Korábbi évek beszámolójának ellenőrzése

Kérdés: Egy kft. a 2017. évi könyvelése során a megelőző, azaz 2016. évre vonatkozóan jelentősnek minősülő hibát tárt fel, a hibás könyvelések helyesbítése a 2017. évi könyvelésben szerepelt, emiatt 2017. évre háromoszlopos beszámoló készült. A hiba következtében a 2016. évre megállapított társaságiadó-alap közel 9 M Ft-tal magasabb lett. A 2016. évi 1629-es bevallás önellenőrzésének elkészítésére viszont a mai napig nem került sor. Az önellenőrzést most szeretnénk benyújtani. Ennek kapcsán felülvizsgáltuk a 2016-os év teljes könyvelését, amelyben 2015-ös évre vonatkozóan feltárt és lekönyvelt különbözeteket találtunk. A különbözetek következtében a 2015-ös év adózás előtti eredménye és a társaságiadó-alapja is kevesebb lett. A 2016-ban lekönyvelt előző évi differenciák teljes egészében a 2016-os év társaságiadó-bevallásában és beszámolójában jelentek meg, a 2016-os év eredményét érintették, 2015. évre önellenőrzés nem készült. A 2016-os beszámoló kétoszlopos. Ennek helyességét most, a 2016-ra beadandó önrevízió kapcsán ellenőriztük, és megállapítottuk, hogy a 2016-os évben feltárt, 2015-re vonatkozó hibák jelentősnek minősülnek, ugyanis a hibák és hibahatások a 2015. évi beszámoló mérlegfőösszegének 2%-át meghaladják (még az átfordítás utáni mérlegfőösszeg 2%-át is túllépik). Tehát arra a következtetésre jutottunk, hogy 2016. évre 3 oszlopos beszámolót kellett volna készíteni, a 2015-ös év társaságiadó-bevallását pedig az adóalap csökkenése ellenére muszáj lett volna önrevíziózni. Véleményünk szerint akkor járnánk el szabályosan, ha:
1. a 2016-os évből a 2016-ra lekönyvelt 2015-ös hibákat kiszednénk;
2. a 2015. év taobevallását önrevízióznánk;
3. a 2016. évre utólag 3 oszlopos mérleget készítenénk;
4. az 1. pontban kijött eredményhez a 2017-ben lekönyvelt, 2016. évre feltárt hibákat hozzákalkulálnánk;
5. végül ezután készítenénk el a 2016-os évre vonatkozó önrevíziót.
(A társaság minden évben nyereségesen működött, ezért a 2015-ös, 2016-os évekre vonatkozó taokülönbözet együttesen azt az összeget teszi ki, amit a 2016. évre a megelőző évi hibák felülvizsgálata előtt levezettünk.) A beszámolókat minden évben könyvvizsgáló ellenőrizte, és hitelesítő záradékot adott. Kérem, szíveskedjenek konkrét javaslatot tenni, hogy Önök szerint mi lenne a helyes eljárás a korábbi évek közzétett beszámolóinak javítására, hogyan érinti ez a könyvvizsgálatot? Milyen következménnyel járhat, ha - ahogyan eredetileg terveztük - a 2016-ban lekönyvelt 2015. évi hibákat nem emeljük ki 2016-ból, és az eredetileg beküldött 2016. évi társaságiadó-bevallást önellenőrizzük? Végül a jelentős hiba számítási módjával kapcsolatban szeretném, ha elmondanák a véleményüket: jól gondoljuk-e, hogy az adott évre feltárt hibákat eredménysoronként kell nézni, az egyes hibák által okozott társaságiadó-különbözeteket külön-külön kiszámolni, és az így kijött tételesen számított taokülönbözetek abszolút értékeit kell a jelentős/nem jelentős minősítésnél figyelembe venni, valamint maguknak a hibáknak az abszolút értékeit eredménysoronként összeadni? A hibák eszköz-forrást érintő tételei helyett pedig a fentiek szerint eredménykimutatás soronként levezetett mérleg szerinti eredmények (soronkénti) abszolút értékeit összeadva kell figyelembe venni a hiba saját tőkét érintő hatását?
Részlet a válaszából: […] ...számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet (IRM R.) szerint a már közzétett beszámoló a cég­információs szolgálat honlapjáról csak a következő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 27.

Egyszerűsített beszámoló egyesületnél

Kérdés: Az egyesület éves beszámolójával kapcsolatban kérdezem, hogy véleményük szerint lehetséges-e egyszerűsített beszámolót készíteni akkor, ha ennek a 479/2016-os kormányrendelet 8. § 1. pontban rögzített feltétele fennáll, mert az árbevétel kisebb 50 M Ft-nál, de egyébként az egyesület kettős könyvvitelt vezet (bár vezethetne egyszeres könyvvitelt is)?
Részlet a válaszából: […] ...kizárt, mert a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet nem ad rá lehetőséget. A Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése az egyszerűsített beszámoló készítésének a feltételét határozza meg, a 9. § (2) bekezdése pedig a könyvvezetés kapcsán azt rögzíti, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 19.

