Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott könyvelőváltás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Mikor legyen könyvelőváltás?

Kérdés: Amennyiben könyvelőváltásra kerül sor, célszerű azt év elejére tervezni? Mik az év közbeni könyvelőváltás hátrányai a könyvelő szempontjából?
Részlet a válaszból: […]eszközök és források kötelező egyezőségének biztosításával, majd könyvelje az új üzleti év bizonylatait. (A lezárásra kerülő üzleti év bizonylatait a régi könyvelő az ügyvezetőnek adja át megőrzésre, az azokkal összefüggő kérdésekre az ügyvezetőnek kell választ adnia, nem az új könyvelőnek!)Az év elejéhez, az üzleti év zárásához kapcsolódó könyvelőváltás lényeges követelménye, hogy az üzleti év zárásával kapcsolatos feladatokat teljeskörűen a régi könyvelő végezze el, a kapcsolódó felelősség is az övé, az új könyvelő vegye át az új üzleti év nyitásához szükséges dokumentumokat, analitikus és főkönyvi nyilvántartásokat, a főkönyvi kivonatot, nyissa meg az új üzleti év könyvviteli nyilvántartásait, és könyvelje az új üzleti év bizonylatait.Természetesen át kell adni az adott cég számviteli politikáját és az Szt. 14. §-ának (5) bekezdése szerinti szabályzatokat is.Év közben történő könyvelőváltás esetén is ugyanazok az átadás-átvételhez kapcsolódó feladatok, mint év elejei váltáskor. A probléma az, hogy év közben nincs kötelező zárás, beszámolókészítés. Így az átadás-átvételnek a folyamatban lévő üzleti évet megelőző üzleti évhez kell kapcsolódnia, az tekinthető lezártnak. Az új könyvelő felelőssége így a már könyvelt adatok helyességére is ki kell, hogy terjedjen (része lesz az éves beszámolónak). A felelősség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8648
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Könyvelőtársaság szerződésének átcsoportosítása

Kérdés: Könyveléssel foglalkozó betéti társaság tulajdonosai közül ez ideig katás beltagként végző személy a jövőben katás kültag-ügyvezetőként folytatná, valamint egyidejűleg katás egyéni vállalkozást is indítana, és bizonyos cégek könyvelését egyéni vállalkozóként vinné tovább. (A társaságban a jövőben beltagságot betöltő személy kiléte még nyitott, lehet, hogy a jelenlegi kültagból lesz beltag, de a bt.-ben tevékenységet nem fog végezni.) A bt.-ből az egyéni vállalkozásba áttenni tervezett cégek hogyan kerülhetnek át a jövőbeni bt.-kültaghoz mint egyéni vállalkozóhoz a könyvelési szerződések megszüntetése, illetve újrakötése nélkül? A megbízó cég, a bt., valamint az egyéni vállalkozó hármas megállapodásával? Problémát jelenthet az évközi változás? A könyvelőváltás miatt a felelősségi kérdéseket hogyan célszerű rendezni? Engedményezés útján átkerülhetnek a szerződések az egyéni vállalkozóhoz?
Részlet a válaszból: […]lesz a jövőben a beltag, aki nem végzi a bt. tevékenységét, azaz könyveléssel nem foglalkozik, de a társaságnál a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért köteles helytállni. Ez a későbbiek során számos vitának a forrása lehet.A kérdés szerint a jelenlegi beltag lesz a kültag a bt.-ben mint ügyvezető. Az új Ptk. 3:156. §-a viszont kizárja, hogy a kültag a társaság vezető tisztségviselője legyen. Ha viszont nem lehet vezető tisztségviselő, akkor a bt. a jövőben nem végezhet a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat, mivel a bt.-ben ilyen szerződést a kültag nem írhat alá, a beltag viszont nem regisztrált mérlegképes könyvelő. A bt. a jövőben a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozóan szerződést akkor köthetne, ha a jelenlegi beltagot (mint regisztrált mérlegképes könyvelőt) a bt. munkaviszonyban foglalkoztatja!A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére, és jogosultság a szolgáltatás követelésére a Ptk. szerint. A szerződés teljesítésébe más személy közreműködhet, ha az a jogosultnak károsodástól való megóvása érdekében szükséges.Az új Ptk. 6:208. §-a tartalmazza a szerződésátruházás szabályait. E szerint a szerződésből kilépő, a szerződésben maradó és a szerződésbe belépő fél megállapodhatnak a szerződésből kilépő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő félre történő átruházásáról. A szerződésbe belépő felet megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a szerződésből kilépő felet a szerződésben maradó féllel szemben a szerződés alapján megillették és terhelték.A Ptk. hivatkozott előírása alapján tehát a könyvelésre vonatkozó szerződést nem kell megszüntetni, nem kell újrakötni, de szükséges a szerződés átruházására vonatkozóan egy különmegállapodás a bt.-t képviselő új beltag (mint kilépő), a szerződésben maradó ügyfél és az egyéni vállalkozó között. (Az egyéni vállalkozó - ez esetben - független attól, hogy az egyéni vállalkozó mint magánszemély a bt. kültagja. Éppen ezért a szerződésátruházási megállapodást három különböző személynek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6785
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Könyvelői feladatok átvétele

