Részvények kivezetése

Kérdés: "A" kft. tulajdonában lévő 10 millió Ft névértékű részvényeket "B" kft. 1 millió forintért megvásárolta 2010-ben. A "B" kft. értékpapírszámláján jóváírásra került a 10 millió forint, amelyet a "B" kft. a befektetett eszközök között 1 millió forint értéken tart nyilván. A "B" kft. ügyvezetője úgy értékeli, hogy a részvények kapcsán eddig sem volt a kft.-nek bevétele, ezután sem lesz, emiatt ki szeretné vezetni. Megteheti-e? A kivezetéshez kell-e tulajdonosi hozzájárulás? A részvényeket kibocsátó zrt. mutatói 2013-ban a beszámoló adatai alapján: kötelezettség/saját tőke = 1,22; összes eszköz/saját tőke = 2,26; kötelezettség/eszköz: 0,54.
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy az ügyvezetőnek a részvények kivezetésére vonatkozó szándéka nem teljesíthető, a kérdésben leírtak figyelembevételével.A részvények könyv szerinti értéke kivezethető, ha a "B" társaság a 10 millió forint névértékű részvényeket bármilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 12.

Jegyzett tőke leszállítása a zrt.-nél

Kérdés: A zrt. milyen módon tudja a jegyzett tőkét leszállítani? Annak milyen adóvonzata van? A zrt. tagjai társaságok, az elmúlt években nyereséges volt, pozitív eredménytartaléka és tőketartaléka van. Szóba jöhet a tőkekivonással és a tőkekivonás nélküli verzió is. A jegyzett tőke 150 millió forint, 50 millió forintra kívánják leszállítani.
Részlet a válaszából: […] ...alaptőke-leszállítás zrt.-re vonatkozó előírásait az új Ptk. Harmadik könyvének XXXVII. Fejezete tartalmazza, számviteli elszámolása az Szt. 35-37., illetve 86. §-ának szabályaiból következik.Az alaptőke leszállításáról a közgyűlés dönt. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 29.

Elveszett részvény pótlása

Kérdés: A zrt. 2007. évi alapítását követően a tulajdonosok részére - átvételi elismervény ellenében - átadta a névre szóló törzsrészvényeket. Az elmúlt időszakban - elsősorban az örökösök részéről - több esetben érkezett bejelentés, hogy az örökösödési eljárás során nem találják (elveszett) az örökhagyó részvényeit. Az elveszett vagy megsemmisült részvényeket milyen jogi eljárással pótolhatják a tulajdonosok, illetve az örökösök? Az elveszett vagy megsemmisült részvények esetén a tulajdonos (örökös) a közgyűlésen szavazhat, osztalékot felvehet? A részvények "hiánya" miatt a részvénykönyvbe bevezethetők-e az új tulajdonos adatai? A közjegyző az értékpapírt megsemmisítheti, és annak pótlására felszólíthatja a kibocsátót? A nyomdai úton - pótlólagosan - kiállított értékpapírok előállításának költsége kit terhel?
Részlet a válaszából: […] A zrt. törzsrészvényeinek elvesztése, illetve azok pótlása számos kérdést vet fel, mivel a Gt. erre vonatkozóan részletes előírást nem tartalmaz.A válasznál a részvényre vonatkozó legfontosabb elő­írásokból induljunk ki.A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 13.

Felvásárolt zrt. fel nem lelhető tulajdonosai

Kérdés: Néhány éve társaságunk megvásárolta egy zrt. részvényeit. A zrt. egy korábbi ÁFÉSZ-ből alakult, sok kis tulajdonossal. Társaságunk a nagyobb részvénycsomaggal rendelkező tulajdonosoktól felvásárolta részvényeiket. Néhányan elutasították ajánlatunkat, ők továbbra is a zrt. tulajdonosai. Néhány részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonost nem tudtunk utolérni. Mit lehet tenni ezeknek a tulajdonosoknak a tulajdonrészével? Milyen jogi és azt követő számviteli feladataink lehetnek a rendezés során?
Részlet a válaszából: […] A kérdező társaság, amelyik igyekszik a zrt. részvényeit felvásárolni valójában nem tehet többet, mint amit eddig tett, igyekszik felvenni a kapcsolatot a részvénykönyvbe bejegyzett és eddig utol nem ért tulajdonosokkal.A kérdésből ugyan nem derül ki, de valószínűsíthető,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 25.

Közbenső mérleg tőkeleszállításhoz?

Kérdés: A zrt. 2011. 08. 01-jével közbenső mérleget készített a tulajdonos tőkeleszállítási döntéséhez. A tőkeleszállítás tőkekivonással történik, a tulajdonos részesedést fog kapni. A döntés októberben megszületett, a cégbírósági bejegyzés időpontja 2012. február vége. Kell-e újabb közbenső mérleget készíteni a cégbejegyzés napjával?
Részlet a válaszából: […] ...szerintieredményt is, mivel a cégbejegyzés napján már az eredménytartalékban lesz!)számításba vételével kell meghatározni, és az alaptőke-leszállítás összegévelnövelten kell a tulajdonossal szemben kötelezettségként előírni.A kérdésben az szerepel, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 23.

