.

Selejtezett eszközökből tárgyi eszköz

Kérdés: Cégünknél tárgyi eszközt állítanának elő (tárolószekrényt), amelyhez olyan alkatrészeket használnának fel, amelyeket leselejtezett eszközökből szereltek le (ajtók, lábak, fémkeret). Munkatársunk készítené ezt a szekrényt, amelyhez felhasználna még most és korábban vásárolt eszközöket. A korábban vásárolt eszközöket az előző években költségként számolták el. Ez esetben mi a tárgyi eszköz bekerülési értéke? Hogyan lehet meghatározni a leselejtezett eszköz alkatrészeinek az értékét? A költségként könyvelt tételeket számításba lehet-e venni?
Részlet a válaszából: […]  A válasz előtt megjegyezzük, hogy a kérdezőcég nem minden esetben az Szt. előírásai szerint járt el.Ha egy tárgyi eszközt már nem használnak, mertfeleslegessé vált vagy használhatatlan, akkor azt a tárgyi eszközök közülterven felüli értékcsökkenés elszámolásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 22.

Eladásiár-különbözet

Kérdés: Társaságunk rendszeresen árut szerez be külföldi, EU-illetőségű kapcsolt vállalkozásaitól. Az áruszállításokkal összhangban, az eladó vállalkozások év közben folyamatosan számlázzák az általuk teljesített ügyleteket, amelyeket vállalatunk az eladott áruk beszerzési értékeként könyvel. A társaság folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartással nem rendelkezik, az év végi készlet megállapítása leltározással történik. A kapcsolt vállalkozások az általuk leszállított árukat a saját beszerzési áraikon adják tovább. Megállapodás, illetve a transzferár-dokumentációban meghatározott nyereséghányad alapján év végén számlázzák az általuk év közben teljesített érték 16 százalékát, mint eladásiár-különbözetet. Hogyan kell ezt könyvelni? Áfa szempontjából termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás? Az áfában melyik időszakot érinti? Figyelembe vehető-e az iparűzési adónál? Figyelembe kell-e venni az év végi árukészlet értékének meghatározása során?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt egy megjegyzés: nem a beszerzés módja, hanemaz értékesítés formája az, ami alapján a beszerzett terméket áruként, illetveanyagként kell kimutatni. Feltételezzük, hogy a kérdező társaság változatlanformában értékesíti a kapcsolt vállalkozásaitól beszerzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 4.

Vásárolt készletek nyilvántartása

Kérdés: Szakmai körökben vita tárgyát képezi, hogy a készletek nyilvántartási ára és az év végi készletértékelési ár miként határozható meg helyesen, egy vállalkozáson belül, a számviteli politikában, az értékelési szabályzatban. Egyes vélemények szerint egy-egy készletcsoportnál azonos módon kell eljárni. Az Szt. nem ad arra lehetőséget, hogy a kereskedelmi áruknál másként értékeljék a nagykereskedelmi készleteket, mint a kiskereskedelmi árukat. Azokat vagy a FIFO-módszerrel, vagy mérlegelt átlagáron, vagy elszámolóáron kell értékelni. Más vélemény szerint ez a számviteli törvényből nem következik. Ha egy vállalkozás nagykereskedelmi raktárt működtet, és ott a nyilvántartás vezetése folyamatosan mennyiségben és értékben történik, lehetséges a mérlegelt átlagár. Ugyanakkor, ha ez a vállalkozás kiskereskedelmi boltot is működtet, és ott nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást, ott – csak az év végi értékelésnél – a FIFO-elv szerint határozza meg a készletértéket. Ezt abban az esetben is megteheti, ha a nagykereskedelmi raktár is ad át kiskereskedelmi egységének eladásra árut, az egyébként nagykereskedelmi célra beszerzett áruból. Melyik a járható megoldás?
Részlet a válaszából: […] A válaszadó számára mind a két megoldás elfogadható!Az Szt. 62. §-ának (2) bekezdése szerint vásároltkészleteknél (anyag, áru) a bekerülési érték– a 47-50. § szerinti tételek, vagy– a beszerzési értékek alapján számított átlagos (súlyozott)beszerzési ár,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 13.

Hízóállatok leltározása

Kérdés: Milyen módon kell leltározni a borjú hízóállatokat, és hogyan könyveljük az év végi készletet, ha a kft. év közben nem vezeti a készletszámlákat? A hízóállatok elhullását mivel kell dokumentálni, és hogyan könyveljük? A telep őrzéséhez két őrző-védő ebet is vásároltak, helyes-e ha a tárgyi eszközök között tartjuk őket nyilván?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a társaság év közben nem vezet folyamatosmennyiségi és értékbeni nyilvántartást, akkor az üzleti év mérlegfordulónapjántételes mennyiségi leltározást kell végrehajtania. A leltározáskor a borjúkatdarabban és súlyban is leltározni kell. Fontos azonban megjegyezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 9.
1
2