Devizavételi, -eladási árfolyam használata

Kérdés: A számviteli törvény 60. §-ának (6) bekezdéséhez kapcsolódóan kérdezem: tudnának olyan példát mondani, amikor indokolt lehet a középárfolyamtól eltérni, és vagy csak a devizavételi, vagy csak a devizaeladási árfolyamon értékelni az eszközöket és a kötelezettségeket?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 60. §-ának (6) bekezdése lehetőségként kínálja fel a csak devizavételi vagy csak devizaeladási árfolyam használatát, ha az átlagos devizaárfolyam szerinti értékeléstől történő eltérésnek az eszközökre-forrásokra, illetve az eredményre gyakorolt hatása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.
Kapcsolódó címkék:  

Devizaalapú követelések, kötelezettségek átértékelése

Kérdés: A pénzintézetek úgy nyújtották az elmúlt években a hiteleket, illetve úgy határozták meg a pénzügyi lízing feltételeit, hogy a finanszírozás forintban történt, a törlesztőrészleteket forintban határozták meg, azonban meghatároztak egy "mértékadó devizanemet", amit a törlesztés során figyelemmel kísérve, "kamat 2" stb. elnevezéssel gyakorlatilag árfolyameltérést fizettettek az adóssal. Vonatkozik-e az ilyen kötelezettségekre, illetve követelésekre az átértékelési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […]  A válasz előtt egy megjegyzés. A kérdésben leírtak valójábana jelenleg hatályos előírásokkal nem egyeztethetők össze. A szerződésekrészletes ismerete hiányában, a kérdésben megfogalmazottakra tekintettel, de ahatályos előírások alapulvételével adjuk meg a választ....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 5.

Devizás tételek mérleg-fordulónapi értékelése

Kérdés: Egy belföldi cég másik belföldi céggel kötött szerződésében devizában határozta meg az értékesítés, a szolgáltatásnyújtás ellenértékét, devizában történt a számlázás, devizában lesz a kiegyenlítés is. 2011. december 31-én át kell-e értékelni az ilyen követelést, illetve kötelezettséget?
Részlet a válaszából: […]  A rövid válasz az, hogy igen!Az Szt. 60. §-ának (2) bekezdése alapján az üzleti év utolsónapjával készített mérlegben (az azt alátámasztó leltárban) kimutatott mindenkülföldi pénzértékre szóló követelést, illetve kötelezettséget (a devizástételeket) az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 14.
Kapcsolódó címkék:  

Devizás eszközök és kötelezettségek év végi értékelése

Kérdés: A kft. az év végén a devizás pénzeszközeit, követeléseit, kötelezettségeit a december 31-i MNB-árfolyamon értékeli. Amennyiben a devizás eszközök és kötelezettségek összevont árfolyam-különbözete jelentős, akkor a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között számolja el a különbözetet. A következő évben a nyitást követően az előző évben elszámolt árfolyam-különbözetet visszavezeti. Helyes ez a gyakorlat? A követelések és kötelezettségek vonatkozásában ennek nincs az eredményre gyakorolt hatása. A devizás pénzügyi eszközöknél összességében nincs az eredményre gyakorolt hatása, de az eredménykategóriákban már igen. A felmerült költségek devizában történő kiegyenlítése esetén az eredmény az üzemi eredményben jelenik meg, míg nem költségtételek esetében a pénzügyi műveletek eredményében.
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a kérdésben leírt gyakorlat egyrészthelytelen, másrészt az abból levont következtetés sem felel meg az Szt. 60.§-ában előírtaknak.Ha a kft. év végén a devizás pénzeszközeit, követeléseit,kötelezettségeit a december 31-i MNB-árfolyamon értékeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 30.
Kapcsolódó címke:

Devizás tételek év végi értékelése

Kérdés: Helyesen járunk-e el, ha év végén a devizában fennálló követeléseket, illetve kötelezettségeket a december 31-ei MNB-árfolyamra átértékeljük, és ezt egy gyűjtőszámlával szemben könyveljük? A gyűjtőszámla egyenlegének megfelelő árfolyamnyereséget elhatároljuk, ha árfolyamveszteség, és a számviteli politikában jelentősnek minősítettük, akkor könyveljük, ha nem jelentős, nem könyveljük? Helyes-e, ha a vevő, a szállító december 31. és a mérlegkészítés időpontja között pénzügyileg rendeződik, akkor a december 31-e és a pénzügyi rendezés közötti árfolyamveszteséget, illetve árfolyamnyereséget az időbeli elhatárolásokkal szemben elszámoljuk?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy a kérdező olyangyakorlatot mutat be, amelynek csak részben volt meg a törvényi háttere, deezen rendelkezések is jellemzően 2001-től, illetve 2003-tól már nem hatályosak.(A 2003. január 1-je előtti előírások alapján a passzív időbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 23.
Kapcsolódó címke:

