Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott adóalap-csökkentő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adóalap-csökkentés szoftverfejlesztésnél

Kérdés: Van egy társaság, amely eddig a saját fejlesztőivel fejlesztett szoftvereket, és jogdíjakból származott a bevétele. A cég a jövőben más vállalkozásokkal kívánja kifejleszteni a szoftvereket, a cég tervei alapján. Az 1996. évi LXXXI. Tao-tv. 7. § 1. bekezdés s) pont alapján a jogdíjból származó nyereség 50 százalékával csökkenthető az adózás előtti eredmény, de a levonásiarány-számításhoz még a (22)-(25) bekezdésben foglaltakat is figyelembe kell venni. A NAV kiadott egy állásfoglalást a 2016/71. Adózási kérdésre adott válaszként. Ebből az derül ki, hogy vizsgálni kell, az adózó mennyiben járult hozzá a kérdéses immateriális jószág előállításához, kifejlesztéséhez. Véleményünk szerint független felektől igénybe vett K+F-szolgáltatások közvetlen költségeit lehet saját K+F közvetlen költségnek tekinteni, így adóalap-csökkentésre is lesz lehetősége a cégnek. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszból: […]legfeljebb olyan arányban érvényesítheti, amelyet a következő képlettel számítva kimutat:saját (K+F) közvetlen költségösszes (K+F) közvetlen költségA saját közvetlen költség nem tartalmazhatja a kapcsolt vállalkozástól megrendelt K+F-szolgáltatások közvetlen költségét és a vásárolt (átvett) jogdíjra jogosító immateriális jószág bekerülési értékét. A független féltől megrendelt K+F-szolgáltatás értékét saját K+F-szolgáltatás közvetlen költségeként figyelembe lehet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8351
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Adóalap-csökkentés az elhatárolt veszteséggel

Kérdés: Egy kft. adóalap-csökkentéseként figyelembe szeretné venni a korábbi évek felhalmozott elhatárolt veszteségéből a törvény által megengedett összeget. E sor c) rovatába az előző adóév(ek)ben keletkezett és még nem érvényesített elhatárolt veszteségből [az előző adóév(ek) adóalapjának negatív összegéből] az adóévben a Tao-tv. 17. §-a szerint, az e nélkül számított pozitív adóalapból annak 50 százalékáig levonható összeget kell beállítani.
1. Először tehát figyelembe kell venni az egyéb növelő-csökkentő tételeket (écs, beruházásiadóalap-kedvezmény, bírság stb.), és az így megkapott adóalap (tao-korrigált adóalap) 50%-áig állítható be csökkentő tételként a veszteség elhatárolásként?
2. Az eredménykimutatásban található adózás előtti eredmény 50%-át állíthatom be csökkentő tételként a veszteséget a többi csökkentő tétellel együtt?
Részlet a válaszból: […]adóalap (tao-korrigált adóalap) 50%-áig állítható be csökkent ő tételként. Ez alól kivétel a 2004 el ő tt keletkezett, és még jogszer ű en elhatárolt veszteség, amely a Tao-tv. 29. § (2) bekezdése, a 29/C. § (13) bekezdése, a 29/F.  § (2) bekezdése szerint használható fel az 50%-os korlát nélkül.2. Elhatárolni nem az eredménykimutatásban található negatív adózás el ő tti eredményt lehet, hanem annak a módosító tételekkel korrigált összegét, azaz a negatív adóalapot. Az adóévben keletkezett negatív adóalapot - a keletkezését követ[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7380
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Értékcsökkenési leírás adóalap-csökkentő tételként

Kérdés: Egy működő társaságnak kötelező-e elszámolnia és a társaságiadó-alap megállapítása során érvényesítenie a Tao-tv. 1. és 2. számú mellékletében meghatározott módon kiszámolt értékcsökkenési leírást adóalap-csökkentő tételként, vagy saját maga jogosult dönteni arról, hogy a csökkentő tételt az adóalap megállapítása során érvényesíti-e vagy sem?
Részlet a válaszból: […]számú mellékletének 2. pontja szerinti előírásból is. Az adózó az értékcsökkenési leírást az immateriális jószág, a tárgyi eszköz üzembe helyezése napjától az állományból való kivezetése napjáig számolja el. Az értékcsökkenési leírást azon napokra arányosan kell meghatározni, amely napokon az eszköz állományban volt. Itt jegyezzük meg, az értékcsökkenési leírásnak az Szt. 52. §-a szerint az üzleti évre megállapított összegét is költségként el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség. A kérdésből az következik, ha a társaság tudja, hogy a tárgyévi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4157
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Maradványérték esetén adóalap-csökkentés

