Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott bizomány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bizományba átvett értékcikkek

Kérdés: A horgászegyesület az éves tevékenységéhez a MOHOSZ-tól horgászokmányt, igazolványt és bélyeget kap albizományosi szerződés alapján, számlázás nélkül. Ezeket az értékcikkeket az egyesület magánszemélyek felé értékesíti, amiről számlát vagy nyugtát állít ki. A beszedett ellenérték és a forgalmazási jutalék különbözetét átutalja a MOHOSZ részére. Az egyesület a jegyzőkönyv alapján átvett értékcikkeket hol, miként mutassa ki a könyveiben? Az értékesített cikkek az egyesületnél költségek vagy ráfordítások lesznek? Az egyesület nem közhasznú, a tevékenysége csak alapcélt szolgál.
Részlet a válaszból: […]magánszemélyek számára értékesíteni fogja (T 261 - K 454). Ebből következően, a magánszemélyek felé történő értékesítéskor a számla, illetve nyugta alapján: T 311 - K 91-92, T 381 - K 91-92, a bekerülési érték kivezetése: T 814 - K 261. Az értékesítési tevékenység ellenértékét, a forgalmazási jutalékot a MOHOSZ felé számlázni kell: T 311 - K 91-92, 467, majd a MOHOSZ-szal szembeni kötelezettség teljesítésébe be kell számítani: T 454 - K 311, és a forgalmazási költséggel csökkentett ellenértéket kell pénzügyileg rendezni: T 454 - K 384.Természetesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7545

2. találat: Bizományba adott áru hiánya

Kérdés: Bizományba kiadott áruval a partner nem tud elszámolni. Nem jelentette fogyásként, így nem tudjuk, hogy mi van az áruval. Kártérítést szeretnénk érvényesíteni, hiszen a hozzá kihelyezett áru hiánynak minősül, illetve a haszontól is elesünk. Érvényesíthető-e a kártérítés, illetve az a leltárhiánnyal alátámasztható-e, és milyen értéken számolható a kárigény?
Részlet a válaszból: […]jogszerűsége! Nem vitatható azonban az a követelmény, hogy az árukat tételes átadási-átvételi jegyzőkönyvvel kell bizományba átadni, az átadás-átvétel aláírással történő elismertetésével, továbbá szerződésben kell rögzíteni nemcsak az elszámolási kötelezettséget, hanem azt is, hogy amíg azokat el nem adja, vagy más módon nem hasznosítja, a felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni kell. A leírtakból következően, ha tételes átadási-átvételi jegyzőkönyvvel dokumentáltan a hiányzó áru átvételét a bizományba vevő az átadáskor elismerte, a bizományba vevővel kötött szerződésben rögzítették az átadott/átvett árukkal való elszámolás kötelezettségét, az elszámolás időpontjait, feltételeit (ideértve azt is, ha nem akar vagy nem tud a szerződésben rögzített módon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4679
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bizományba adott áruk értékének meghatározása

Kérdés: A társaság bizományosi konstrukcióban értékesíti az árut. Amíg a bizományos kisebb forgalmat bonyolított le, addig a bizományba átadott áruk értékét, a bizományból történő értékesítés eladott áruk beszerzési értékét (elábéját) minden gond nélkül meg tudtuk állapítani. Partnerünk forgalma megnövekedett, ezért készleteit raktárprogrammal kívánja nyilvántartani. A program azonban nem adja meg a bizományba adott áruk értékét, csak az értékesített áruk beszerzési értékét. Háttérinformációként mennyiségben nyilvántartja a bizományosnak átadott árukészletet, de azt a vállalkozás saját raktárában lévő készletként kezeli. (Értékesítéskor a háttérkészletből veszi le a mennyiséget, az elábét viszont saját raktárból történő értékesítésnek tekinti.) Elfogadható-e ez a módszer? A főkönyvi könyvelésben értékben nem tudjuk követni a bizományosnál lévő árukészlet alakulását.
Részlet a válaszból: […]elkülönítés is (idegen helyen tárolt áruról van szó), amiből következik, csak olyan készletnyilvántartó program használható, amely program az ehhez szükséges értékbeni információkat biztosítja. Így tehát, ha a bizományosnak átadott árukészlettel közvetlenül és ténylegesen a bizományos rendelkezik, azaz az áru a bizományosnál van, akkor nem megfelelő az olyan program, amely csak mennyiségi háttérinformációt ad a bizományi értékesítésre átvett árukról. Ha az áru nem került ki a megbízó raktárából, telephelyéről, a bizományos által történt értékesítéskor onnan történik a kiszállítás, akkor a megbízó számára elegendő lehet az árukészlet csökkenéséről kapott információ. A kérdésben csak a bizományba adott áruk értékesítéséhez kapcsolódó elábéról van szó, de nem tudni, hogy a vevőnek közvetlenül ki értékesít: a megbízó értékesít (számláz) a bizományos közreműködésével (mert akkor elegendő az így értékesített áruk elábéjának az ismerete, hiszen az árbevétel közvetlenül a megbízónál jelenik meg), a bizományos értékesít (számláz) közvetlenül (mert akkor, legkésőbb az értékesítéssel egyidejűleg a megbízó eladja az árukészletet a bizományosnak, azaz a megbízó számláz a bizományos felé, és az így eladott árukészlet beszerzési értékét kell a megbízónál elábéként elszámolni). A válasz alapján a kérdésben szereplő program nem megfelelő akkor, ha a bizományos az árukészletet ténylegesen átveszi,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1169
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Bizományosi értékesítés elszámolása

