Mikrogazdálkodónál előző években kiállított számlák sztornírozása

Kérdés: Mikrogazdálkodói beszámolót készítő kft. több, 2016-ban és 2017-ben kiállított számlát sztornóz 2018 májusában, és újat állít ki helyettük. Az áfát – tisztáztuk – önrevíziózni kell. Ezek a tételek 2018-ban kerülnek a beszámolóba. Mivel nincs jelentős hiba, nem kell háromhasábos mérleg? A 2016., illetve 2017. évi iparűzési adót, illetve társasági adót viszont szükség esetén, ha nő az árbevétel egyenlegében, akkor önrevíziózni kell, illetve javítani? Vagy a mikro miatt, mivel a számla kelte szerint kell könyvelni a több évet érintő számlákat, akkor most a 2018. évi keltezésű számla szerint a társasági adóban is 2018. évre kell beszámítani? Konkrétan: a számlák egy nem akkreditált oktatást tartalmazó tanfolyam díját tartalmazzák, a tanfolyam 2016. november 14-től 2017. március 3-ig tartott. Eredeti számlázás: 2016. 09. 26., 2016. 10. 03., sztornírozva 2018. 05. 02. Helyes számlázás: 2018. 05. 02., 2016. 09. 30., 2017. 03. 03. előlegszámla, pénzügyi teljesítést nem igényel.
Részlet a válaszából: […] A kérdést kissé rövidítettük, de az ellentmondásokat nem tudtuk feloldani. A dátumok egymásnak is ellentmondanak. Nem tűnik ki a kérdésből, hogy miért 2018. május 2-án, 6-án sztornírozták a 2016-ban, 2017-ben kiállított számlákat, akkor, amikor a tanfolyam 2017. március 3-ig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 19.

Közvetített vagy igénybe vett szolgáltatás, alvállalkozói teljesítés

Kérdés: Kérem állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy az alábbiakban ismertetett tényállás szerinti ügylet során felmerült költségek közvetített szolgáltatások értékeként vagy alvállalkozói teljesítések értékeként elszámolhatóak-e az iparűzési­adó-alap meghatározása során, vagy a számviteli törvény értelmében az igénybe vett szolgáltatások költségei? Adózó vállalkozási tevékenysége m.n.s. egyéb oktatás, akkreditált felnőttképző intézményi besorolással rendelkezik. Adózó fő vállalkozási tevékenysége képzések megtartása, továbbá pedagógiai szakértés, szaktanácsadás. Tevékenysége végzése során tanácsadással, szakértéssel, akkreditált 30 órás pedagógus-továbbképzéssel, nem pedagógus akkreditált továbbképzéssel foglalkozik. Vállalja továbbá önkormányzatok közoktatásifeladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervének, esélyegyenlőségi tervének, kistérségek közoktatási tervének, minőségirányítási rendszerének elkészítését, továbbá hazai és uniós pályázatok elkészítését, valamint intézmény- és programakkreditációt. Adózó fenti tevékenységek végzéséhez igénybe vesz más vállalkozókat is. A képzést/tanácsadást/szakértést végző vállalkozók által kiszámlázott szolgáltatások értékét adózó közvetített szolgáltatások értékeként számolta el adóalap-csökkentő tételként az iparűzésiadó-bevallásában. Adózó kimenő (vevő) számláiban gazdasági eseményként akkreditált felnőttképzés; máshová nem sorolt egyéb oktatás; pedagógiai szakértés, szaktanácsadás; üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás szerepel. A kimenő bizonylatokon "a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz" megjelölés szerepel. Adózó a jegyzőkönyvi észrevételében hivatkozott arra, hogy véleménye szerint a szerződései egy része vállalkozási szerződésnek minősül. A vállalkozói szerződés kapcsán az eredménykötelem meglétét emeli ki. Véleménye szerint feladatai a megvalósíthatósági tanulmány készítése, pedagógiai program átdolgozása, nyilvánosság biztosítása, foglalkoztatás támogatása pályázat készítése, komplex szaktanácsadói feladat ellátása, intézményakkreditáció eredménykötelemmel bírnak, mivel valamely dolog tervezésére, elkészítésére, átalakítására, vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására irányult, mert a tevékenység ellátásáról írásos dokumentum készül. Fent ismertetett tényállás alapján kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott kérdések megválaszolásával szíveskedjenek állásfoglalásukat a vásárolt szolgáltatások minősítésére megadni.
1. A megvalósíthatósági tanulmány készítésére, a pedagógiai program átdolgozására, a nyilvánosság biztosítására, a foglalkoztatás támogatására pályázat készítése, komplex szaktanácsadói feladat ellátására, valamint az intézményakkreditációs feladat ellátására kötött szerződések vállalkozási szerződésnek tekinthetők-e, vagy megbízási szerződésnek? Elhatárolható-e a két szerződéstípus aszerint, hogy a tárgya szellemi vagy fizikai munkavégzésre irányul?
2. A fent megrendelt tevékenységek közül mely tevékenység végzése tekinthető eredménykötelmen alapuló és mely tevékenység gondossági kötelmen alapuló munkavégzésnek? Kimeríti-e az eredménykötelem fogalmát az, ha a vásárolt szolgáltatás lezárásának eredményeként írásbeli dokumentum készül? (Pl. jelentés, bizonylatolás, összeállított dokumentum stb.) Ehhez kapcsolódóan kérjük, szíveskedjenek kifejteni azt, hogy a Ptk. 389. §-ában megfogalmazott "munkával elérhető más eredmény létrehozására" kitétel alatt konkrétan mi értendő.
3. A projektszerződések és az akkreditált képzési szerződések esetében, amennyiben a megrendelői szerződésben részletezett feladatokat teljes mértékben szerződéssel más vállalkozók végzik, tekinthető-e a szolgáltatás változatlan formában történő továbbértékesítésnek, annak ellenére, hogy a projektkészítéssel és akkreditált képzéssel megbízott adózónak egyéb koordináló feladatai is vannak? (Az adózó neve alatt fut az akkreditáció, a projekt, illetve az adózó állítja ki a tanúsítványt, köti a felnőttképzési szerződést.)
4. A megrendelői szerződésben a közvetítés lehetőségére annyiban történik utalás, hogy a szerződések többségében tartalmazzák az alvállalkozók, illetve teljesítési segéd igénybevételi lehetőségét. Ez a szerződési kitétel megfelel a közvetített szolgáltatásokra vonatkozó tartalmi kritériumnak?
Részlet a válaszából: […] ...a közoktatási terv vagy az uniós pályázat elkészítését, vagy mint azt a harmadik pont alatti kérdés említi: projektszerződések és az akkreditált képzési szerződések esetében az adózó által vállalt szolgáltatást kizárólag harmadik fél nyújtja. Ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 25.

