Tagi kölcsön kamata

Kérdés: Gazdasági társaság ügyvezetője (aki egyben tulajdonos és személyesen közreműködő magánszemély) tagi kölcsönt nyújt a társaságnak. Mekkora kamat mellett teheti ezt meg jogszerűen? A kölcsön kamata egyéb jövedelem vagy önálló tevékenységből származó jövedelem lesz? A kölcsönt nyújtó magánszemély nyugdíjas. Terheli-e más adó az szja-kötelezettségen kívül?
Részlet a válaszából: […] ...pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles (Ptk. 6:383. §). A Ptk. a kamatfizetési kötelezettséget teszi főszabállyá, így a szerződésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Értékpapírok árfolyam-különbözete

Kérdés: Gazdasági társaságként októberben értékpapírt vásároltunk, amit a 3. számlaosztályban tartunk nyilván. December 31-én a felgyűlt kamatot/hozamot az értékpapírszámla-kivonaton látjuk, de ez az összeg csak eladás esetén realizálódik. Milyen könyvelési tételeket kell könyvelni az év végi záráshoz kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] ...nevezik a részvényeket, az üzletrészeket, a befektetési jegyeket, a klasszikus értékpapírokat. Ezek között vannak olyanok, amelyek kamatoznak (kamatozó értékpapírok), és vannak olyanok, amelyek nem kamatoznak, de a bank által kimutatott értékük nő.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Bérelt lakás közüzemi díjainak megfizetése részletfizetéssel

Kérdés: A telephelyünkön magánszemélyek bérelnek lakáscélú felhasználásra ingatlant. A közüzemi díjak kiszámlázott ellenértékére kértek részletfizetést. Adható-e kamatmentesen részletfizetés szja- és taofizetési kötelezettség nélkül? Ha igen, van-e a kamatmentes időszaknak meghatározott időintervalluma/maximális törlesztési ideje?
Részlet a válaszából: […] ...kamatmentes részletfizetés engedélyezése személyi jövedelemadózás szempontjából jár következménnyel. Ilyen esetben az Szja-tv. 72. § (1) bekezdésben foglaltak szerint kamatkedvezményből származó jövedelem keletkezik. Ez a kifizető magánszeméllyel szemben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 12.

Hitelszerződés felmondása

Kérdés:

A pénzügyi vállalkozás hitelnyújtással foglalkozik. 2020–2022. évben, a moratórium ideje alatt felhalmozott kamatokat a moratórium utáni új futamidő alatt egyenletes részletekben, a havi törlesztési díjjal együtt beszedi, könyveiben aktív időbeli elhatároláson szerepelteti. 2023 szeptemberében felmondásra került egy ilyen szerződés, a 2023. évi meg nem fizetett esedékes kamatokat függővé tettem a 250/2000. Korm. rendelet 17. §-a szerint. A 2020–2022. évben felhalmozott, aktív időbeli elhatároláson lévő, esedékessé még nem tett moratóriumi kamattal (korábbi évek kamata) mit kell tenni? Függővé kell tenni (sztornótétellel: T 91 – K 39)? Esetleg értékvesztést kell elszámolni rá?

Részlet a válaszából: […] ...a jogkövetkezményeit.)Az adóssal szembeni követelésnek minősül a moratórium időtartama alatt felhalmozott és még nem törlesztett kamat is, és a még nem törlesztett tőkeösszeg is.A (hitelszerződés szerinti) felmondás időpontjával (legkésőbb az ezt követő 30...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Kétfajta biztosítás, kedvezményezett a cég

Kérdés: A társaság az alábbi kétfajta biztosítást kötötte meg egy biztosítótársasággal, mindkettő esetében a kedvezményezett a cég:
1. Egyszeri díjas, unit-linked biztosítás.
2. Rendszeres havi díjas – befektetési egységekhez kötött életbiztosítás – biztosítás.
A befizetett összegeket a biztosítóval szembeni követelésként kell elszámolnia a társaságnak. Mindkét esetben a biztosítás/mérleg fordulónapi értékének – mivel ezek nem esnek egybe – és a befizetett összeg különbözetét el lehet/el kell számolni időbeli elhatárolásként az eredménnyel szemben a biztosító által megküldött tájékoztató alapján? Ha igen, akkor az időbeli elhatárolásról a követő év elején milyen könyvelési tétel kapcsolódik hozzá?
Részlet a válaszából: […] ...fizetett összegből először a befizetett biztosítási díj összegében fennálló követelést kell csökkenteni, a fennmaradó összeget pedig kamatbevételként elszámolni. Ha a biztosító által térített összeg kisebb, mint a kimutatott követelés összege, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Kamatmentes kölcsön külföldön lévő lakás felújítására

Kérdés:

Az Szja-tv. 72. §-ával kapcsolatban kérném a segítségüket: Tudunk-e kamatmentes kölcsönt adni a dolgozónknak (egyéb feltételek megléte esetén), ha a Szlovákiában lévő ingatlanjának felújítására kéri azt? A 72. § (5) bekezdés a) pontja lakás vásárlása esetén nevesíti, hogy belföldi legyen, de a b)–e) pontokban ez a kitétel nem szerepel.