Kérdés: Bizományi értékesítés esetén kinek a nevére szól a szállítói és a vevői számla? A bizományos hogyan jelenik meg a számlán?
Részlet a válaszból: […]megbízót) és a vevőt - a megbízóval kötött szerződés szerinti teljesítéskor a bizományi díjról állít ki - saját szigorú számadási kötelezettsége alá vont - számlát, és számol el a bizományi díjnak megfelelő összegű árbevételt (könyvelési tétel: T 311 - K 91-92, 467) (az így számlázott bizományi díjat - mivel értékesítéshez kapcsolódik - a megbízó csak igénybe vett szolgáltatások költségeként tudja elszámolni [könyvelési tétel: T 529, 466 - K 4543]). A vevő a nevére szóló, az eladó (a megbízó) által kiállított számla alapján könyveli a beszerzést az általános előírás szerint (könyvelési tétel: T 161, 21-22, 26-28, 466 - K 454). "B" módszer szerint (a gazdasági események sorrendje módosul): A bizományos az eladótól (a megbízótól) bizományba átvett terméket közvetlenül értékesíti a vevőnek, ezért a bizományos állítja ki a - saját szigorú számadási kötelezettsége alá vont - számlát közvetlenül a vevő nevére, és ezen számla alapján könyveli a termékek (az áruk) értékesítését és számol el árbevételt (könyvelési tétel: T 311 - K 91-92, 467). Export esetében a bizományos közvetlenül a külföldi nevére állítja ki a - saját szigorú számadási kötelezettsége alá vont - számlát és könyveli - ha megfelel az egyéb feltételeknek is - az exportárbevételt (könyvelési tétel: T 317 - K 93-94). Amennyiben a bizományos saját üzletében készpénz ellenében értékesíti a megbízótól átvett termékeket (árukat), akkor a bizományosnál a fizetendő áfával csökkentett készpénzbevételt kell árbevételként elszámolni (könyvelési tétel: T 381 - K 91-92, T 91-92 - K 467). Az eladó a bizományostól - a bizományi szerződésben meghatározott módon és időben - kapott értesítés alapján számlázza a bizományos felé a bizományba átadott és a bizományos által már értékesített termékek (áruk) szerződésben rögzített értékét és áfáját, számolja el az értékesítés árbevételét (könyvelési tétel: T 311 - K 91-92, 467). Ilyen esetben külföldre történő értékesítés esetén is az eladó belföldi értékesítés árbevételét számolja el. A bizományos az eladó által megküldött, az eladó által kiállított és a bizományos - mint vevő - nevére szóló számla alapján számolja el a már értékesített termékek (áruk) beszerzését és a készlet csökkenését az eladott áruk beszerzési értékeként (könyvelési tétel: T 261, 466 - K 454 és T 814 - K 261); A vevő a nevére szóló, a bizományos által kiállított számla, egyszerűsített számla alapján könyveli a beszerzést az általános előírások szerint (könyvelési tétel: T 161, 21-22, 26-28, 466 - K 454). Beszerzés bizományos közreműködésével "A" módszer szerint: Az eladó állítja ki a bizományi ügylet keretében beszerzésre kerülő termékekről (árukról) a - saját szigorú számadási kötelezettsége alá vont - számlát közvetlenül a vevő (a megbízó) nevére és ezen számla alapján könyveli a termékek (az áruk) értékesítését és számol el árbevételt (könyvelési tétel: T 311 - K 91-92, 467). Az új Szt. 48. §-ának (7) bekezdése szerinti importbeszerzésnél a külföldi eladó közvetlenül a belföldi vevő (a megbízó) nevére állítja ki a számlát, a vámkezelést közvetlenül a belföldi vevő (a megbízó) végezteti el, ő fizeti meg a vámterhet és a fizetendő áfát is. A bizományos - mivel csak összehozza az eladót és a vevőt (a megbízót) - a megbízóval kötött szerződés szerinti teljesítéskor csak a bizományi díjról állít ki - saját szigorú számadási kötelezettsége alá vont - számlát és számol el a bizományi díjnak megfelelő összegű árbevételt (könyvelési tétel: T 311 - K 91-92, 467) [az így számlázott bizományi díjat - mivel az a beszerzéshez kapcsolódik - a megbízó (a vevő) az új Szt. 47. §-ának (1) bekezdése szerint bekerülési értékként számolja el (könyvelési tétel: T 161, 21-22, 26-28, 466 - K 4543)]. A vevő (a megbízó) a nevére szóló, az eladó által kiállított számla alapján könyveli a beszerzést az általános előírások szerint (könyvelési tétel: T 161, 21-22, 26-28, 466 - K 454). "B" módszer szerint: Az eladó a bizományos - és nem a vevő (megbízó) - nevére állítja ki a bizományi ügylet keretében beszerzésre kerülő termékekről (árukról) a - saját szigorú számadási kötelezettsége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 419
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Bizományba átvett áruk elszámolása

