Jövőbeni rekultivációs költségek fedezete

Kérdés: Hulladéklerakót üzemeltető vállalkozás az elmúlt 15 évben a jövőbeli rekultivációs kötelezettségeinek a fedezetére, minden évben költségek passzív időbeli elhatárolását számolta el. A rekultivációval kapcsolatos jövőben felmerülő költségek összege a passzív időbeli elhatárolás időpontjában nem ismert, az elhatárolások kalkulációk alapján történtek. A rekultivációs költség felmerülésekor, a számla alapján költség nem kerül könyvelésre, hanem a számla nettó értéke a T 482. Rekultivációs felhasználás - K 454. Szállítók könyvelési tétellel kerül elszámolásra. A társaság az éves beszámolók kiegészítő mellékletében folyamatosan bemutatta, hogy mekkora értékű rekultivációs elhatárolást tart nyilván. A társaság a rekultivációval kapcsolatban céltartalékot nem képzett. A hulladékról szóló törvény már a 2013-ban hatályos szövegében előírja a céltartalékképzés kötelezettségét, méghozzá a külön kormányrendeletben meghatározott összegben. (A kormányrendelet 2023. év végéig nem jelent meg.) A hivatkozott törvény 2021. 03. 01-től hatályos szövege már nem tartalmazza a kormányrendeletre való hivatkozást, de a céltartalékképzés kötelezettségét fenntartja. A 2024. január 1-jétől hatályos 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet megerősíti a céltartalékképzési kötelezettségét, és útmutatást ad a céltartalék kiszámításának módjára. Az Szt. a jövőbeli környezetvédelmi költségekre vonatkozóan nem ír elő céltartalékképzési kötelezettséget. Álláspontom szerint meglehetősen bizonytalan szabályozásra tekintettel az alábbi kérdésekben szeretném kérni állásfoglalásukat:
1. Helyes volt-e az elmúlt 15 évben rekultivációs költségekre való tekintettel költségek passzív időbeli elhatárolását elszámolni?
2. Kötelező volt-e céltartalékot képezni egy hulladéklerakót üzemeltető vállalkozásnak a rekultivációs költségekre való tekintettel, és ha igen, mikortól, vagy csak választható lehetőség volt?
3. A számviteli elszámolás módján változtat-e a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet?
4. Mit kell tenni a passzív időbeli elhatárolásban lévő tételekkel? Meg kell szüntetni? Ha igen, közvetlenül lehet-e vezetni a céltartalékra? Mint céltartalékképzés társaságiadó-alapot növelő tételnek minősül?
5. Elképzelhető, hogy marad az eddig megképzett passzív időbeli elhatárolás, de 2024-től kezdve már kötelezően céltartalékot kell képezni? Ebben az esetben párhuzamosan él majd a két elszámolás?
Részlet a válaszából: […] ...jár el hosszú ideje. A feltett kérdésekre a válaszok:1. Nem volt helyes az elmúlt 15 évben (1992. január 1-jétől) a jövőbeni rekultivációs kötelezettségre a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben költséget elszámolni, egyrészt azért, mert az Szt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 7.

Szántó művelési ágú terület megtisztítása

Kérdés: Társaságunk eddig nem használt szántó művelési ágú területet szeretne művelésbe vonni az idei évtől. Ennek érdekében szükségessé vált a terület megtisztítása a szórványfáktól, gyökerektől, amelyet szolgáltatás igénybevételével valósítottunk meg 2022. évben. Ezen szolgáltatás egy összegben, a teljesítés időpontjában leírható karbantartásként, vagy az első termesztés évére időbeli elhatárolással kezelendő? Esetleg több évre fel kell osztani, és tárgyi eszközként az ingatlanok között aktiválni? Rekultivációként értelmezhető a szolgáltatás összege?
Részlet a válaszából: […] ...mert valójában a terület folyamatos, zavartalan, biztonságos használata érdekében szükséges munkákat rendszeresen nem végezték el. Rekultiváció nem lehet, mert az a földterület termő- (termelő-) képességének a helyreállítását jelenti, és nem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Szennyvíztelep rekultivációjának költségei

