Bérelt lakás átalakítási költségeinek megtérítése

Kérdés: A kft. bérleti szerződést köt egy magánszeméllyel. A bérleti szerződés lakás bérletéről szól, amely lakást a bérbeadó saját költségén a bérbevevő igényei szerint átalakítja, de a bérbeadó költségeit a kft. megtéríti. A kft. az átalakítás idejére bérleti díjat nem fizet, csak az átalakítás befejezése után. Az átalakítás költségeinek bérbeadó részére való megtérítését hogyan lehet értelmezni? Beszámítás a bérleti díjba? Esetleg bérelt ingatlanon történt beruházás?
Részlet a válaszából: […] ...Ezért a felmerült költségek a felmerülés időszakában az eredményt terhelik. Ha az átalakítás során az épület fő szerkezeti elemeit kicserélik, az már felújításnak tekintendő. A nyílászárók cseréje, festés, mázolás, burkolatcsere, berendezési tárgyak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 24.

Értékesítés előtt elvégzett munkák minősítése

Kérdés: Cégünk gépeket vásárol külföldről, amelyeket külső fuvarozó szállít be a cég magyarországi telephelyére, ahol a cég munkavállalói a gépek továbbértékesítése előtt elvégzik az ún. nullrevíziót, ellenőrzik a gépeken a megfelelő folyadékokat, a csavarok meghúzási nyomatékát, a világítóberendezéseket, az üzemi féket, az önindító és akkumulátor helyes működését, de elvégzik a megrendelő (vevő) igénye szerinti cseréket, szereléseket is. A gépeket az áruk között tartjuk nyilván a beszerzéstől az értékesítésig. A társaság szervizében elvégzett szerelések, egyéb munkák során felhasznált anyagokat, alkatrészek értékét, a szerelésre fordított munkaórákat munkalapon rögzítik. A bejövő számlák alapján az áruk főkönyvi számlán a gép beszerzési értéke és a telephelyre történő beszállítás költsége kerül könyvelésre. Felmerült kérdésként, hogy a telephelyen elvégzett munkák munkalapok alapján elszámolt költségei tekinthetők-e az áruként nyilvántartott gépek bekerülési értékébe tartozó tételnek? Ha igen, akkor hogyan kell elszámolni? Ezeket a gépeket a cég rendeltetésszerűen nem veszi használatba, így a telephelyen végzett munkák költségei csak a gépek áruként történő értékesítése során térülnek meg.
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a cég különböző gépeket szerez be külföldről, továbbértékesítési céllal, így azokat nem helyezi üzembe, saját célra nem használja, bár azokon - a megrendelő (vevő) igényeinek megfelelően kötelező és nem kötelező jellegű - értéknövelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 24.

Neonfénycső helyett LED-csövek

Kérdés: Vállalatunknál a neonfénycsöveket LED-csövekre cseréljük le az energiacsökkentés érdekében. A beszerzett LED-csövek többmilliós értéket képviselnek. Elszámolható ez költségként, vagy pedig aktiválni kell a tárgyi eszközök között? Ha aktiválni kell, akkor milyen leírási kulcs alá tartozik?
Részlet a válaszából: […] ...a megoldás függvényében.Általában az épület mennyezetére felszerelt világítótestek az épület elengedhetetlen tartozékai, amelyek cseréjét jellemzően az épület rendeltetésszerű használata indokolja, a fénycsőcserét a rendeltetésszerű használat érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 24.

Termékek részletezése számlamellékletben

Kérdés: A helyes számlázással kapcsolatban alakult ki partnerünkkel az alábbi értelmezési vita. Cégünk a kibocsátott számlát visszautasította, mert a számlán egy tételként szerepelt a "Tárgyi eszközök értékesítése melléklet szerint" szöveg. Az értékesített eszközök tételenkénti megnevezését, mennyiségét, egységárát, tételenkénti összegét, áfakulcsát, áfáját és áfás végösszegét több tucat eszköz esetében a számlához csatolt mellékletben küldte meg a számlakibocsátó. Jogos volt-e, hogy szabálytalannak minősítettük a nekünk elküldött számlát?
Részlet a válaszából: […] ...adóhatóság elfogadja-e.Ha csak a melléklet tartalmazza a számlába beírandó adatokat, fennáll annak a lehetősége is, hogy a mellékletet kicserélik, és a csere "eredményeként" más összegben fizette be a számla kibocsátója az áfát, mint amilyen összegben a számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 10.

Kettős állampolgár befektetéseinek adózása

Kérdés: Kettős állampolgár vagyok, állandó életterem az Egyesült Királyság. Magyarországon egy eurós és egy forintos betéti számlám van. A bankomtól kaptam egy levelet, amelyben arra szólítanak fel, hogy "... tekintse át az adott országban benyújtott adóbevallásait ezen jövedelmeivel, illetve pénzügyi vagyonával kapcsolatosan!". Mindezt a CRS-egyezmény alapozná meg, mert a számláim adatait kötik a brit adóhatósággal. Hazai számláimon tranzakciókat nem végzek, csak betéti számlám van, maximum az azon képződő elhanyagolható kamat lehetne az éves profitom, de az sincs jóváírva. Ugyanakkor korábban - az itthon adózott jövedelmemből - átutaltam a kinti számlámra 9000 eurót, amivel ott a digitális pénzpiacon befektettem, kereskedtem. Most vissza fogom utalni ezt a tőkét. A brit tevékenység hozamát az Egyesült Királyságban leadóztam. Önök szerint van-e mit jelentenem a brit hatóság felé, illetve a visszautalt tőke e szempontból hogyan veszi sorsát?
Részlet a válaszából: […] ...Irányelv a következő jogszabályokkal illeszkedik be a magyar jogrendszerbe:- a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény;- az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 29.

