Alkalmi munkabérből végrehajtás érvényesítése

Kérdés: Arra szeretnék választ kapni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében létrejött alkalmi munkabérből hogyan érvényesíthető – ha egyáltalán érvényesíthető – a végrehajtás? 2023. 05. 01-től megemelkedett a mentes rész, valamint a végrehajtás olyan pénzbeli juttatásokból érvényesíthető, amelyet a magánszemély esetén szja-előleg-kötelezettség terhel. Ennél a foglalkoztatásnál ez összeghatárhoz kötött. Eltérő vélemények olvashatók az interneten.
Részlet a válaszából: […] Valóban nincs egységes szakértői vélemény az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a végrehajtással kapcsolatban. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 61. § (1) bekezdése szerint: "A végrehajtás során a munkabérből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Be nem jelentett dolgozó utólagos bejelentése

Kérdés: Munkaügyi ellenőrzés során az egyik efós dolgozó nem volt aznapra bejelentve. Az ellenőrzés kérte, hogy 30 napra visszamenőlegesen jelentsük be a dolgozót. A hatósági ellenőrzés miatt bejelentett 30 napra előírt nettó munkabért a dolgozónak ki is kell fizetni, szja-t le kell vonni (tényleges munkavégzés nélkül kap jövedelmet a dolgozó), vagy mivel tényleges munkavégzés nem volt, szja-t nem kell levonni, a bruttó bért pedig elengedett kötelezettségként egyéb bevételként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján nem egyértelmű, hogy a dolgozó bejelentése az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszony, vagy az általános munkajogi szabályoknak megfelelő munkaviszony alapján történt-e. Feltételezzük, hogy a bejelentés az utóbbiaknak megfelelően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Szemüvegvásárlás a kft. tagjai számára

Kérdés: Egy kft., amely február 22-én 3 db nagy értékű szemüveget vásárolt a kft. tagja részére, aki a kft.-ben nem ügyvezető, és nem is dolgozik a cégben, csak tag. Mindhárom szemüvegszámla mögötti látásvizsgálaton az szerepel, hogy képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító, többfókuszú szemüveg használata javasolt. Ez a szemüvegjuttatás elszámolható-e adómentesen a kft. részéről? Ha nem, akkor milyen terhei vannak?
Részlet a válaszából: […] Mivel az eset összes körülményei nem ismertek, így általánosságban az alábbiakra kell tekintettel lenni. Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.8. alpontja alapján a nem pénzben kapott juttatások közül adómentesek a jogszabály által előírt használatra tekintettel juttatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 14.

Egyszerűsített foglalkoztatás szja-kedvezménye

Kérdés: A 25 év alatti szja-kedvezmény kiterjed az egyszerűsített foglalkoztatásból származó (mentes keretösszeg feletti rész) jövedelem után is? Ezt majd az 53. számú bevallásnál kell jelölni? Az szja-törvény 3. § 21. bekezdésében munkaviszony szerepel, Idetartozik az egyszerűsített foglalkoztatás is?
Részlet a válaszából: […] A 25 év alatti fiatalok kedvezménye kiterjed az egyszerűsített foglalkoztatásból származó, a mentesített keretösszeg feletti munkaviszonyból származó jövedelemre. Ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján (Efo-tv.) az egyszerűsített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 14.

Munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: 2021. január 1-jétől a számviteli törvény létszám alatt a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma meghatározást használja. Hogyan kell az Szt. szerint ezen létszámot számítani, milyen jogviszonyok számítanak bele, és hogyan kell éves szinten számítani? Például fb-tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, vagy egyszerűsített foglalkoztatottak, vagy fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák, hogyan számítandók a munkavállalók átlagos létszámába? Kérem, szíveskedjenek a számítás módszeréről tájékoztatni, mivel ez az adat a beszámoló formáját és a könyvvizsgálati kötelezettséget is befolyásolhatja.
Részlet a válaszából: […] Sajnálatos módon a 2020. évi CXVIII. törvény 177. §-a 2021. január 1-jétől szövegcserés módosítással több paragrafusban az "átlagos statisztikai létszám" szövegrészből törölte a "statisztikai" jelzőt. Az Szt. 116. §-a (4) bekezdését a "foglalkoztatottjai átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 25.