Kérdés: Társaságunk a szennyvíztelep rekultiváció­jára uniós pályázatot nyert. A pályázatban a következő munkákat kell elvégezni: víztelenítés, irtás, föld- és sziklamunka (tereprendezés jellegű földmunkák), közműépítés (monitoringkút építése), kert- és parképítési munkák (fatelepítés). Helyes-e, ha a pályázatban az összes fenti munka elvégzése beruházásként szerepel, társaságunknak ebből a jövőben nem keletkezik bevétele?
Részlet a válaszából: […] ...is.A kérdésben közölt információk alapján erre a kívül­álló nem tud egyértelmű választ adni. A pályázatot a szennyvíztelep rekultivációjára nyújtották be. Az elvégzendő munkák között egy szó sincs arról, hogy milyen munkák tartoznak ebbe. Önmagában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 24.

Földterület rekultivációja

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk földterület rekultivációjára uniós pályázatot nyert. A jogszabályok megengedik-e, hogy a földterületre a beruházás értékének megfelelő összegű kötelezettség kerülne előírásra, és ez a kötelezettség a beruházás megvalósulásával megtérülne? A földterület értéke pedig változatlan nyilvántartási értékkel rendelkezne?
Részlet a válaszából: […] ...földterület értéke a rekultiváció eredményeként nemváltozik, mivel a rekultiváció a földterület értékét nem növeli meg, nemtekinthető a földterület értékét növelő beruházásnak.A rekultiváció jellemzően a földterület termelőképességéneka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 4.

Állatihulladék-begyűjtő és -átrakó telep eszközei

Kérdés: A kistérségi társulás állatihulladék-begyűjtő és -átrakó telep beruházását járműbeszerzéssel együtt végezte el. Önálló telket vásárolt, amelyen gyűjtő-átrakó épület, szociális épület, út, térburkolat, hídmérleg, víz- és szennyvízhálózat, villamos hálózat stb. került megépítésre. A beruházás során a kistérség településein lévő dögkutak rekultivációját is elvégezték. A telep építését és a rekultivációt közbeszerzés keretében nyertes fővállalkozó végezte. Az egyes beruházási területek, rekultivációs munkák bekerülési értéke külön-külön mérhető. A beruházás megvalósulása érdekében más vállalkozók által szolgáltatott műszaki ellenőri díjak, közbeszerzési eljárások költségei stb. is felmerültek. A leírt beruházást egy összegben vagy részeiben önállóan kell aktiválni? A dögkutak rekultivációs költségeit hogyan kell elszámolni? A műszaki ellenőri díjakat, a közbeszerzési eljárások költségeit hol kell kimutatni?
Részlet a válaszából: […] ...– jobb híján – vetítési alap lehetaz eszközök ezenkívüli bekerülési értékébe tartozó tételek együttes összege. A dögkutak rekultivációjának költségeit aktiválni nem lehet,azokat a felmerülés időszakában az eredmény terhére kell elszámolni. A kérdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 25.

Bányanyitással, -bezárással kapcsolatos költségek elszámolása

Kérdés: A kft. 2002. év elején bányatelket vásárolt a hozzá tartozó bányászati joggal. Agyagkitermelésre 2002-ben nem került sor. Novemberben elkészítette a rekultivációs tervet a bányabezáráshoz és az egyéb dokumentumokat. A rekultivációs időszak 4 év, addig igény esetén a bányában lévő agyagot kitermelik. Hogyan kell elszámolni a bányatelek-vásárlást, a bányászati jog vételét, a rekultivációs és bányabezárási dokumentációt, a 4 év során felmerülő rekultivációs ráfordításokat?
Részlet a válaszából: […] ...jog megszerzéséért fizetett összeget az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok között, a bányabezáráshoz szükséges rekultivációs tervet és egyéb dokumentációkat a szellemi termékek között kell azok bekerülési értékén állományba venni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 2.