Ügyvezető baleset-biztosításának elszámolása

Kérdés: Társaságunk ügyvezetőjére baleset-biztosítást kötöttünk halál, illetve baleset esetére, az első esetben kedvezményezett a biztosított felesége. Hogyan kell az ilyen biztosítást elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelvet is érvényesíteni kell, amely szerint a beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően kell bemutatni, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Áramszolgáltató által számlázott csatlakozási díj

Kérdés: Ha jól gondolom, az áramszolgáltató által számlázott csatlakozási díjat ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogként kell könyvelni. Értékcsökkenést hogyan kell rá elszámolni? Ha lehet, szeretném kérni a vagyoni értékű jog könyvelési lépéseit. A csatlakozási díjhoz kapcsolódó villanyszerelést könyvelni kell?
Részlet a válaszából: […] ...díj az áramszolgáltatónál a villamosenergia-hálózat fejlesztését, bővítését szolgálja, amely hálózat az áramszolgáltató könyveiben szerepel.A fogyasztó által megfizetett villamosenergia-hálózati csatlakozási díj az elektromos hálózat használatának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Külföldön megfizetett forrásadó könyvelése

Kérdés: Egy magyar társaság osztalékjövedelmet szerez egy olyan külföldi országban levő leányától, ahol a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján az ilyen osztalékjövedelmet forrásadó terheli, a magyar társasági adóból levonható a forrásadónak megfelelő összeg, legfeljebb azonban az osztalékból származó jövedelemre eső magyar társasági adó. Egyes vélemények szerinti az ilyen forrásadót a magyar társaságnál a számviteli törvény 87. § (2) bekezdése alapján adófizetési kötelezettségként kell könyvelni, mivel a forrásadó alapvetően az egyezmény alapján beszámítható a magyar társasági adóba. Más vélemények szerint nem alkalmazható a számviteli törvény 87. § (2) bekezdése, mivel a forrásadó nem az üzleti év adózás előtti eredményét terheli, hanem az osztalékból származó jövedelmet, így azt egyéb ráfordításként kell könyvelni. Amennyiben a külföldről kapott osztalékjövedelem után megfizetett forrásadó egyéb ráfordításként kerül könyvelésre, az tovább csökkenti a magyar társaság adózás előtti eredményét, és mivel nem kapcsolódik hozzá társaságiadóalap-módosító tétel, ezért az, hogy a forrásadót egyéb ráfordításként vagy adókötelezettségként könyveli a társaság, hatással lesz a társasági adó összegére. Kérjük szíves véleményüket az osztalékjövedelem után külföldön megfizetett forrásadó könyvelésével kapcsolatban!
Részlet a válaszából: […] ...Ennek alapján az osztalékból külföldön levont adót a társasági adóval azonos módon kell kimutatni, azaz a 8912. számlára kell könyvelni. A Tao-tv. előírása alapján a gyakorlatban az az előírás, hogy magyar társasági adóból levonható a forrásadónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Osztalékfizetés miatti követelés pótbefizetésként

Kérdés: „F” cég üzletrészének 100%-ával „V” cég rendelkezik. „F” cégnek a korábbi évekből 200 millió forint megszavazott/jóváhagyott, de pénzügyileg még nem teljesített osztalékkötelezettsége van a tulajdonosa, a „V” cég felé. „F” leányvállalat 2023. 12. 31-éről készült mérlege alapján a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkent, negatívvá vált emiatt, a törvényileg előírt határidőben és módok valamelyikén az anyavállalatnak gondoskodnia kell leányvállalata sajáttőke-helyzetének rendezéséről, melynek pótbefizetéssel szeretne eleget tenni. Erre a leányvállalat alapító okirata lehetőséget ad. Pótbefizetésként nemcsak pénzeszköz, hanem elismert követelés is átadható. A „V” anyavállalat átadhatja-e a fentebb említett, „F” leányvállalattal szembeni 200 millió forint osztalékkövetelését pótbefizetésként „F” leányvállalata részére?
Részlet a válaszából: […] ...bevételként kell elszámolnia [T 355 (tagokkal szembeni követelés) – K 962];– a pótbefizetésként átadott osztalék miatti követelés könyv szerinti értékének kivezetése egyéb ráfordítás: T 862 – K 366;– majd a T 962 – K 862 összevezetésével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Saját vállalkozásban végzett beruházás – elhasználódott eszközök

Kérdés: Saját vállalkozásban végzett beruházáshoz kapcsolódóan, amely az Áfa-tv. szerint nem minősül saját rezsis beruházásnak, mert a munka nagy részét anyaggal együtt külső vállalkozók végzik, azon eszközbeszerzések, amelyek a beruházás során „elhasználódnak” – pl. ecset –, és azok, amelyek igazából nem épülnek be az előállított eszközbe – pl. sitteszsák, csiszolóvászon stb. –, hova könyvelendők? Azokat az eszközöket, amelyeket használja a vállalkozás a beruházás megvalósításához, azért és akkor szerezte be azokat, de akár későbben is tudja használni, pl. fúrógép, azok önálló tárgyi eszközök lesznek – főként kis értékű eszközök beszerzésére gondolok –, az értékcsökkenést hogyan „jelenítjük meg” a beruházás értékében? Az egyes havi áfabevallásban kiegészítő adatként fel kell tüntetni a tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összegét. Ez az Szt. szerinti saját beruházás esetében hogyan jelenik meg? Év közben anyagbeszerzést, igénybe vett szolgáltatást könyvelünk, majd a beruházás befejezésével vagy év végével vezetjük át a beruházásszámlára, de akkor már az adott időszak áfabevallásában nem szerepelnek a számlák.
Részlet a válaszából: […] ...végzett beruházás esetén a külső vállalkozók számláit – az áfa levonásával – közvetlenül a beruházási számlára kell könyvelni.Saját vállalkozásban végzett beruházás esetén a főbb költségelemek, amelyeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Adattároló kazetták nyilvántartása

