Felszámolásból megvásárolt ingatlan továbbértékesítése

Kérdés:

Cégünk felszámolásból megvásárolt ingatlan továbbértékesítésével foglalkozik. Az ingatlant a könyveiben az áruk között mutatja ki. Az ingatlanhoz kapcsolódó reklám, ingatlanügynök díja, gázszámla, kertgondozás, lomtalanítás stb. költsége része a bekerülési értéknek (ezt is a 26-ba könyvelem), vagy külön költségnemekre, és értékesítéskor rendezem. Kérem a kontírozást bemutatni!

Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy törvényellenesen jár el.Az Szt. 47–48. §-a részletesen tartalmazza, hogy mi tartozik az eszköz bekerülési értékébe. A kérdésben felsoroltak egyike sem tartozik ide. A felsorolt költségek a felszámolásból megvásárolt ingatlan fenntartásával,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Le nem vonható áfa könyvelése

Kérdés: Adóköteles tevékenységet végző cégnél a le nem vonható áfát mikor kell 86-os egyéb ráfordításként és mikor kell költségként elszámolni? Pl. a telefon 30% le nem vonható áfarész, személygépkocsi-bérlés 50%-os le nem vonható áfa, jóléti eszközök (mikró) le nem vonható áfa?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 47. §-ának (3) bekezdése szerint: a bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított áfa, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint megosz­tott előzetesen felszámított áfa le nem vonható há­nyada.A számvitel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Szolgáltatási számlán több teljesítési időpont

Kérdés: Közüzemi számlával kapcsolatban kérdezem. A számla adatai: kelte: 2022. 01. 17., áfateljesítés: 2022. 02. 01., elszámolási időszak: 2021. 12. 01. – 2021. 12. 31. Könyvelhető-e a 2021-es évre a számla, illetve a 2021. évre kimutatható-e szállítói kötelezettségként (eltérő áfaesedékesség könyvelése mellett), vagy a 2022. évre kell könyvelni a számlát, és azt passzív időbeli elhatárolással kell kimutatni költségként a 2021. évre?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a kérdés szerinti közüzemi számlát a 2021. évre kell könyvelni, 2021. évi költségként kell elszámolni, függetlenül attól, hogy a számlát 2022-ben állították ki, és az áfát 2022-ben kell megfizetni és az áfabevallásba beállítani.Az összemérés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 14.

Térítésmentes eszközátadás, szolgáltatásnyújtás számlázása

Kérdés: A térítésmentes eszközátadás, szolgáltatásnyújtás számlázásával és annak könyvelésével kapcsolatban kérdezzük: mi a helyes számlakiállítás és könyvelés az átadónál és az átvevőnél? Szíveskedjenek kitérni mindkét esetre: ha az átvevő nem téríti meg az átadónak az áfát, és arra is, ha megtéríti. Afenti esetekben a számlának csak áfát kell tartalmaznia, az alap elegendő, ha megjegyzésként szerepel a számlán? Ebben az esetben a NAV felé történő online adatszolgáltatásnál bekerülnek a számla adatai, vagy az adatszolgáltatás hibaüzenetet eredményez? Vagy a számlának alapot és áfát is tartalmaznia kell, mint egy normál számlának, csak rá kell írni, hogy pénzügyi teljesítést nem igényel? Amennyiben az átvevő adóalany, és vállalkozási célra használja pl. az ingyenesen kapott eszközt, és vissza szeretné igényelni a számla áfatartalmát (kifizeti az áfát az átadó félnek), akkor elegendő-e a számlán csak az áfa feltüntetése (megjegyzésben szerepel az alap), vagy normál számlát (alap+áfa) kell kiállítani azzal a megjegyzéssel, hogy csak az áfa összege teljesítendő pénzügyileg? Sajnos több választ is találtunk, így szeretnénk tisztán látni a fenti ügyben.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése, illetve 14. §-ának (2) bekezdése alapján ellenérték fejében teljesített termékértékesítés, illetve ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás az is, ha az adóalany a terméket más tulajdonába ingyenesen átengedi,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Közműfejlesztési hozzájárulás nyilvántartása

Kérdés: A Víziközmű Szövetség a Számviteli Levelek 438. számában a 8408. szám alatt – a fenti címen – megjelent válaszunkra tett észrevételt, szakmai véleményt. Az egyik a beszedett hozzájárulások számlázásával (pontosabban: nem számlázásával) kapcsolatos véleményünket kifogásolja, a másik észrevétel pedig a térítés nélküli átadás számlázásához kapcsolódik. Az észrevételeket alátámasztó jogszabályi hivatkozások alaposak. Ezért azokat elfogadva, indokolt, hogy a Számviteli Levelek 438. számában megjelent, hivatkozott válaszunkat korrigáljuk, helyesbítsük.
Részlet a válaszából: […] A 8408. kérdésre adott válaszunk harmadik bekezdésében azt írtuk: "A hivatkozott törvény 72. §-ának (2) bekezdése szerint a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató saját nevében és javára szedi be. Beszedett hozzájárulásról azonban nem kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 25.