Kérdés: 2010 márciusában átvettük egy cég könyvelését. Elszámolási viták miatt az előző könyvelő a 2009. évi főkönyvi kivonatot nem bocsátotta a rendelkezésünkre. A 2010. évet rendesen könyveltük, de a nyitó tételek hiányában nem tudunk valós mérleget adni. Mit tehetünk? Nincs meg a számvitel folyamatossága. Megteheti ezt az előző könyvelő? Mennyire terjed ki a felelősségünk?
Részlet a válaszból: […]Art. 44., továbbá az Szt. 169. §-ára hivatkozással a cég képviselőjének már 2010-ben írásban fel kellett szólítania az előző könyvelőt rövid határidővel, hogy adja vissza a cég nála lévő bizonylatait, dokumentumait (ezen belül a főkönyvi kivonatot, a főkönyvi számlákat, analitikus nyilvántartásokat stb.). Amennyiben ezt a könyvelő nem teszi (nem tette) meg, akkor már 2010 júniusában a cégnek kezdeményeznie kellett volna a bíróságon a könyvelő felelősségre vonását, arra kötelezni a könyvelőt, hogy a cég nála lévő bizonylatait, dokumentumait sürgősen szolgáltassa vissza. Mindez a cég képviselőjének a feladata, felelőssége! Mit tehet az új könyvelő? Ha a cég képviselője nem járt el az előző bekezdésben leírtak szerint, akkor erre a figyelmét fel kellett hívni. Ha ennek ellenére nem intézkedett, a 2010. évi beszámoló szabályszerűségével kapcsolatos felelősséget írásban a cég képviselőjére át kellett hárítani. Ha ezt az új könyvelő nem tette meg, a következményekért őt is felelősség terheli. A 2009. évi főkönyvi kivonat, az analitikus és főkönyvi számlák hiányában nem lehet szó arról, hogy a 2010. évet rendesen könyvelték, hiszen 2010. évi tételek a nyitó tételek is, de az előző évi záró tételek, az azt alátámasztó nyilvántartások hiányában a 2010-ben könyvelt tételek teljeskörűsége sem biztosított. Amikor a kérdező a 2010. év könyvelésére vonatkozó megbízást elvállalta, és érdemi tájékozódás után azt tapasztalta, hogy hiányoznak a 2010. évre vonatkozó nyitó adatok, hiányoznak a 2009. üzleti év dokumentumai, akkor a cég képviselőjével (a megbízóval) olyan tételes leltárt kellett volna készíteni, amely tartalmazott volna minden eszközt, kötelezettséget, saját tőkét, amely alapján a könyvelői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5052
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Könyvelőváltás

