Visszatérés az egyszerűsített éves beszámolóra

Kérdés: Ügyfelem értékhatár-túllépés miatt 2015-ben készített először éves beszámolót. Az Szt. 2015. 07. 04-től hatályba lépett módosított értékhatárok közül a megelőző évek adatai csak egy mutató értékét haladják meg. Hogyan kell értelmezni az Szt. 97. §-ának (2) bekezdését az értékhatár-módosítást figyelembe véve? Mikor térhet vissza a társaság az egyszerűsített éves beszámoló készítésére?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. hatályos 97. §-ának (2) bekezdése alapján, ha az éves beszámolót készítő vállalkozónál a 9. § (2) bekezdése szerinti három mutatóérték közül bármelyik kettő a határérték alá kerül két egymást követő üzleti évben, akkor a második üzleti évet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 26.

Visszatérés a naptári évvel azonos üzleti évre

Kérdés: A kft. a naptári évtől eltérő üzleti évvel készíti az éves beszámolóját. Ha vissza kíván térni a naptári évvel megegyező beszámolási időszakra, akkor milyen speciális bejelentési, adóbevallási kötelezettsége van?
Részlet a válaszából: […] ...annak a hossza rövidebb lesz, mint 12 hónap (de ez is egy adóévnek számít).Tekintettel arra, hogy a naptári évvel azonos üzleti évre való visszatéréskor a létesítő okiratot (a társasági szerződést) módosítani kell, ezért azt - változásbejegyzési kérelemmel -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Evából visszatérés

Kérdés: Az evából a Tao-tv. hatálya alá visszatérő bt.-nek az evába való belépésekor 1 millió forint értékű ingatlana volt, amelyet az Eva-tv. hatálya alatt felújított, ingatlanszakértő szerint jelenleg 16 millió forintot ér. Ezt az ingatlant a visszatérés után is használni kívánja. Ezen tétel miatt keletkező összeg hogyan szerepel az eredménytartalékban? Adózott vagy adózatlan?
Részlet a válaszából: […] ...számviteli törvény előírásai szerint készíteni, amelyet könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell.A számviteli törvény hatálya alá való visszatérés szabályai az Szt. 2/A. §-ának előírásaiból következnek. A nyitó mérleget tételes leltározással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Kisadózó vállalkozások tételes adója, megszűnés

Kérdés: A bt. 2013. január 1-jétől a kata hatálya alá tartozott, és csak a bevételeit tartja nyilván. 2013. augusztus 1-jétől megszűnik ez a státusza, és visszatér a számviteli törvény hatálya alá. Hogyan kell a visszatérést számviteli szempontból kezelni?
Részlet a válaszából: […] ...számviteli törvény előírásai szerint készíteni, amelyet könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell.A számviteli törvény hatálya alá való visszatérés szabályai az Szt. 2/A. §-ának előírásaiból következnek. A kérdés szerinti esetben 2013. július 31-ével nyitó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Katából, evából való visszatérés

Kérdés: A Katv., az Eva-tv. hatálya alá tartozó, bevételi nyilvántartást vezető bt. végelszámolását határozták el a tulajdonosok. A végelszámolás során hogyan kell elkészíteni a végelszámolási mérleget, a vagyonfelosztási javaslatot stb.?
Részlet a válaszából: […] ...után a 16 százalék személyi jövedelemadót és a 27 százalék egészségügyi hozzájárulást korábban nem fizették meg, akkor azt a visszatéréskor kell megfizetni, a kötelezettségek közé kell beállítani. Ha a számításba vett eszközök a leltárban szerepelnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 20.

Eva-tv. hatálya alól visszatért bt. eszközének értékelése

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető bt. 2007-ben 8 050 000 forint értékű autót vásárolt részletre, euróalapú lízingszerződéssel. 2008. 01. 01. hatállyal az evaadózást választotta bevételi nyilvántartás vezetésével 2011. 12. 31-ig. Az autó 1 048 000 forint maradványértéken szerepel a nyilvántartásban, piaci értéke is ennyi. A bank megküldte a tartozás értékesítését, mely szerint a hátralévő tőketörlesztés összege 4 510 000 forint, az árfolyamveszteség összege: 3 165 000 forint. A nyitó mérlegben szerepeltetni kell az árfolyamveszteséget? Ha igen, akkor hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. hatálya alól az Szt. hatálya alá visszakerült bt.-nek - az Szt. 2/A. §-ának (4) bekezdése szerint - tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie. A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 9.

