Ingatlan számviteli, adójogi értelmezése

Kérdés: A Számviteli Levelek 434. számának átnézése kapcsán a 8360. kérdésre adott válaszban megdöbbenéssel olvastam, hogy a választ adó szerint: "Fentiek alapján nem egyértelmű, hogy 2014-ben milyen okból kerülhetett sor a számla megbontására, hiszen az ingatlan és a hozzá tartozó földrészlet (telek) együtt kezelendő." Ez a szövegrész ellentmond a számviteli követelményeknek, amelyből az következik, hogy a telek (földrészlet) és a felépítmény (épület) együttes vásárlásakor a számlán külön kell feltüntetni a telek értékét, és külön a felépítmény értékét, sőt, ha csak egy értéket tüntet fel az eladó, akkor azt a vevőnél (a beszerzőnél) a könyvelés során meg kell bontani a telek és a felépítmény értékére. Ezek előrebocsátása után kérdezem, melyik álláspont a helyes?
Részlet a válaszából: […] ...mivel az Szt. 52. §-ának (5) bekezdése szerint: "Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével) ... bekerülési (beszerzési) értéke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 12.

Bányató területének telekadója

Kérdés: Társaságunk bányavállalkozónak minősül. A bányaművelés eredményeként a bányaüzem területének – a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki terv alapján – meghatározott részén a bányaművelés már befejeződött, míg más részein a külszíni bányászati tevékenység még folyik. Annak megerősítését kérjük, hogy a bányaüzem azon területe, amelyen a kitermelés megszűnt, nem tartozik 2017-től a helyi telekadó hatálya alá.
Részlet a válaszából: […] ...tehát bányató alatt a halgazdálkodási törvény 2. § 1. pontjában meghatározott bányató értendő. E szerint a bányató olyan, a bányaművelés befejezését követően fennmaradt állóvíz, amely külszíni és föld alatti bányászati tevékenység során az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 13.

Fejlesztési tartalék feloldása telekvásárláskor

Kérdés: Érvényben van-e még az 1433. kérdésre adott válasz? (Telekvásárlás esetén feloldható a fejlesztési tartalék.)
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 52. §-ának (5) bekezdése alapján nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével) bekerülési (beszerzési) értéke után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 29.

Mezőgazdasági őstermelő termőföldvásárlása

Kérdés: Mezőgazdasági őstermelő termőföld­vásárlása egyösszegű termelési költségként elszámolható-e?
Részlet a válaszából: […] ...szabályait a 11. számú melléklet II. pontja tartalmazza. A II./2./f alpont alapján értékcsökkenési leírás földterület után a bányaművelésre, hulladéktárolásra igénybe vett földterület kivételével nem számolható el. Ez utóbbi rendelkezés alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 21.

Bányaszolgalmi jog elszámolása

Kérdés: Árverésen vásároltam ingatlant. Utána bányaszolgalmi jogot alapítottak, és megítéltek határozatban 2,5 millió forint kártalanítást. Kérdésem: a kártalanítás milyen bevétel, könyvelnem kell-e a telek értékcsökkenését?
Részlet a válaszából: […] ...szabad elszámolni terv szerintiértékcsökkenést. [Az Szt. 52. §-ának (5) bekezdése szerint ilyen a telek is. Azadott esetben a telket nem bányaművelésre vették igénybe!]A helyi iparűzési adónál a fentiek szerinti árbevételt isszámításba kell venni. Így célszerű a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 6.

Munkahelyteremtő beruházás támogatásból

Kérdés: Kft. helyi önkormányzattól befektetésösztönzési rendelet alapján, munkahelyteremtő beruházás céljából megvalósult ingatlanvásárlása során egyszeri, majdnem 50%-os mértékű támogatást kapott. A támogatás állami támogatásnak minősül (egyéb nem pénzbeli juttatás, kedvezményes feltételek mellett történő ingatlanvásárlás). Kérdésünk: az ingatlanvásárlás és az amortizáció számviteli elszámolása, a támogatás könyvelése hogyan történik?
Részlet a válaszából: […] ...a telek és az épület között. A telek bekerülési értéke után az Szt. 52.§-a (5) bekezdésének előírása szerint – kivéve a bányaművelésre, veszélyeshulladék tárolására igénybe vett telket – nem számolható el terv szerintiértékcsökkenés....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.

Ingatlan adásvétele feltételekkel

Kérdés: A kft. ásványvíz-kitermelésre vásárolt az önkormányzattól bányaművelési ágba tartozó ingatlant. A vételár 4 millió forint, 400 ezer forint foglalót kellett fizetni. A vételár többi részét december 15-ig kell megfizetni. Az önkormányzat az adásvételi szerződés aláírása napjával a telket birtokba adja, a vevő jogosult ott – engedélyek birtokában – fúrásokat végezni. Az eladó feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja, hogy az ingatlan tulajdonjoga a vevő javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön a vételár teljes összegű kifizetését követően. Addig az ingatlan-nyilvántartásba a tulajdonjog-fenntartással történt eladás ténye bejegyzésre kerül. Számlát az önkormányzat nem adott. Aktiválható a telek? Értékcsökkenés elszámolható? Egyáltalán kell számlát kibocsátani? Vagy nem kell, mert a telek értékesítése tárgyi mentes? Foglalóról sem kell számla? Ha minden sikerül, vagy ha nem sikerül, a kutatófúrások, a mérnöki munkák költségeit hogyan kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...(telekrész) értékesítését. Az építési telek fogalmát azÁfa-tv. 259. §-ának 7. pontja tartalmazza. Valószínűsíthető, hogy abányaművelési ágba tartozó telek nem minősül építési teleknek. Ez esetben aföldterület (telek) értékesítése mentes az adó alól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 11.

Bányászatban igénybe vett földterület értékcsökkenése

Kérdés: A Tao-tv. 1. számú melléklete 5/d. pontja alapján érvényesíthető-e az Szt. szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés a felszíni művelésű bányászat során igénybe vett földterület után?
Részlet a válaszából: […] ...művelésű bányászatot is. A bánya célját szolgáló építmény magában foglalja azt a földterületet, ahol a bányászat folyik. A bányaművelésre igénybe vett földterület értéke a felszíni bányászat eredményeként értékéből veszít. Ezért ad arra lehetőséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 5.

Bányanyitással, -bezárással kapcsolatos költségek elszámolása

Kérdés: A kft. 2002. év elején bányatelket vásárolt a hozzá tartozó bányászati joggal. Agyagkitermelésre 2002-ben nem került sor. Novemberben elkészítette a rekultivációs tervet a bányabezáráshoz és az egyéb dokumentumokat. A rekultivációs időszak 4 év, addig igény esetén a bányában lévő agyagot kitermelik. Hogyan kell elszámolni a bányatelek-vásárlást, a bányászati jog vételét, a rekultivációs és bányabezárási dokumentációt, a 4 év során felmerülő rekultivációs ráfordításokat?
Részlet a válaszából: […] ...(az adott esetben az agyagkitermelés megkezdésekor, ha a telket egyébként másra nem használják) aktiválni kell az ingatlanok között.A bányaművelésre igénybe vett földterület, telek aktivált bekerülési értéke terv szerinti értékcsökkenés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 2.

Bérbe adott földterület és épület értékcsökkenése

Kérdés: A kft. termőföldet és egy gazdasági épületet vásárolt, amelyeket bérbe ad. Mennyi értékcsökkenés számolható el a bérbeadás időtartama alatt a földre és a gazdasági épületre?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 52. §-ának (5) bekezdése alapján nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével) bekerülési (beszerzési) értéke után, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 7.