Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott áfa visszaigénylése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Visszaigényelt áfa megfizetése

Kérdés: A kft.-ben az ügyvezető halála miatt új ügyvezető tulajdonos lesz. A tevékenységet a kft. nem folytatja tovább. A kft.-ben lévő épület után az áfát visszaigényelte, de most a fizetési időszak hátralévő részére jutó áfaösszeget be kell fizetni. Hogyan kell ezt könyvelni? Az áfa átutalásához nincs elegendő pénz. Járható út-e, hogy az új tulajdonos jegyzett tőkét emel, kifizeti a kft. tartozásait, és utána határozza el a végelszámolást?
Részlet a válaszból: […]alkalmazni.Amennyiben ez a döntés az épület használatbavételének hónapjától kezdődően 240 hónapon belül van, akkor a vállalkozási tevékenységből történő kivonás hónapjára és a 240 hónapból még hátralévő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított áfa összegét véglegesen nem vonhatja le. (Mivel a beszerzéskor levonta, most be kell fizetnie, feltéve, hogy annak összege eléri vagy meghaladja az 1000 forintnak megfelelő pénzösszeget!)A fentiek szerint meghatározott fizetési időszak hátralévő részére jutó áfaösszeget az egyéb ráfordítások között kell elszámolni a bevallással egyidejűleg (T 8671 - K 467), figyelemmel az Áfa-tv. 153/C. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra is.A fizetendő áfa teljesítéséhez szükséges pénzeszköz előteremtéséhez visszatérve, járjuk körbe a kérdés szerinti javaslatot.A kft. társasági szerződését - tekintettel az új tulajdonosra - mindenképpen módosítani kell. Ez jó alkalom arra is, hogy az új tulajdonos megemelje a jegyzett tőke (a törzstőke) összegét, de úgy, hogy a tőkeemeléskor a tőkeemelés részeként a tőketartalékba helyez véglegesen átadott pénzeszközt is olyan összegben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7967
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Áfa-visszaigénylés elévülése

Kérdés: A kft. 2008. 07. hótól a mai napig folyamatosan görgeti az áfabevallásában a visszaigényelhető áfáját a következő időszakra átvihető követelésként. Áfa-visszaigénylési jog 2009. I. negyedévében nyílt meg, visszaigénylése elérte az 1 M Ft-ot, de nem kérte, átvitte a következő időszakra. Az évek során előfordulhat, hogy a visszaigénylésekből másik adónemre vezettük át, illetve levontuk belőle a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó összegét. Elévülésnél melyik összeggel kell számolni? Melyik időponttól számít az 5 év elévülési idő?
Részlet a válaszból: […]amikor annak abszolút értékben kifejezett összege az adott bevallási időszakban eléri vagy meghaladja a törvényben meghatározott összeget. A kérdés szerint a kérdezőnél ez 2009. I. negyedévében következett be. Mivel nem éltek a visszaigénylés jogával, a 2009. I. negyedévében visszaigényelhető áfa összegében az elévülés 2015. 01. 01-től hatályos, azaz 2014. 12. 31-ig visszaigényelhető.Véleményünk szerint, 2009. I. negyedévét követően új elszámolási időszakkal indokolt számolni. És ha az újrakezdett göngyölítéssel a különbözet eléri a visszaigénylési küszöböt, akkor élni kellett a visszaigénylés lehetőségével. Ha nem éltek, akkor ezen időponttal veszi kezdetét a visszaigénylés elévülésének időszaka, de csak ezen - újrakezdett - visszaigényelhető áfa vonatkozásában.A visszaigényelhető áfánál a göngyölítést előjelhelyesen kell végezni. Így a visszaigényelhető áfát csökkentette[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6448
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Áfaellenőrzés 2004/2005. évekre visszamenőlegesen