Alaptőke leszállítása

Kérdés: A zrt. magánszemély tulajdonosai az alaptőkét 50 százalékban leszállítják. A cég pozitív eredménytartaléka ötszöröse az alaptőkének. A saját tőke tartalmaz még értékelési és fejlesztési tartalékot is, amelyek az alaptőke hatszorosát teszik ki. Igaz-e, hogy a tőke leszállításakor az alaptőkén felüli vagyonból kivont összeg nem az osztalékfizetés szabályai szerint adózik? A vonatkozó adókat a cégbírósági bejegyzés napjával vagy a tényleges kifizetés napjával kell bevallani és befizetni? A döntéshez szükség van-e könyvvizsgálóval auditált közbenső mérlegre, vagy felhasználható a 2007. 12. 31-i auditált éves beszámoló? Az adózásban milyen eltérést okoz, ha a cég a részvényeket visszavásárolja, majd utána vonja be, vagy a magánszemély tulajdonosok részvényei közvetlenül kerülnek bevonásra?
Részlet a válaszából: […] ...267. §-a alapján az alaptőke leszállításáról aközgyűlés dönt. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni - többek között - azalaptőke-leszállítás okát (az adott esetben azt, hogy tőkekivonás). A Gt. 268. §-ának (3) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.

Alaptőke leszállítása részvények bevonásával

Kérdés: A zrt. közgyűlése dönthet-e úgy, hogy a Gt. által korábban előírt 20 millió Ft-os alaptőkét 5 millió forintra úgy csökkenti le, hogy a 15 millió Ft névértékű részvényt a társaság névértéken visszavásárolja a magánszemély tulajdonosoktól, és 1 éven belül ezen részvények bevonásával a zrt. eredménytartalékát növelendően leszállítja az alaptőkéjét? Amennyiben a leírtak alkalmazhatók, átalakulás esetében a jogelőd vagyonából apportként bevitt, valamint az eredménytartalék terhére történő emelésben érintett alaptőkerészek ellenértéke adóköteles, mint a vállalkozásból kivont jövedelem?
Részlet a válaszából: […] ...saját részvények névértékét a jegyzett tőkecsökkenéseként, a rendkívüli bevételek között (T 411 - K 987)kell elszámolni, az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbetörtént bejegyzése időpontjával. Az alaptőke fentiek szerinti leszállítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 7.

A számviteli törvény változásai 2004-től

Kérdés: Év közben jelentősen módosult a Gt. Mivel a számviteli előírások szorosan összefüggnek a Gt. előírásaival, változik-e, és ha igen, hogyan az Szt.?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 2004. január 1-jétől hatályos változásait a 2003. évi LXXXV. törvény tartalmazza. Ezek között szerepelnek a Gt. változásaihoz kapcsolódó módosítások is.Bár a Gt.-t módosító előírások alapvetően a részvénytársaságokhoz kapcsolódnak, nyilvánvaló, hogy azok a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 8.

Tőkeemelés, vagyonértékelés, beolvadás

Kérdés: Az rt. alaptőkét emelt, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával. A kibocsátott részvények ellenében egy kft. magánszemély tulajdonosai 6 millió forint névértékű üzletrészeiket bocsátották nem pénzbeli hozzájárulásként az rt. rendelkezésére, amelyeket az rt. - a kft. üzleti értékelése alapján - 100 millió forint értékben fogadott el, ennyi a tőkeemelés során kibocsátott részvények névértéke. (A kft. saját tőkéje 20 millió forint, az rt. saját tőkéje a tőkeemelés előtt 30 millió forint.) Az üzletrészek 100 millió forintot érő értékét könyvvizsgáló állapította meg. A kft.-nek az rt.-be való beolvasztását tervezik úgy, hogy az átalakuláskor élnek a vagyonértékelés lehetőségével, a kft. vagyonértékét - üzleti értékeléssel - az üzletrészek rt.-be apportként elfogadott értékével azonos összegben határozva meg. Ezek és az előbbiek figyelembevétele mellett a kft.-nek az rt.-be való beolvadásakor milyen adatok kerülnek az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérlegének "különbözetek" oszlopába? Kell-e társasági adót fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...leírtakból következik, hogy - ez esetben - az rt. saját tőkéje legalább 80 millió forinttal csökken, amit az átalakuláshoz kapcsolódó alaptőke-leszállítással kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 30.

Jegyzett tőke leszállítása tőkekivonással (tárgyieszköz-átadással)

Kérdés: Ügyfelem egyszemélyes részvénytársaság. Az alapító 5 évvel ezelőtt 10 millió forint értékben telket apportált az rt.-be. A tulajdonos úgy határozott, hogy a jegyzett tőkét 10 millió forinttal leszállítja, és ennek fejében a telket természetben kivonja az rt.-ből. Törvényes-e ez a határozat, hiszen a telek mai piaci ára legalább 30 millió forint. Ha igen, akkor a piaci ár és a könyv szerinti érték különbözetével kell-e növelni a társasági adó alapját?
Részlet a válaszából: […] ...a Gt. 258-264. §-ai tartalmazzák. Az alaptőke leszállítható tőkekivonással is. A Gt. 264. §-a alapján a részvényesnek csak az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni. A kifizetés a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 16.
1
2