Alapítvány ingyenesen kiosztott termékei

Kérdés: Egy alapítvány alapcéljait érintő témájú könyveket vásárol, illetve a szerzői jogok megvételét követően saját maga jelentet meg, valamint saját munkavállalóin és főszerkesztőjén keresztül saját negyedéves folyóiratot ad ki, melyeket céljaival összhangban saját szervezésű vagy támogatott konferenciákon tudásteremtés érdekében ingyenesen oszt ki, illetve juttat el a társszervezetekhez, támogatottakhoz, együttműködő partnerekhez nem értékesíti azokat. Mikor jár el helyesen az alapítvány ezen könyvek, folyóiratok számviteli kezelése során?
1. A vásárolt könyveket beszerzési áron, a maga által kiadott (saját előállítású) könyveket pedig a közvetlen önköltségen (nyomtatási díj, fordítás, lektorálás stb.) készletre veszi, és a kiosztások alkalmával feljegyzések, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, szállítólevelek alapján az 55. Egyéb, személyi jellegű ráfordítások közé elszámolja, így a költség abban az évben merül fel, amikor a cél teljesült, a könyvet a címzettek megkapták, nem pedig a könyvek előállításakor/beszerzésekor.
2. Az 1. esethez hasonlóan a könyveket beszerzési áron/előállítási értéken (közvetlen önköltség) készletre veszi, azonban tekintve, hogy nem értékesíti, így ezen könyvek piaci értéke számára nulla, így azonnal 100%-os értékvesztést számol el rá a tárgyévben, így a mérlegben mindig nulla értéken szerepelnének a könyvek, s csak nulla értékű készletanalitikát vezetne a mozgásokról, ekkor azonban a költség nem jelenne meg az 55. Egyéb, személyi jellegű ráfordításokon, hanem a 86. Egyéb ráfordítások között.
3. Tekintve, hogy a célja nem az értékesítés, és a költségek bevétellel nincsenek ellentételezve, az összemérés elvét nem kell érvényesíteni, azaz nincs készletezés, a költségeket a felmerüléskor a megfelelő helyen számolja el (51, 52, 54, 56), és nem számol önköltséget, nincs STKÁV, nem számol el értékvesztést. A felelősségteljes gazdálkodás követelménye miatt viszont vezeti a nullás értékű készletanalitikát, és követi, dokumentálja a könyvek mozgását (hasonlóan, mint pl. a reklámcélú [kis értékű] üzletpolitikai ajándékoknál, pl.: gravírozott tollak, kitűzők, jegyzettömbök).
Részlet a válaszából: […] A kérdéshez kapcsolódóan megadott számviteli kezelési módok közül az első esetet tartjuk kis korrekcióval megfelelőnek, mivel az alapítvány – az alapítványi célnak megfelelő témájú – megvásárolt könyveket, előállított könyveket, folyóiratokat juttat el különböző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 24.

Alapítvány által adott tárgyak utáni adózás

Kérdés: Az alapítványt irodalmi díj alapítása céljából hozták létre. Az alapítvány kuratóriuma az írók munkássága alapján választja ki a díjazottakat. A díjazottak a pénzbeli jövedelem mellett – egyéb jövedelemnek tekintjük – a díj nevét adó költőt ábrázoló szobrot kapnak, illetve gravírozott tollat, amelyen a díj elnevezése szerepel. Milyen adózási szabályok vonatkoznak e kétféle tárgyra? Változik-e a megítélés, ha más is kap gravírozott tollat? Változnak-e az adózási szabályok, ha a fenti juttatásokat közhasznú egyesület adja, amelynek alapító okiratában a konkrét díj elnevezése nem szerepel, de a magyar irodalom képviselete, népszerűsítése igen?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti díjazottaknak a díj nevét adó költőt ábrázoló szobor és a gravírozott toll átadása az alapítványnál nem minősül az Szja-tv. 70. §-a szerinti meghatározott juttatásnak, mivel a juttatásban részesülő magánszemély jövedelmét az alapítvány meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Játszótér eszközei

Kérdés: Cégünk egy erdőgazdaság, amely alapítványi támogatással az egyik parkerdőben játszóteret létesített 7 játékelemmel, engedéllyel. A játékelemeket berendezésként külön-külön kell aktiválni, vagy építményként együtt a kialakított, betonozott, körbekerített területet játszótérként?
Részlet a válaszából: […] Az egyedi értékelés számviteli alapelv követelménye, hogy az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. A kérdésre – miszerint tekinthető-e egy tárgyi eszköznek a kérdés szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 13.

Alapítvány támogatásának elszámolása

Kérdés: A kozmetikai krémeket értékesítő kft. úgy szeretne támogatni egy alapítványt, hogy minden megvásárolt termék árából 10 forintot juttatna az alapítványnak. A terméken ezt feltüntetnék. Milyen szerződés szükséges ehhez? Hogyan kell elszámolni? Milyen társaságiadó-vonzata van?
Részlet a válaszából: […]  A válasz előtt egy megjegyzés. Olyan alapítványt célszerűtámogatni, amelynek cél szerinti tevékenysége közhasznú tevékenységkéntelismert, a részére átadott támogatás (feltételezhetően pénz) pedig megfelel aTao-tv. 4. §-ának 1/a. pontjában körülírt adomány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 5.