Devizaalapú kölcsön év végi értékelése

Kérdés: Társaságunknak X összegű "CHF" alapú devizakölcsöne van. Hogyan értékeljük év végén a devizakölcsönt? Milyen árfolyamon (nincs devizaszámla, nincs devizakövetelés)?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 60. §-ának (7) bekezdése szerint a devizaalapúkötelezettség (ideértve a "CHF" alapú kölcsönt is) mérleg-fordulónapiértékelése során az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.A devizakölcsön-szerződésben rögzíteni kellett a forintbanfolyósított kölcsön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 19.
Kapcsolódó címkék:  

Mérleg-fordulónapi értékelés árfolyamnyereségére céltartalék

Kérdés: Cégünk nagy összegű devizahitellel rendelkezik, amelynek lejárata 7 év. Ez évben a mérleg-fordulónapi értékeléskor közel kétmilliárd forint árfolyamnyereséget kell könyvelniük az Szt. 60. §-a alapján. A piaci prognózisok és gazdasági előrejelzések alapján nem valószínű, hogy az átértékelés hatása pénzügyileg realizálható. Az Szt. 15. §-ának (8) bekezdése alapján kell-e képezni, illetve képezhető-e céltartalék a pénzügyileg valószínűleg nem realizálható bevételre? Ha nem képezhető céltartalék, akkor hogyan teljesíthető az Szt. 15. §-a (8) bekezdésében foglalt óvatosság elve?
Részlet a válaszából: […] Az Szt 60. §-ának (2)-(3) bekezdése alapján a devizahitelmérleg-fordulónapi értékelésekor kimutatott árfolyamnyereséget könyvelni kell,az az üzleti év eredményét növeli. A devizahitel átértékelésével kimutatottárfolyamnyereséget nem lehet időbelileg elhatárolni, annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 19.
Kapcsolódó címkék:  

Devizás követelések mérleg-fordulónapi értékelése

Kérdés: Helyesen jár-e el a társaság, ha a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg-fordulónapi értékelésekor a jelentős hatás értékét a számviteli politikában a mérlegfőösszeg 2 százalékában határozta meg? Csak külföldi pénzértékre szóló követelése van.
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 60. §-ának (2) bekezdése alapján az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó - választott - devizaárfolyamon átszámított forintértéken akkor kell kimutatni a külföldi pénzértékre szóló eszközöket és kötelezettségeket, amennyiben a mérleg-fordulónapi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 21.
Kapcsolódó címkék:  

Mérleg-fordulónapi értékelés árfolyamnyeresége

Kérdés: Társaságunk a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek 2001. év végi értékelése során összevontan árfolyamnyereséget mutatott ki, amelyet időbelileg elhatárolt. Helyesen értelmezzük az Szt. 44. §-ának (4) bekezdését, mely szerint az időbeli elhatárolást a tárgyévben elszámolt, illetve a mérleg-fordulónapi értékeléskor összevontan árfolyamveszteség esetén lehet megszüntetni? Nincs annak jelentősége, hogy milyen gazdasági eseményhez kapcsolódik az elhatárolás?
Részlet a válaszából: […] Valóban, helyesen értelmezik az Szt. 44. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat. Ez az előírás arról szól, ha 2002-ben ténylegesen könyvelt (realizált) árfolyamveszteség meghaladja a 2002-ben ténylegesen könyvelt árfolyamnyereséget, akkor a különbözet összegében a 2001-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 7.
Kapcsolódó címkék:    

Az új Szt. módosuló, változó előírásai

Kérdés: Melyek a 2002. január 1-jével hatályba lépő legfontosabb számviteli változások?
Részlet a válaszából: […] A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény VI. fejezete tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításait (a 118-133. §-okban). Már itt meg kell azonban jegyezni, hogy legalább ilyen fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 3.