Egyéni vállalkozó zárt végű lízingjének értékcsökkenése

Kérdés: Egyéni vállalkozó zárt végű lízing keretében munkagépet szerez be. A teljes 2023-ban az első lízingdíj 5600 E Ft, és 2 további részletet fizetett ki az évben. Az elszámolható értékcsökkenési leírás alapja a kifizetett lízingdíj, vagy a teljes bekerülési érték?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó a zárt végű lízing keretében beszerzett munkagép bekerülési értéke (beszerzési ára) után számolhatja el az értékcsökkenési leírást, függetlenül attól, hogy a munkagép tulajdonjoga csak a szerződésben rögzített feltételek teljesítése után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 9.

Nyílt végű pénzügyi lízinggel beszerzett tehergépkocsi értékcsökkenése

Kérdés: Közúti árufuvarozó áfaalany egyéni vállalkozó nyílt végű lízinggel szerez be tehergépkocsikat. Hogyan számolható el, és mi az alapja az értékcsökkenésnek? Igénybe veheti-e a kisvállalkozói kedvezményt, és milyen összegben?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 11. számú melléklet II. Értékcsökkenési leírás elszámolására vonatkozó rendelkezés tartalmaz előírást a lízingkonstrukcióban beszerzett tárgyi eszköz után elszámolható értékcsökkenési leírást illetően. A rendelkezés szerint tárgyi eszköz, nem anyagi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 10.

Nyílt végű pénzügyi lízing vevő kijelölésével

Kérdés: Nyílt végű pénzügyi lízing lejáratakor a lízingbe vevő cég élt a vevőkijelölési jogával, és egy magánszemélyt jelölt meg leendő tulajdonosként. A lízing futamideje 3 év volt, a cég 20%-os leírási kulccsal számolt, maradványértéket nem állapított meg. Mi a helyes amortizációs kulcs: 20% vagy 33% a futamidőből eredő elhasználódás? Ha a cég maradványértéket akar megadni, akkor az hogyan függ össze a szerződés szerinti maradványértékkel? A számviteli bizonylat, ami alapján aktiválásra került az eszköz, tartalmaz maradványértéket, azt az összeget, amelyet a vevőkijelöléskor a lízingbevevő nem fizetett meg a lízingbeadónak, azt a kijelölt személy fizette meg. Ezen elszámolásnak mi a helyes bizonylatolása? Vagy számlát kell kiállítani? Az ügylet végén a lízingbevevő könyveiben 2300 E Ft kötelezettség szerepel, egyezően a lízingszerződés szerinti maradványérték összegével. A tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke 6932 E Ft, az aktiválási érték 40 százaléka. A kettő közötti különbözet (4632 E Ft) mint veszteség adóalap-növelő korrekció nélkül elszámolható?
Részlet a válaszából: […] Hosszú a kérdés, bár az utolsó sorokból arra lehet következtetni, hogy a nyílt végű pénzügyilízing-szerződés megkötésekor nem kellő gondossággal jártak el, nem megfelelően vették számításba a lízingbe vevő cég érdekeit. (A lízingszerződésben a 17 330 E Ft értékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 13.

Beszerzett, eladott, visszalízingelt eszköz

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a külföldről beszerzett és utána a lízingcégnek eladott, majd visszalízingelt tárgyi eszközt?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti esetben három gazdasági esemény különíthető el, és ennek megfelelően kell azokat a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni.Az első gazdasági esemény a külföldről történő beszerzés. Mivel a tárgyi eszköz beszerzése a lízingcégnek történő eladás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 26.

Visszlízing beszerzési értéke

Kérdés: 200 000 USD vételárat fizettünk egy kínai cégnek egy termelőgépért. A beszerzést 20 000 USD fuvarköltség és 2 000 000 Ft vámköltség terheli. A gépre visszlízingszerződést kötöttünk. A lízingcég 160 000 eurót finanszíroz a beszerzésből. Ennek megfelelően ki kell számlázni a gépet 160 000 euró+áfa értékesítési áron a lízingcégnek, amelytől azután ugyanezen az értéken a gépet visszalízingeljük. Hogyan kell számvitelileg elszámolni a teljes folyamatot, különös tekintettel a két beszerzés könyvelésére? Melyik beszerzés alapján kell nyilvántartásba venni az eszközt a tárgyi eszközök között és milyen értéken?
Részlet a válaszából: […] A válasz nem lesz kedvező. Az ilyen ügylet kötése nehezen egyeztethető össze a nyereséges vállalkozási tevékenység alapvető követelményével. (Jelenlegi USD-, illetve euróárfolyamok mellett az ügylet mintegy 16 millió forintnak megfelelő veszteséggel fog zárulni.)A kínai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 27.