Elengedett áfa könyvelése

Kérdés: Áfa adónemre mérséklést nyújtottunk be a NAV-hoz. A fizetendő áfa összegéből 20 százalék értéket elengedtek. Segítségüket kérem a könyvelési tételekben és a kontírozásban.
Részlet a válaszából: […] A számviteli előírások szerint a fizetendő áfa a 467. számla Követel oldalán jelenik meg.A kérdés szerint a NAV kérelemre – feltételezhetően írásban – a fizetendő áfából 20 százalékot elengedett. Az elengedett összeget az áfabevallásban feltétlenül fel kell tüntetni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 16.

Őrzés-védés kimenő számlái

Kérdés: Az őrzés-védésről szóló kimenő számlát folyamatos teljesítéssel 2020 januárjában állítják ki, és az áfa teljesítése is januári, azonban a szolgáltatás 2019. december hónapra vonatkozik. Aktív időbeli elhatárolást kell alkalmazni, vagy a teljes számlát le kell könyvelni 2019-ben? Passzív időbeli elhatárolásként kell-e könyvelni a könyvelési számlát, ami szintén decemberre szól, de 2020 januárjában állították ki, és az áfa teljesítése is 2020. januári? Bejövő telefonszámlákat el lehet-e határolni év végén, amelyek szintén december hónapra szólnak, de 2020 januárjában van a teljesítésük és az áfájuk is? A fent említett számlák fizetési határideje a 2020. évet érinti. Az időbeli elhatárolásoknál mikor kell úgymond szállítóra-vevőre könyvelni, illetve mikor kell az elhatárolást használni?
Részlet a válaszából: […] Több kérdés van, amelyekre külön-külön válaszolunk. Először arra, hogy mikor kell a számlát könyvelni!Az Szt. 166. §-ának (3) bekezdése alapján a számviteli bizonylatot (a számlát) a gazdasági esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 18.

Használt- és újruha-kereskedés áfája, számvitele

Kérdés: A kereskedés pénztárgépet használ az új és használt termékek eladásakor, amelyhez POS-terminál is csatlakozik. A napi záráskor megjelenik az összes bevétel készpénzre és bankkártyás fizetésekre bontva. Hó végén egyedi nyilvántartás alapján rendelkezésünkre áll a használt ruhák beszerzési értéke, és a hozzájuk kapcsolható eladási árak is. A számviteli politikában meghatároztuk, hogy havi időszaki elszámolással állapítjuk meg a használt és új áruk értékesítésének elszámolását. Így mindig hó végén van alkalmunk meghatározni és elkülöníteni a különbözeti és az általános adózás alá eső termékek értékét. Helyesen járunk-e el, ha a számviteli politikában meghatározott időszakot figyelembe véve egy napi kimutatás alapján a hó utolsó napjával könyveljük a bevételeket, mivel hó közben nem állnak rendelkezésünkre megfelelő információk? A különbözet szerinti értékesítés árrése már tartalmazza az áfa összegét, de vissza kell-e vezetnünk a fizetendő áfa összegét a bevételek közé (T 86 – K 911)?
Részlet a válaszából: […] A kérdés bonyolulttá vált azáltal, hogy alapvetően nem a számviteli előírások és az Áfa-tv. szabályai szerint járnak el. Még akkor is így van, ha mindezt a számviteli politikában meghatározott elszámolási időszakhoz kötik.Az Szt. 165. §-a (3) bekezdésének a) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 7.

Devizás gyűjtőszámla

Kérdés: A gyűjtőszámlát a könyvelési nyilvántartásokban egy tételben vagy teljesítési időpontonként kell rögzíteni? Ha az árbevételt tételesen indokolt könyvelni, devizában kiállított gyűjtőszámla kiegyenlítése esetén az árfolyam-különbözetet is tételesen kell meghatározni?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt nézzük meg a gyűjtőszámla fogalmát az Áfa-tv. 164. §-a alapján. Ha az adóalany az adott naptári hónapban ugyanannak a személynek, szervezetnek, több számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít, számlakibocsátási kötelezettségéről úgy is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 10.

Különbözeti áfa könyvelése

Kérdés: Meglepetéssel olvastuk a Számviteli Levelek 408. számában a 7966. kérdésre adott válaszukat a különbözeti áfa könyvelésére vonatkozóan. Az árrésre jutó áfát mi a T 91 – K 467 könyvelési tétellel könyveltük, hivatkozva az Szt. 72. §-ára és a Htv.-re. Ez utóbbi azért fontos, mert jelentősen befolyásolja az iparűzési adó alapját egy olyan tétel, ami – szerintünk – nem kellene, hogy adóalap legyen. Társasági adó szempontjából, ha elvárt adó alapján adózik, ott is jelentős eltérés lehet emiatt. Az Áfa-tv.-ben magát az elszámolási módszert írják le, de azt nem, hogy könyveléstechnikailag hogyan is kellene eljárni. Így marad az Szt. 72. §-a. Úgy gondoljuk, hogy az árrés miatt keletkezett áfa általunk használt kontírozása meg kell, hogy állja a helyét.
Részlet a válaszából: […] Sajnos, bár a kérdező által felvetettekkel (így az egyéb adók alapjának növekedésével) egyetértünk, de a könyvelés során alkalmazott kontírozással nem tudunk azonosulni, nem tartjuk a számviteli előírások következetes alkalmazása mellett elfogadhatónak.Az Szt. 72....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 8.
1
2
3
6