Kérdés: Meglepve olvastuk a 4454. számú kérdésre adott válaszukat. A kérdező azt kifogásolja, hogy korábbi könyvelője a bérszámfejtési programjának adatállományát automatikusan nem bocsátja megbízója rendelkezésére. Önök úgy foglaltak állást, hogy ez természetes kötelezettsége a könyvelőnek. Ezt nem tartjuk helytállónak. A megbízó a szerződés megszüntetésekor megkapja a lehetséges összes összegző kimutatást, listát, valamint a bérkartonokat. Minden olyan adat rendelkezésére áll, amely a törzsadatok létrehozásához és a további folyamatos munkához szükséges. Véleményünk szerint a szerződés ismeretében lehet az ügyben állást foglalni. Minden átadható, amire a megbízónak szüksége van, de ehhez megállapodás kell, minden körülményt, felelősséget rögzítve, továbbá az adatok átadásának díjazásában is közös nevezőre kell jutni. Kérjük válaszuk kiegészítését, mert ez a könyvelőtársaságok kiszolgáltatottságát csak tovább fokozza.
Részlet a válaszból: […]tudunk. Azzal egyetértünk, hogy egy-egy esetben csak a megbízási szerződés ismeretében lehet egyértelműen állást foglalni. Természetesen a megbízási szerződés nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyek a könyvelés adatainak a megbízó részére történő átadását kizárnák. Éppen azért született a hivatkozott válasz, hogy a könyvelő - saját érdekében - olyan szerződést kössön, ami nem vezet a megbízó adataival való visszaélés vádjához, és így a könyvelő tudja érvényesíteni a szerződésben rögzített jogait (ideértve a megbízás díjazását is) azért, mert a jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségeit teljesítette. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a könyvelő a megbízójával olyan szerződést kössön, amelyben - többek között - részletesen szabályozzák a könyveléshez (ideértve a bérelszámoláshoz),[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4672
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Könyvelőváltás

Kérdés: Cégünk könyvelőt szeretne váltani. Előzőleg könyvelőirodában végezték a könyvvezetést és a bérszámfejtést is. (Tb-kifizetőhely vagyunk.) A bérszámfejtést ugyanolyan programmal végeznénk. A könyvelő a bérhez kapcsolódó anyagokat nem akarja elektronikusan átadni, csak a kinyomtatott bérkartonokat. Joga van ehhez? Ő rendelkezik a feldolgozott adatokkal?
Részlet a válaszból: […]különböző adóbevallásokhoz is. A kinyomtatott bérkartonok a feldolgozás végeredményét tartalmazzák, az azokban szereplő adatok helyességének utólagos ellenőrzése csak az alapadatok ismételt feldolgozásával lehetséges. Ez azonban nem csak többletmunkát jelent, de nem biztosított a folyamatosság sem. Indoklásképpen hivatkozhatunk az Art.-re is. Az Art. 44. §-ának (1) bekezdése alapján a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adatfeldolgozón rögzített adatokat is - úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az adó alapjának, az adó összegének... megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen. Ezen iratokat az ezek vezetésére kötelezett adózó (a cég) az adóhatósághoz bejelentett helyen köteles őrizni. Az iratokat csak a könyvelés, feldolgozás időtartamára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4454
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Könyvelői feladatok átvétele

