Fiatal gazda kapott támogatása, beszerzése

Kérdés: Egyéni vállalkozó fiatal gazda 11 millió forint támogatást kapott, vásárolt traktort 14 millióért, permetezőt 5 millióért, kapott még 5 millió forint gépvásárlási támogatást. Hogyan lehet elszámolni a vállalkozásban a fenti gazdasági eseményeket? A kapott támogatásokkal szemben el lehet-e számolni a gép értékét teljes összegben értékcsökkenésként?
Részlet a válaszából: […] Feltehetően az egyéni vállalkozó fiatal gazda által kapott támogatás az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, gazdaságalapításához nyújtandó támogatásnak minősül; ha igen, akkor a kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 8.

Mezőgazdasági termelő bérfeldolgozással nyert termékértékesítése

Kérdés: 2014-es fiatal gazda egyéni vállalkozó a 2018. évben termett homoktövisbogyót nem tudta eladni, bérfeldolgozással velőt gyártatott. A 2019-es évben történő értékesítéskor ez a gyümölcsvelő elszámolható-e a pályázatban, mint mezőgazdasági termelőtevékenységből származó bevétel? (A gyümölcsbogyó-értékesítés saját mezőgazdasági tevékenység, viszont saját eszközzel nem rendelkezik a velő előállításához, ezért bérgyártást vett igénybe.)
Részlet a válaszából: […] Ha a 2014-es fiatal gazda egyéni vállalkozó a 2018. évben termett homoktövisbogyóból gyártott gyümölcsvelőt a 2019-es évben értékesíti, akkor az abból származó bevétel a 2019. évben személyijövedelem-adózás szempontjából mezőgazdasági őstermelői bevételnek minősül....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 11.

Változás az aktív időbeli elhatárolásoknál

Kérdés: A számviteli törvény változása kapcsán az Szt. 33. §-a (7) bekezdéssel egészült ki. Egy mérlegképes továbbképzésen az hangzott el, hogy ezt a támogatási pályázatoknál lehet alkalmazni. A fenti kiegészítés a mezőgazdasági támogatásokra is vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] A számviteli törvény 2019. január 1-jétől hatályos előírásának indokolása szerint: az uniós és hazai forrású támogatási pályázatoknál jellemző az utófinanszírozás. Így ezekben az esetekben gyakran előfordul, hogy a költségek, a ráfordítások már az adott üzleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 14.

Családi gazdálkodó halálához kapcsolódó adózási kérdések

Kérdés: Családi gazdálkodó 1 fő, tagok: a feleség, 2 felnőtt gyermek és 3 unoka, összesen 7 fő. Sajnos a családi gazdálkodó tegnap elhunyt (nyugdíjas lett volna októbertől). Kérném szíves és sürgős segítségüket a szükséges lépések megtételének ismertetésére. Sok kérdés merül fel e sajnálatos halál esetén: 1041-esen ki kell-e jelenteni? Folytathatja-e a családi gazdálkodást az egyik tag (fia, szakképzett) az apa adószámán, vagy teljesen új családi gazdaságot kell alapítania? Haláleset napjával kell-e most elszámolást készíteni SZJ17-en mindenkinek? Ki állapítja meg az elhunyt adóját? Új adószámos folytatás esetén év végén még egyszer SZJ 17-es a tagoknak? Az elhalálozás napja utáni dátumra érkező számlák elszámolása (fizetési határidő), utalása ezután fog megtörténni (növényvédő szerek). Folyamatban volt az árpa eladása. Erről a számla még nem érkezett meg (több millió), milyen dátumú lehet a bevételi számla? Lehet-e a haláleset napja, vagy netán későbbi néhány nappal, ha még nem készült el a számla? Az ellenérték a jövő héten várható. Mezőgazdasági támogatások hogyan alakulnak, mi lenne a teendő? Most negyedéves áfabevalló, – visszaigénylő bankszámlára visszakapja-e az I. és II. negyedévit? (75-75 nap.) Az I. negyedévi most lesz aktuális 04. 20-tól 75 nap. A 2016. évi gázolaj-támogatást a bevallásban nem kérték vissza. A folyószámlán túlfizetésként mutatkozik több százezer Ft (2017. 01. 15. J04 bevallás). 1717-esen most kiutaltathatom az elhunyt bankszámlájára?
Részlet a válaszából: […] 1. A családi gazdálkodó halálával biztosítási jogviszonya megsz ű nik. Az Art. a változásbejelentés szabályainál ilyen esetre nem tartalmaz ugyan külön rendelkezést, de figyelemmel arra, hogy a biztosított családi gazdálkodó esetén nem beszélhetünk olyan foglalkoztatóról,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 17.