Alapítványi támogatások elszámolása

Kérdés: Az alapítvány külön adószámmal rendelkező óvodát működtet, kiadási számlái az óvoda nevére szólnak. Bevételt az óvoda az alapítványtól kap oly módon, hogy a szülők az óvodai ellátásért úgy fizetnek, hogy az alapítványt havi összeggel támogatják, amelyet az alapítvány – mint fenntartó – továbbutal az óvodának. A szülők a befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kapnak. Kell-e egyéb dokumentum a könyveléshez? Kötelező-e mindenkinek adóigazolást adni? A fenti eljárással nem vállalkozási célú bevétel keletkezik? Ugyanez az alapítvány természetben kap támogatást (konzerv, cipő, ruha stb.), amelyet értékesíteni szeretne. A befolyt pénzt az óvodának utalná tovább az óvoda költségei fedezetére. Ez a bevétel is minősíthető cél szerinti bevételnek? A pénztárbizonylat mellett nyugtát is ki kell állítani? A beszerzési ár könyveléséhez elegendő egy nyilatkozat az adományozótól? Az adományozónak a nyilatkozaton szereplő értékről adható-e ki igazolás?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy már 2010. I. negyedévének a vége feléjárunk, a kérdésre a 2010. évi előírások figyelembevételével válaszolunk.Az Szja-tv. 2010. január 1-jétől hatályos előírásai szerintmegszűnt az összevont adókedvezmény, így megszűnt a magánszemély által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 18.

Közhasznú alapítványi támogatás

Kérdés: Közhasznú alapítványunk céljai között szerepel anyagi támogatás nyújtása háziorvosok tevékenységéhez, eszközbeszerzéseihez. Ha alapítványunk informatikai eszközöket szerez be a saját nevére, és ezeket ingyenesen használatba adja a háziorvosnak (esetenként ez bt.-t, kft.-t jelent), akkor keletkezik-e az alapítványnak bármiféle adó-, illetve járulékfizetési kötelezettsége? A beszerzéshez kapcsolódó áfát az alapítvány nem vonja le. Mennyiben más a helyzet, ha pénzbeli támogatást ad az alapítvány?
Részlet a válaszából: […] Ha az alapítvány informatikai eszközöket szerez be a sajátnevére, és ezeket ingyenesen használatba adja a háziorvosnak (esetenként ezbt.-t, kft.-t jelent), akkor nem keletkezik az alapítványnakszemélyijövedelemadó-, illetve járulékfizetési kötelezettsége. Ekkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 18.

Alapítványi támogatás magánszemélynek

Kérdés: Közhasznú alapítvány cél szerinti tevékenysége keretében támogatásból pénzbeli juttatásként részben vagy egészében finanszírozza magánszemélyek tanulmányi költségeit, konferencián való részvételi költségeit, a nappali tagozatos hallgatóknak második szakirány felvételére költségtérítést ad. Előfordul, hogy nemcsak pénzben, hanem tárgyiasult formában is nyújt támogatást vagy programot szervez. Ezeket a kiadásokat személyi vagy anyagjellegű ráfordításként, vagy egyéb ráfordításként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből arra következtetünk, hogy a közhasznú alapítványa kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyvviteli nyilvántartásait.Ebből következően a kérdésben leírt esetekben is a számviteli törvény előírásaiszerint kell a körülírt költségeket elszámolni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 28.

Alapítványi támogatás

Kérdés: Alapítványnak az év elején történt alapítványi cél érdekében befizetés. Erről meg is kaptuk az alapítványi igazolást, a támogatás összege bankon keresztül lett utalva. Azonban az év vége felé sikkasztás miatt eljárás folyik az alapítvány ellen, illetve abban érintett személy ellen. Elszámolhatjuk-e az alapítványi támogatás kedvezményét?
Részlet a válaszából: […]

Mivel a sikkasztás nem a támogatást nyújtónál merült fel, és ha az igazolás visszavonására nem került sor, a kedvezmény érvényesíthető.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 21.

Alapítványi támogatások elszámolása

Kérdés: Az óvoda alapítványa kettős könyvvitelt vezet. Az alapítvány célja az óvoda gyermekei számára a nevelés, az oktatás, a sport és a szabadidő-eltöltés feltételeinek javítása, magasabb szintű művelésének biztosítása és a rászoruló gyermekek szociális támogatása. Az alapítvány a kapott támogatásokból játékokat vásárol az óvodának, elvégeztet bizonyos felújítási munkálatokat, az ünnepekre ajándékokat vesz a gyermekeknek. Ezek minek minősülnek? Az alapítvány által nyújtott támogatásnak? Hova könyvelendők?
Részlet a válaszából: […] Az alapítvány aszámviteli törvény hatálya alá tartozik, kettős könyvvitelt vezet. Ebbőlkövetkezően az eszközök beszerzését, a szolgáltatások igénybevételét, majd azoktérítés nélküli átadását az Szt. előírásai szerint kell könyvelnie,elszámolnia.Az alapítvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 8.

Saját termelésű készletek térítés nélküli átadása

Kérdés: Társaságunk alapítványt támogatott saját termelésű készlet átadásával. A termékről számlát nem állítottunk ki, áfát sem fizettünk utána. A készletek közül közvetlenül vezettük ki a terméket a 8. számlaosztályban szereplő adományok-támogatások számlával szemben. A könyvelés nem érintette az 5. számlaosztályt, így az év elejei és a jelenlegi készletérték különbözete nem egyezik meg a "Saját termelésű készletek állományváltozása" számla egyenlegével. Helyesen könyveltük az adott tételt?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem könyveltek helyesen.Az Szt. 86. §-a (7) bekezdésének a) pontja szerint arendkívüli ráfordítások között kell elszámolni a térítés nélkül átadotteszközök nyilvántartás szerinti értékét, így a térítés nélkül átadott sajáttermelésű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 22.
1
2