Önkormányzati támogatásból óvodafűtés korszerűsítése

Kérdés: Társaságunk 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság. Önkormányzati támogatásból elvégeztük a helyi óvoda fűtés-korszerűsítését. Milyen számviteli elszámolás mellett tudom ezt az önkormányzat részére átadni?
Részlet a válaszából: […] A fűtés-korszerűsítés lehet beruházás is, felújítás is, karbantartás is. Ezt a minősítést az átadás előtt kell elvégezni, és az önkormányzattal írásban közölni.A nonprofit gazdasági társaság a helyi óvoda (ami nincs a tulajdonában) fűtés-korszerűsítését végezte...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Közhasznú tevékenység bevételének minősítése

Kérdés: Egy közhasznú alapítvány, amikor a közhasznú tevékenységéből kapja a bevételt, akkor azt az árbevételre vagy egyéb bevételre kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A közhasznú alapítvány a számviteli törvény hatálya alá tartozó egyéb szervezet. A közhasznú alapítvány sajátosságai miatti különös szabályokat a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. A Korm. rendeletben nem érintett esetekben pedig a számviteli törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

Idegen ingatlanon végzett beruházások átadása

Kérdés: Társaságunk 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő közhasznú nonprofit gazdasági társaság. A közhasznú feladatellátáshoz önkormányzati ingatlanokat kapott a társaság ingyenes használatra sok évvel ezelőtt. Az ingyenes használatra kapott ingatlanon az elmúlt években, évtizedekben jelentős összegű beruházások történtek, amelyek egy része a társaság saját forrásából valósult meg, míg más részükre a tulajdonos önkormányzat támogatást biztosított. A támogatás az értékcsökkenés arányában kerül feloldásra, halasztott bevételként szerepel a társaság könyveiben. Ezen beruházások aktiválása a társaságnál történt meg, a társaság könyveiben szerepelnek mint idegen ingatlanon végzett beruházások. Milyen módon, milyen számviteli elszámolás mellett van lehetőség az ingyenes használatba kapott önkormányzati ingatlanokon saját forrásból, illetve önkormányzati támogatásból megvalósított beruházások önkormányzat részére történő átadására, a halasztott bevételként kimutatott támogatásösszegek kivezetésére?
Részlet a válaszából: […] Az első lépés az, hogy a közhasznú feladatellátáshoz kapott önkormányzati ingatlanok ingyenes használatbavételét meg kell szüntetni, az ingyenes használatot szabályozó megállapodást (szerződést) közös megegyezéssel meg kell szüntetni.Az ingyenes használatot szabályozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Önkormányzati támogatás

Kérdés: Önkormányzat költségvetési szervének adhat-e támogatást?
Részlet a válaszából: […] A kérdés vélhetően arra irányul, hogy irányító szervi támogatáson (intézményfinanszírozáson) kívül, támogatási szerződés alapján, adhat-e saját költségvetési szervének támogatást az önkormányzat?Az önkormányzat és költségvetési szerve között irányító és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 13.

Támogatás vagy tevékenység ellenértéke

Kérdés: A Vagyonkezelő Zrt. egyik ügyfele tisztán önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. Tevékenysége – többek között – zöldterület kezelése, lakó- és nem lakóépület építése, folyadék szállítására szolgáló közmű építése, máshová nem sorolt építés, kátyúzás, mint közhasznú tevékenység. A közhasznú tevékenység ellátására működési célú támogatás kap, amely egy összegben kerül meghatározásra, tevékenységenként nem különül el. Az átutalás havonta több részletben történik. Ezen közhasznú tevékenység – amelynek egy része az önkormányzat feladatkörébe tartozik – ellenértéke nem kerül kiszámlázásra. Ingyenes szolgáltatásnak minősül a ki nem számlázott közcélú szolgáltatás? Kell-e áfát fizetni utána? A működési támogatást kell-e arányosítani?
Részlet a válaszából: […] Aválasznál induljunk ki abból, hogy a támogatásnak különböző formái vannak.Ígytámogatás az, ha a társaság a tevékenysége során felmerülő költségek,ráfordítások fedezetére (ellentételezésére) különböző jogcímen kap támogatást.Ilyen lehet például az árat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 24.

Értékcsökkenés a felújítás után

Kérdés: Orvosi tevékenységet folytató betéti társaság az önkormányzati tulajdonú rendelőjét átalakítja (bontás, nyílászárók beépítése, gépészeti szerelés stb.) 2 millió forint értékben, amelyhez 1 millió forint önkormányzati támogatást kap. Milyen összegű értékcsökkenés számolható el az Szt. és a Tao-tv. szerint?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének7. és 8. pontja szerinti értelmező rendelkezésből kell kiindulni. A 7. pontszerint beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésénekmegváltoztatását, átalakítását, élettartamának,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 29.

