Evás vállalkozás év végéig "nem tesz semmit"

Kérdés: A Számviteli Levelek 411. számában a 8009-es kérdésre adott válaszukban részletes tájékoztatást adtak az eva megszűnésével kapcsolatos teendőkről. Ha az adóalany nem tesz semmit, nem jelentkezik át sehova, milyen következményekkel jár? "Elveszíthető-e" így a cég?
Részlet a válaszából: […] Azt szokták mondani az "Álmoskönyvre" hivatkozva, hogy nem ajánlott a jogszabályi előírások végrehajtását megtagadni. A "nem tesz semmit" azt jelenti, hogy nem veszi tudomásul azt, hogy az egyszerűsített vállalkozói adó 2020. január 1-jétől nem létezik. Magyarországon nincsen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 12.

Megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó

Kérdés: 2020. január 1-jétől hatályát veszti az Eva-tv. Az e törvény hatályon kívül helyezésével az Eva-tv. hatálya alá tartozó szervezetek is megszűnnek? Hova, milyen adótörvény hatálya alá kerülnek? Milyen számviteli, adózási feladatok kapcsolódnak a jogszabályi háttér megszűnéséhez? Hogyan alakulnak ezek egy bt. esetében?
Részlet a válaszából: […] A hatályos Eva-tv. 2019. december 31-ig rendelkezik az evát végzők feladatairól. Így ezen időponttal még a hatályos előírások alapján kell elkészíteni a beszámolót, az adóbevallásokat, elvégezni a mérlegfordulónaphoz kapcsolódó egyéb feladatokat, de már a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 12.

Evaalap az evából való kikerüléskor

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető evás kft.-be az új tulajdonos 50 százalékot meghaladó részesedéssel lépett be év közben, ezáltal a társaság kikerült az Eva-tv. hatálya alól. Időarányosan kell számolni az evaalapot, vagy 30 millió Ft bevételi határig nem kell?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 3. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózó adóalanyisága megszűnik a részesedés megszerzésének napját megelőző nappal, ha a jogi személyben 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szerez(nek) olyan magánszemély(ek), akivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Evás bt.-beltag halála - végelszámolás

Kérdés: A bevételi nyilvántartást vezető bt. a beltag halála miatt végelszámolását határozta el. A végelszámolás kezdő napjával az Eva-alanyisága megszűnik, vissza kell térnie az Szt. hatálya alá, nyitó mérleget kell készítenie. Bankszámláján az evás időszakból származó lekötött betét szerepel, amelynek forrása az evás időszakból származó ki nem vett osztalék. Szerepeltethető-e ez az összeg a nyitó mérlegben, mint az alapítókkal szembeni kötelezettség? Mi lehet az osztalék megállapításának időpontja? Kit illet meg az osztalék? A beltag örökösei lemondhatnak-e az őket megillető osztalékról a kültag javára? Milyen adózási kötelezettséggel jár ez? Vagy ez csak a végelszámolás végén osztható fel? Lehet-e a nyitó mérlegben eredménytartalék?
Részlet a válaszából: […] Az új Ptk. 3:146. §-a alapján a tagsági jogviszony a tag halálával megszűnik. Így a beltag halálával megszűnt az a lehetősége, hogy rendelkezzen az őt megillető osztalék kifizetéséről (felvételéről). Az új Ptk. ad arra lehetőséget, hogy a meghalt tag örököse(i) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 9.

Evából visszatérés

Kérdés: Az evából a Tao-tv. hatálya alá visszatérő bt.-nek az evába való belépésekor 1 millió forint értékű ingatlana volt, amelyet az Eva-tv. hatálya alatt felújított, ingatlanszakértő szerint jelenleg 16 millió forintot ér. Ezt az ingatlant a visszatérés után is használni kívánja. Ezen tétel miatt keletkező összeg hogyan szerepel az eredménytartalékban? Adózott vagy adózatlan?
Részlet a válaszából: […] Az eva választásakor a betéti társaság kikerült a számviteli törvény hatálya alól, az evaalanyiság megszűnésekor pedig visszakerül a számviteli törvény hatálya alá. Ez esetben az adóalanyiság megszűnésének időpontjával záró leltárt és záró mérleget kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Eva-tv. hatálya alól visszatért bt. eszközének értékelése