Kérdés: Vállalkozásunk fájlszerver mentőrendszeréhez beszereztünk (mágnesszalagos) adattároló kazettákat, amelyek hosszú távú archiválási célt szolgálnak. Ezeket a kazettákat – amelyeknek nettó 155.510 Ft az egységára – önálló eszközként kell üzembe helyeznünk, vagy a mentőrendszer részeként, amennyiben üzembe kell ezeket helyezni?
Részlet a válaszából: […] ...kell tekinteni.A kérdés szerinti (mágnesszalagos) adattároló kazettákat a beszerzéskor – mindkét esetben – beruházásként kell könyvelni. A rendeltetésszerű használatbavételkor– az első esetben a mentőrendszer bruttó értékét növelő tételként kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Saját termelésű termény értékvesztése

Kérdés: A 2023. évben hozamolt és a 2023. év végén készleten maradó saját termelésű termény értékvesztésének elszámolásával kapcsolatban kérdezem. Ha a mérlegkészítés időpontjáig nem áll rendelkezésre a terményre vonatkozó adásvételi szerződés, szükséges vizsgálni az értékvesztés elszámolását? A mérlegkészítéskor ismert piaci árra (KSH stb.) lehet alapozni? Utóbbi ár az eladás napjára változhat, a tartós követelmény teljesülése kétséges.
Részlet a válaszából: […] ...piaci is), várható eladási árral kell összehasonlítani. Ha a termény – előbbiek szerinti – várható eladási ára kevesebb, mint a könyvekben kimutatott közvetlen önköltsége, akkor a különbözetet az Szt. 56. §-ának (1) bekezdése szerint értékvesztésként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Befektetési vállalkozás beszámolókészítése

Kérdés: Amennyiben egy befektetési vállalkozás megalapítása évében a mérlegfordulónapig nem kapja meg az engedélyt a tevékenységéhez, akkor erre az évre – jól értjük-e – a számviteli törvény szerinti „normál” éves beszámolót kell közzétennie? A befektetési tevékenység megkezdésére vonatkozóan a 251/2000. Korm. rendelet 18/A. §-a rendelkezik. Ez alapján helyes-e a megállapításunk, ha például 2023-ban év közben alakul meg egy ilyen társaság, de az engedélyét csak 2024. 06. 01. napjával szerzi meg (akkortól hatályos), akkor az alábbi beszámolók közzététele szükséges:
1. 2023. évről a számviteli törvény szerinti éves beszámoló.
2. 2024. évben az engedély megszerzéséig, 2024. 01. 01. – 05. 31. törtidőszakra zárást készít, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolót.
3. 2024. évben az engedély hatálybalépésétől a fordulónapig már a 251/2000. Korm. rendelet szerinti beszámolót kell készítenie és közzétennie.
Részlet a válaszából: […] ...hogy „a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedély hatálybalépésének időpontjára vonatkozóan köteles főkönyvi számláit lezárni, leltárt és főkönyvi kivonatot készíteni”. Az előírás alapján ugyan a főkönyvi számlákat le kell zárni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Vásárolt megmunkálóközpont lízingbe vétele

Kérdés: Társaságunk 2024. 03. 26-án vásárolt egy megmunkálóközpontot [160.000 euró]. Eredetileg úgy volt, hogy saját finanszírozású beruházás lesz, emiatt a 161. Befejezetlen beruházásra lett könyvelve. Később sikerült egy lízingcéggel megállapodni, és utófinanszírozásban lízingszerződést kötni. 2024. 05. 16-án szállították le cégünkhöz a megmunkálóközpontot, és ezen a napon ki is kellett számláznunk a megmunkálóközpontot a lízingcégnek változatlan áron. A gép a lízingcég tulajdonába került, mi havonta lízingdíjat (bérleti díjat) fogunk fizetni a lízingcégnek. Hogyan könyveljem az értékesítést? Mert ez nem egy aktivált tárgyi eszköz, hanem befejezetlen beruházás volt. Azon a napon, amikor megérkezett a gép cégünkhöz, ki is kellett állítani a számlát az értékesítésről.
Részlet a válaszából: […] ...megkeresésben leírtak nem minden esetben jogszerűek a megfogalmazás szerint. A megmunkálóközpontot nem akkor kell könyvelni, amikor megvásárolták, hanem akkor, amikor azt birtokba vették. Feltételezhetően a cég általi tényleges átvétel időpontja nem 2024. 03. 26-a volt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Nyílt végű pénzügyi lízing maradványértékének áfája

Kérdés: A kérdés az, hogy jól járunk-e el, ha a maradványérték le nem vonható áfarészét nem számítjuk bele a bekerülési értékbe, hanem ezt csak a futamidő végén – ha tényleges vásárlás történik – aktiváljuk rá az eszközre?
Részlet a válaszából: […] ...befejezettnek. Ha a maradványérték megfizetése után, akkor a maradványérték számlázása az utolsó törlesztőrészlet számlázásaként könyvelendő, a felszámított áfa pedig levonható, az előző részletszámlázásokhoz hasonlóan.Ha a lízingszerződés az utolsó részlet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.
1
2
3
482