Villámárvíz következménye

Kérdés: Termékgyártó gazdasági társaság gyártóüzemét és annak tároló-, kiszolgálólétesítményét ért villámárvíz - vis maior - következtében a gyár teljes leállítására kényszerült a cég. Az üzemszünet előreláthatóan több hónapig fog tartani. Ez alatt az idő alatt a teljes gyárterület, épületek, építmények, gépek, berendezések, felszerelések kárfelmérése, fertőtlenítése, lehetőség szerinti javítások, pótlások, cserék fognak megtörténni. Mindaz, ami a gyártóüzem újra működésbe hozásához szükséges lesz. Ezen helyzet számviteli kezelésével kapcsolatban kérdéseink: Helyesen járunk-e el, ha a katasztrófaesemény bekövetkeztétől (hóközi időpont) az akkor a könyvekben meglévő eszközeinkre a majdani újraindulásig nem számolunk el terv szerinti értékcsökkenést? Mennyiben vonatkozhat ez az üzemszüneti periódus alatt a javítási munkákhoz beszerzett tárgyi eszközökre, az IT-rendszer újraindításához szükséges hardverekre? Kérem, foglalják össze a vis maior helyzet egyéb számviteli tudnivalóit is!
Részlet a válaszából: […] A választ kezdjük ez utóbbi kérdésre adandó válasszal.A vis maior (az adott esetben a villámárvíz) bekövetkeztének időpontjával a legfontosabb teendő a kár felmérése. Lehetnek olyan eszközök (készletek, tárgyi eszközök), amelyek teljesen megsemmisültek, nem javíthatók,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Gázolaj nyilvántartása

Kérdés: Milyen jogszabály vagy rendelkezés írja elő gázolaj esetében a 15 oC-on történő nyilvántartást, illetve a beszállító számlája is miért ezen a 15 oC-ra átszámított mennyiség alapján kerül kiállításra? A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 23. fejezet 61. § (1) és (2) bekezdése esetén a hiányra vonatkozóan káló kerül meghatározásra (elismert mennyiségű hiány), azonban a többlet kezelésére nincs előírás. A káló mennyiségét többlet esetében miért nem lehet figyelembe venni? A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 23. fejezet 61. § (3) és (4) bekezdése csak a jövedéki engedélyes kereskedelemre vonatkozik, viszont sehol nincs szabályozva a belső felhasználású gázolaj hiányának és többletének elszámolása. Mit lehet alkalmazni a belső felhasználású gázolaj esetében? A kálót anyagköltség csökkentéseként könyveljük, de a mérőműszer pontatlanságából adódó eltérést nem. Önök szerint ezt a leltárnál könyvelni kellene vagy nem?
Részlet a válaszából: […] ...egészen más tényezők okozzák, mint a hiányt, a mérőeszköz pontatlanságából ugyan lehet többlet is, de akkor a műszert kell kicserélni vagy megjavítani.)A számviteli törvény hivatkozott előírásai minden (bármilyen okból és bárhol keletkezett) hiány és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Piaci érték megállapítása

Kérdés: Hogyan állapítjuk meg a piaci értéket?
Részlet a válaszából: […] ...módszer esetében azt kell vizsgálni, hogy a közelmúltban a piacon eladott hasonló eszközök független felek között milyen értéken cseréltek gazdát. Az így megismert értéket azonban korrigálni kell az adott társaság esetében az értéket befolyásoló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 1.

Tagi kölcsönből apportálás bejelentése

Kérdés: Adott egy kft. 42 milliós tagi kölcsönnel hátrasorolt kötelezettségként, és -22 milliós saját tőkével. A saját tőke rendezése miatt a tagi kölcsönből 25 milliót beapportálnak a tulajdonosok. Ezt a jegyzett-tőke-emelést kell majd a K71-es nyomtatványon jelenteni?
Részlet a válaszából: […] ...értékpapírról, továbbá az így juttatott (megemelt névértékű) értékpapír átruházásáról, bevonásáról, átalakításáról és kicseréléséről." Továbbá meghatározásra kerül az értékpapír fogalma is, amely szerint: "Értékpapírnak minősül minden olyan okirat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Költségvetési szervnél koszorú, fóliasátor

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk. Kollégánk édesapja elhunyt, temetésére, az intézmény terhére, koszorút vásároltunk. A személyi juttatásokra, reprezentációra vagy dologi kiadásokra könyveljük a kiadást? Az intézmény tavasszal fóliasátorban termeli meg a zöldségeket. A nagy vihar miatt a fóliát cserélni kell. Ezzel a fóliasátor értékét kell növelni, vagy elszámolható anyagköltségként? Ugyanez a kérdésem üvegház esetén. Ha kitört üveget kell cserélni, akkor véleményem szerint egyszerű karbantartásról van szó, és nem felújításról.
Részlet a válaszából: […] ...tekintettel arra, hogy a kifizetés személyhez kapcsolódik.A vihar okozta rongálódás miatt szükségessé vált a fóliasátor fóliájának cseréje. Vélhetően a csere következtében megvalósulnak a felújítás fogalmában meghatározott feltételek (pl. tárgyi eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.
1
2
3
31