Tehergépkocsi-vásárlás zárt végű pénzügyi lízing keretében

Kérdés: A kis- és nagykereskedelmi cég tehergépkocsit vásárolt zárt végű pénzügyi lízinggel arra a célra, hogy árubeszerzéseit saját tehergépkocsijával bonyolíthassa le. Ebben az esetben besorolható-e a műszaki berendezések, járművek közé, és igénybe vehető-e az aktivált értékre tekintettel a kis- és középvállalkozások beruházásiadóalap-kedvezménye?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 26. §-ának (4) bekezdése szerint a műszaki berendezések, gépek, járművek között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló..., a tevékenységi profilt meghatározó ... közúti ......[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 23.

Vásárolt, értékesített, visszalízingelt személygépkocsi

Kérdés: A kft. személygépkocsit vásárolt román állampolgárságú magánszemélytől, majd a regisztrációs adó megfizetése után, üzembe helyezés nélkül lízingcégnek értékesítette. A lízingcégtől zárt végű pénzügyi lízing keretében pedig visszalízingeli. A kft.-nek hogyan kell ebben az esetben a számlát kiállítania a lízingcég felé, illetve a lízingcégnek a kft. felé, áfamentesen vagy áfásan? Szíveskedjenek az ügyletek számviteli elszámolását és a hozzájuk kapcsolódó áfaszabályokat ismertetni!
Részlet a válaszából: […] A személygépkocsi magánszemélytől történő vételét a vételáron készletre kell venni, mivel a kft. egyértelmű szándéka az, hogy a személygépkocsit nem helyezi üzembe, azt a lízingcég felé értékesíteni fogja (T 21-22 – K 454). A készletre vett személygépkocsi értékét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 15.

Zárt végű pénzügyi lízing könyvelése

Kérdés: Zárt végű pénzügyi lízing könyvelése a lízingbe vevőnél és a lízinghez kapcsolódó könyvelési tételek!
Részlet a válaszából: […] A válasz bevezetéseként elsődlegesen utalunk arra, hogy a pénzügyi lízinget eltérően szabályozza, értelmezi az Áfa-tv., illetve az Szt.A pénzügyi lízing értelmező rendelkezését – 2014. március 14-ig – az Szt. 3. §-a (8) bekezdésének 13. pontja tartalmazta. 2014....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 30.

Zárt végű pénzügyi lízing, szabálytalanul

Kérdés: Autókereskedő cégként a készletre beszerzett autókat zárt végű pénzügyi lízing keretében finanszírozzuk: az importőr számlázza felénk az autókat, a társaság a finanszírozó felé a zárt végű lízing igénybevételéhez, a lízingcég visszaszámlázza társaságunknak ugyanazon az áron. Amikor az autót a végső vevőnek eladjuk, a lízing végtörlesztése után kiszámlázzuk a tényleges ügyfélnek. Ha készletfinanszírozási konstrukció igénybevételéhez mindenképpen szükséges kiállítanunk a kimenő számlát, az áfás, számviteli szempontból árbevétel? Újra készletre vesszük, a végső vevőnek eladjuk, az is árbevétel? Ez így iparűzési adó szempontjából sem jó. Mi a probléma?
Részlet a válaszából: […] Csak a kérdés legfontosabb elemeit idéztük. A hosszúra nyúlt kérdés feltételezhetően azért merülhetett fel, mert a kérdés szerinti konstrukció kialakításánál a pénzügyi lízingre vonatkozó ismereteket nem körültekintően alkalmazták.A kérdező eléggé pontatlanul...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 30.

Visszlízing könyvelése

Kérdés: 2013-ban teherautó-pótkocsit vásároltunk Közösségen belül, euróban. Az így megvásárolt eszközt eladtuk egy magyar lízingcégnek euróért, amelytől azt euróban visszalízingeljük. A fizetendő és visszaigényelhető áfa az áfabevallásban miként jelenik meg? Ha az eszközt még nem használtuk rendeltetésszerűen, hogyan alakul a folyamat számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Áfával kapcsolatos a válaszunk. A Közösségen belüli beszerzés áfája egyrészt fizetendő áfa, másrészt előzetesen felszámított és levonható áfa, tehát az áfabevallásban – ennek megfelelően – két helyen jelenik meg. De van fizetendő áfa akkor is, amikor a magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 6.
1
2