Kérdés: A 2004. és 2005. évben történt támogatás igénybevétele miatti áfaarányosítás lehetőségéről több cikk jelent meg. Ezek elolvasása után kérdezem: minden érintett időszaki bevallást önellenőrizni kell, vagy csak az érintett év utolsó bevallását? 2004. 05. 01-től számított időszak önellenőrizhető? Ezen időszak alatt keletkezett összes levonható áfa most érvényesíthető? Ha az egyéb feltételek megvannak?
Részlet a válaszból: […]visszatérítési igényét a levonási jog keletkezése időpontját magában foglaló elszámolási időszak(ok) bevallása(i)nak - az Európai Közösségek Bírósága, illetve az Alkotmánybíróság döntésének kihirdetésétől (2009. április 23-tól) számított 180 napon belül (legkésőbb 2009. október 20-ig) benyújtott - önellenőrzésével érvényesítheti. A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. Mit jelent ez? Az önellenőrzés általános szabályait az Art. 49-51. §-ai tartalmazzák. A 49. § (3) bekezdése alapján az önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a felmerülés időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adó megállapításához való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni. A hivatkozottak alapján a 2004. május 1. és 2005. december 31. közötti időszak alatt benyújtott áfabevallások levonható áfáit lehet helyesbíteni. Ha az adózó havi áfabevalló, akkor az érintett havi áfabevallásokat (maximum 20) kell az önellenőrzés keretében helyesbíteni, a visszatérítendő áfát megállapítani. (Negyedéves áfabevallónak negyedévenként, éves bevallónak évenként!) Hangsúlyozni kell, hogy az Art. 124/D. §-a alapján csak a 2004. 05. 01. és 2005. 12. 31. közötti időszak érintett áfabevallásait lehet helyesbíteni, a visszatérítendő áfát megállapítani. (Negyedéves áfabevallónak negyedévenként, és csak az áfaarányosítás miatt.) Az ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak tekintetében a fentiek szerint benyújtott önellenőrzés ismételt ellenőrzésre irányuló kérelemnek minősül. Ez esetben a kérelemben az adózó az adóhatósági azonosításhoz szükséges adatokon túlmenően meg kell, hogy jelölje a kérelem előterjesztéséig teljesített, visszatéríteni kért adót és azt a végrehajtó okiratot, amelyen az adó befizetése alapult, utalni kell az Alkotmánybíróság, illetve az Európai Közösségek Bírósága döntésére, továbbá arra, hogy - az adózó a visszatéríteni kért adót a kérelem előterjesztésig más személyre nem hárította át, - hatósági vagy bírósági eljárás alapján a kérelem előterjesztéséig az adó visszatérítésére sem az adózó, sem más személy részére nem került sor, és ilyen eljárás a kérelem előterjesztésekor nincs folyamatban. Áthárításnak minősül az is, ha az adózó - a levonási tilalomra tekintettel - a támogatást áfát is finanszírozó módon kapta, vagy a le nem vonható áfa ellentételezésére további államháztartási támogatást kapott. Fel kell hívni a figyelmet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4307
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Áfa-visszaigénylés bevétel hiánya esetén

Kérdés: A pályázati forrás felhasználásával megvalósuló projekt eredményeként adóköteles bevétel várható 2-3 év múlva. A projekthez kapcsolódó bizonylatokat elkülönítetten kezeljük, nem arányosítunk, bár arányosításra kötelezett áfaalanyként nyújtottuk be a pályázatot. Mikor és hogyan tudjuk érvényesíteni a levonható áfát? Már a felmerülést követően élhetünk a visszaigényléssel?
Részlet a válaszból: […](tételes elkülönítés). A kérdésben szereplő projekt adóköteles bevételt fog eredményezni, a tételes elkülönítéssel biztosított, hogy a kapcsolódó előzetesen felszámított áfa levonható legyen arányosítás nélkül. A válaszhoz az Áfa-tv. 186. §-ának rendelkezéseit kell figyelembe venni. Ha a kérdező adóalanynál az adómegállapítási időszakban (az Art. 1. számú mellékletének B/3. pontja szerint hónap, negyedév, év) megállapított fizetendő adó együttes összegét meghaladja az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakban (időszakokban) keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összege, akkor az adózó a negatív különbözetet - a soron következő adómegállapítási időszakban veszi figyelembe vagy - visszaigényli. Az adózó az Art. hivatkozott rendelkezése szerinti időszakban a megállapított adóról bevallást tesz az állami adóhatóságnak. Ezzel egyidejűleg az adóalany kérelmezi az adóhatóságtól az Áfa-tv. 131. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított negatív előjelű különbözet visszaigénylését, ha annak abszolút értékben kifejezett értéke eléri vagy meghaladja - havi bevallásra kötelezett esetében az 1 000 000 forintot, - negyedéves bevallásra kötelezett esetében a 250 000 forintot, -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4153
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Áfakiutalás előtti vizsgálat

Kérdés: 2007 elején ügyfelemet áfakiutalás előtti vizsgálatra rendelték be, az arra illetékes szerv elé. Ügyfelem egy nagyon különleges, piacon nem kapható, egyedi gyártású termelőgépet vásárolt 5 500 000 Ft-os vételáron, mely összegnek az áfáját visszaigényelte. Áfakiutalás előtt a hivatal behívta ellenőrzésre, és a számlán szereplő összeget saját szakértőjével felülvizsgáltatta és felülbírálta. Az 5 500 000 Ft-os vételárat 1 272 000 Ft-ra módosította feltűnő értékaránytalanságra hivatkozva, és az adásvételi szerződést színlelt ügyletnek minősítette. Döntését arra alapozta, hogy a számlákon szereplő értékesítési ár a termék tényleges forgalmi értékét jóval meghaladja.
Részlet a válaszból: […]között - lehetővé teszi szakértő igénybevételét, és lehetőség van arra, hogy a megállapítást erre a szakértői véleményre alapozza. Természetesen az "ellenbizonyítás" joga és lehetősége a vizsgált adózót is megilleti, tehát mód van a megállapítás kifogásolására.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3201
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Helyesbítő számla alapján az áfa visszaigénylése

