Saját gépkocsi használatával kapcsolatos költségek megtérítése

Kérdés: Egyszemélyes gazdasági társaság tagja, aki egyedüli ügyvezetője a cégnek, rendszeresen saját személygépkocsiját használja az ügyvezetői tevékenysége ellátása érdekében. Minden hónapban elkészíti a kiküldetési rendelvény nyomtatványt, amely megfelel a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményeknek. Kérem szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy ezzel a kiküldetési rendelvénnyel adómentesen elszámolható-e havi rendszerességgel költségtérítés?
Részlet a válaszából: […] ...ügyvezetői tevékenység ellátása érdekében a saját személygépkocsi használatára tekintettel fizetett költségtérítés kiküldetési rendelvénnyel vagy útnyilvántartással történő elszámolása közötti döntés a jogszabályi feltételeknek való megfelelés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Fióktelep könyvvizsgálatára külön megbízás?

Kérdés: Fióktelep végelszámolásának könyvvizsgálatára kérték fel a cégünket. A tulajdonos külföldi. A 2022. évi beszámolót könyvvizsgáló ellenőrizte, nem jelzett végelszámolást. A megbízási szerződést a fióktelep magyarországi ügyvezetőjével megkötöttük 2023. évre, lejár 2024. 05. 31-én. A cég törléséről az értesítést február végén kapták meg a cégbíróságtól, kezdődik a végelszámolás, és utána zárómérleg könyvvizsgálattal. Módosítani kell-e a megbízási szerződésünket, vagy újabb szerződést kell kötnünk a 2024. évi záróbeszámolóra?
Részlet a válaszából: […] A 2023. év könyvvizsgálatára kötött szerződést teljesíteni kell, azaz 2023. évi éves beszámolót megalapozó könyvvizsgálatot be kell fejezni a fióktelepnél is, el kell készíteni a független könyvvizsgálói jelentést, az éves beszámoló felülvizsgálatáról a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Külföldi utazás, szállás, étkezés elszámolása számla nélkül

Kérdés: Az adott vállalkozó magyar társaság, de külföldi az ügyvezető, külföldi tulajdonosok. A cég ügyvezetőjének az a feladata, hogy Európában utazva, ingatlanok felkutatásával foglalkozzon, azokat - ha olyan - megvásárolja. Emiatt sokat utazik, és ezzel kapcsolatban különböző költségek merülnek fel. Szálloda, utazás, étkezés stb. Az ügyvezető ezekről a szolgáltatásokról számlát, bizonylatot nem kért, de a cég bankkártyájával fizetett, így minden költése a bankkivonaton látszódik, beazonosítható. Ezek a költségek, ráfordítások a bankkivonat alapján számviteli szempontból elszámolhatók költségként, ráfordításként? Ha igen, akkor ezek a társasági adóban is érvényesíthető kiadások, nem kell az adóalapot ezekkel az összegekkel megemelni? Még az is felmerült, hogy esetleg áfát is kell fizetni (bár véleményem szerint nem kell, mert nincs számla)?
Részlet a válaszából: […] ...lehet könyvelni. Külföldi kirendelés esetén az esetenként adott kiküldetési rendelvényben megjelölt szolgáltatások költségei az ügyvezető nevére szóló számla alapján is - igazolás után - elszámolhatók! (Az adott esetben az ügyvezetőt az ezzel megbízott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 7.

Tagi kölcsön kamata

Kérdés: Gazdasági társaság ügyvezetője (aki egyben tulajdonos és személyesen közreműködő magánszemély) tagi kölcsönt nyújt a társaságnak. Mekkora kamat mellett teheti ezt meg jogszerűen? A kölcsön kamata egyéb jövedelem vagy önálló tevékenységből származó jövedelem lesz? A kölcsönt nyújtó magánszemély nyugdíjas. Terheli-e más adó az szja-kötelezettségen kívül?
Részlet a válaszából: […] Főszabály szerint kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles (Ptk. 6:383. §). A Ptk. a kamatfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Fizikai dolgozók nyelvoktatásának minősítése

Kérdés: Társaságunk egy német vállalat ipari tevékenységet végző, főként bérmunkát és ipari szolgáltatást biztosító kapcsolt vállalata, ugyanakkor konszolidált beszámolót nem készít. A 2023-as évben a dolgozók részére biztosított összes németóra díját bérként elszámoltuk és leadóztuk. Mivel 2023-ban ügyvezetőváltás történt (a magyar ügyvezető helyett az egyik német tulajdonos látja el az ügyvezetői teendőket), és a dolgozóknak fokozottan szükséges használni a német nyelvet, hogy kapcsolatot tudjanak tartani az ügyvezetéssel és a kapcsolt jogviszonyú céggel, elgondolkodtunk a változtatáson a következők alapján.
A szellemi dolgozóknak egyértelműen szükséges a német nyelv ismerete, mert az ügyvezetőkkel és a partnerekkel németül tudnak kommunikálni. Ez esetben úgy gondolom, sem a dolgozónak, sem a munkáltatónak nem keletkezik adókötelezettsége, mert ez egyértelműen elszámolható szolgáltatási díj. A fizikai munkát végző dolgozók közül is többen részt vesznek a németórákon, de nekik napi szinten nem kell használniuk a német nyelvet, ugyanakkor a gépek beállítása és a kapcsolódó különböző német nyelvű programok kezelése és a kapcsolattartás a német kollégákkal egyértelműen igényli. De nem mindenkinek kell használni a német nyelvet, így nehezebben alátámasztható a nyelvismeret szükségessége, mint a szellemi dolgozóknál. A szellemi dolgozók többségében a haladó csoportba járnak, és ezután nem fizetünk ez évtől adót. A fizikai dolgozók nyelvoktatása a kérdéses. Ha alá van támasztva, hogy néha nekik is kell használni a német nyelvet, akkor lehet meglátásunk szerint adómentes. Az ő órájukat külön tanár tartja, de jár erre az órára szellemi dolgozó is. Vagyis úgy gondolom, dolgozónként külön kell/kellene megítélni az adózás kérdését, vagy megfelelő alátámasztottsággal, a munkaköri leírásban a pontos feladatleírással bizonyítható az adómentesség ennél a csoportnál is?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak alapján álláspontunk szerint a fizikai dolgozók nyelvoktatása is tekinthető olyan juttatásnak, amely a tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik, így ezáltal a juttatás nem minősül bevételnek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Visszaélés-bejelentési rendszer II.