Víziközmű-társulat "beruházása"

Kérdés: A víziközmű-társulat a helyi önkormányzattal közös beruházás keretében vízvezeték- és csatornafektetési munkát végeztet. A beruházás lebonyolítója az önkormányzat, amelynek társulatunk a rendelkezésére álló pénzeszközöket a kivitelezés előrehaladásának ütemében átadja. A tagi befizetések megelőlegezéséhez a társulat hitelt vett fel, amelyet átutaltunk az önkormányzatnak és rendkívüli ráfordításként könyveltünk. A kivetéseket nem könyvelhetjük a rendkívüli ráfordításokat csökkentő tételként, így negatív az eredményünk. A tagi befizetések megelőlegezésére felvett hitelt könyvelhetjük-e a rendkívüli bevételek közé?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak a jogszabályi előírásokkalösszeegyeztethetetlen gyakorlatot tükröznek. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (atovábbiakban: Vtv.) 34. §-ának (1) bekezdése szerint a vízgazdálkodásiközfeladatok az e törvényben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 11.

Működési támogatások illetékfizetése

Kérdés: 2007. 11. 09-én az APEH hírlevelében megjelent (PM Szakállamtitkár 15918/2007/1 – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 1559371322) állásfoglalásban többek között az alábbiakat olvastam: A különféle "működési támogatások", végleges pénzeszközátadások illetékjogi megítélésénél is érvényesül az az általános polgárjogi jogelv, hogy az ügyleteket tartalmuk szerint kell megítélni. Ez a kategória sok tranzakciót (például az anyavállalat által a leányvállalat működését segítő ajándék, állami támogatás stb.) fedhet le. Közömbös tehát a megnevezés, ha az ügylet tartalmi szempontból ajándékozásnak minősül! Kérdésem a következő: Amennyiben a működési támogatást alapítvány vagy egyéb társadalmi szervezet kapja működése finanszírozásához állami vagy nem állami (pl. vállalkozói) szférából, akkor az ugyanúgy illetékköteles, mintha azt egyéb gazdálkodó kapná? A kérdés azért aktuális, mert pl. hajléktalanok szociális ellátását végző alapítvány (amely kiemelten közhasznú) forrásait csak a közszférából kapja normatíva alapján, illetve mivel önkormányzat helyett lát el közfeladatot, az önkormányzat is nyújt nem normatívnak minősülő támogatást. A teljes működési támogatási bevétele után kötelezett illetéket fizetni? Hogyan kell helyesen eljárni azoknál a társadalmi szervezeteknél, amelyeknél pl. vállalkozók nyújtanak támogatást; a támogatás célja a társadalmi szervezet működésének finanszírozásához való hozzájárulás? Érvényesülhet-e a társadalmi szervezeteknél ezen a területen az illetékmentesség, illetve milyen kritériumok teljesítése esetén?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott és részben idézett állásfoglalás is arra utal,hogy az ügyletet nem a megnevezése, hanem tartalma alapján lehet megítélni.Amennyiben egy alapítvány vagy társadalmi szervezet jogszabály vagy egyedihatósági aktus alapján részesül állami vagy önkormányzati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 3.

Önkormányzati támogatás minősítése

Kérdés: Közhasznú társaság az önkormányzattól támogatásban részesül, amelynek összegét cél szerinti tevékenységére, illetve az önkormányzat tevékenységét bemutató ingyenes kiadvány elkészítésére és terjesztésére fordítja. A kapott támogatás után kell-e áfát fizetni? A kiadvány elkészítésével kapcsolatban felmerült beszerzések előzetesen felszámított áfája levonható-e?
Részlet a válaszából: […] A cél szerinti tevékenység támogatására kapott összeget -általában – egyéb bevételként kell elszámolni, nem kell számlázni, és nem kellaz utána fizetendő áfát bevallani. Ez a megállapítás általában igaz! Nem beszélhetünkazonban támogatásról akkor, ha a kht. cél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 14.

Önkormányzati támogatás illetéke

Kérdés: A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott állami, önkormányzati támogatások után kell-e ajándékozási illetéket fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 7. §-aalapján az ajándékozási illeték tárgya az ajándékozással történő vagyonszerzés.Az ajándékozás jogügylet (polgári jogi szerződés), míg az állami(önkormányzati) támogatások nem polgári jogi aktus keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 3.
1
2