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének kreditpontjai

Kérdés: Mérlegképes könyvelő kötelező továbbképzése vállalkozási szakon milyen tananyagból (adózás, számvitel, szakmai...), hány kreditpont megszerzését írja elő? Miből hány kreditpontot kell megszerezni egy évben?
Részlet a válaszából: […] ...Ennek érdekében kötelező számukra a szakmai továbbképzés.Az előző bekezdés szerinti továbbképzést a nemzetgazdasági miniszter által akkreditált szervezet, a miniszter által kreditpont-minősítési eljárásban minősített szakmai továbbképzési program alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 19.

Képzés, továbbképzés elszámolása, adózása

Kérdés: A kft. két tagja tagi jogviszonyuk alapján biztosítottak. Asztalos végzettséggel rendelkezik az egyik, új tevékenységéhez azonban ács végzettség az előírás. Ha elvégzik a tanfolyamot, a tanfolyam díja, a vizsgadíj elszámolható-e a vállalkozás érdekében felmerülő költségként? Áfája levonható? Ha nyelvtanfolyamra kell járniuk külföldi munkájuk miatt, annak díja elszámolható, áfája visszakérhető? Kérdéseim más cégekre is vonatkoznak, azok tagjaira, illetve munkavállalóira is!
Részlet a válaszából: […] ...képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítésés vizsgáztatás,– a felnőttképzésről szóló törvény alapján szervezett és akkreditált,illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés,vizsgára való felkészülés és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 8.

Akkreditációs díj aktiválása

Kérdés: Szakközépiskolánk interaktívtábla-használati felnőttképzési programját akkreditáltatta. A program akkreditációs díja 70 E Ft. Ki lehet-e mutatni a program akkreditációs díját a vagyoni értékű jogok között?
Részlet a válaszából: […] A válasz az, hogy ki lehet mutatni, amennyiben az egy éventúl szolgálja a szakközépiskola tevékenységét. Az Szt. 80. §-ának (2) bekezdéseszerint azonban a 100 E Ft egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jog ahasználatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 17.

