Behajthatatlan követelés visszaigényelt áfája

Kérdés: A behajthatatlan követelés miatt a NAV-tól visszaigényelt áfát a behajthatatlan követelés csökkentéseként vagy egyéb bevételként kell elszámolnia a kettős könyvvezetést vezető társaságnak?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 77. §-ának (7) bekezdése szerint ... az adó alapja utólag csökkenthető a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem tartalmazó összegével ... a törvényben rögzített feltételek együttes teljesülése esetén.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Visszaigényelt áfa megfizetése

Kérdés: A kft.-ben az ügyvezető halála miatt új ügyvezető tulajdonos lesz. A tevékenységet a kft. nem folytatja tovább. A kft.-ben lévő épület után az áfát visszaigényelte, de most a fizetési időszak hátralévő részére jutó áfaösszeget be kell fizetni. Hogyan kell ezt könyvelni? Az áfa átutalásához nincs elegendő pénz. Járható út-e, hogy az új tulajdonos jegyzett tőkét emel, kifizeti a kft. tartozásait, és utána határozza el a végelszámolást?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírt út járható, bár időben hosszadalmas lehet, tekintettel a cégeljárásra is.A kérdés szerinti esetben a kft. az épület beszerzésekor, létesítésekor az előzetesen felszámított áfát levonásba helyezte, visszaigényelte, mert az épületet áfaköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 11.

Könyvelés számlagyűjtők alapján

Kérdés: A könyvelőiroda a szállító társaság által kiállított egyedi számlákat nem könyveli, hanem a szállító társaság által kiállított számlagyűjtők alapján, összevontan könyveli az elábét, a szállítói tartozásokat, számolja el a számlagyűjtőben szereplő áfát. A számlagyűjtőben több időpontra vonatkozó számla van, de nem találhatók meg az egyedi számlákra vonatkozó valós adatok, teljesítési és fizetési időpontok. A szállítói társaság számlái le vannak fűzve csoportosítás és megjegyzés nélkül. A szállító társaság az általa kibocsátott számlagyűjtőn felhívja a figyelmet, hogy az könyvelésre és az áfa visszaigénylésére nem jogosít. Véleményem szerint nem teljesül az Szt. 165. §-a (2) bekezdésének a szabályszerű bizonylattal szembeni követelménye sem. Szerintem az áruvásárlás bizonylata a számla. Elfogadható-e a számlagyűjtők alapján történő könyvelés? Ha igen, milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] A választ adó számára értelmezhetetlen a szállító társaság által készített számlagyűjtő (nem tévesztendő össze az Áfa-tv. 164. §-a szerinti gyűjtőszámlával).A szállító társaság által készített kimutatás legfeljebb a vevő tájékoztatására szolgál, hogy egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 10.

Alkoholszonda besorolása

Kérdés: Társaságunk egy építkezésen alvállalkozókat és alkalmazottakat foglalkoztat. Alkoholszondát vásároltak az ittas munkavállalók és vállalkozók kiszűrésére. Ezt az alkoholszondát a cég hogyan számolja el, a beszerzésből az áfa visszaigényelhető?
Részlet a válaszából: […] Az utolsó kérdésre a válasz, feltételezve, hogy a cég vállalkozási tevékenységet végez, a munkavállalók és a vállalkozók ennek érdekében tevékenykednek, így az alkoholszonda előzetesen felszámított áfája levonható! (Az áfa visszaigénylése már következmény, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 10.

Nyílt végű pénzügyi lízing áfája

Kérdés: A társaság nyílt végű pénzügyi lízing keretében fog bérelni egy személyautót. Az első lízingdíj a teljes összeg 30%-a, melyről a lízingcég áfás számlát állít ki. Visszaigényelheti a társaság az első díj áfaösszegét? Ekkor nem tudjuk még megosztani az áfa-visszaigénylést, mivel még nem használta senki az autót, nem volt magánhasználat sem. A későbbi díjak áfa-visszaigénylésénél milyen elvek irányadók? Mi a helyzet a maradványérték áfaösszegével?
Részlet a válaszából: […] A nyílt végű pénzügyi lízing sajátossága, hogy a futamidő végén a lízingelt eszköz nem megy át automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába, de lehetősége van arra, hogy az eszköz tulajdonjogát maradványértéken megszerezze. Az Áfa-tv. 259. §-ának 4. pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 23.

Garanciális visszatartás fordított adózásnál

Kérdés: "A" vevő "B" kivitelezővel fordított adózás alá tartozó munkát végeztet. A számla értéke 5000 E Ft, amelyből (10%) 500 E Ft a garanciális visszatartás, bankgaranciával kiváltva. A garanciális időszakon belül keletkezett hibákat a megrendelő - megállapodás alapján - külső vállalkozóval elvégezteti, a számlaértéket (300 E Ft + áfa) továbbszámlázza a kivitelezőre. A kivitelező egyéb ráfordításként számolja el ezt az összeget az áfa visszaigénylése mellett? A garanciális visszatartást ki kell vezetni a vevőkövetelésből (311-911), és ehhez elégséges egy jegyzőkönyv? Ha az áfa nem vonható le, mi a helyes könyvelés?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, hogy a garanciális kötelezettségre történő visszatartás a fizetendő összegből történő visszatartást jelent. Ha a számla értéke 5000 E Ft, akkor a kivitelezőnek 5000 E Ft árbevételt kell a számla alapján könyvelnie, a megrendelőnek beruházásként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Térítés nélkül átvett eszköz áfája és értékesítése