Részlet a válaszából: […] ...szerint nem tudnak kamatmentes kölcsönt adni a dolgozójuknak, ha azt Szlovákiában lévő ingatlanjának felújítására kéri. A lakás bővítésére, korszerűsítésére vonatkozó fogalmi meghatározás, az Szja-tv. 72. § (5) bekezdés b)–c) pontjai ugyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Közigazgatási bírság megtéríttetése

Kérdés: Bérbe adott személygépkocsinkra közigazgatási bírságot szabtak ki. A bírságot megtéríttetjük a bérlő társasággal. Milyen bevételi számlán kell nyilvántartanunk számviteli szempontból az így kapott bírságot, amelyet cégünknek a bérlő társaság megtérít? Helyes-e az egyéb bevételeket, azon belül is a kapott bírságokat, késedelmi kamatokat, kártérítéseket főkönyvi számlán nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] ...§-a (2) bekezdésének b) pontja szerint: az egyéb ráfordítások között kell elszámolni, a bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések, sérelmi díjak között, a közigazgatási bírságot előíró határozat alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

Kezelt vagyonhoz kapcsolódó óvadék a vagyonkezelőnél

Kérdés:

Egy több mint 20 éve működő, jelentős saját tőkével rendelkező "X" gazdasági társaság tulajdonosai hosszú éveken keresztül magyar magánszemélyek voltak, akik pár éve – mint vagyonrendelők – részesedéseiket külön-külön bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján "A", "B", "C", "D" bizalmi vagyonkezelő gazdasági társaságokba helyezték. 2023-ban a bizalmi vagyonkezelők "X" gazdasági társaságban lévő összesen 100%-os üzletrészüket értékesítették egy "Y" gazdasági társaság részére. Az új tulajdonos a 100%-os üzletrész adásvételi szerződésében rögzített ellenértéket teljes mértékben kiegyenlítette azzal a feltétellel, hogy a volt tagok a megfizetett ellenérték egy részét óvadéki számlán helyezik el, és azt kizárólag az új tulajdonos előzetes hozzájárulását követően használhatják fel szabadon. Ez az összeg az üzletrész-adásvételi szerződésben egyfajta garanciát képez olyan múltbeli – a társaság vagyonát negatívan befolyásoló – eseményekre, melyek az ellenérték meghatározását követően kerülnek felfedésre. A szerződés alapján az óvadéki számlán lévő összeg szakaszosan kerül felszabadításra. A szerződés szerint a korábbi tagok közül kijelölésre került az "A" bizalmi vagyonkezelő gazdasági társaság tagja az óvadéki számla vezetésére, kezelésére, az azon elhelyezett összeget a korábbi tagok tulajdonrészük arányában határozták meg. Az óvadéki számlán kezelt összeg utáni hozam/kamat felett az üzletrész-adásvételi szerződés alapján a korábbi tagok szabadon rendelkezhetnek (a garanciális kötelezettség a tőkeösszegre áll csak fenn). A felszabadított tőkeösszegeket "A" bizalmi vagyonkezelő társaság a szerződésben rögzítettek szerint és ütemezésben – korábbi tulajdoni részesedés alapján – osztja fel, és utalja át a többi bizalmi vagyonkezelőnek.

Részlet a válaszából: […] ...járó összeget pedig az "A" gazdasági társasággal szembeni követelésként kell kimutatni, mindaddig, míg az is pénzügyileg nem teljesül. Kamat elszámolása tekintetében is ugyanígy kell eljárni az egyes gazdasági társaságoknál.(Kéziratzárás: 2023. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

Swap/forward ügylet továbbadása

Kérdés: Cégünk egyik társvállalata PLN-ben értékesít. A cégcsoport szeretné az ebből felmerülő kockázatot minimalizálni. Így swap/forward ügyletet kötni PLN/EUR-ra, ami azonban csak a cégünkön keresztül tud történni a banki szerződések következtében. Cégünk HUF-ban vezeti a könyveit. A cégcsoport tervei szerint cégünk ezt úgy oldaná meg, hogy B2B trade keretében pontosan ugyanazon az árfolyamon, amelyen az ügyletkötés történt, azon adná tovább a lengyel vállalatnak. Számvitelileg ezt hogyan kellene kezelnünk?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatásnyújtás. A pénzügyi műveletekkel kapcsolatosan sem bevételt, sem ráfordítást nem lehet kimutatni (a kapott, illetve fizetett kamat kivételével), csak a művelet eredményét az ügylet zárásakor. Így csak azt térítheti meg a lengyel vállalat, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 14.

Prémium Magyar Állampapír eladása magánszemélynek

Kérdés:

Magánszemély tulajdonában lévő Prémium Magyar Állampapírt (kibocsátás dátuma: 2022 és 2023) adna el másik magánszemélynek a tulajdonos úgy, hogy átvezettetné a vevő számlájára. Ez a névértékből és a felhalmozott kamatból tevődne össze, mely összeget a vevő átutalással kifizetné a magánszemélynek. A kérdés az, hogy ezt az ügyletet kell-e szerepeltetni az szja-bevallásban, és ha igen, mi lesz az adózás alapja?

Részlet a válaszából: […] ...keresztül átvezethető másik magánszemély számlájára. Ebben az esetben a vevő által fizetett összeg (a névérték és a felhalmozott kamat) és az állampapír szerzéskori értékének a különbözete árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül, amely után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.
1
2
3
67