Kérdés: A kft. gépjármű esetén 30%-os leírási kulccsal és 500 E Ft maradványértékkel számol. A leírás ideje a maradványértékig 2007. december 20-a, a 2007. évre eső terv szerinti értékcsökkenés 200 E Ft. A Tao-tv. előírása szerint elszámolt értékcsökkenési leírás (20%-kal) 600 E Ft. A társaságiadó-alapot a teljes 600 E Ft összeggel csökkenteni lehet?
Részlet a válaszból: […]kívül hagyja a maradványértéket, nem számol azzal. Így a Tao-tv. szerinti leírási kulcsokkal meghatározott értékcsökkenési leírás, amelyet az adózás előtti eredményt csökkentő tételként kell figyelembe venni, és a bekerülési érték alapján kell meghatározni, eltérhet a számviteli előírások alapján meghatározott értékcsökkenési leírástól, amellyel viszont az adózás előtti eredményt növelni kell. Eltérhet akkor is, ha a számviteli elszámolás során a Tao-tv. szerinti leírási kulcsokat alkalmazzák, mivel a maradványérték elérése után költségként értékcsökkenési leírást nem lehet elszámolni, de - ha még a Tao-tv. szerinti nyilvántartási érték nem érte el a nullát - a Tao-tv. szerinti mértékkel csökkenhet az adózás előtti eredmény. A kérdés számai - bizonyos mértékig - ellentmondanak egymásnak, mert hiányosak. A fentiekben leírtak bemutatására induljunk ki a következőkből: A gépjármű bekerülési (bruttó) értéke 3000 E Ft. A várható hasznos élettartam alapján a leírási kulcs 30%, a maradványérték 500 E Ft. A gépjármű rendeltetésszerű használatbavételének időpontja: 2004. július 1-je. A fenti adatok alapján a költségként elszámolt értékcsökkenési leírás összege: 2004-ben 450 E Ft, 2005-ben 900 E Ft, 2006-ban 900 E Ft, 2007-ben (a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3679
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Átalakulás után adóalap-csökkentés veszteséggel

Kérdés: Egy betéti társaságnak 2004. évben 400 E Ft vesztesége keletkezett, a veszteséget elhatárolta, APEH-engedélyt nem kért. 2006. évben a társaság kft.-vé alakult. 2007. évben a kft.-nek 500 E Ft nyeresége képződött. Kérdés, hogy a 2004. évben az elhatárolt veszteséggel a kft. csökkentheti-e a 2007. adóévi adóalapját?
Részlet a válaszból: […]társaság előtársaságként 2001-ben vagy azt követően alakult meg. Ha ez nem áll fenn, akkor nem kellett adóhatósági engedély a veszteség elhatárolásához, ha a betéti társaságnál a) az adóévben (2004-ben) az árbevétel (a Tao-tv. 4. §-ának 4. pontja szerint meghatározva) elérte az elszámolt költségek és ráfordítások együttes értékének 50 százalékát, vagy b) az adózó adóalapja a megelőző két adóévben (2003-ban és 2002-ben) nem volt negatív. Ha a felsoroltak közül legalább egy nem áll fenn, akkor a betéti társaság nem volt jogosult a veszteséget adóhatósági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3658
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Különadó adóalapját csökkentő tétel

Kérdés: A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének ly) pontja szerinti, az adózás előtti eredményt csökkentő tételek figyelembe vehetők-e a különadó alapját csökkentő tételként?
Részlet a válaszból: […]bekezdésének ly) pontjában szerepelnek. A Kjtv. 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja úgy rendelkezik, hogy a különadó alapjának meghatározásakor csökkentő tételként vehető figyelembe az adózás előtti eredmény javára elszámolt, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz és térítés nélkül átvett eszköz könyv szerinti értéke. Az eredmény javára elszámolt összegnek a térítés nélkül átvett eszköz adóévi bevételként elszámolt összege, de legfeljebb a könyv szerinti értéke minősül. Szintén csökkentő tétel a 3. § (3) bekezdésének c) pontja szerint az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3208
Kapcsolódó tárgyszavak: ,