Kérdés: Áfaalany egyéni vállalkozó (feleség) alkalmazottként foglalkoztatta a férjét. A házasság megromlott, válásra került sor, a férj munkaviszonya megszűnt. A férj 2014-ben alapított egy fuvarozási tevékenységet folytató egyszemélyes kft.-t. A volt feleség az egyéni vállalkozásában lévő tárgyi eszközei közül 2014-ben egy nyerges vontatót térítés nélkül átadott a kft.-nek. Számla szerint 2 870 000 Ft + 774 900 Ft áfa, pénzügyi teljesítést nem igényel. Az adásvételi szerződésben is ez szerepel. Az áfát az egyéni vállalkozó feleség bevallotta, megfizette, a kft. pedig visszaigényelte. A kft. a nyerges vontatót a számviteli előírások szerint vette nyilvántartásba. A válás utáni vagyon­megosztásban a volt férjjel szemben, mint beszámított összeg, a bruttó összeg, 3 644 900 Ft szerepel, és erről az egyéni vállalkozó nyilatkozatot adott. Az áfát hogyan kell elszámolni a kft.-nél, mert a vagyonmegosztás szerint a volt feleség egyéni vállalkozásának nem kell megfizetnie? Rendkívüli bevétel-e, és ezt a beszerzés évében kell elszámolni? Ha a kft. 2015-ben úgy dönt, hogy eladja a nyerges vontatót, milyen könyvelési tételekkel tudja kivezetni?
Részlet a válaszából: […] Hosszabban idéztük a kérdést, bár a válasz viszonylag rövid lesz.A kft. helyesen járt el, hogy visszaigényelte az áfát. Igen, mert a nyerges vontatót adóköteles tevékenységéhez használja, és feltételezzük, hogy annak összegét az egyéni vállalkozó feleségnek átutalta,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 26.

Áfa-visszaigénylés elévülése

Kérdés: A kft. 2008. 07. hótól a mai napig folyamatosan görgeti az áfabevallásában a visszaigényelhető áfáját a következő időszakra átvihető követelésként. Áfa-visszaigénylési jog 2009. I. negyedévében nyílt meg, visszaigénylése elérte az 1 M Ft-ot, de nem kérte, átvitte a következő időszakra. Az évek során előfordulhat, hogy a visszaigénylésekből másik adónemre vezettük át, illetve levontuk belőle a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó összegét. Elévülésnél melyik összeggel kell számolni? Melyik időponttól számít az 5 év elévülési idő?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 164. §-ának (1) bekezdése alapján a költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.Az Áfa-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 9.

Külföldi tankolás áfája

Kérdés: A nemzetközi fuvarozást végző vállalkozás egy nemzetközi üzemanyag-forgalmazóval megállapodást kötött, mely szerint a külföldi tankolások áfájának visszaigénylését az üzemanyag-forgalmazó intézi meghatalmazás alapján 10 százalék díjazás ellenében. Az üzemanyag-forgalmazó kéthetente állít ki számlát a külföldi tankolásról forintban, az áthárított áfát az adott országban meghatározott áfakulcsnak megfelelő mérték szerinti összegben tünteti fel (üzemanyag: T 5 - K 451, külföldi áfa: T 368 - K 451). A visszaigényelhető áfát a következő számlában írják jóvá, jóval korábban, mint ahogy a külföldi adóhatóság visszatérítené azt. Könyvelhető-e a következő tétel: T 451 - K 368 (az áfa 90 százaléka) és T 529 - K 368 (10 százalék ügyviteli díj)?
Részlet a válaszából: […] A belföldön letelepedett adóalanynak (a kérdező magyar társaságnak) az Európai Közösség valamely más tagállamában felszámított hozzáadottérték-adó (áfa) visszatérítésére vonatkozó előírásokat az Art. 9. számú mellékletének I. része tartalmazza. Ez szerint a magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 9.

Önkormányzati bekötőút felújítása

Kérdés: A társaság telephelyének megközelítése kizárólag egy bekötőúton lehetséges, amely az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzat pénzzel nem rendelkezik az út karbantartására, felújítására, de hozzájárult ahhoz, hogy a társaság azt elvégezze. Az útalap tisztítását, szintezését, kátyúzását, bitumenemulziós kezelését, aszfaltozását külső vállalkozó végezte. Az adóhivatal ellenőrzése miatt a számla áfája nem igényelhető vissza, mert a számla kibocsátója - ember hiányában - a munkát nem végezhette el. Hogyan történik ezen események könyvelése, van-e áfa-, illetve társasági­adó-vonzata?
Részlet a válaszából: […]  A válasznál feltételezzük, hogy a kérdés szerinti munkákat"valaki" ténylegesen elvégezte, és a ténylegesen elvégzett munkák reálisellenértékét a társaság kifizette. (Abban az időszakban az áfa visszaigénylésénekfeltétele volt az, hogy az előzetesen felszámított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 5.
1
2
3
6