Mezőgazdasági támogatások elszámolása

Kérdés: A mezőgazdasági társaságok különféle, jogszabályon alapuló támogatásokban részesülnek tevékenységükhöz kapcsolódóan. A támogatások igénylésére a tárgyév első felében kerül sor, de a pénzügyi rendezése nem történik meg teljes egészében a tárgyévben, a támogatás jelentős hányadát a tárgyévet követő évben folyósítják. A támogatáshoz kapcsolódó költségeket, ráfordításokat a tárgyévben elszámolják. Ezek a támogatások – összegüket tekintve – általában jól tervezhetők, de az is előfordul, hogy eltérés van a végleges elszámoláskor, továbbá előfordul az is, hogy bár jár a támogatás, de nem jut, illetve befagyasztották az adott támogatást. Amennyiben a tárgyévre vonatkozó támogatás utalására a mérlegkészítés időpontjáig nem kerül sor, azt az Szt. 77. §-ának (3) be­kezdése alapján el kell-e számolni egyéb bevételként? Értelmezésünk szerint az egyéb bevételkénti elszámolásnak a feltétele az igénylés és az, hogy a tárgyévhez kapcsolódjon a támogatás, de a mérlegkészítésig történő pénzügyi rendezés nem feltétel. Egy adóhatósági állásfoglalás szerint a mérlegkészítésig történő pénzügyi rendezésnek is meg kell felelni, ami szerintünk nincs összhangban a számviteli törvény előírásával. Kérjük állásfoglalásukat a helyes elszámolás megítélése érdekében!
Részlet a válaszából: […] A gazdálkodó szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a megbízható és valós összkép bemutatásának követelménye a számviteli alapelvek valamennyiének a teljesítését igényli. Nemcsak a teljesség, de a valódiság számviteli alapelv követelményeinek is meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 16.

Agrártámogatások a helyi iparűzési adó alapjánál

Kérdés: Mezőgazdasági őstermelők számára is könyvelek, s esetükben merült fel az a kérdés, hogy a különféle agrártámogatások (jellemzően területalapú támogatás, de lehet gépvásárlási támogatás is) beletartoznak-e a helyi iparűzési adó alapjába?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 52. §-a 22. pontjának g) pontja szerint az Szja-tv. hatálya alá tartozó, a Htv. 52. § 26. pont a) és b) alpontja szerinti vállalkozónál a nettó árbevétel a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) közvetlen összefüggésben kapott –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Családi gazdálkodó beruházási támogatása

