Adóalap-csökkentés szoftverfejlesztésnél

Kérdés: Van egy társaság, amely eddig a saját fejlesztőivel fejlesztett szoftvereket, és jogdíjakból származott a bevétele. A cég a jövőben más vállalkozásokkal kívánja kifejleszteni a szoftvereket, a cég tervei alapján. Az 1996. évi LXXXI. Tao-tv. 7. § 1. bekezdés s) pont alapján a jogdíjból származó nyereség 50 százalékával csökkenthető az adózás előtti eredmény, de a levonásiarány-számításhoz még a (22)-(25) bekezdésben foglaltakat is figyelembe kell venni. A NAV kiadott egy állásfoglalást a 2016/71. Adózási kérdésre adott válaszként. Ebből az derül ki, hogy vizsgálni kell, az adózó mennyiben járult hozzá a kérdéses immateriális jószág előállításához, kifejlesztéséhez. Véleményünk szerint független felektől igénybe vett K+F-szolgáltatások közvetlen költségeit lehet saját K+F közvetlen költségnek tekinteni, így adóalap-csökkentésre is lesz lehetősége a cégnek. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltak szerinti adózás előtti eredménycsökkentés összegének számításakor figyelemmel kell lenni - többek között- a Tao-tv. 7. § (22)-(25) bekezdésében foglaltakat. E szerint a kedvezményt az adózó legfeljebb olyan arányban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 29.
Kapcsolódó címkék:  

Adóalap-csökkentés az elhatárolt veszteséggel

Kérdés: Egy kft. adóalap-csökkentéseként figyelembe szeretné venni a korábbi évek felhalmozott elhatárolt veszteségéből a törvény által megengedett összeget. E sor c) rovatába az előző adóév(ek)ben keletkezett és még nem érvényesített elhatárolt veszteségből [az előző adóév(ek) adóalapjának negatív összegéből] az adóévben a Tao-tv. 17. §-a szerint, az e nélkül számított pozitív adóalapból annak 50 százalékáig levonható összeget kell beállítani.
1. Először tehát figyelembe kell venni az egyéb növelő-csökkentő tételeket (écs, beruházásiadóalap-kedvezmény, bírság stb.), és az így megkapott adóalap (tao-korrigált adóalap) 50%-áig állítható be csökkentő tételként a veszteség elhatárolásként?
2. Az eredménykimutatásban található adózás előtti eredmény 50%-át állíthatom be csökkentő tételként a veszteséget a többi csökkentő tétellel együtt?
Részlet a válaszából: […] 1. A Tao-tv. 17. § (2) bekezdésének el ő írása a 2004-t ő l keletkezett és az adóévi adóbevallásig fel nem használt elhatárolt veszteség az adózás el ő tti eredmény növel ő -csökkent ő tételekkel (écs, beruházásiadóalap-kedvezmény, bírság stb.) módosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 17.
Kapcsolódó címke:

Értékcsökkenési leírás adóalap-csökkentő tételként

Kérdés: Egy működő társaságnak kötelező-e elszámolnia és a társaságiadó-alap megállapítása során érvényesítenie a Tao-tv. 1. és 2. számú mellékletében meghatározott módon kiszámolt értékcsökkenési leírást adóalap-csökkentő tételként, vagy saját maga jogosult dönteni arról, hogy a csökkentő tételt az adóalap megállapítása során érvényesíti-e vagy sem?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint azadózás előtti eredményt csökkenti az értékcsökkenési leírásként az 1. és 2.számú mellékletben foglalt előírások szerint az adóévre megállapított összeg. Acsökkentés tehát nem lehetőség, hanem kötelezettség....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 28.
Kapcsolódó címkék:  

Maradványérték esetén adóalap-csökkentés

Kérdés: A kft. gépjármű esetén 30%-os leírási kulccsal és 500 E Ft maradványértékkel számol. A leírás ideje a maradványértékig 2007. december 20-a, a 2007. évre eső terv szerinti értékcsökkenés 200 E Ft. A Tao-tv. előírása szerint elszámolt értékcsökkenési leírás (20%-kal) 600 E Ft. A társaságiadó-alapot a teljes 600 E Ft összeggel csökkenteni lehet?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy igen.Az Szt. 52. §-a (1) bekezdésének a rendelkezése alapján akérdező kft. úgy döntött, hogy a gépjármű hasznos élettartama (a kft. szerintez 3,33 év!) végén várható maradványértékkel (600 E Ft-tal) csökkentettbekerülési értéket osztja fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 29.
Kapcsolódó címkék:  

Átalakulás után adóalap-csökkentés veszteséggel

Kérdés: Egy betéti társaságnak 2004. évben 400 E Ft vesztesége keletkezett, a veszteséget elhatárolta, APEH-engedélyt nem kért. 2006. évben a társaság kft.-vé alakult. 2007. évben a kft.-nek 500 E Ft nyeresége képződött. Kérdés, hogy a 2004. évben az elhatárolt veszteséggel a kft. csökkentheti-e a 2007. adóévi adóalapját?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem állapítható meg, hogy a betéti társaság2004-ben jogosult volt-e adóhatósági engedély nélkül elhatárolni a negatívadóalapot. Erre akkor volt jogosult, ha a 2004. adóéve az adókötelezettségekeletkezését követő legfeljebb harmadik adóév, azaz ha a betéti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 30.
Kapcsolódó címkék:  

Különadó adóalapját csökkentő tétel

Kérdés: A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének ly) pontja szerinti, az adózás előtti eredményt csökkentő tételek figyelembe vehetők-e a különadó alapját csökkentő tételként?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról ésjáradékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) az adózáselőtti eredményt módosító tételei között nem nevesíti azokat a jogcímeket,amelyek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 19.
Kapcsolódó címkék: