Sikertelen egyszerűsített végelszámolás

Kérdés: Egy belföldi társaság 2022. 09. 01-én indult egyszerűsített végelszámolása sikertelenül zárult le (2022. 08. 31-ig katás volt), melyet a cégbíróság 2023. 05. 08. nappal jegyzett be. Korábban benyújtásra került a végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló a cégbíróság részére 2022. 09. 01. - 2022. 12. 31. időszakra. Mi a teendő ilyenkor? Passziváltatni kellene az említett beszámolót, és leadni egy új beszámolót 2022. 12. 31. fordulónapra, mint normál üzleti évet záró beszámolót? Ha a passziválás a megoldás, akkor annak mi a folyamata?
Részlet a válaszából: […] ...választ azzal kell kezdeni, hogy a végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámolónak a cégbíróságra való beküldése még nem jelenti azt, hogy a végelszámolás befejeződött, és a beszámolót közzé kell tenni.Az egyszerűsített végelszámolás időszaka is a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 14.

Kormányrendelet szerint jogok és kötelezettségek átadása-átvétele

Kérdés: A Korm. rendelet értelmében az egyik állami tulajdonban lévő nonprofit társaság, mint "jogelőd", átadja a másik állami tulajdonban lévő nonprofit társaságnak, mint "jogutódnak" a vagyoni jogait és kötelezettségeit, az átvett feladatok ellátásához szükséges ingó eszközállományát, a feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket, a munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlását és kötelezettségeket. A "jogelőd" és "jogutód" tekintetében miként kell könyvelni az eszköz számlaosztályokat és a forrásoldalt (saját tőke, szállítók, kötelezettségek) helyesen, mivel nem minősíthető beolvadásnak, a "jogelőd" feladatai, követelései és kötelezettségei átadása után a kormányrendelet értelmében végelszámolással megszűnik? A jogelőd folyamatban lévő pályázatelszámolásait miként kell kivezetni a "jogelődnél" és nyilvántartani a "jogutódnál" a könyvekben, különös tekintettel a pályázatokon elnyert támogatói okiratok szerint utalt előlegek és a még el nem számolt vagy még el nem fogadott pályázati támogatásból finanszírozott, adott évben aktív/passzív időbeli elhatároláson szereplő költségek/fejlesztési támogatások ellentételezésére elhatárolt tételeket? A "jogelőd" saját tőkéjével ki felé kell elszámolnia a végelszámolónak?
Részlet a válaszából: […] ...számviteli elszámolásánál a 72/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A végelszámolás befejezésekor, ha a társaságot a cégbíróság a cégjegyzékből törölte, adható ki a megmaradt vagyon (nem a saját tőke) az alapítónak (a tulajdonosnak). A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 14.

Beolvadás után újabb beolvadás

Kérdés: Az "A" kft.-be beolvad "B" kft. A tervezetek fordulónapja 2022. 12. 31-e. Ezen átalakulás esetében a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár fordulónapja 2023. 06. 30-a. Közben folyamatban lenne egy másik átalakulás (második átalakulás), ahol "A" kft.-be beolvad "C" kft. Ezen átalakulás esetében a tervezetek fordulónapja 2023. 06. 30-a lenne. Ez esetben a második átalakuláskor készített vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezetben az "A" kft. esetében már szerepel a "B" kft.-től átvett vagyon, vagy még anélkül kell összeállítania a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket az "A" kft.-nek?
Részlet a válaszából: […] ...és vagyonleltár-tervezetet készítenie. A beolvadás akkor válik véglegessé, ha a beolvadás tényét, a beolvadás utáni jegyzett tőkét a cégbíróság a cégjegyzékbe legkésőbb 2023. 06. 30-ig bejegyezte, a "B" társaságot pedig megszüntette. A végleges vagyonmérlegeket és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Térítésmentesen kapott üzletrésszel tőkeemelés

Kérdés: Jelen kérdésem a 9188-as kérdésre adott válaszukhoz kapcsolódik. Amennyiben a társaság tagjai a térítésmentesen kapott üzletrészt a saját tőke emelésére fordítják, keletkezik-e közteherfizetési kötelezettség a magánszemélynél vagy a társaságnál? Alkalmazhatók-e 2023-ban a Számviteli Levelek 2015. évi 326. számában, a 6689. számú kérdésre adott válaszban megfogalmazottak?
Részlet a válaszából: […] ...az eredménytartalék terhére történő jegyzett-tőke-növeléshez a társasági szerződést módosítani kell, a változásokat a cégbíróságon a cégjegyzékben is keresztül kell vezetni.A visszavásárolt üzletrészek bevonását követő tőkeemelés esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Támogatásból ázsiós tőkeemelés külföldi cégben

Kérdés: Könyvelt cégünk magyarországi székhelyű kft., amelyet egy külföldi házaspár tulajdonol. Ugyanennek a házaspárnak a saját hazájában is van egy kft. formátumú vállalkozása. A magyar cég 2021-ben CED 20C pályázaton indult, amelynek keretében el is nyert vissza nem térítendő támogatást részben a saját, részben a külföldi cég eszközeire. A saját eszköz beszerzésének könyvelésével nincs problémánk, ott a kapott támogatást elhatároltuk, és a beszerzett eszközök értékcsökkenésének meghatározott része feloldásával rendezzük. A külföldi céggel van probléma. A pályázat kiírása szerint az ottani eszközbeszerzés úgy is támogatható, hogy a magyarországi cég ázsiós tőkeemelést hajt végre a külföldi cégben. Ez megtörtént, megkaptuk a taggyűlési határozatot és az ottani cégbírósági bejegyzést. Az ázsiós tőkeemelési részre jutó támogatás összegével mit kell kezdenünk? Ez marad egyéb bevételként, és adózik, vagy itt is figyelembe vehetünk bizonyos bevételcsökkentő vagy költségnövelő tételeket?
Részlet a válaszából: […] A válasz abból adódik, hogy a magyar cég a külföldi cégben ázsiós tőkeemelést hajtott végre, azaz tulajdoni hányadot, részesedést szerzett. Ezt a részesedésszerzést mint "eszközbeszerzést" az 1. számlaosztályban, az ázsiós tőkeemelés összegében az átadott eszközök...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Ázsióval történt tőkeemelés könyvelése

Kérdés: A kft. tulajdonosa ázsiós tőkeemelésről határozott 2022. 12. 19-én. 100 E Ft-tal emelte meg a jegyzett tőkét, amit még decemberben be is fizetett, és mellé 175 M Ft követelést apportált tőketartalékként. A cégbíróság a jegyzett tőke növekedését 2023. 01. 02-án jegyezte be, a változás időpontjaként 2022. 12. 19-ét jelölte meg a tőkeemelési taggyűlési határozat dátumával összhangban. Követelés tőketartalékba helyezése (apportja) esetében milyen dokumentummal lehet igazolni az eszköz átvételét, annak időpontját? Melyik évre kell könyvelni a jegyzett tőke és a tőketartalék változását?
Részlet a válaszából: […] ...határidőn belül rendezi. A visszaigazolásnak az X. kft.-hez el kell jutnia.Könyvelés: a jegyzett tőke (törzstőke) növekedését a cégbíróság értesítése szerinti időponttal, itt 2022. 12. 19-ével kell rögzíteni.A tőketartalékba helyezést - a fentebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Alapítvány által fenntartott intézmény beszámolója

Kérdés: Alapítványi fenntartású közoktatási intézménynek milyen beszámolót kell készítenie, és azt közzé kell-e tennie?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembe­vételével kell alkalmaznia.A 17. § részletezi a beszámoló nyilvánosságra hozatalának szabályait, ha az egyéb szervezet a cégbíróságon bejegyzett, ha a cégbíróságon nem bejegyzett, de közzétételi kötelezettsége van, illetve a közzétett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 9.

Visszavásárolt üzletrész bevonása

Kérdés: Egy jelenleg kivás kft. a 2022. évben 3 tagtól visszavásárolta a jegyzett tőke (3000 E Ft) 50%-át, azaz 1500 E Ft névértéket, összesen 64 millió forint értékben. A kft. mérlegében a szabad eredménytartalék 326.010 E Ft, melyből társasági adós időszak alatt 201.249 E Ft keletkezett. (A kivás időszak alatt keletkezett eredménytartalék 124.761 E Ft.) A visszavásárolt üzletrész könyv szerinti értékére lekötött tartalékot képeztünk a társasági adós eredménytartalékkal szemben. A kft. az üzletrészt szeretné bevonni. Jelenleg kivás adózási módban van. Kell-e a kiva adóalapját növelni az eredménytartalék csökkenése miatt, ez még a társasági adós időszak alatt keletkezett? Az eredménytartalékot a keletkezés sorrendjében fel lehet használni. Ha kell kivát fizetni a "tőkekivonás" miatt, akkor 2023-tól visszalépne a társasági adó hatálya alá, ekkor viszont a kivás eredményt kell a kivás időszak alatt beszerzett tárgyi eszközök nettó értékével csökkenteni, a 2022. év eredménye nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a kivaalap megállapításakor növelő tételként kell figyelembe venni a tőkekivonás (különösen a jegyzett-tőke-leszállítás) cégbírósági bejegyzésére tekintettel az adóévben a saját tőke csökkenéseként elszámolt összeget. Ezen előírás szerint tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 9.

Vagyonfelosztás tételeinek könyvelése

Kérdés: Végelszámolás zárómérlegével kapcsolatos a kérdésem. A kft. évek óta veszteséges volt. Lekötött betétben és folyószámlán volt pénze. A saját tőke alatta volt a jegyzett tőkének. A vagyonfelosztás során volt adóköteles és adómentes vagyonrész is, mivel nagyobb összeg állt rendelkezésére a saját tőke összegénél, kötelezettsége nem volt. Hogyan lehet számviteli szempontból helyesen könyvelni a vagyonfelosztás tételeit úgy, hogy a zárómérlegben "0" legyen minden sor? Számoltunk a várható kifizetések hatásaival is, de az adóköteles rész összegének helyes könyvelését nem tudjuk megoldani.
Részlet a válaszából: […] ...kell előírni (T 355 - K 462, 463-8).A cégtörvény előírása szerint a vagyont (a vagyoni eszközöket) kiadni csak akkor lehet, ha a cégbíróság a társaságot a cégjegyzékből törölte. A vagyonkiadást a vagyonfelosztási javaslat alapozza meg, amelynek bal oldalán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 15.

Devizás követelés beszámítása forinttartozásba

Kérdés: A kft. forintban vezeti a könyveit. A 2022-es üzleti évben a tulajdonosok (gazdasági társaságok) tőkekivonással történő jegyzett tőke leszállításáról döntöttek. A jegyzett tőke leszállítását a cégbíróság bejegyezte. A tulajdonos részére előírt tőkeleszállításból származó visszafizetendő rövid lejáratú kötelezettség összege 30 millió forint. A tulajdonos a tőkeleszállítást követően úgy döntött, hogy a társaság egyik üzletrészét megvásárolja a leányvállalatától. Az üzletrész adásvételi szerződése alapján a kft.-nek követelése keletkezett a tulajdonosok felé 62.000 euró összegben. A kft. a banki utalási költségek megtakarítása miatt megállapodást kötött az adásvételi szerződésből származó 62 ezer euró kompenzálására a 30 millió forint jegyzett-tőke-leszállításból származó forintos kötelezettségében. A kft.-nél a 62.000 eurós követelés a szerződés napján érvényes MNB-árfolyam alkalmazásával került könyvelésre, amelynek fizetési határideje lejárt. Milyen forintértéken kell (milyen árfolyam alkalmazásával) kompenzálni a 62.000 euró követelést a rövid lejáratú, forintban fennálló kötelezettséggel szemben? Három válasz lehet: 1. Véleményünk szerint alkalmazható a beszámításra vonatkozó dokumentum aláírásának dátumán érvényes MNB-árfolyam az átszámításhoz. 2. Esetleg az a megoldás is elfogadható, amely szerint a követelés könyvelt forintösszegét össze lehet vezetni a forintkötelezettség összegével, nem szükséges az aktuális árfolyam alkalmazása, mivel a devizás követelés kivezetését a könyv szerinti értéken kell elvégezni. 3. Egyes kollégák véleménye szerint hasonlóan kell eljárnunk, mint a forintos kötelezettség euróban történő átutalásánál, vagyis hogy a saját bank eladási árfolyamán kell átszámítani a forintkötelezettséget euróra, amelyből annyi eurót kell kompenzálni, amennyi az eurókövetelés összege, a kompenzálást követően fennmaradó forintösszeget utalással kell rendezni. Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy szakmai véleményüket milyen számviteli törvényi előírással tudják alátámasztani!
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt megjegyezzük, hogy a három válasz közül a 3. válasz tekinthető helyesnek, kár, hogy a kollégák az Szt. megfelelő előírásaira nem hivatkoztak.A választ a Ptk. vonatkozó előírásával kezdjük.A Ptk. 6:49. §-a szerint: A kötelezett (jelen esetben a kft.)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 10.
1
2
3
41