Kérdés: 2013-ban a családi gazdálkodó egy beruházásba kezdett, amely előreláthatólag 2014-ben fog befejeződni, de legkésőbb 2015-ben kell az új épületeket átadnia. A beruházás 100 M Ft értékű, amelyhez az MVH-tól kap 40 M Ft vissza nem térítendő támogatást. Az MVH 12 M Ft támogatási elő­leget folyósított a családi gazdálkodó bankszámlájára áprilisban. Ezt követően volt egy elszámolás júniusban, ahol az eddigi vásárlásokról kiállított számlákat bemutattuk az MVH-nak. Támogatásként az MVH októberben folyósított 10 M Ft-ot, és ehhez kapcsolódóan kiküldte a határozatot is a támogatás összegéről. Az első épület elkészült, az építési engedélyre 26 M Ft-ot tudunk aktiválni. Helyes-e, ha a 26 M Ft-os üzembe helyezett beruházást egy összegben költségként elszámoljuk, illetve ezzel szemben a 10 M Ft-os támogatást bevételként feltüntetjük? A támogatási előleget hogyan kell figyelembe venni? Fel kell-e tüntetni 2013-ban bevételként? Amennyiben nem kell feltüntetni, hogyan kell kezelni? Az szja-bevallásban hová kell feltüntetni? A 12 M Ft támogatási előleg elszámolásáról csak 2014-ben fognak kifizetési kérelmet benyújtani, és utána készül arról határozat. A támogatási elő­legből olyan számlák lettek kifizetve, amelyek a beruházás számlán vannak könyvelve, és majd csak 2014-ben lesznek üzembe helyezve. Az MVH határozata csak a támogatási előleg folyósításáról szól. Ha a 12 M Ft-ot nem kell bevételként feltüntetni 2013-ban, akkor a könyvelésben hogyan kell helyesen szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] Jogszabály vagy államközi megállapodás alapján kapott támogatásokra vonatkozó szabályozás szerint a támogatásokat akkor kell bevételként figyelembe venni, amikor azokat felhasználják, tehát amikor a bevétellel szembeállítható költség felmerül az Szja-tv. 19. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 6.

Mezőgazdasági támogatások elszámolása

Kérdés: Mezőgazdasági tevékenységet folytató betéti társaság terület alapú támogatásban [18/2005. (III. 18.) FVM rendelet], anyatehéntartás, extenzifikációs támogatásban [28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet], kamattámogatásban [6/2004. (I. 22.) FVM rendelet] részesül. A támogatások pénzügyi rendezése (a kamattámogatás kivételével) általában a tárgyévet követően történik. Hogyan kell ezeket helyesen elszámolni? Hogyan kapcsolódik az elszámoláshoz a társasági adó?
Részlet a válaszából: […] A támogatások elszámolása annak függvényében más és más,hogy a támogatás fejlesztési célokat szolgál vagy költségeket, ráfordításokatellentételez, illetve a támogatás folyósítása milyen jogszabály alapján, milyenszervezeten keresztül történik.A fejlesztési célra –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 16.

Mezőgazdasági támogatás az egyéni vállalkozónál

Kérdés: Pénztárkönyvet vezető mezőgazdasági vállalkozó vagyok, 2004-től egyes támogatásokat nem eredményt képező bevételként kell elszámolnom. Igaz-e az, hogy a támogatás megkapásával egy időben a költségeimet ugyanekkora összeggel csökkentenem kell, vagyis sztornóznom kell ugyanekkora összeggel a tevékenységem érdekében felmerült költségeket?
Részlet a válaszából: […] A támogatások alapvetően különbözőek attól függően, hogy aztutólagosan vagy előzetesen folyósítják (ezen belül visszafizetési kötelezettségkapcsolódik-e az utóbbihoz).Mindkét esetre vonatkozóan közös a szabályozás lényege, hogya támogatás cél szerinti felhasználása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 29.

Termelői támogatások áfaarányosításnál

Kérdés: Az Áfa-tv. átmeneti rendelkezései alapján a mezőgazdasági támogatások mint nemzeti támogatások mentesülnek az áfamegosztási kötelezettség alól. Nevezetesen a 25/2004. FVM-rendelet a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások, például a vágóbaromfi-támogatás 9,50 Ft/kg, a vágósertés-támogatás 2000 Ft/db. Valóban mentesülnek?
Részlet a válaszából: […] Mivel a 25/2004. FVM-rendeletben meghatározott támogatások(így többek között a példaként felhozott vágóbaromfi és vágósertés utánigényelhető támogatások) egyrészt állami támogatásnak minősülnek, másrészt azáfa rendszerében adóalapot nem képeznek, esetükben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 12.
1
2