Számviteli beszámoló ismételt közzététele

Kérdés: A társaság új könyvelője megállapította, hogy a társaság a 2015. évi beszámoló elkészítésekor tévesen számolt el terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, és helytelenül állapította meg a tárgyévet megillető árbevétel összegét is. A hiba jelentős összegű. A 2015. évi számviteli beszámolót ismételten közzé kell tenni, vagy elegendő a feltárás évében az ellenőrzés megállapításaként a középső oszlopban bemutatni?
Részlet a válaszából: […] ...számviteli beszámoló ismételt közzétételével a Számviteli Levelek 2009. évi 211. számában, a 4406. kérdésre adott válaszban foglalkoztunk részletesen. Időközben azonban változtak a számviteli előírások. 2013. január 1-jével hatályon kívül helyezték az Szt. 154...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 10.

Anyavállalat, egyszerűsített éves beszámoló

Kérdés: A kft. 2012 óta anyavállalatként működik (100 százalék tulajdonrésze van másik vállalkozásban), de - sajnos - azóta minden évben egyszerűsített beszámolót készített. Hogyan tudja a hibáját kijavítani? Mi szükséges a javításokhoz?
Részlet a válaszából: […] ...éves beszámolót az a cég készíthet, amelyik megfelel az Szt. 9. §-ának (2) bekezdésében, továbbá a 97. §-ában előírt követelményeknek. Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdése szerint az anyavállalat nem alkalmazhatja az egyszerűsített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 10.
Kapcsolódó címke:

Melyik cégnév?

Kérdés: A cég neve 2014. január hó folyamán megváltozott. Melyik nevet írjuk rá a 2013. évről készült beszámolóra, bevallásokra?
Részlet a válaszából: […] ...könyvvitelt vezető vállalkozó az üzleti évről az üzleti év utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal éves (egyszerűsített éves) beszámolót köteles készíteni. Ebből egyértelműen következik, hogy a vállalkozó azon nevén, amellyel a mérlegfordulónapon rendelkezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 6.
Kapcsolódó címke:

Devizában készített beszámoló adatai

Kérdés: Euróban történő könyvvezetés esetén a beszámoló adatait euróban vagy ezer euróban kell megadni? Ha jól értelmezem a törvényt, akkor euróban.
Részlet a válaszából: […]

Jól értelmezi a számviteli törvény 20. §-ának (3) bekezdését, mely szerint a devizában elkészített éves beszámolóban az adatokat az MNB hivatalos devizaárfolyam-jegyzése szerinti devizaegységben kell megadni. Ez az euró esetében azt jelenti, hogy euróban.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 9.
Kapcsolódó címkék:  

Közzétett beszámoló módosítása

Kérdés: A társaság beszámolója közzététele során a kapcsolt követeléseket és kötelezettségeket nem szerepeltette külön soron, bár az aláírt beszámolóban ez a kiemelés megtörtént. Szükséges-e a közzétett beszámolót módosítani az IRM honlapján? Ha igen, mi ennek a menete?
Részlet a válaszából: […] ...közzétett beszámolót az Szt. 154. §-ának (5) bekezdése alapján ismételten közzé kell tenni, ha az a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát tartalmaz. A követelések, kötelezettségek részletes bemutatásának elmaradása nem minősül az Szt. 3....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 13.
Kapcsolódó címkék:  

Beszámoló közzététele könyvvizsgálati záradék nélkül

Kérdés: A könyvvizsgálatra kötelezett kft. 2011. évi mérlegét határidőben közzétette, de könyvvizsgálói záradék nélkül. A könyvvizsgálati záradék csak 2012 augusztusában készült el. Az elkészült záradékot hogyan lehet közzétenni úgy, hogy az elfogadásra kerüljön? Megoldás-e a mérleg záradékkal együtt való ismételt közzététele?
Részlet a válaszából: […] ...előtt pontosítás! Nem a mérleget kell közzétenni, letétbe helyezni, hanem a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, amely mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Feltételezzük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 18.
Kapcsolódó címkék:  

Beszámoló aláírása

Kérdés: Egy kft.-ben két személy volt az ügyvezető és tulajdonos 50-50 százalékban. A kft. 2011. de­cember 20-án módosította a társasági szerződését, változtak a tulajdoni viszonyok, csak egy ügyvezető maradt. A 2011. évi taggyűlési határozatot, valamint a beszámolót kinek kell aláírnia?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy annak, akinek azért a felelősségetis vállalnia kell.Mivel a beszámoló 2011. december 31-i mérlegfordulónappalkészült, a beszámolót, a taggyűlési határozatot annak az ügyvezetőnek kellaláírnia, aki a kft. képviseletére 2011. december 31-én...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 24.
Kapcsolódó címke:

Tévedésből sajátos egyszerűsített éves beszámoló

Kérdés: Tévedésből 2009. évre vonatkozóan egy kft.-nek sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítettünk, tettünk közzé. Hogyan lehet javítani, illetve milyen következményei lehetnek a hibának?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 9. §-ának (6) bekezdése alapján sajátos szabályokszerint egyszerűsített éves beszámolót a kft. nem készíthet. Tehát a kérdezőnem a jogszabályok előírása szerint járt el, hibát követett el, a hibátönellenőrzés keretében indokolt korrigálni.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 13.
Kapcsolódó címkék:  
1
2