Kérdés: Betéti társaságunk bizományba - értékesítés céljából - átvesz árukészletet. A megbízóval negyedévenként számolunk el. Hogyan kell ezt számlázni, könyvelni?
Részlet a válaszból: […]megbízótól kapott megbízást úgy teljesíti, hogy összehozza az eladót (megbízót) és a vevőt, és az adásvételi szerződést már az eladó (megbízó) és a vevő köti meg. Ennek megfelelően a bizományi ügylet keretében értékesített termékről a számlát az eladó (megbízó) állítja ki közvetlenül a vevő nevére, és számolja el a számla alapján az árbevételt. A bizományos - ez esetben - csak a bizományi díjról állít ki a megbízó részére - a szerződés szerinti teljesítést követően - számlát, és számol el a bizományi díjnak megfelelő összegű árbevételt. A kérdés alapján egyértelmu, hogy az adott esetben (üzlethelyiségben történik az értékesítés) nem erről van szó! A másik módszernél a megbízó az értékesítendő termékeket bizományba átadja a bizományosnak. A bizományos a bizományba átvett terméket a saját nevében - a megbízó javára - értékesíti közvetlenül úgy, hogy a vevőt nem hozza össze a megbízóval (az eladóval). A bizományos a vevő részére a saját nevében állítja ki a számlát, és számolja el annak alapján a teljes összeget az értékesítés árbevételeként. (Ha a bizományos készpénz ellenében értékesíti a megbízótól átvett termékeket, akkor a bizományosnál a fizetendő áfával csökkentett készpénzbevételt kell árbevételként elszámolni.) E módszer mellett a bizományos úgy számolja el az értékesítés árbevételét (fizeti az áfát), mintha a saját tulajdonát képező termékeket értékesítette volna. Ennek rendezéséhez a bizományos a szerződésben meghatározott módon és időben (a kérdezőnél negyedévenként) értesíti a megbízót a bizományba átvett termékek értékesítéséről. A megbízó pedig ezen értesítés alapján számlázza a bizományos felé a bizományba átadott - és a bizományos által már értékesített - termékek szerződésben rögzített értékét, és számolja el az értékesítés árbevételét. A bizományos a megbízó által megküldött számla szerinti értéket először beszerzésként, majd a készletcsökkenést az eladott áruk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. július 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 289
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,