Bevallási nyilatkozat – 2016

Kérdés: A 2016-tól érvényes szabályozás szerint a 2015. év jövedelmei kapcsán először használható új bevallási mód a bevallási nyilatkozat. Nem világos a feltételrendszer. Mely jövedelmek esetén, kik választhatják? Van-e kizáró feltétel? Kérem részletes válaszukat!
Részlet a válaszából: […] A 2016-ban megjelenő új személyijövedelemadó-bevallási módszer elsősorban a munkáltatói elszámolás alternatívája lehet abban az esetben például, ha az adóévi elszámolást a munkáltató nem vállalja.Bevallási nyilatkozatot a 2015. adóévről az a magánszemély tehet, akinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 28.

Egyszerűsített foglalkoztatott részére kifizetett többletbér

Kérdés: Az 5772. számú kérdésre adott válasszal nem teljesen értek egyet. A kérdező hivatkozik az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo-tv.) több, 2013-tól megváltozott elő­írására. Ezek értelmezésére kér választ.
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek 281. számában az 5772. kérdésre adott válasznál – sajnálatos módon – nem vettük figyelembe az Efo-tv.-nek a 2012. évi CCXVI. törvénnyel való nagyon lényeges módosításait. A válasznál abból indultunk ki, hogy ha a magánszemélynek az egyszerűsített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 9.

Egyszerűsített foglalkoztatott részére kifizetett többletbér

Kérdés:

Milyen jogcímen kell könyvelni az Efo-tv. szabályai szerint foglalkoztatott részére kifizetett munkabér minimálbér kétszeresét meghaladó részét? (A Tao-tv. szerint nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség!) A társasági adó alapjának növelése mellett jelentkezik-e ebből következően más adó- vagy járulékfizetési kötelezettség akár a munkáltatónál, akár a munkavállalónál?

Részlet a válaszából: […] Olvassa el az 5858-as választ is!Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 8. §-ának (2) bekezdése alapján, ha az egyszerűsített foglalkoztatás feltételei teljesülnek, akkor a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 Ft/nap, alkalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 7.

Egyszerűsített foglalkoztatott napi bére

Kérdés: A Számviteli Levelek 276. számában az 5648. kérdésre adott válaszban téves az adóalap-korrekció nélkül kifizethető napi összeg számítása. Sem a Tao-tv., sem az Art. nem teszi lehetővé, hogy ezt a számítást kiterjesszék a garantált bérminimumra is, nem indokolt a minimális szorzókat sem figyelembe venni. A Tao-tv. 3. sz. melléklete alkalmazásában csak egy összeg lehet: 8552 forint. Más észrevételező szerint ez az összeg, a NAV főmunkatársára hivatkozással, maximum 6200 forint lehet. Melyik a helyes összeg?
Részlet a válaszából: […] Az észrevételt tevők az általuk ajánlott, igaznak vélt számokat jogszabályi előírással nem támasztották alá. Az 5648. kérdésre adott válasz viszont jogszabályi elő­íráson alapult.Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo-tv.) 2012. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

Egyszerűsített foglalkoztatott napi bére

Kérdés: A Számviteli Levelek 272. számában az 5584. kérdésre adott válaszukban nem tértek ki az adóalap-korrekcióra vonatkozó kérdésre.
Részlet a válaszából: […] Elnézést kérünk, igaza van a kérdezőnek, csak az Efo-tv., továbbá az Szja-tv. előírásai alapján válaszoltunk, arra nem, hogy a kifizetett munkabér nagysága befolyásolja-e a társaságiadó-alapot.Sajnos befolyásolja akkor, ha az egynapi munkáért kifizetett munkabér meghaladja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 22.
1
2