Kérdés: Átvettem egy 2003 óta működő cég könyvelését. A tulajdonos az előző könyvelőtől nem hivatalos formában vette át az anyagokat. A különböző évek főkönyvi kartonjai, analitikái, bizonylatai, bevallásai, beszámolói hiányosak. A 2007. évi beszámolót nem lehet elkészíteni, mivel a 2006. évi beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat, analitika is hiányzik. A tulajdonos szerint az előző könyvelő a hiányzó dokumentumokat már nem fogja átadni. Mit csináljak? Javasoltam, hogy írásban szólítsuk fel a hiányzó anyagok átadására. Ha mégsem kapunk, akkor jegyzőkönyv felvételével és a meglévő adatok alapján nyitjuk meg a könyvviteli nyilvántartásokat és készítjük el a beszámolót. Az adóbevallásokat a rendelkezésre álló tárgyévi adatok alapján készítettem el.
Részlet a válaszból: […]kell az Szt. 169. §-ára. Eszerint a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatokat legalább 8 évig, a számviteli beszámolót, az azt alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot 10 évig kell a gazdálkodónak (a kérdező cégnek) olvasható formában megőriznie. Ezen törvényi előírásból következően törvényesen a könyvelő csak a tárgyévi üzleti évre vonatkozó bizonylatokat tarthatja magánál, őrizheti, amelyeket legkésőbb az üzleti évről készült számviteli beszámoló elfogadása, az éves adóbevallások benyújtása után indokolt a megbízónak átadni. Az adott esetben a 2006. évi összes bizonylatot, dokumentumot a könyvelőnek bizonyítható módon legkésőbb 2007. május 31-éig a megbízó részére át kellett volna adni. A hivatkozottakból az is következik, ha ezt a könyvelő nem tette meg, akkor a cég képviselőjének azokat a könyvelőtől kérnie kellett volna. A kérdés szerint ezt nem tette meg. Mit lehet tenni 2008-ban? Feltételezve, hogy van a könyvviteli és egyéb szolgáltatások végzésére vonatkozóan a könyvelővel kötött szerződés. Erre hivatkozással írásban fel kell hívni a könyvelő figyelmét arra, hogy köteles a számviteli, az adózási bizonylatokat, dokumentumokat a megbízó cégnek záros határidőn (15 napon) belül átadni. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a cég jogait bírósági eljárás keretében érvényesítse, a második felszólítás után. Ha a felszólítások, illetve a bírósági eljárás nem vezetne eredményre, akkor ezzel az időponttal, "fordulónappal" a meglévő eszközökről, kötelezettségekről leltárt kell készíteni, az eszközöket, a kötelezettségeket, a saját tőkét az Szt. szerint kell értékelni. Ez lesz a "fordulónap" mérlegét alátámasztó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3784
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Könyvelőváltás esetén a teendők

Kérdés: A kft. 2008. szeptember 30-ával könyvelőt szeretne váltani. Hogyan, mi módon kell a törvényeknek megfelelően megválni az előző könyvelőtől? Milyen kivonatokat, listákat, főkönyvi anyagokat, bevallásokat stb. (miket még?) kell a régi könyvelőnek átadnia a kft.-nek? Mivel új könyvelőprogrammal fog a kft. dolgozni, ezért az egész 2008. évet újra kell könyveltetni? A régi könyvelő meddig köteles megőrizni a digitális adatállományait? Mi a teendő, ha évekkel később adóellenőrzést végeznek a kft.-nél, és szükség lenne a régi könyvelő ismereteire és adatbázisára? A gördülékeny könyvelőváltás lépéseit szeretnénk megtudni!
Részlet a válaszból: […]szerződést felmondják, a könyvelőnek minden, a könyvviteli elszámolást közvetlenül, illetve közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat át kell adnia a kft.-nek. Ilyen számviteli bizonylatok lehetnek - a teljesség igénye nélkül - pl. a főkönyvi kivonat, az analitikus és részletező nyilvántartások (áfaanalitika, bérszámfejtéshez kapcsolódó analitikák, vevő- és szállítóanalitika, feladások, egyéb adóbevallásokhoz kapcsolódó analitikák stb.), a bevallások. Az Szt. 169. §-a (2) bekezdésének előírása szerint a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatokat legalább 8 évig kell a gazdálkodónak (az adott esetben a kft.-nek) olvasható formában megőriznie. Ezen törvényi előírásból következően törvényesen a könyvelő csak a tárgyévi üzleti évre vonatkozó bizonylatokat tarthatja magánál, őrizheti, amelyeket legkésőbb az üzleti évről készült számviteli beszámoló elfogadása, az éves adóbevallások benyújtása után indokolt a megbízónak átadni. A volt könyvelő a tárgyévi - nála lévő - bizonylatokat bizonyítható módon, az általa könyvelt könyvelési adatállományt pedig az átadás-átvételkor teljeskörűen nyomtassa ki, és adja át a kft.-nek (megbízónak), ezzel az adatállomány-megőrzési kötelezettsége alól a volt könyvelő mentesül. A megőrzési kötelezettség ezek után a kft.-t fogja terhelni. A kft.-nél új könyvelőprogrammal fognak dolgozni. Az új könyvelőprogramban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3754
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,