Visszatérés a Tao-tv. hatálya alá (eva)

Kérdés: Az Eva-tv. hatálya alól év közben - 100%-os tulajdonosváltás miatt - a Tao-tv. hatálya alá visszakerült kft. az evás időszakban keletkezett veszteségét továbbviheti-e? Ha igen, milyen feltételekkel? A kötelezettségei között nyilvántartott evás osztalékát, amely után az evát megfizették, kifizetheti-e az új tulajdonosok számára újabb teher nélkül? A korábbi tulajdonosok által nyújtott tagi kölcsönt visszafizetheti-e az új tulajdonosok számára tulajdoni hányaduk arányában?
Részlet a válaszából: […] A kft. az evás időszakban is az Szt. hatálya alá tartozott. Ha a kft. megszűnik evás lenni, akkor az evás időszakot le kell zárni (akkor is, ha ez év közben történik!). Az Eva-tv. 20. §-ának (3) bekezdése alapján a kft.-nek a megszűnés napjával (a kérdés szerinti esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 13.

Bt. visszatérése az Szt. hatálya alá (eva)

Kérdés: Az Eva-tv. hatálya alatt bevételi nyilvántartást vezető bt. 2012. 01. 01-től visszatért a számviteli törvény hatálya alá. A részben vagy egészében az evás időszakra vonatkozó, 2012 januárjában kiállított telefon- és rezsiszámlákat hogyan kell elszámolni? Fel kell venni a nyitómérlegbe időbeli elhatárolásként?
Részlet a válaszából: […] ...foglaltakból kell kiindulni. A nyitómérleget tételes leltározással alátámasztott leltár alapján kell elkészíteni. A leltárba a visszatérés időpontjában meglévő eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő összegben kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 22.

Evából visszatért bt. egyszerűsített éves beszámolója

Kérdés: A 2010. év végéig bevételi nyilvántartást vezető betéti társaság az evából kilépett, és visszatért a társasági adó hatálya alá. Ez a társaság választhatja-e az Szt. 98/A. §-a szerinti sajátos egyszerűsített éves beszámolót? A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, az Szt. 9. §-a (6) bekezdésében foglalt mutató értékeket nem éri el.
Részlet a válaszából: […]  A rövid válasz az, hogy igen.A bevételi nyilvántartást vezető bt. amikor az Eva-tv.hatálya alól kikerül, visszakerül az Szt. hatálya alá. Ezt követően aszámviteli törvényben foglaltak szerint köteles eljárni, és ha a törvényválasztási lehetőséget kínál, azok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 24.

Visszatérés az Szt. hatálya alá (eva)

Kérdés: Bevételi nyilvántartást vezető bt. evaalanyisága év közben megszűnt. A bt. nyitómérlegét az Szt. 2/A. §-ában foglaltak szerint elkészítettük, a könyvvizsgálat megtörtént. A nyitómérlegben az eszközök és kötelezettségek különbözeteként keletkező saját tőkét az alábbiak szerinti részletezésben szerepeltettük: - jegyzett tőke: a tulajdonosok társasági szerződés szerinti vagyoni betétje, - tőketartalék: a korábbi évek adózott, osztalékként ki nem vett eredménytartaléka, csökkentve az evaidőszak alatt keletkezett költségekkel-ráfordításokkal (a társaság az áttéréskor nem volt kötelezett osztalékadót kiváltó adó fizetésére). Helyesen jártunk-e el a saját tőke elemeinek a fentiek szerinti megbontásánál? Ha a tulajdonosok - már az Szt. hatálya alatt - az evázott jövedelmet ki kívánják venni, könyvelhető-e a tulajdonosoknak történő átutalás tőketartalék-csökkenésként?
Részlet a válaszából: […] ...a saját tőke elemeinekmegbontásánál nem jártak el helyesen (az eredménytartalék biztosan nemhelyes!).Amennyiben az Szt. hatálya alá való visszatérés megtörtént,azt követően az Szt. előírásait következetesen be kell tartani, tőkekivonásesetén - természetesen - a Gt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 8.
1
2