Kérdés: Kiskereskedelmi tevékenységet folytató adóalany a nagykereskedőtől helyesbítő számlát kap 1999. évre vonatkozóan. Kiderült, hogy az akkoriban 12%-os áfakulccsal és ITJ-számmal számlázott termék (a vámhatóság véleménye alapján) helyesen a normál kulcsba tartozott volna. A nagykereskedő szerint az utólag áthárított áfa az állami adóhatóságtól visszaigényelhető. Igaz ez?
Részlet a válaszból: […]helyesbítő számlát ... köteles kibocsátani." Ilyenkor a vevő (a számlát befogadó) a helyesbítést a helyesbítő számla kibocsátásának napja szerinti adómegállapítási időszakban veszi figyelembe, s így önellenőrzésre sincs lehetőség. (A korábbi, a hiba elkövetésekori időszakra tehát nem érvényesíthető, hogy a vevő korábban kevesebb áfát kapott vissza, mint amennyire a hiba elkövetése nélkül jogosult lett volna.) Természetesen a nagykereskedő jogosan tart igényt ugyanakkor arra, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2220
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Magánszemély beruházása áfájának visszaigénylése

Kérdés: Magánszemély üzemcsarnokot és azzal egybeépített irodát létesítene bérbeadási céllal. Bejelentkezésekor választhatja-e az áfakörbe tartozást? Viszszakérheti-e az építési számlák áfáját, vagy a következő időszakokra viheti tovább, és a bérleti díjak áfájából írhatja jóvá 5 év alatt? A bérbeadási tevékenységet és adóhatósági bejelentkezést az építés megkezdésekor kezdené. (Egyéni vállalkozó nem akar lenni, mert heti 36 órás biztosítotti jogviszonya van.)
Részlet a válaszból: […]bejelentkezés előtt legfeljebb 36 hónappal történt, Áfa-tv. 36. §-a (3) bekezdésének b) pontja], ebben az esetben (mivel nagy összegű beruházásról, sőt egy egész folyamatról van szó), és nem adóalanyként választani a bérbeadás adókötelezettségét nem lehet, valóban indokolt, hogy az építkezéssel egyidejűleg bejelentkezzen, azonnal választva azt, hogy az elkészült ingatlan bérbeadása után az adóalany adózni kíván. Ad 2. A visszaigénylési jog megnyíltához az kell, hogy az adóalany valamennyi beszerzését a bevallás benyújtására előírt határidőig kifizesse, és az áfa összege legalább 200 ezer Ft-tal meghaladja a fizetendő áfa összegét [Áfa-tv. 48. §-a (4) bekezdésének ba) pontja, saját vállalkozásban végzett beruházásnál ca) pontja]. (Mivel fizetendő áfa az építés időszakában nincs, viszszaigényelni bevallási időszakonként legalább 1 millió forint kifizetett tárgyieszköz-beszerzések után lehet.) Ad 3. Az Áfa-tv. 34. §-a alapján adólevonási joga csak olyan adóalanynak lehet, aki nyilvántartásait az egyszeres vagy a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, visszaigényléshez pedig még a tárgyi eszközként való nyilvántartásba vétel is szükséges. Itt kell megjegyezni, egyszeres, illetve kettős könyvvitelre az Szt. hatálya alá tartozó gazdálkodók kötelezettek.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2202
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

8. találat: Telek áfájának visszaigénylése

Kérdés: A 2003-ban vásárolt telek tereprendezési munkáinak áfáját nem igényeltük vissza. A telek területének 50%-át 2003-ban értékesítettük, a fennmaradó 50%-ot 2004-ben. Visszaigényelhető-e a 2004. évi értékesítésre jutó, 2003-ban vissza nem igényelt áfa?
Részlet a válaszból: […]járt el, amikor a tereprendezési munkák - mint leendő tárgyi adómentes értékesítéshez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások - áfáját nem helyezte levonásba. A szóban forgó telek 50%-ának értékesítésére 2004-ben került sor. Mivel 2004. január 1-jétől az építési telek értékesítése - a korábbi tárgyi adómentességgel szemben - már adóköteles ügyletnek minősül, a telekhez kapcsolódó beszerzések áfája a jelzett időponttól levonható. A levonási jog azonban csak azon beszerzések kapcsán érvényesíthető, amelyek tekintetében az adólevonási jog 2004-ben keletkezik. Minthogy a tereprendezési munkák 2003-as beszerzések, az ezeket terhelő áfa utólag nem helyezhető levonásba. Pótlólagos adólevonásra csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2182
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Apport áfájának visszaigénylése

Kérdés: 2005 januárjában az egyik kft. nagy értékű tárgyi eszközt apportált egy ügyfelem cégébe. Az apportról kiállított számla áfatartalmát a visszaigénylésnél hogyan vehetem figyelembe?
Részlet a válaszból: […]pontja alapján 2004. május 1-jétől ellenérték fejében létrejött értékesítésként kezelendő, az apportáló az apport fejében üzletrészt, részesedést kap, vagyis valójában "ellenérték-megfizetés" nem történik. Emiatt a visszaigénylésnél
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2121
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,