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető bt. 2007-ben 8 050 000 forint értékű autót vásárolt részletre, euróalapú lízingszerződéssel. 2008. 01. 01. hatállyal az evaadózást választotta bevételi nyilvántartás vezetésével 2011. 12. 31-ig. Az autó 1 048 000 forint maradványértéken szerepel a nyilvántartásban, piaci értéke is ennyi. A bank megküldte a tartozás értékesítését, mely szerint a hátralévő tőketörlesztés összege 4 510 000 forint, az árfolyamveszteség összege: 3 165 000 forint. A nyitó mérlegben szerepeltetni kell az árfolyamveszteséget? Ha igen, akkor hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. hatálya alól az Szt. hatálya alá visszakerült bt.-nek - az Szt. 2/A. §-ának (4) bekezdése szerint - tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie. A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 9.

Egyéni vállalkozás megszüntetése (eva)

Kérdés: Mi a menete a bevételi nyilvántartást vezető evás egyéni vállalkozás megszüntetésének? Hogyan kell megállapítani a tárgyi eszközök piaci értékét?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 3. §-ának (1) bekezdése sorolja fel azokat az eseteket, amelyek az evaalanyiság megszűnéséhez vezetnek. Ezek között lehetnek olyanok, amelyek csak év végén eredményezik az evaalanyiság megszűnését, de vannak olyanok is, amelyek esetében az evatevékenységet már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

Evahiány a társasági adó hatálya alatt

Kérdés: Bevételi nyilvántartást vezető evás bt.-t számlaadás elmulasztása miatt megbírságolt az adóhatóság, emiatt visszakerült a társasági adó hatálya alá. Megállapítottak jelentős összegű evahiányt is. A határozat már a társasági adós időszakban készült el. Hova kell könyvelni a megállapított evahiányt, hogy szerepeljen a mérlegben, figyelembe véve, hogy a bevételi nyilvántartás időszakában nem kellett mérleget készíteni?
Részlet a válaszából: […]  Amikor a bt. a bevételi nyilvántartás vezetéséről visszatért(vissza kellett térnie) az Szt. hatálya alá, nyitómérleget kellett készítenie.Ha az evaalanyiság megszűnéséig (az Szt. hatálya alá történő visszatérésig) nemrendezte a mulasztási bírságot, akkor azt (annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.

Betéti társaság megszűnése (eva)

Kérdés: 2010. november 10-én az Szt. hatálya alá nem tartozó evás bt. beltagja, egyben az ügyvezetője, elhalálozott. Felesége a kültag. A beltag halála óta a bt. tevékenységet nem végez, a kültag, aki a társasági szerződés szerint személyes munkavégzésre nem kötelezett, meg szeretné szüntetni a bt.-t. (Egy gyermekük van, aki majd az apja után a bt. tulajdonrészét örökölni fogja.) Mi a teendője?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt hivatkozni kell a Gt. 110. §-ára. Ez szerint,ha a társaságból valamennyi beltag vagy valamennyi kültag kiválik, a társaságaz utolsó beltag vagy az utolsó kültag kiválásától számított hat hónaposjogvesztő határidő elteltével megszűnik, kivéve ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 24.

Evaalanyiság megszűnése

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető evás kft. év végén olyan - a 25 millió forintos értékhatárt meghaladó - bevételt számláz ki, amely már a következő évre vonatkozik. Ezt az összeget elhatárolt bevételként könyveljük, de az értékhatár meghaladása miatt a számla kiállítása előtti nappal megszűnik a cég evaalanyisága?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, miért bocsátják ki a számlát, haaz már a következő évre vonatkozik. Tételezzük fel, hogy a passzív időbelielhatárolást azért alkalmazták, mert a kiszámlázott összeg valóban a mérlegfordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezte...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 17.
1
2
3