Kérdés: A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozásoknak és egyéb szervezeteknek 2023. december 17-től belső visszaélés-bejelentési rendszert kell létrehozniuk. Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy hol találom ennek a szabályait, milyen rendelkezések vonatkoznak erre a rendszerre? Hogyan kell létrehozni egy ilyen rendszert, és milyen feladatokat jelent ez a vállalkozásra nézve?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatban áll;e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;f) a foglalkoztatóval...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Vásárolt euró év végi értékelése

Kérdés: Az egyik vállalkozás ügyvezetője december végén úgy vett eurót, hogy azt február végén előre meghatározott árfolyamon eladja a banknak. Van-e teendő ezzel a devizakészlettel? Át kell-e értékelni a 2023. december 29-i árfolyamra?
Részlet a válaszából: […] Természetesen van, a számviteli törvény vonatkozó előírásait ez esetben is be kell tartani!A december végén vásárolt eurót az Szt. 60. §-ának (1) bekezdése szerint [a forintért vásárolt devizát (eurót)] a fizetett összegben kell nyilvántartásba venni, és amelynél a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Vegyes tulajdonú ingatlanok kezelése

Kérdés: A kft. tulajdonában van: belterület 6520/2. hrsz.-ú beépített területű ingatlan, egy magánszemély (a kft. ügyvezetője) tulajdonában van a 6524/2. hrsz.-ú ingatlan (telek), amelyet a kft.-nek használatra átadott. Folyamatban lévő beruházás miatt szükségessé vált a telekösszevonás, amelynek következtében egy helyrajzi számon, a 6524/2. szerepel a nyilvántartásban. Az ügyvéd tájékoztatása szerint telekösszevonáskor mindkét fél, tulajdoni hányaduk arányában, jogosult az ingatlan felett rendelkezni. Valóban tulajdonjogot szerez a magánszemély is azokon az ingatlanokon, épületeken, ami a kft. könyveiben szerepel? Ha valóban tulajdonjogot szerez a magánszemély az ingatlanokon, akkor hogyan mutatom ki a kft. könyveiben? A magánszemélynek nem keletkezik valamilyen fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, nem vitatkozunk az ügyvéd véleményével. A Ptk. ötödik könyve külön fejezetekben foglalkozik a tulajdonjog általános szabályaival, a tulajdonjog tartalmával és védelmével, a tulajdonjog megszerzésével. Ezekből az ügyvéd álláspontjának inkább a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Kapcsolt vállalkozás, közeli hozzátartozó

Kérdés: "A" társaság: 100%-os tulajdonos a férj, és egyben az ügyvezető. "B" társaság: tulajdonos "A" társaság 96%-ban, a férj 4%-ban, ügyvezető a férj. "C" társaság bt.: beltag-tulajdonos a férj 50%-ban, kültag-tulajdonos a feleség 50%-ban, ügyvezető. Fennáll-e kapcsolt vállalkozási viszony?
Részlet a válaszából: […] "B" társaságban a Tao-tv. 4. § 23. pont a) alpont szerint a férj közvetve, "C" bt. -ben a Tao-tv. szerint közvetlenül többségi befolyással rendelkezik. A Tao-tv. 4. § 23. pont c) alpontja alapján így "B" és "C" társaság kapcsolt vállalkozásnak minősül. A Tao-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Könyvvizsgáló cég vezetőjének a felelőssége a megbízottért

Kérdés: Könyvvizsgáló cég vagyunk. Tagjaink közül egy tagunk könyvvizsgáló 51%-os szavazati többséggel, aki ügyvezető. Megbízhat-e cégünk megbízási szerződéssel kamarai bejegyzéssel rendelkező könyvvizsgálót ügyfeleink, cégeink – jogszabály szerint – kötelező könyvvizsgálatával? Ez a megbízott könyvvizsgáló a kizárólagos szakmai felelős az általa elvégzett munkáért és a jelentésében foglaltakért, vagy a tag könyvvizsgáló is felelős, illetve a tag ügyvezető? A szakmai és az általános vezetőség felelőssége milyen mértékű, vagy a jelentést író könyvvizsgáló felel az általa végzett munkáért szakmailag?
Részlet a válaszából: […] A könyvvizsgáló cég megbízhat megbízási szerződéssel külső, kamarai tag könyvvizsgáló személyt a könyvvizsgáló cég ügyfeleinek jogszabály szerinti könyvvizsgálatára, amennyiben a könyvvizsgáló cég belső erőforrásai nem állnak rendelkezésre.A kamarai tag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 15.
1
2
3
41