Intézményi akkreditáció áfamentessége

Kérdés: Korlátolt felelősségű társaság nyelvoktatással foglalkozik (nyelviskola). A felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak alapján intézményi akkreditációval rendelkezik. Az Áfa-tv. 85. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében áfamentes számlát kell kibocsátania?
Részlet a válaszából: […] ...szóban forgó kft.-nek – függetlenül attól aténytől, hogy a felnőttképzésről szóló törvény alapján intézményi szintenegyébként akkreditált – kizárólag csak azon konkrét nyelvi képzéseitekintetében lehet szó áfamentességről, amelyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 30.

Szakképzési hozzájárulás – fejlesztési támogatás

Kérdés: Szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet vagyunk. A fejlesztési támogatás egy részét még augusztus 31-e előtt átutaltuk. A szeptember 1-je után még utalandó fejlesztési támogatásokat milyen feltételekkel lehet a szakképzést folytató intézmények részére pénzügyileg rendezni?
Részlet a válaszából: […] ...működtetésikiadásaira 15%-os mértékben. A jövőben a fejlesztési támogatásnak a további5%-a a tananyag- és taneszközfejlesztésre, akkreditált tanártovábbképzésre isfelhasználható. A leírtakból következik, hogy 2008. szeptember 1-jétőlfejlesztési támogatás csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.

Oktatási intézményben oktatók adómentessége

Kérdés: A 2007-es évben az oktatási tevékenységet, amelyeket e. v., bt., kft. számlázott akkreditált iskolának, vagy köz- és felsőfokú intézménynek, azt áfamentesen tehette meg, arra hivatkozva, hogy a tavalyi Áfa-tv. 2. számú mellékletének 17. d) pontja ezen tevékenységet "közvetlenül nyújtott tevékenység"-nek minősítette. Az új Áfa-tv.-ből ez a mondat kimaradt, úgy gondolom, hogy csak maga az intézmény számlázhat oktatást áfamentesen. Aki úgymond "beszámláz", annak ez évtől ezt áfásan kell megtennie. Továbbá ugyanígy, ha e. v., bt., kft. magánóraadást végez magánszemélynek (nem köz- és felsőoktatási intézménynek), az áfás-e 2008-tól? [A mostani tv. 85. §-a (1) bekezdésének j) pontjába szerintem nem fér bele.]
Részlet a válaszából: […] Az oktatással összefüggő tevékenységek adómentességéről azáltalános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-tv.) 85. §-a (1)bekezdésének i)-j) pontjai rendelkeznek. Míg az i) pont az oktatásiszolgáltatások végzésének adómentességét szervezeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 30.

Közcélú adomány

Kérdés: Kérdésem a közhasznú alapítvány esetében az adomány értelmezésére irányul. Konkrétan az a kérdés, hogy az Szja-tv.-ben meghatározottakon túli vagyoni előnynek minősül-e az oktatásban részesítés, vagy ellenérték nélküli, kedvezményes juttatás (pl. tankönyv). További kérdés, hogy indokolt-e megkülönböztetni, ha akkreditált oktatás történik, illetve ha nem? Általában van-e jelentősége, hogy az alapítvány normatív támogatásban részesül, illetve lehet-e adomány a befizetés, ha díjat szed az alapítvány, amelynek befizetése a szolgáltatásnyújtás feltétele? Adománynak tekinthető-e a befizetés, ha nincs tandíj, csak ajánlott befizetés? A hatályos Áfa-tv. szerint mikor kell számlát adni a befizetésről?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. a kérdéshez kapcsolódóan két előírást tartalmaz.A közcélú adomány fogalma szerint – többek között – nem minősül közcélúadománynak és nem jogosít a kedvezmény igénybevételére az olyan igazolt összeg,amellyel az adókedvezménnyel elérhető vagyoni előny...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 28.

Tárgyi adómentesség

Kérdés: Az Eva-tv. hatálya alá bejelentkezett bt. akkreditált intézmény részére nyelvoktatást számláz, 2004. január 1-jétől áfamentes tevékenységként. Vajon az a mentesség oka, hogy köz- és felsőoktatási intézménynek számláz? Az egyéb intézményeknek való számlázás 25%-os kulccsal történik?
Részlet a válaszából: […] ...a felnőttképzésből az OrszágosKépzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó képzés, az Fk-tv. szerintszervezett és akkreditált, továbbá jogszabályban meghatározottak szerintszervezett képzés, továbbképzés, illetve szakvizsgára történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 17.
1
2