Nettó értékű tárgyi eszközök selejtezése

Kérdés: Cégünknél olyan tárgyi eszközöket selejteztünk év közben, amelyeknek még volt számvitel szerinti könyv szerinti és társasági adó szerint számított nyilvántartási értéke. Tehát a nettó értéke nem volt nulla. Ezek az eszközök már használhatatlanok voltak, a selejtezés dokumentálva lett. Ez a számvitel szerint terven felüli értékcsökkenésnek minősül, és a könyv szerinti értékkel növelni kell az adóalapot. Lehet-e csökkenteni a társaságiadó-alapot, ha a selejtezett tárgyi eszköz nem szerepelt a nyilvántartásunkban az év utolsó napján, így a terven felüli értékcsökkenés nem csökkenti az adóalapot a Tao-tv. 1. sz. melléklet 10. pont d) alpontja szerint?
Részlet a válaszából: […] A kérdező problémájára egyértelmű választ ad a Tao-tv. normaszövege. A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján: az adózás előtti eredményt csökkenti az értékcsökkenési leírásként az 1. és 2. számú mellékletben foglalt előírások szerint az adóévre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 12.

Selejtezéskor visszanyert anyagok

Kérdés: Tárgyi eszköz selejtezése során visszanyert, csökkentett értékű anyagok készletre vételét hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A tárgyi eszköz selejtezésekor az állományból történő kivezetés érdekében jegyzőkönyvet kell felvenni. Ebben rögzíteni kell a selejtezés indokát, a selejtezett eszköz bruttó értékét, elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenését, nettó értékét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 14.

Tárgyi eszközök selejtezése

Kérdés: Társaságunk hőközpontot és vezetéket, valamint vezetékszakaszt selejtez, amelyek helyett új hőközpontot és vezetéket létesít, illetve részlegesen selejtezett vezetéken felújítást végez vezetékszakaszok cseréjével. A régi hőközpontot, a teljes vezetékhosszat, illetve részleges selejtezés esetén a vezetékszakaszokat selejtezzük és kivitelezővel elbontatjuk. A bontások során visszanyert anyagokat hulladékként értékesítik. Helyes-e, ha a selejtezett eszközök, vezetékszakaszok nettó értékét értékvesztésként, terven felüli értékcsökkenésként egyéb ráfordításként számoljuk el, amelyet a készletre vett hulladék értéke csökkent? Az újonnan épített hőközpont, vezetékszakasz és vezeték bekerülési/aktivált értékében nem vesszük figyelembe a selejtezett eszközök bontási költségeit, azt egyéb ráfordításként számoljuk el.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtakra nem lehet egyértelmű igennel vagy nemmel válaszolni. Az értékvesztéskénti elszámolás tárgyi eszközök esetében kizárt.A bontási költségek elszámolása során abból kell kiindulni, hogy annak összegét a tárgyi eszköz állományból történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Tárgyi eszközök selejtezése

Kérdés: A 0-ra leírt tárgyi eszközök esetében a selejtezés lebonyolítása során keletkező hulladék anyag bevételezése hogyan, milyen értéken történik? Az Szt.-ben hol található előírás a hulladék anyag, a haszonanyag bevételezésére? A Számviteli Levelek 12/220. válasza szerint: hulladék anyag, haszonanyag készletre vétele a bruttó értéket csökkentő tételként történik, értéke nem lehet több, mint az adott tárgyi eszköz selejtezéskori nettó értéke.
Részlet a válaszából: […]  A választ a kérdés utolsó mondatával kezdjük,mert ma is igaz, és következik abból, hogy a hulladék anyag, haszonanyagkészletre vételi értéke nem lehet több, mint annak a bekerülési értéke.Felértékelésre az adott esetben nincs lehetőség.A hulladék anyag, a haszonanyag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 22.

Tárgyi eszközök selejtezése

Kérdés: A kft. a már elavult, használaton kívüli gépeket, szerszámokat, amelyek könyv szerinti értéke nulla, selejtezte. A selejtezési szabályzat alapján a selejtezett eszközökről selejtezési jegyzőkönyvet vettek fel. A selejtezett gépek, szerszámok egy részét a kft. dolgozóinak értékesítette 2-5 ezer forintért, amelyről áfával növelt készpénzes számlát állított ki a dolgozók nevére. Az eszközöket a könyvviteli nyilvántartásokból kivezette, a dolgozók felé számlázott összeget egyéb bevételként számolta el. A selejtezésről kell még egyéb bizonylatot is kiállítani? Van társaságiadóalap-korrekció? A dolgozóknak értékesített gépeknél van szja? A használhatatlan gépek végérvényesen kikerülnek a kft. tulajdonából, megsemmisítik azokat. Ezt hogyan kell dokumentálni?
Részlet a válaszából: […] Az elavult, rendeltetésszerűen már nem használható gépeket,szerszámokat akkor kell az 1. számlaosztályból kivezetni, amikor eztténylegesen megállapítják. Ebből következően használaton kívüli gépek,szerszámok már nem tárgyi eszközök, azokat a készletek között kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 12.

Tárgyi eszköz selejtezésekor adóalap-korrekció

Kérdés: A selejtezéskor elszámolt, terven felüli értékcsökkenést elismeri-e a Tao-tv.? Milyen jogcímen, milyen összeggel kell selejtezéskor a társaságiadó-alapot növelni, csökkenteni?
Részlet a válaszából: […] A selejtezéskor elszámolt terven felüli értékcsökkenést a Tao-tv. nem ismeri el. Tekintettel arra, hogy ilyenkor a tárgyi eszköz, az immateriális dolog kikerül az adózó nyilvántartásából, és emiatt a könyv szerinti értékkel növelni, a számított nyilvántartási értékkel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 27.

Tárgyi eszköz selejtezése

Kérdés: Egyéni vállalkozó tárgyi eszközeit selejtezheti-e, és milyen formában?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. nem tartalmaz tiltó rendelkezéseket a tárgyi eszköz selejtezésére vonatkozóan. A törvény 5. számú melléklete arról rendelkezik, hogy a tárgyi eszközök, a nem anyagi javak és az 50 ezer forint beszerzési értéket meghaladó készletek selejtezéséről jegyzőkönyvet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 3.

Tenyészállat kényszervágása, selejtezése

Kérdés: Tenyészállat kényszervágásának (selejtezésének) költségei növelik-e a társasági adó alapját?
Részlet a válaszából: […] A tenyészállatokat az új Szt. 26. §-ának (1) bekezdése szerint a tárgyi eszközök között kell kimutatni. Ebből következően, a tenyészállatok selejtezésekor az új Szt. 53. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, amelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 25.